Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Havenplein 28(niet bekend)(niet bekend)H-231H-295


Naastliggers vanHavenplein 28
ten oostenZuiderhaven 2
ten zuidenZuiderhaven 4
ten westenHavenplein 26
ten noordenhet Havenplein


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342v van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Havenplein ZZ [staat: op het gedemantilleerde blokhuis]0‑00‑00 GGhuis en plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]steeg
naastligger ten westen [staat: oosten]Gerryt meedbrenger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRienck Wopkes, gehuwd met te Tjalhuizum
verkoperAntie Hinnis te Tjalhuizum
verkoperRienck Upkes, erfgenaam van te Tjalhuizum
erflaterwijlen Tyebbe Scheltis
verkoper q.q.mr. Wolter Cosmi, geauthoriseerde curator te Joure
verkoper q.q.Hisse Jaspers, geauthoriseerde curatoren over te Sloten
verkoperde nagelaten weeskinderen van Benedictus Foppes, erfgenamen van hun tante
erflaterwijlen Riuerdke Benedictus, weduwe van
erflaterwijlen Tyebbe Scheltis
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis en plaats daar achter op het gedemantileerde Blockhuys. Ten O. gemeensman Jurian Scheltes, ten O. [moet zijn: W.?] meedbrenger Gerryt en een steeg. Grondpacht 6 cg aan de Stad.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Havenplein [staat: op het gedemantilleerde blokhuis]482‑00‑00 GGhuis en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt meedbrenger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (a) een huis en ledige plaats daar achter op het gedemantileerde blokhuis. Ten O. Jurian Scheltes, ten W. meedbrenger Gerryt. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 482 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28[staat: op het Blokhuis]330‑00‑00 GG1/2 huis
koperPiecke Cornelis, gehuwd met
koperClaeske Sippes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jurien Scheltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSytse Hilles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes IJsbrands, gehuwd met te Workum
verkoperJel Syouues


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Sytses grootschipper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]787‑14‑00 GG3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd met
koperHylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over de1400‑00‑00 CGhuis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koper door niaarClaaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe van60‑00‑00 CG
gebruiker graanzolderswijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruiker graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N. havenmeester


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]1160‑14‑00 GGhuis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeester
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester100‑00‑00 CG
huurder deelTheunis Block c.u.koopman45‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 28Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]1000‑00‑00 CGhuis
koperde Admiraliteit in Friesland
huurderTeunis Arjens Blok c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper Johannes Dronrijp
naastligger ten zuidende verkoper Johannes Dronrijp
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperburgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit van Friesland koopt een heerlijk huis bij de Havenpoort, met twee kamertjes boven de gang (steeg?) van verkopers coffykamer en uitzicht hebbende ten N. op de haven, ten Z. op de tuin van de verkoper. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Coene Willems, ten N. de straat. De bewoner (huurder) is Teunis Arjens Blok. Gekocht van havenmeester Johannes Dronrijp.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenJan Coenes Bontekoe


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-231Havenplein 28Hidde Coopsgebruiker van wijk H-231, eigenaar is ''t Land, Cantoor der Convooyen, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-231Havenplein 28 het Land cantoor der convooyen
H-231Havenplein 28 het Land Hidde Coops


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2024Havenplein 28Directie van de In en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingenhuis en erf (92 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-231Dirkje van der Veer33 jgeenStavorenv, protestant, ongehuwd
H-231Trijntie van der Veer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-231Harmina Catharina van der Veer6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-231Havenplein 28Dirkje van der Veer... geb 1851, wijk H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2024Havensplein H-231het Rijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2024Havenplein H-295Het Rijk; Directie van de in- en uitgaande rechtwoonhuis en kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4642Havenplein 28 (H-295)Jacob Torenbeekwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 28 Petrus de Bruinmetselaarf. 0f. 0
Havenplein 28 Sjouke Holsteintimmerknechtf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 28M. Boonstrazeeman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 28G. (Geert) Boonstra


1980 - variabron: Vereniging Hendrick de Keyser
adresgegevens
Havenplein 28Gerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1980


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 28rijksmonument 20389
  terug