Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Heiligeweg 8(niet bekend)(niet bekend)G-051G-049
 huisnummer lager  Heiligeweg 8(niet bekend)(niet bekend)G-052G-050


Naastliggers vanHeiligeweg 8
ten oostenHeiligeweg 12
ten zuidenBoth Apothekerstraat 1
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 8Pietermolentjessteeg ten westen


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0245r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: recht achter de Grauwe Kat bij de twee bruggen]1061‑00‑00 GGhuis
koperPetrus Heronimus Sibersma apotheker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Moellen straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperPyter Hendrickx de Roy


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ 8/10 [staat hoek Pytter Molentjesteeg]410‑00‑00 GGhuis waarin 2 kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Arends kuiper
naastligger ten zuidenTaecke Jacobs scheepstimmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerbrich Tiommes voor haar kinderen, gehuwd met
verkoperJacob Pytters


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet eerste perceel (woning) in deze akte


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet eerste perceel (woning) in deze akte


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: hoek Pieter Molentjesteeg]350‑00‑00 GGwoning
koperRienck Ruirds
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderN. N. 20‑00‑00 GG
naastligger ten oostenhet tweede perceel (woning) in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jochums
verkoperJochum Ruirds


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReintien Romckes de Vos
naastligger ten noordenRienck koordemaker


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 36r van 25 mrt 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 8
overledeneRienck Ruyrdts vrijer
oud burgemeester Jan Symens Bijlaen, geauthoriseerde curator over
Ruyrdt Jochums omtrent 23e jaar, en over
Judith Jochums omtrent 21e jaar
aangeverBeytske Jacobs, weduwe van
wijlen Jochum Ruyrdts
Cornelis Jansen te Amsterdam, zoon van
Jan Ruyrdts broeder van de overledene
Nanneke Joannis te Sappemeer, dochter van
wijlen Joannis Ruyrdts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0036r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerdt Bouwens als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Rienck Ruyrdts, burger ende old vrijer binnen Harlingen, ten versoeke van d'old burgemeester Jan Symens Bijlaen als geauthoriseerde curator over Ruyrdt ende Judith Jochums respectievelijk old ontrent 23e ende 21e jaer, beyde kinderen van Beytske Jacobs bij wijlen Jochum Ruyrdts in echte getogen, sampt Cornelis Jansen wonachtig tot Amsterdam sijnde sijn broeder Jan Ruyrdts soon, ende Nanneke Joannis wonachtig tot Sapmeer sijnde een dochter van wijlen Joannis Ruyrdts, sijnde de aengevinge gedaen bij voorschreven Beytske Jacobs desen sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende, welke den behoorlycke belofte onder manuale stipulatie in handen van de heer burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris belooft heeft om alle goederen getrouwelijk aen te geven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Achtum den 25e marty 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089v van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentiesteeg]62‑00‑00 CG1/4 huis
koper q.q.oud burgemeester Jan Symons Bylaen, curator over de kinderen vanlakenkoper
koperde kinderen van Beytske Jacobs, gehuwd met
koperRintie de Vos mr. kleermaker
koperkinderen zijn van Jochum Ruyrdts, mede erfgenamen van
erflaterwijlen Rienck Ruyrdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJan Aerns mr. kuiper
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperNanneke Joannes, gehuwd met
verkoperArjen Andries, tevens mede erfgename vanchirurgijn te Sappemeer
erflaterwijlen Rienck Ruyrdtskoordwerker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Both Apothekerstraat OZ [staat: hoek Pietermolentjesteeg]55‑00‑00 CG1/4 twee separate woningen
koperJan Fransen gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderMarten Clases c.s.
naastligger ten oostenBeitske Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept en straat]
verkoperCornelis Jansen de Witgorter te Amsterdam


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0317v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob turfdrager


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]120‑05‑08 GG3/8 huis
koperJan Fransen
eigenaar van 3/8Ruierdt Jochums
eigenaar van 2/8Jan Fransen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderSybe Reins c.u. e.a.32‑00‑00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie
naastligger ten zuidenburgemeester Jacob Auckes metselaar
naastligger ten westenZierk Nauta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJudith Jochums, gehuwd met
verkoperSybe Reinstrekveerschipper op Leeuwarden


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0067r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Pieter Molentiesteeg op de hoek]25‑00‑00 GG3/8 huis
koperRuirdt Jochums te Makkum
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder westzijdeJilt Metzelaer 15‑00‑00 GG
huurder oostzijdeHendrik bokkenverkoper9‑00‑00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Reintien Romkes
naastligger ten zuidenJacob turfdrager
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJudith Jochums, gehuwd met
verkoperSybe Reinstrekveerschipper op Leeuwarden


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076r van 5 mei 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAefke Simens
naastligger ten westenN. N.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076r van 5 mei 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAefke Simens
naastligger ten westenN. N.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212v van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Fransen
naastligger ten westenYwe Jacobs


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0202v van 8 mrt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ 8/10 [staat: op de hoek van de Pyter Molentiesteeg]150‑00‑00 CGtwee huizen aan elkaar
koper door niaarFrans Pieters zoon van de verkoper
geniaarde koperPhilippus Bosdistillateur
huurderCornelis mr. bontwever
naastligger ten oostenVaandrig Abraham Rosen
naastligger ten zuidenOckien Alberts
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperPieter Fransenoud mr. gortmaker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0261v van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: op de oosthoek van de Pieter Molentiesteeg]300‑00‑00 CGtwee huizen en een weefwinkel
koper door niaarBote Gerbens, gehuwd metschuitschipper
koper door niaarMincke Jans
geniaarde koperCornelis Gabes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenburgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept]
verkoperburgervaandrig Abraham Roosenmr. reidmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0308v van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMincke Jans, gehuwd met
naastligger ten zuidenBoote Gerbens schuitschipper
naastligger ten westenMincke Jans, gehuwd met
naastligger ten westenBoote Gerbens schuitschipper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0308v van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMincke Jans, gehuwd met
naastligger ten zuidenBoote Gerbens schuitschipper
naastligger ten westenMincke Jans, gehuwd met
naastligger ten westenBoote Gerbens schuitschipper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0323r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: oosthoek Pieter Molentiesteeg]300‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Gabbes, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenCornelis Gabbes mr. metselaar
naastligger ten oostenTrijntie Jans
naastligger ten noordenCornelis Gabbes mr. metselaar
naastligger ten noordenTrijntie Jans
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
koperMinke Jans, gehuwd met
koperBothe Gerbens schuitvoerder


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123r van 2 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Bos distillateur


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0023v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Pietermolentjessteeg OZ op de hoek]390‑00‑00 GGhuis en woning naast en aan elkaar
koperGerrit Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker
koperMaertje Hendriks Bredenbrugh
naastligger ten oostenvroedsman Abraham Roosen
naastligger ten zuidenFilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperCornelis Gabbesmr. metselaar


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0035r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten westenGerryt Jacobs


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0065r van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]325‑07‑00 GGhuis met een woning ernaast
koperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
koperSybrigje Pyttersz
reversaalhouderA. Rosen
huurderYttje Beernds
naastligger ten oostenA. Rosen
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerryt Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperMaartje Hendriks Breedenbrug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerryts x Sybrigje Pytters koopt een huis met een woning terzijden, bij en aan elkaar, op de hoek van de zogenaamde Pyter Molentje steeg. Ten O. wd. burgemeester Rosen, ten W. die steeg, ten Z. Philippus Bos, ten N. de straat en diept. Gekocht van mr. sleefmaker Gerryt Jacobs x Maartje Hendriks Breidenburg?.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0040v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de zogenaamde Pytermoolentjessteeg OZ]400‑00‑00 CGhuis met woning terzijde
koperFolkert de Haas, gesterkt met zijn vader
koperJacobus de Haas
koperJeltie de Haas ongehuwde jongedogter
huurderJacob Heerts schipper op Bolsward
huurderJan Himils
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Poulus c.s.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytermoolentjes steeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJan Hesselsstalman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0193r van 11 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: bij de Twee Bruggen op de Turfhaven]1200‑00‑00 CGhuis
koperEvert Jakles de Hoop, gehuwd met
koperGeertje Johannes Fijlstra
huurderwijlen Pieter van der Brugh
naastligger ten oostenwijlen Pieter Kievit
naastligger ten zuidenwijlen burgervaandrig Alb. Noordga
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten westenFolkert de Haas
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerrit Offringa, gehuwd metmr. bakker
verkoperLupkjen Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jakles de Hoop x Geertje Johannes Fijlstra kopen een huis omtrent de twee bruggen op de Turfhaven. Ten O. Pieter Kievit c.u., ten Z. de wv burger-vaandrig Albert Noordga, ten W. Jan Paulus en Folkert de Haas, ten N. straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Gerryt Offringa x Lupkjen Douwes, voor 1200 CG.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0164r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]650‑00‑00 GGhuis
koperTjepke de Hoop koopman te even buiten Harlingen
huurder benedenTheunis Norbruis c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van A. Noordga
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: vrije steeg]
naastligger ten westenJan Poulus c.s.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Johannes Frank, curator overkoopman
verkoperEvert Jakles de Hoop, gehuwd met
verkoperGeertje Johannes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0214v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]449‑21‑00 GGhuis
koperFokke Martens, gehuwd met
koperGeeske Pieters
huurderTheunis Noberhuis mr. koperslager
naastligger ten oostenPieter Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van A. Noordga
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, curator
verkoper q.q.burgemeester S. S. Hoornstra, curator
verkoper q.q.J. P. Boomsma, curatoren overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van T. de Hoop
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, boedelredder
verkoper q.q.burgemeester J. P. Hoornstra, boedelredder
verkoper q.q.J. P. Boomsma, boedelredders vankoopman
verkoperde ledige boedel van J. de Hoop, gehuwd met
verkoperSeerpje Everts
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, gelastigde
verkoper q.q.burgemeester J. P. Hoornstra, gelastigde
verkoper q.q.J. P. Boomsma, gelastigden vankoopman
verkoperAnke Heineman te Warns


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0111v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert de Haas c.s.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0264r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert de Haas
naastligger ten noordenRoelofje Blom


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Marijke Jansgeb 1786 ... , ovl 16 mrt 1812 HRL, ongehuwd, gealimenteerde, ovl wijk G-051; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Folkert Jakobus de Haas... id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 8 F. de Haasfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-051Heiligeweg 8Folkert de Haas smederij
G-052Heiligeweg 8Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 154 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-051Heiligeweg 8Jacob Idzes de Boer, overleden op 3 november 1827wednr. NN, man van Geertje Sybrens (Heilige Weg G 51/52, erft deelvruchtgebruik, geen kinderen), vader van Hyltje Jacobs de Boer, te Pingjum (vader van minderjarige Jacob, Pieter, Trijntje en Jetze Hyltjes de Boer) (uit1e huwelijk), testamentair erfgenamen zijn zoon en kleinkinderen (elk 1/2). Saldo fl. 7.690,51. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 154 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-052Heiligeweg 8Jacob Idzes de Boer, overleden op 3 november 1827wednr. NN, man van Geertje Sybrens (Heilige Weg G 51/52, erft deelvruchtgebruik, geen kinderen), vader van Hyltje Jacobs de Boer, te Pingjum (vader van minderjarige Jacob, Pieter, Trijntje en Jetze Hyltjes de Boer) (uit1e huwelijk), testamentair erfgenamen zijn zoon en kleinkinderen (elk 1/2). Saldo fl. 7.690,51. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1584Heiligeweg 8wed. Jacob Idzes de BoerHarlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Aafke Jans Reidmaker... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Geertje Sybrens Kuipergeb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Rinske Lases Spannenburg... Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje Sybrens Osinga; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-051HeilgewegGetje Sybrins Kuiper75 jgeenWitmarsumv, protestant, weduwe
G-051HeilgewegAafke Reidemaker62 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Ieda Klases Parma... in 1851, N.H., dv Klaas IJsbrands en Jetske Douwes de Boer; BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-051, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-051Heiligeweg 8Ypeus Ruitinga... zv Watze R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1584Heilige weg G-051Jacob Nontjeswoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-052Heiligeweg 8Jacob Jacobs Nontjes... Bouma op 13 nov 1836 Franeker, bakker en wonende te HRL. 1836, voerman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk G-052, zv Jacobus N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3638Gedempte Heiligeweg G-049Johannes G. Stootmanwoonhuis
Sectie A nr. 3637Gedempte Heiligeweg G-050Johannes G. Stootmanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3637Heiligeweg 8 (G-050)Johannes Stootmanwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 8J.H. Stootmanjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Heiligeweg 8Henricus Stootman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 8 Henricus Stootmanververf. 600f. 700
Heiligeweg 8 Hendricus Attema Hzn.zoutkeetsknechtf. 0f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 8H. Stootmanverver


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootman


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootmanschilder, behanger, glaszetter


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19625
Heiligeweg 8Fokke van der Mei


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19648
Heiligeweg 8T.H. Jonker


1940 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootmanschilder, behanger, glaszetter


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8S. Bourgonjeschildersbedrijf


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.G. Bourgonje314Schilder


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8G. Bourgonjeschildersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 8G. (Gerhard) Bourgonje
  terug