Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 25 2-065 2-085 B-046 B-050


Huisnaam in: 1601
Gebruik:
Naam: de roode ploeg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1772
Gebruik:
Naam: de roode ploeg (naastligger)
Kwartier/wijk 2-064
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1898
Gebruik:
Naam: de roode ploeg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 25
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 23


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0251v van 22 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad, strekkende van voren de straat tot achter aan de Droogstraathuis alwaer de Roede Ploech uutsteeckt, en schuur
 
koperN. N.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Symons
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Baerdt Baerdts
verkoper (gesuccumbeerde)de crediteuren van Feycke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Baerdt Baerdts als crediteur van) Feycke Sipckes, een huis en schuur staande in de nieuwe stad alwaer de roede ploech uut steeckt, sijnde een hoeck omtrent de andere pijp vanaf de franicker poorte aff. Het huis strekt zich uit tot achter aan de Droege straete. Ten O. straat en diept, ten W. Marten Symens.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: grote droge straat bij de Franekerpoort]huis daer de Ploch uuytsteckt, en stalling
 
koper provisioneelN. N.
floreenrente0-03-08 fl
bewonerJan Claessen Groninger
bewonerHert Jansenpaardenkoper
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIppe Hansen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Feycke SipckensDronrijp
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de grote drogestraat bij de franekerpoort daer den ploech vuytsteckt


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat [staat: grote droge straat bij de Franeker Poort]huis daer den Ploeg uuytsteckt
 
koper provisioneelJan Claessen Groningen 602-00-00 GG
bewonerJan Claessen
bewonerHeert Jansenpaardenkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde geprefereerde crediteuren van Feycke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de crediteuren van Feycke Sipckes, het huis van Feycke Sipckes in de ploech, in de groote Drogestraat bij de Franekerpoort daer den ploech vuytstect, nu bewoond door Jan Claessoon en Heert Jansen peerdecooper. Geen grondpacht genoemd. Waarvan eerste koper gebleven is Jan Claessoon Groninger, voor 602 GG.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129v van 17 jun 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: Droogstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Philips
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Arian Dircks, gehuwd met
crediteur (triumphant)Pieters, dochter van
crediteur (triumphant)wijlen Pieter Pieters
verkoper (gesuccumbeerde)Yda Doens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de Rode Ploegh
1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Ulbe Remckes
1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 8rHoogstraat 25Hette Tjeerds, molenaarf. 1400-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHette Tjeerdts
1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZhuis
 
koperhuis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts, gehuwd metstadstorenwachter1341-00-00 GG
koperGeertie Douwes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenEvert Morgen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperOeble Hettes met approbatie van haar zoons, weduwe van
verkoperPytter Hettesmolenaar
consenteertJancke Oebles
consenteertwijlen Hette Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Harnts, stadstorenwachter x Geertie Douwes koopt het huis 'de Roode Ploeg', (met indeling) nz. Hoogstraat en strekkende tot aan de Droogstraat. Het is een voorhuis met een stalling voor wel 30 paarden. Ten O. de straat en diept, ten W. Evert Morgens, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Tevens kopen zij een schuur en stalling waarin ook wel 30 paarden kunnen, in de Droogstraat. Ten O. de majoor Haubois, ten W. Jelle Cornelis, ten Z. erven Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jancke Oebles wv Hette Tjeerds, molenaar, en haar zoons Oeble en Pytter Hettes.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Harmens Kuyck stadstorenwachter
1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ strekkende achter tot aan de Droogstraathuis met stalling en schuur
 
koperJohannis Willems c.u.2000-00-00 CG
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van burgerhopman Fedde
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLammert Haarnsentorenwachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems koopt het huis 'de Roode Ploegh' met de stalling, nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. de straat en diep, ten W. wd. hopman Fedde, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Hij koopt ook een schuur en stalling zz. Droogstraat, met ten O. de majoor Haubois, ten W.?, ten Z. erven Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lammert Harnts, torenwachter, voor 2000 cg. en een gouden dukaton tot verering.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Willems c.u.
1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ op de hoek aan het oosteindehuis en stallinge
 
koperHendrik Hendriks Jonker c.u.800-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGerrit Hessels
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopereigenerfde huisman Pieter Dirks c.u.Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Jonker koopt (a) huis en stalling achter het huis 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Gerrit Hessels, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Dirks, eigenerfde te Achlum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065Hoogstraat 25huis, schuur en stal
eigenaarHendrick Jonker
gebruikerHendrick Jonker
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat achter de Rode Ploeghuis
 
koperFeicke Jies c.u.2000-00-00 CG
toehaaktwaalf zilveren ducatons
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Hessels
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrick Hendricks Jonker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeicke Jies koopt (a) huis en stalling achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Zoutsloot, ten W. erven Gerrit Hessels, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrick Hendricks Jonker.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065Hoogstraat 25huis, schuir en stal
eigenaarFeike Yes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-10-1720
opmerking1720 den 16 october door de exceteur betaelt 14-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 Hoogstraat 25huis, schuur en stal
eigenaarFeyke Yes
gebruikerFeyke Yes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 Hoogstraat 25huis en stal
eigenaarwed. Feyke IJes
gebruikerwed. Feyke IJes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaukjen Ypes
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-065 Hoogstraat 25Tytte Ruirds, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
2-065 Hoogstraat 25Ye Feykes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 Hoogstraat 25huis en stal
eigenaarFeyke IJes erv.
gebruikerTyte Ruurds
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ hoek het Oostend lopend tot aan de Droogstraathuis en herberg de Roode Ploeg, met de hier eveneens verkochte stalling het 4e erf westwaarts hiervan
 
koper van 1/5Tjepke Gratema 730-00-00 GG
koper van 1/5dr. J. Tjallingii
koper van 1/5Philippus Hanekuik
koper van 1/5Simon Fockes Esta
koper van 1/5Hylke Sybes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYsak Roosen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMarijke Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoperwijlen Tytte Ruurds


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg
1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZherberg en stal
 
koperCornelis Beitschat, gehuwd met2057-00-00 GG
koperGeertje Meinderts
huurderUlbe Sjoukes
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Jacob Schenk
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingiikoopman
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
verkoperTjepke Gratemakoopman
verkoperHylke Sybeskoopman
verkoperSimon EstastaatsbodeLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd de Roode Ploeg
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0236r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ hoek Herenwaltje [staat: Zoutsloot]huis, herberg genaamd de Roode Ploeg, en stalling
 
koperGrietje Sydses, weduwe van2410-21-00 GG
koperwijlen Cornelis Jansen Beidschat, weduwe van
koperwijlen Sytze Cornelis Beidschat zoon van de koper
koperPietje Cornelis Beidschat dochter van de koper
koperTeunis Cornelis Beidschat zoon van de koper
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvroedsman Oege Feenstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen vanhuistimmermansknecht
erflaterwijlen hun vader Cornelis Janssen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietje Sydses wv Cornelis Jansen Beidschat, voor haarzelf en voor haar drie minderjarige kinderen Sytze, Pietje en Teunis Cornelis Beidschat, koopt huis en wel ter neering staande herberg en stalling 'de Roode Ploeg' genaamd, in de Hoogstraat op de hoek van de Zoutsloot. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de wed? Oege Feenstra, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 2410 gg. 21 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-078 Hoogstraat 25Claas J Gorter
2-078 Hoogstraat 25Theunis Beidschat, 27 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-085 Hoogstraat 25Claas Johannes3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Johannes Klases Gorter... Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1807, ovl 1823, ovl 1828, huw 1834, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk B-046, stalhouder, 1814. (GAH204); id. van wijk D-009, wagenhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-319, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-046Hoogstraat 25Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Johannes Gorter, overleden op 6 april 1823man van Aafke Wilhelmy, kasteleinse (Hoogstraat B 46), vader van minderjarige Joseph, Grietje, Hendrica en Klaas Johannes Gorter. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Aafke Wilhelmy, overleden op 4 februari 1828herbergiersche Hoogstraat B 46, wed. Johannes Klazes Gorter, moeder van minderjarige Joseph-Wilhelm, Grietje, Hendrika en Klaas Johannes Gorter (voogd is Willem Pieters Nauta, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25'De Roode Ploeg'
en de afbeelding van een rode ploeg naar rechts
(Hoort bij gevelsteen 156)


1832 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25'De Roode Ploeg'
en de afbeelding van een rode ploeg naar links
(Hoort bij gevelsteen 155)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 406Hoogstraat 25Adam Hendriks MulderHarlingenherbergierhuis en erf (240 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Adam Hendriks Mulder, overleden op 1 februari 1838kastelein 'Roode Ploeg' Hoogstraat B 46, broer van Jan, turfdrager, Johannes, boerenarbeider Sexbierum, Anna-Maria (vrouw van Meindert Tjeerds Kooistra, werk-/sjouwerman, thans inafanteriesappeur Den Bosch) en wijlen Willem Hendriks Mulder (man van Neeltje Ydes de Groot, dochter van minderjarige Rinske, Trijntje, Hendrik, Janke en Ingena Willems Mulder). Saldo fl. 1.567,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Haye Miedema... HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Hendrika Hofman... in 1858, N.H., dv Jan Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Jieke de Groot... Klaas Dijkstra, N.H., ovl wijk G-237, dv Sipke dG, en Aafke Hoogterp; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Klaas K Dijkstra... Sipkes de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-046HoogstraatHaye P Miedema44 jBoxumm, protestant, gehuwd, herbergier
B-046HoogstraatJanke Koopmans43 jTzumv, protestant, gehuwd
B-046HoogstraatPieter Miedema13 jTzumm, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatJanke Miedema20 jWestermeerv, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatAntie Miedema8 jHaskerhornev, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatHarmke Miedema4 jHuinsv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 1 apr 1840
adressoortbedraggebruik
B-046Hoogstraat 25koopaktefl. 2500huis en herberg genaamd de Roode Ploeg in de Hoogstraat B-046
 
verkoperHaaye Pieters Miedema
verkoperJanke Harmens Koopmans
koperWiebe Jakobs Visser (te Makkum, gehuwd met Oeke Klases Schaaf)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Tjeske Lieuwes de Jong... B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 406B-046 (Hoogstraat)Taekle D. Hollanderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 406B-050 (Hoogstraat)Former W. Wiersmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25 LigthartRoode Ploeg, dehotel, nieuwe groote versierde bovenzaal


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25S. BaardaRoode Ploeg, dehotel, nieuwe groote versierde bovenzaal


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50082 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 14 van 8 feb 1902
adressoortbedraggebruik
B-050Hoogstraat 25koopaktefl. 5600logement de Roode Ploeg
 
verkoperSietze Baarda
koperJan de Boer


1904 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50084 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 64 van 13 apr 1904
adressoortbedraggebruik
B-050Hoogstraat 25koopaktefl. 5000logement met wagenhuis en stalling de Roode Ploeg
 
verkoperJan de Boer
koperSiebren Klein


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 406Hoogstraat 25 (B-050)Jan H. de Boerwoonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31grossier in koloniale waren


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31grossier in koloniale waren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 25 Siebren Kleinkoopman
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 40000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25H. Kramertabak, sigaren, koffie, thee en cacao


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electrot. bur.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25 Kamstra en Kuikenelectro technisch bureau


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25gebrs. Kamstraelectro-technisch bureau, automobielen, motoren


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25 Kamstra & Kuikenelectro-technisch bureau


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25G. Kamstra & co.verhuren en repareeren van automobielen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 25G.Kamstraelectricien


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25G. Kamstra & Co.electro-technisch bureau, automobielen


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25G. Kamstra & coelectro-technisch bureau, automobielen, motoren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1940 - kentekenadresnaam
B-26795
Hoogstraat 25Folkert Alta


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1945 - kentekenadresnaam
B-28828
Hoogstraat 25Folkert Alta


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1950 - kentekenadresnaam
B-40977
Hoogstraat 25Folkert Alta


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
HoogstrF. Alta2935Fruit engros zaak


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 25D.W. (Dirk) Alta
  terug