Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Heiligeweg 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 443-207 3-224 G-351G-033


Naastliggers vanHeiligeweg 44
ten zuidenHeiligeweg 42
ten westende Heiligeweg
ten noordende Kruisstraat


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0146r van 11 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 44Heiligeweg ZZ [niet vermeld]570‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDoecke Peters
geniaarde koperJelis Baerts, gehuwd met
geniaarde koperTrijntie Bauckes
geniaarde koperLolcke te IJlst
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperSyoerd Sipckes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023v van 8 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 44Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]580‑00‑00 GGhuis en schuur
koperJelis Bartouts, gehuwd metbrouwer
koperTrijntie Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers Jelis Bartouts, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bauckes
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: steeg waarvan vrij medegebruik]
verkoperDoecke Piers te Bolsward


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 44huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-207 Heiligeweg 44Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg0
3-207 /2Heiligeweg 44Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
3-207 /3Heiligeweg 44Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 44huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑01‑12 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224, pag. 72Heiligeweg 44Arjen Roelofs2‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224, pag. 72Heiligeweg 44Arjen Roelofs2‑00‑00 cg




1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Anne Adams Dinhart... de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1852 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 44 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 44 (noordgevel)Hoek, Jacob van der'Jac VD Hoek 1852'baksteeninscriptie (Jacob van der Hoek)

Hij was houtvlotter, geboren 11-11-1842, overleden 24-06-1892.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2442Turfhaven G-351Johannes van der Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2442Gedempte Turfhaven G-033Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44 (G-033)Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 44 Geertruida van Meurszonderf. 0f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 44K. Kussendragertransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 44S. (Sjoerdtje) Prins wv Kussendrager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 44rijksmonument 20408 1852


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44




  terug