Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 214-128 4-124 G-090G-094
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 214-132 4-125 G-091G-095
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 214-133 4-126 G-092G-096
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 214-133 4-126 G-093G-097


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ115‑00‑00 CGkamer
koperClaes Jansen, gehuwd met
koperWelmoed Heins
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDieuwke Ages
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fonteyn de Fontein
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verkoperJacob Eernstes, gehuwd met
verkoperBottie Pybes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ240‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jelles, gehuwd met
koperGeertje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperOrseltie Sybrens, gehuwd met
verkoperAbraham Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jelles x Geertje Cornelis koopt een huis nz. Hofstraat, de verkoperse aangekomen van haar wl. ouders. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis en hof 'de Fontein'. Gekocht van Orseltje Sybrens x Abraham Jansen, voor 240 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0381v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ70‑00‑00 GGhuis
koperAucke Gerrits mr. schoenmaker en korenmeter
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperAbraham Jansen, gehuwd metwachtophaalder
geniaarde koperOrseltie Sybrens
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperGeertie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Gerrits, mr. schoenmaker en korenmeter, koopt na niaar tegen Abraham Jansen, waghtophaelder x Orseltje Sybrens, een huis nz. Hofstraat. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. en N. het huis en hof 'de Fontein'. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Geertje Cornelis wv Cornelis Jelles, voor 70 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ40‑00‑00 GGkamer
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een camer in de Hofstraat, ten O. van de achter in- en uitgang van 'Romen'. Ten O. Neeltie Hessels, ten W. die in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. de hof van Romen. Gekocht van erven Neeltie Hessels, voor 40 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ ten oosten van Roomens ingang65‑00‑00 CGkamer
koperJan Jansen Kyvit
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer bewoond door Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen Rome
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ81‑15‑00 GGhuis
koperJarig Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Ages
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentores van
verkoperwijlen Trijntje Heins, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Tjalling Abbes te Franeker
verkoper q.q.Wybren Jans, gelastigde van zijn schoonvadermr. timmerman te Herbayum
verkoperClaes Heins, erfgenamen van
erflaterwijlen Welmoed Heins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128Hofstraat 21
eigenaarBottie Reiners
gebruikerBottie Reiners
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21
eigenaarwed. Jan Hobbekees
gebruikerwed Jan Hobbekees
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-133Hofstraat 21
eigenaarVictoor Hansen
gebruikerVictoor Hansen
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128Hofstraat 21huis
eigenaarBottie Reiners
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJan Hobbes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-133Hofstraat 21huis
eigenaarWaling Jansen
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21Hofstraat NZ125‑15‑00 GGhuis
koperAlbert Jansen c.u.
verpachter grondkapitein van der Wolt 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenachteringang van Romen
naastligger ten noordende tuin van Romen
verkoperWaelingh Jansen Kievit
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Albert Jansen koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. Jan Pyters, ten W. de achter in- en uitgang van Roma, ten Z. die straat, ten N. de Hof van Roma. Gekocht van Waling Jansen Kievit, voor 125 gg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ60‑00‑00 CGhuis
koperAucke Pyters, gehuwd met
koperAntie Hanses
verpachter grondvan der Wolt kapitein2‑00‑00 CG
huurderAucke Pyters 10‑00‑00 CG
huurderAntie Hanses
naastligger ten oostenhuis en tuin
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJarigh Jacobs
naastligger ten noordenhuis en tuin
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
verkoperHylkjen Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke [Augustinus?] Pyters, leertouwer x Antie Hanses koopt een woning en erf nz. Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarigh Jacobs [v.d. Ley?]. Gekocht van schoolmeester Jan Douwes x Hylkjen Hendrix voor 60 cg en 1 daalder tot een verering.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128Hofstraat 21
eigenaarLeeuwke Meinderts
gebruikerLeeuwke Meinderts
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-133Hofstraat 21huis
eigenaarWaling Jansen
gebruikerWaling Jansen
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ32‑00‑00 CGwoning en erf
koperClaas Jacobs, gehuwd metmetselaar
koperLijsbeth Sybes Dijxma
verpachter grondde erfgenamen van wijlen van der Wolt als eigenaren van het huis de Fonteinkapitein2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhuis en hof genaamd Romen Rome
verkoperAucke Pieters, gehuwd metleertouwer
verkoperAntje Hanses


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0089v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ36‑00‑00 CGhuis
koperAaltie van Kampen
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhet huis genaamd Roma Rome
verkoperKlaas Jacobs, gehuwd met
verkoperLijsbet Dijxma


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ25‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Cornelis, gehuwd met
koperSwaentie Jans
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs
verkoperAke van Kampen, gehuwd met
verkoperJan Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128Hofstraat 21kamer
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-133Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ175‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrik Symons
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verkoperGrietie Beerns, dochter van Beerns Caspers en Trijntie Clasen
bewonerSytske Leenderts, gewezen huisvrouw van
bewonerJan Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet kind van wijlen Beerns Caspers, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Clasen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ175‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrik Symons
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
bewonerSytske Leenderts, weduwe van
bewonerwijlen Jan Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet kind van wijlen Beerns Caspers, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Clasen
verkoperGrietie Beerns, dochter van Beerns Caspers en Trijntie Clasen


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ650‑00‑00 CGhuis
koperBonte Douwes mr. schoenmaker
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Hof Roma Rome
naastligger ten noordenhuis genaamd Hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
verkoperSwaantie Jans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-128 Hofstraat 21Bonte Douwes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-128Hofstraat 21kamer
eigenaarBente Douwes
gebruikerBente Douwes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-133Hofstraat 21
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
opmerkingonvermogende
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
4-133, fol. 68Hofstraat 21Antoni Vink, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindschipslaeper£ 031-04-0£ 5maetig cu.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ130‑07‑00 GGhuis
koper door niaarFoecke Clazes scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
geniaarde koperEvert Bevamr. reidmaker
naastligger ten oostenLucas Bos
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperAlbert Jansenoud matroos


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ525‑00‑00 CGhuis
koperAuke Hendriks mr. schoenmaker
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Jarigs
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperBonte Douwesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Hendriks, mr. schoenmaker koopt huis. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarig Jacobs (v.d. Ley?). Gekocht van mr. schoenmaker Bente Douwes.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ107‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jansen bierdrager
verpachter grondhet huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens 2‑00‑00 CG
huurderN. N. 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoperJacob Jaerigshanekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen, bierdrager, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. schoenmaker Auke Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sjoerd Schrik, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van de secretaris van Wetsens. Gekocht van houtkoper Jacob Jarighs.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ440‑00‑00 CGhuis
koperPyter Abrahams, gehuwd met
koperAntje Jans
verpachter grondJohannes Wetzens 2‑00‑00 CG
huurderJan blauwverver
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJohannes Mooi
naastligger ten noordenhet huis Roma Rome
verkoperAuke Hendriksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Abrahams x Antje Jans koopt huis in de Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Johannes Mooi. Eigenaar van 'de Fontein' is dan Johannes van Wetsens. Gekocht van mr. schoenmaker Auke Hendriks.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ203‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jansen, gehuwd metbontwever
koperGettje Hessels
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacob Beernds c.u.
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein de Fontein
verkoperJohannes Jansenbierdrager


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ101‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Jans scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenPyter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoperJohannes Jans, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Geertje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jans (Vettevogel), scheepstimmerman koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Abrahams, ten W. Sjoerd Schrik, ten Z. de Hofstraat, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van secretaris van Wetsens. Gekocht van Johannes Jans, bontwever x Geertie Hessels.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ210‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
koperAlida Simons Heins
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies van de lands gemene middelen2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJan Tobias
naastligger ten oostenPieter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ325‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Floris, gehuwd metgleibakkersknecht
koperMaartie Simons
verpachter grondhet huis de Fontein van Schrader 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof Roma
verkoper q.q.Taede Teedses, gelastigde vanstadstimmerbaas
verkoperChristina Baarnds, erfgenaam van te Oldersum
erflaterwijlen Antie Hendrik, weduwe van
erflaterwijlen Foeke Claesen


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ100‑00‑00 CGhuis
koperFokke Jans Faber mr. smid
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenHof van het huis de Fontein
verkoperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperAleida Simons


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ235‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metbontwever
koperTrijntie Jansz
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
bewonerwijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten oostende herberg Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFoeke Jans Faber
naastligger ten noordende herberg Roma
verkoperCornelis Abrahamshoutmolenaar te Groningen


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ36‑14‑00 GGhuis
koperJurjen Okkes koopman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacob Hendriks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJ. Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoper q.q.vroedsman Claas Heins, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, geauthoriseerde administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ120‑05‑00 CGhuis
koperRuurd Jans Builart, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden
koperJanne Everts Ritsbergen
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderHeert Meinderts c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma Rome
verkoper van 1/4Antje Alberts, kinddienstmaagd
verkoper van 1/4Simentje Alberts, kind, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Jeltestichelwerker
verkoper van 1/2Maartje Simons, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Albert Floris
hypothecaire crediteurde erfgenamen van wijlen Jetze Jelleskoopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ wijk G-093500‑10‑00 CGhuis
koperJacobus van Rooyen, gehuwd met
koperLutske Roseboom
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma Rome
verkoperRuurd Builart [staat: Boelard]oud trekschipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ wijk G-09153‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses, gesterkt met zijn vader
koperZytse Gerrits visser
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacobus Vluks
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenC. Jonker koopman
naastligger ten noordenC. Jonker koopman
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stok
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-124, pag. 86Hofstraat 21Johannes Jans0‑15‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Walle Joosten Bergsmazie ook: Walle Joosten; geb 13 dec 1810 HRL, wonende te wijk G-092 in 1812, zv Joost Walles en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 204 van 30 sep 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-093Hofstraat 21koopaktefr. 65huis G-093
 
verkoperAlbert Bolman
verkoperSimon Haantjes Mollema
verkoperBonne Hayes Brouwer
verkoperJan Janzen Hiddema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Gijsbert Sytzes Willekes... visser in 1825, huurt visserij Franekertrekvaart 1809-1811; BS geb 1811, ovl 1825,; eigenaar van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Jacobus Fluks... geb 1780 HRL, Wilhelmina F., geb 1788 HRL; BS ovl 1818; 1819 overlijdens, ovl 1827; gebruiker van wijk G-090, gealimenteerd, eigenaar is Gijsbert Willekes 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aron Hartoggeb 1795 HRL, ovl 13 jul 1814 HRL; wijk G-092, zv Hartog Jacobs en Roosje Markus; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Hartog Jacobs... Arn Hartog, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1814, ovl 1840; vrouw H.J. gebruiker van wijk G-092, eigenaar is Jacob van Royen, 1814. (GAH204); H.J. ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Jac van Rooyenvrouw JvR. eigenaar van wijk G-092; gebruiker Hartog Jacobs vrouw, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Cornelis Arjens Jonker... is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Cornelis Bouwes... vd weeshuisvijver ''Machael'' met de brouwers, kwit. no. 22, 5 dec 1775. (GAH1106); gebruiker van wijk G-093, winkelier; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-090Hofstraat 21Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenRudolphina Bensfort
G-092Hofstraat 21Jacob van Royen vrouwHartog Jacobs vrouw
G-093Hofstraat 21Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
G-093Hofstraat 21Cornelis Jonker


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 237 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-092Hofstraat 21Lutske Elzinga, overleden op 18 april 1821vrouw van Jacob van Slooten, stadsbode (Hofstraat G 92), geen kinderen, natuurlijke dochter van Tjietske Ages, dienstmeid Alkmaar (ten huize van Alida Koning, wed. Petrus Theodorus Brandis). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 224 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-093Hofstraat 21Harmen Johannes Schoenmaker, overleden op 1 december 1822zoon van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 93) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 220 en 223 van 24 dec 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-092Hofstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 237huis G-092
 
verkoperFrans Fokkes van Esta
koperBernardus van Loon


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 233a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-092Hofstraat 21Maria C. Swart, overleden op 2 februari 1823C.=Catharina, vrouw van Albertus Jacobus Huesen, commies (Hofstraat G 92), moeder van Jacoba-Catharina, vrijster en minderjarige George, Jacob-Swart, Albertus-Jacobus, Gijsberta-Johanna en Johannes-Gijsbertus Albertus Huesen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-093Hofstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 605huis op de hoek der Laanen F-191
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenN. N. (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten zuidende Hofstraat (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten westenN. N. (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten noordende herberg Roma (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
koperKlaas Jans de Groot (gehuwd met Margaretha Tamboezer)


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 21koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1664Hofstraat 21Klaas Jans de GrootHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1665Hofstraat 21Bernardus van LoonkoopmanHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1712Hofstraat 21wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 21Andries HoogmolenkoopmanHarlingenstal en wagenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Lijske Gorteroud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-092; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Hinke Paulus Houtsma... H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811ge, huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-093; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-093; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Klaas Jans de Groot... Jan Tjebbes dG, en Hiske Klases de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-093; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekbindersknecht, wijk G-093; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 114 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-093Hofstraat 21Jacoba Klazes de Groot, overleden op 12 november 18393 jr (geboren 7/6/1836), overleden Hofstraat G 93, dochter van Klaas Jans de Groot en Hinke P. Houtsma, zuster van minderjarige Hiske, Jan en Jantje Klazes de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jverwersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-092HofstraatLammert Jonker70 jvarensgezelSchiermonnikoogm, protestant, gehuwd
G-092HofstraatLijske Gorter64 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-093HofstraatKlaas de Groot39 jboekbindersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-093HofstraatHenke Houtsma34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-093HofstraatJan de Groot9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-093HofstraatHiske de Groot5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-093HofstraatJantie de Groot1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1712Hofstraat 21 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713Hofstraat 21 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 721 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 666 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-090Hofstraat 21Regina Klazes Hagedoorn, overleden op 2 mei 18476 mnd (geboren 21/8/1846), overleden Hofstraat G 90, dochter van Klaas Klazes Hagedoorn, scheepstimmermansknecht en Grietje Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1139 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-093Hofstraat 21Paulus Klases de Groot, overleden op 26 mei 18487 mnd (geboren 28/10/1847), overleden Hofstraat G 93, zoon van Klaas Jans de Groot en Hinke Houtsma, broer van minderjarige Hiske, Jan en Jantje Klases de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Theodorus Holvoetgeb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aafke Jacobus Kerkhoven... 10 feb 1828, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Anna Rauwerdageb 21 jan 1809 Oudkerk, huwt met Adriaan Frederik de Haan, (gk), Vst 25 nov 1851 uit Dronrijp, A 30 sep 1852 St. Jacob, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-292 wijk G-092


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Trijntje Aukes Rauwerdageb 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
G-092Hofstraat 21Eene huizinge c.a. in de Hofstraat, bewoond door den Rijkscommies, Posthuma. Publiek verkocht op 15 dec 1858 in Benthem bij Jan in de Groot door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 900.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1664Hofstraat G-093erv. Klaas Jans de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 1665Hofstraat G-092Justus Hendrik van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 1712Hofstraat G-090Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1713Hofstraat G-089Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1712Hofstraat G-094Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3256Hofstraat G-095Johannes Velthuiswoonhuis
Sectie A nr. 1665Hofstraat G-096't St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis
Sectie A nr. 1664Hofstraat G-097Dirk Parkwoonhuis


1903 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 21, HarlingenHofstraat 21afbeelding (voorheen Sint Annaschool)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5034Hofstraat 21 (G-094)St. Luciagestichtwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 21 Catharina Poelmazonderf. 1100f. 1100
Hofstraat 21 Rudolfina Garrelsonderwijzeresf. 0f. 600
Hofstraat 21 Maria Berbeehoofdonderwijzeresf. 900f. 900
Hofstraat 21 Margaretha de Winterhoofdonderwijzeresf. 900f. 900
Hofstraat 21 Gabriela L.M. Ognibenionderwijzeresf. 700f. 700
Hofstraat 21 Johanna M.L. Somersonderwijzeresf. 700f. 800


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 21M.J. (Maria) van Vugt


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21
  terug