Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 66
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 663-1963-1963-213G-024G-022


Naastliggers vanHeiligeweg 66
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 64
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 68


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]562‑14‑00 gghuis
koperAriaen Corneliss, gehuwd metbakker
koperGeert Sipckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerbrandt Tiepckes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPieter Jacobs
verkoperSiuucke Wytses voor zijn kind, weduwnaar van te Bolswarder Nijland
verkoperwijlen Tiete Siuuckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAriaen Cornelis, bakker x Geert Sipckes kopen een huis oz. Turfhaven. Ten Z. Gerbrandt Tiepckes, ten N. Pieter Jacobs. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van Siucke Wytses op Bolswarder Nijand als vader en wettige voorstander over zijn kind bij wijlen Tiete Siuckes, voor 563 GG 10 st.


1623 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66C, A
'Anno
A
[huismerk] 1623
C


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1825‑15‑00 gghuis
koperEpe Beerns
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDoede Peters
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Peters
verkoperCornelis Ariens van Berckel c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Beernts koopt een huis oz. Turfhaven. Ten Z. Doede Pieters, ten N. de erven Jacob Pieters. Grondpacht 18 st. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Ariens van berckel c.u. voor 1825 gg. 15 st.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Turfdragersbrug]550‑00‑00 gghuis
koper van 1/2burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie
koper van 1/2Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
bewonerAucke Gerrytsmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobs Reynalda
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobs Reynalda
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJan Sipkes grootschipper
verkoperMelle Hendrixbombazijnmaker te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Theodori Posthumus, not. publ., burger-hopman en premier gezworen klerk ter secretarie, voor 1/2 en Theodorus Petri Posthumus, not. publ., geadmitteerd landmeter en wijnrojer en mede-klerk ter secretarie, voor 1/2, kopen een heerlijk huis omtrent de Turfdragersbrug, oz. Turfhaven. (Met een beschrijving van het huis). Ten O. en Z. Edo Jacobs Reynalda, gemeensman, ten W. de Turfhaven, ten N. Jan Sipkes, grootschipper. Gekocht van Melle Hendrix, bombazijnwerker te Bolsward, voor 550 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Turfdragersbrug]242‑14‑00 gg1/2 huis
koper door niaarCornelis Tiesses mr. gortmaker
eigenaar van 1/2Cornelis Tiessesmr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
geniaarde koperJan Fransen Cuik, gehuwd metmr. gortmaker
geniaarde koperTrijntie Pieters van der Gragt
huurderHubert Remmerts mr. pottenbakker56‑00‑00 cg
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobus Reynalda
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobus Reynalda
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Jan Sipkes grootschipper
verkoperburgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalus


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tiesses erven
gebruikerPier Bauckes
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tiesses erven
gebruikerPier Bauckes
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tjesses erven
gebruikerJoris Aerts
aanslag huurwaarde05‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarvroedsman Wijngaerden
gebruikerHaye Gerkes
aanslag huurwaarde08‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]285‑21‑00 gg1/3 huis
koper door niaarDirk Schouwenburg te Drachten
geniaarde koperPieter Scheltemakoopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
voormalig bewonerUilke Jans
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten westenHeiligeweg
naastligger ten noordenRimmert Huyberts
verkoperJan Schouwenburg, erfgenaam vankoopman te Leeuwarden
erflaterwijlen Maartie Kornelis Wijngaarden, laatst weduwe van te Leeuwarden
erflaterwijlen Jan du Bois te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Schouwenburg te Drachten koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Scheltema, 1/3 huis op de Turfhaven. Ten O. en Z. wd. Hylke Johannes Hanekuik, ten W. de straat en diept, ten N. Rimmert Huyberts?. Gekocht van Jan Schouwenburg, koopman te Leeuwarden als ergenaam van wl. Maartje Cornelis Wijngaarden, laatst wd. Jan du Bois te Leeuwarden, voor 285 gg. Er is sprake van meer huizen of grondlasten daaruit, zie de lange onduidelijke acte.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarSjoerd Pytters Aerdenburgh cum soc.
gebruikerTjebbe Heerkes
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-196, fol. 54vHeiligeweg 66Tjebbe Heerkes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindkuiper, mr.19:1:00 cg3:3:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarSjoerd P. Aardenberg
gebruikerCorn. Aardenberg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Turfdragersbrug]350‑00‑00 cg1/3 huis
koperAntje Cornelis Wijngaarden, gehuwd met
koperSjoerd Pieters Aardenburg winkelier
eigenaar van 2/3de koperse Antje Cornelis Wijngaarden c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurderCorneles Annes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hinke Philippus
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hinke Philippus
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Rimmert Huiberts
verkoperDirk Hesselsmr. koperslager


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCorn. Aardenburg
gebruikerhopman Hasenhoek
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-213Heiligeweg 66huis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikerAlbert Bakker
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: lasten03‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-213Heiligeweg 66huis
eigenaarIdske Aardenburg
gebruikerJohannes Hendriks
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg OZ [staat: bij de Turfdragersbrug]1550‑00‑00 cghuis
koperItske Aardenburg, gehuwd met te Wijnaldum
koperLaurentius Florison predikant te Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurder van 1/4Johannes Hendriks 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Fonteyn
naastligger ten zuidenDirk Fonteyn
naastligger ten noordenDirk Wetzens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
verkopergezworen gemeensman Cornelis Aardenburg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Turfdragersbrug1000‑00‑00 gghuis
koperFrans Arjens, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Hylkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurderJohannes Hendriks de Wind c.u.koopman80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenDirk Fontein
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens
verkoperHiske Aardenburg, gehuwd met te Wijnaldum
verkoperweleerwaarde heer Laurentius Johannes Florisonpredikant te Wijnaldum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-213 , pag. 71Heiligeweg 66Frans Arjens wed.3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Claas Cornelis Voordewind... geb 1781 HRL, ovl 11 apr 1814 HRL, huwt met Jeltje Uilkes van Nogeren, wolkammer in 1814, ovl wijk G-024, kinderen: Uilke Klases, geb 4 feb 1808 HRL, Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809 HRL, IJnskje, geb 11 nov ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Frans Arjens... zijn weduwe bezit twee honden, belasting: f. 4:0:0, 1805, 1806. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Rimmert Ruurds Noordhuis... Kerk HRL 1799, 1801, 1808, BS ovl 1822, ovl 1854, ovl 1861 1874 overlijdens, ovl 1876; gebruiker van wijk G-024, schipper; eigenaar is Frans Arjens wed., 1814 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-024Heiligeweg 66wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuisschipper


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 114 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Harmanus Nicolaas Vulsma, overleden op 10 februari 1822zoon van Nicolaas Vulsma, schoenmakersbaas (Turfhaven G 24) en Sytske Henderikus, broer van minderjarige Gerrardus, Hendrikus, Thomas en Stijntje Nicolaas Vulsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 954Heiligeweg 66 Nicolaas Vulsma schoenmakerHarlingenhuis en erf (80 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 241 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Wilhelmus Nicolaas Vulsma, overleden op 5 september 1834dochter van Nicolaas Vulsma, schoenmaker (Heilige Weg G 24) en Jelkje Willems Bloemers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Hendriks Fulsma... bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-024; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 74 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Nicolaas Vultsma, overleden op 13 juni 18395 wk, overleden Turfhaven G 24, zoon van Nicolaas Vultsma, mr. schoenmaker en Jeltje Bloemsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-024TurfhavenNicolaas Fultsma62 jschoenmakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-024TurfhavenThomas Fultsma21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenChristina Fultsma19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenHenderina Fultsma15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenMarijke Fultsma11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1904 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Vulsma, overleden op 20 juli 1850Turfhaven G 24/33, vader van Hendrikus, mr. wafelbakker, Gradus, schoenmaker, Christina (vrouw van Hendrikus Kerkhoven, metselaar), Thomas, schoenmaker Franeker, Hendrina en minderjarige Marijke Nicolaas Vulsma. Bijgevoegd is memorie 7020/1928 waarin Gradus als voogd van zijn zuster Marijke aangifte doet. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 954Turfhaven G-024Sijtse Laan woonhuis


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Heiligeweg 66Turfhaven wijk G-023, afvaart veerschip op Weidum, Grouw, Hardegarijp, Dragten, Gorredijk, Koudum: Woensdag 12 uur.


1871 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-06-1871
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66J. van der Houtschoen- en laarzenmaker


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 24 feb 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-024Heiligeweg 66Eene op gunstigen stand staande huizinge en erf c.a. aan de Turfhaven, thans verhuurd aan H., Hergaarden. Provisioneel verkocht op 8 mrt 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-024Heiligeweg 66Eene op gunstigen stand staande huizinge en erf c.a. aan de Turfhaven, thans verhuurd aan H., Hergaarden. Finaal verkocht op 15 mrt 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 954Gedempte Turfhaven G-022 Johannes F. Langenhorst woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 954Heiligeweg 66 (G-022)Frederik J. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 66 Frederik J. Langenhorsthuisschilderf. 800f. 800


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5171
Heiligerweg 66Jan Houbein


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 66F.J. Langenhorsthuisschilder
Heiligeweg 66J.F. Langenhorsthuisschilder
Heiligeweg 66mej. J.H. Langenhorsttelefoniste


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66F.J. Langenhorstschilder, behanger, glaszetter


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Hauchtaxibedrijf


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 66S.A. Hauch627Luxe auto-verh.inr.


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32158
Heiligeweg 66Siegmund Alois Hauch


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.S.A. Hauch627L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39255
Heiligeweg 66Sigmund Alois Hauch


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.S.A. Hauch627L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Hauchreparatie-inrichting, in- en verkoop van automobielen


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 DoornbosGaragegarage, autoverhuur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 66T. (Teunis) Doombos


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Doornbosautomobielbedrijf


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Tolsmaautobedrijf, simca crysler dealer  terug