Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 312-080 2-110 B-049B-053


Naastliggers vanHoogstraat 31
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 29


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0012v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThymen Hobbes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Hansen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017r van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Jansen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLourens Hansen [staat: Jansen]


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0123r van 12 dec 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLourens Hansen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en ledige plaats van Lourens Hansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0361r van 5 jul 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Hansen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0073v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Hansen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Hansen [staat: Jansen]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111r van 26 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Hanses


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Sipkes Amelander


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121av van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sipkes Amelander


1669 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 57r van 23 nov 1669 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 31
inventarisantClaes Sipckes Amelander, gehuwd metschipper
aangeverMartien Bentes
aangeverJeltie Syttes, gehuwd met
Cornelis Claeses Amelander ter zee absent
aangeverJan Gerrits, curator overgortmaker
Teuntie Claeses stom ende dooff wesende
inventarisantClaes Sipckes Amelander, weduwnaar vanschipper
wijlen Martien Willems
inleiding bij de boedelinventarisatie[0057r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge ten owerstaene van de [doorgehaald: praesiderende] burgemeester Hans Keympes als commissaris gedaen ende gemaeckt ten sterffhuise van wijlen Claes Sipkes Amelander in lewen schipper ende borger binnen dese stat Harlingen, van alle de goederen actien ende crediten bij hem naegelaeten ende die hij met Martien Bentes sijn jongste huisvrou ende tegenwoordighe wedue in echtelijcke gemeenschap pro indiviso heeft beseten ende gepossideert gehat, ten versoecke van Jeltie Syttes huisvrouwe van Cornelis Claesses Aemlander ter zee absent soone van de owerledene als lasthebber van de selwe haer man volgens procuratie notariaal van dato den 23e aprilis 1666 alhier vertoont soo veel nodich in desen met de notaris Walsweer gesterckt in dier qualiteit voor de eene helfte ende Jan Gerrits burger ende gortmaecker alhier als geauthoriseerde curator over Teuntie Claeses stom ende dooff wesende een naegelaten dochter van de voornoemde ? overledene Claes Sipkes Amelander [0057v] bij wijlen Martien Willems in echte verwerckt in dier qualiteit voor de andere helfte soo te saemen erffgenaemen van de selwe haer vaeder requiranten ter eenre ende de wedue Martien Bentes voornoemt requireerde gesterckt met H. van der Hout ter andere zijde alles op aengewen van de meer gesyde wedue na gedaene belofte van getrouwe oplossinge ende aengewinge van alles volgens haer beste kennisse te doen in handen van welgedachte commissaris gepraesteert nemende Godt tot een getuige als mennonyt wesende, Actum den 23e november 1669 in vougen als volcht.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0259v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ160‑05‑00 GGhuis
koperDirck Cornelis glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMarten Lieuwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaers
naastligger ten noordenHessel Claessen Valckenburgh brouwer
naastligger ten westenHessel Claessen Valckenburgh brouwer
verkoper q.q.Goslingh Alberts Steenstra, administrator over
verkoperTheuntie Claesses Amelander


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ290‑00‑00 GGhuis
koperFolckert Taedes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMarten Lieuwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leyenaers
naastligger ten westenbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg
naastligger ten noordenbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg
verkoperDirk Cornelismr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolckert Taedes koopt een fraai en onlangs gerepareerd huis, nz. Hoogstraat. Ten O. Marten Lieuwes, ten W. het dwarshuis van Haentie Jans Leyenaar, ten W. en N. de brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Dirk Cornelis, mr. glasemaker.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0241r van 6 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ292‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Harmenz, gehuwd metmr. kuiper
koperAeffke Meinderts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMarten Lieuwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haantie Jans Leyenaar
naastligger ten westende brouwerij van Douwe Claessen
naastligger ten noordende brouwerij van Douwe Claessen
verkoperFolckert Taedes, gehuwd metmr. huistimmerman en puistermaker
verkoperTrijntie Jans


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091r van 17 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-080Hoogstraat 31huis
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerDouwe Harmens
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-080Hoogstraat 31huis
eigenaarDouwe Harmens
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0166r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ over de pijp780‑00‑00 GG1/2 huis en plaats
koper van 1/2Johannes Hylkes gleibakkersgezel
koper van 1/2Claes Hessels gleibakkersgezel
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes
naastligger ten noordenClaes Douwes
verkoper van 1/3als alimentators van de dochter van Ybeltje Gerlofs
verkoperJan Gerlofsassistent
verkoper van 2/3de rato caverende voor zijn zuster Antie Gerlofs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-080Hoogstraat 31huis
eigenaarJohannes Hylkes cum soc.
gebruikerHendrik Jarigs cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-079]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0064v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ180‑00‑00 GG3/4 huis
koperClaes Hessels gleibakker
eigenaar van 1/4Claes Hesselsgleibakker
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes Falkens
naastligger ten noordenClaes Douwes Falkens
verkoper van 1/4Johannes Hylkeswijdschipper
verkoper van 1/4Hendrik Dirksmr. chirurgijn te Witmarsum
verkoper van 1/4Jacob Dirksmr. bakker


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0138v van 29 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ475‑00‑00 CGhuis, stal
koperWijnand Gerryts, gehuwd metmr. kuiper te Kimswerd
koperPytje Teekes te Kimswerd
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes
naastligger ten noordenClaes Douwes
verkoperClaes Hesselsgleibakker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ394‑00‑00 CGhuis
koperWouter Hessels
naastligger ten oostenHere Rinkes
naastligger ten oostenHere Jelles
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenstal erfgenamen Claas Douwes
naastligger ten noordenstal erfgenamen Claas Douwes
verkoperWijnand Gerrits, gehuwd met
verkoperPytie Taeckes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ640‑00‑00 CGhuis
koperUlbe Jansen, gehuwd met
koperAefke Gerbens
huurderTymen Jacobs 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHere Rinkes c.s.koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Douwes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Douwes
verkoperWouter Hessels [staat: Jetses]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-080Hoogstraat 31huis
eigenaarUlbe Jansen
gebruikerJan Seilmaker cum soc.
huurwaarde51‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-080 Hoogstraat 31Ork Freerks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-080Hoogstraat 31huis
eigenaarUlbe Jans
gebruikerOrk Freerks cum soc.
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑00 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels de Wilda


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Hessels


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0175r van 8 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ800‑00‑00 CGhuis en plaats
koperJacob Jetzes, gesterkt met zijn vadermr. wagenmaker
koperJetze Dirks te Almenum
huurderTjeerd Pieters
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIsaac Jans
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
verkoperHarmanus Hessels de Wildetrekschipper


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ800‑00‑00 CGhuis en plaats
koperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
koperHarmanus de Wilda
bewonerTjeerd Pieters
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIsaac Jans
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperJacob Jetses, gesterkt met zijn vadermr. wagenmaker
verkoperJetse Dirkskoemelker te Almenum


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0121r van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ tussen de Rode Ploeg en de Lombartspijpen91‑00‑00 GGhuis
koperJan Clasen voerman
koperWillem Lieuwes trekveerschipper
huurder bovenkamerMelcher Lomans 0‑06‑00 CG
huurder benedenPieter Jansen c.u.26‑00‑00 CG
huurder kelderWopke Bartels 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenPieter G. Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIzac Faber
naastligger ten noordenReinsma brouwer
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Clasen, voerman en Willem Lieuwes, trekschipper, kopen huis nz. Hoogstraat tussen de Rode Ploegs- en Lombardspijp. Ten O. wd. Pieter G. Clamstra, ten W. Isaac Jans Faber, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de brouwer Reinsma. Gekocht van Cornelis Heineman.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Lieuwes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Lieuwes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-105 , pag. 26Hoogstraat 31Willem Lieuwes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ tussen Rode Ploegs- en Lombardspijp200‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarUlbe Jacobs te Franeker
naastligger ten westenYsaac Faber
naastligger ten noordende grond van voormalige brouwerij de Lelie de Lelie
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten oostenN. N.
verwandelaarWillem Lieuwes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0097r van 15 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUlbe Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-110, pag. 37Hoogstraat 31Ulbe Jacobs2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0104v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ wijk B-049100‑00‑00 CGhuis
koperWybren Gerbens slager
naastligger ten oostende weduwe van Jan van Rooyen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYsac Jans Faber
naastligger ten noordenDouwe Klaases
verkoperhuisman Ulbe Jacobs te Achlum
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk B-049.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Gerrit Rinses Ongeboereigenaar van wijk B-049; gebruiker Nicolaas Webber, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Nicolaas Webber... HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1825, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1860; gebruiker wijk B-049, schoenmaker; eigenaar is Gerrit Rinses Ongeboer, 1814. (GAH204); N.W. ende Aafke Abrahams, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-049Hoogstraat 31Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 416Hoogstraat 31Jan Sikkes IJzenbeekkoopmanHarlingenstalling (84 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Regnerus de Leeuw... Rooms Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Schelte Lolkes Zwaal... Lolke Sijbrens Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Trijntje Wopkes van der Stel... 1827, dv Wopke Djoerds vdS, en Jantje Johannes Margadant; BS huw 1827, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 416Hoogstraat B-049Jan S. IJzenbeekwagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 416Hoogstraat B-053Franciscus de Boerwagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4964Hoogstraat 31 (B-053)Lolke de Bruinwoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 31R. Vlietstra74scheepsbevrachter en in brandstoffen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 31wed Germen Tigchelaarlandbouwsterf. 1600f. 2000
Hoogstraat 31 Jacobus E. Tjebbesboerenknechtf. 600f. 600


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 31, HarlingenHoogstraat 31B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 31, HarlingenHoogstraat 31B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 31E. (Eelke) Westra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 31beeldbepalend pand8 van 10
  terug