Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 7 2-057 2-076 B-037 B-042
Naastliggers vanHoogstraat 7
ten oostenHoogstraat 9
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 5


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Jelmer Pieters c.u.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0025v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelmer Pieters c.u.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0125v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgerhopman Jelle Jasparis Bennema


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0224r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de heer Gerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043v van 16 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperAeltie Reins 760-00-00 GG
voormalig bewonerAnnius Fenemanotaris
naastligger ten oostende mouterij van Laes Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Tjebbes koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperGerard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0064r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAeltie Reins Wynia


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0106r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperRienck Willems, gehuwd metgrootschipper en koopman600-00-00 GG
koperGeeske Jans
naastligger ten oostende mouterij van Lijntien Sibbles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Abe Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGoytie Clasen Braem
naastligger ten noordende schuur van Lijntien Sibbels, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abe Douwes
verkoperAeltie Reyns Wynia, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendrixpostmeester van de provincie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Willems, grootschipper x Geeske Jans koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. en N. de schuur of stal van Trijntje Sibbeles Reen wv Abe Douwes, ten W. Goitien Claesen Braam, ten Z. de Hoogstraat. Er is vrij in- en uitgang achter naar de Droogstraat. Uitgebreide acte. Gekocht van Aeltie Reyns Winia wv Jan Hendrix, postmeester van de Provincie, voor 600 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0064r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0189r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRienk Willems


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7achterDroogstraat ZZstal of schuur
 
koper door niaarRienk Willems wijdschipper41-00-00 GG
geniaarde koperGerrit Hesselsbrouwer
naastligger ten oostenhet achterhuis van mouterij de Acker
naastligger ten zuidenRienk Willems koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijntie Sibbeles Reen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Aebe Douweskoopman
verkoper van 1/2s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga, meerderjarige erfgenaam van
verkoper van 1/2zijn wijlen vader Aebe Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rienk Willems, wijdschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een schuur of stal c.a. aan de Droogstraat. Ten O. het achterhuis van de mouterij 'de Acker' (die Gerrit Hessels wilde kopen), ten Z. Rienk Willems, ten N. de Droogstraat. Met veel condities. Gekocht van Trijntje Sibbeles Reen wv Aebe Douwes, voor 1/2 en Dominicus Aebinga, S.S.M., erfgenaam van zijn vader (Aebe Douwes?), voor 1/2, voor 41 gg.


1709 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 211r van 30 apr 1709 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 7
 
overledeneRienk Willems, gehuwd metkoopman
aangeverRixtie Tiepkes
Fokeltie Rienx, gehuwd met
Jan Romkes Hornstra
Stoffel Middagten, vader en voorstander overschout bij nacht
Willem Middagten, zijn nagelaten zoon bij
wijlen Grietie Rienx
Jacob Romkes Braam, curator over
Geeske Willems, nagelaten dochter van
wijlen Willem Rienx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0211r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten sterffhuise van wijlen Rienk Willems in leven coopman binnen Harlingen, van alle de goederen, actien en crediten, bij den overleden nagelaten en bij desselfs weduwe Rixtie Tiepkes, benevens haar eigen pro indiviso gepossideert wordende gedaan bij en ten overstaan van de preasiderende burgemeester Tieerd Bouwens en Joost Gonggrijp als commissarisen, mitgaders doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten versoeke van Fokeltie Rienx huisvrouwe van de coopman Jan Romkes Hornstra met deselve gesterkt, Stoffel Middagten schoutbenagt van 't collegie ten Admiraliteit in Frieslandt, als vader en voorstander over sijn soon Cornelis Middagten bij sijn wijlen eerste vrouw Grietie Rienx in egte getogen, en Jacob Romkes Braam als geau- [0211v] teriseerde curator ad actum divisionis over Geeske Willems nagelaten dogter van Willem Rienks, in dier qualiteit respectievelijk kindt en kindskinderen, sampt erffgenamen van wijlen gedachte Rienk Willems, tot welcken ende dan de weduwe Rixtie Tiepkes onder eede aan handen van welgedachte heeren commissarissen gepraesteert, in getrouwigheit te sullen aangeven sonder willens off wetens iets te verswijgen. Actum ten sterffhuise voorschreven, den 30 aprilis 1709.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-057Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hornstra
gebruikerJan Hornstra
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-057Hoogstraat 7huis
eigenaarJan Hornstra cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-057 Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hoorstra
gebruikerJan Hoorstra
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
koperTrijntie Sipkes
huurderJetse Roorda
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSimon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDieuke Jurriens, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Jaspersmr. poedermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands x Trijntje Sipkes koopt 1/3 huis. Ten O. Hotse Swerms, vroedsman, ten W. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dieuke Jurriens wv Harmen Jaspers, mr. boendermaker.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-057 Hoogstraat 7huis
eigenaarwed. Jan Hoornstra
gebruikerds. Chrigton
huurwaarde60-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-01-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0230r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk IJsbrants


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0084r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuin
 
koperJacob Tjerks, gehuwd metherbergier330-14-00 GG
koperFeikjen Feikes
eigenaar van 2/3Symon Stinstra
huurderoud burgemeester Jacob van der Form c.u.
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Tjerks c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSymon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Dirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/3Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjerks, herbergier x Feikjen Feikes koopt 1/3 huis met tuin. Ten O. de mouterij van de koper, ten W. Symon Stinstra (die de andere 2/3 parten bezit), ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk IJsbrands x Gepke Jans.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-057 Hoogstraat 7Haantje Baltus, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0092v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Adema c.s.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0095v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuintje
 
koperLolkjen Rinkes, laatste weduwe van220-00-00 GG
koperwijlen Cornelis Fokkis
eigenaar van 2/3vroedsman Adema c.s.
huurderPyter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostenmouterij van Sjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Claes Eeverts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoper van 1/8Tjerk Jacobs minderjarig, zoon van
erflaterJacob Tjerksherbergier
verkoper van 4/8Feikjen Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoper van 4/8wijlen Jacob Tjerksherbergier
verkoper q.q.Feikjen Feykes, voogd vanherbergierse
verkoper van 1/8Setske Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Reiner Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Jacob Jacobs minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fokkes, koopt 1/3 van een huis en tuin, w.v. de overige 2/3 eigendom is van de vroedsman Adema. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Symon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over Tjerk Jacobs, minderjarige zoon van wl. Jacob Tjerks, herbergier, voor 1/8, Feikje Feyckes wv Jacob Tjerks voor 4/8 en hun kinderen Jetske-, Reiner- en Jacob Jacobs samen voor 3/8, voor 220 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-057 Hoogstraat 7huis
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerHaentie Baltus
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0173r van 5 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuintje
 
koperJacob Wouters mr. timmerman220-00-00 CG
huurderPytter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostende mouterij van Sjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLolkjen Rinkes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. timmerman, koopt 1/3 huis en tuin, nz. Hoogstraat. Ten O. Sjoerd Talma, te W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. ten naasten de Droogstraat. De overige 2/3 van het huis zijn van de vroedsman Adema. Gekocht van Lolkje Rinkes wv Cornelis Fokkes.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0002v van 6 jul 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ2/3 huis en tuintje
 
koperJacob Wouters mr. huistimmerman304-00-00 GG
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van de heer Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Medagten
verkopervroedsman Eelco Adema, weduwnaar vanLeeuwarden
verkoperwijlen Grietie Jans Koornstra, en voogd van hun dochter
verkoperFokeltie Eelkes Adema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. huistimmerman, koopt 2/3 van een huis en tuin in de Hoogestraat, waarvan hij al 1/3 bezit. Geen grondpacht. Ten O. koopman Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Cornelis Middachten en de vroedsman Eelco Adema te Leeuwarden als vader en voorstander over zijn dochter Fokeltie Eelkes Adema bij zijn eerste vrouw Grijtie Jans Hoornstra, voor 403 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0168r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis en tuin
 
koperPieter Lenzuis, gehuwd metmr. chirurgijn2550-00-00 CG
koperTrijntie Simons
huurderJohannes Sjoerds c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius, mr. chirurgijn x Trijntie Simons koopt huis en tuin nz. Hoogstraat. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Wouters, mr. timmerman.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0166r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Lensius


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0278r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperSibe Jelles, gehuwd met1450-00-00 GG
koperTrijntje Lolkes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende heer Jacobus Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van zijn grootvaderkoopman
erflaterwijlen Pieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles x Trijntje Lolkes koopt een huis nz. Hoogstraat, bewoond door Pieter Lensius, koopman. Ten O. erven Talma, ten W. Jacob Roorda, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius, koopman, als erfgenaam van zijn wl. grootvader, Pieter Lensius, mr. chirurgijn, voor 1450 gg.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pallenhoff


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0018v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvan Rees n.u.bakker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-070 Hoogstraat 7H IJ van Rees, 33 jaar, gehuwd
2-070 Hoogstraat 7Johannes Claazen, 25 jaar, gehuwdinwoning


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0118v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. van Rees mr. bakker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0048v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. van Rees n.u.mr. bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-076 Hoogstraat 7Hans Y van Rees4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Hans Ybeles van Rees... 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Lolkes Groendijk... van Rees. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 sep ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-037Hoogstraat 7H Y van Rees H Y van Rees bakker


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 440 van 29 okt 1814
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 6661/8 huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperDouwtje Douwes Postma
koperHiltje Sybes Wijngaarden


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 13 jan 1816
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperSylkje Sybes Wijngaarden
verkoperJohannes Pottinga
koperJohannes Ybeles van Rees


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 18 sep 1823
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 2000huis en bakkerij, B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperWypkje Tjalkes Feenstra
koperSjoerd Ynses de Boer (te Midlum)


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-037Hoogstraat 7Klaas Hanses van Rees, overleden op 2 maart 18273 jr, zoon van Hans Ybeles van Rees, mr. bakker Hoogstraat B 37 en Wypkje Tjalkes van der Veen, broer van minderjarige Jantje, Ybele, Tjalke en Jouke Hanses van Rees. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 34 van 25 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 1275huis en bakkerij B-037
 
verkoperYnse Sjoerds de Boer (te Midlum)
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 390Hoogstraat 7Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (241 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Brink... D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-037HoogstraatTrijntie Brink34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, bakkersche
B-037HoogstraatBonne Oolgaard9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatDaniel Oolgaard2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatMagreta Oolgaard7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatBaukje Oolgaard4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatElisabeth Post20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Johannes Johannes Posthuma... in 1850, zv Johanna Willems; BS huw 1824, huw 1839, ovl 1850, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Elisabeth Gastrikgeb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Isabella Heuffer... Katholiek, dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 390B-037 (Hoogstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 40 van 20 mrt 1863
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis B-037
 
verkoperTeuntje Oolgaard (gehuwd met Hendrik Reinier Snijder)
koperJohan Christiaan Schuil


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2867B-042 (Hoogstraat)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2867Hoogstraat 7 (B-042)Dirk Cnossenwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 7Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Roze, later Klompmaker, in de Hoogstraat. Het is later [?] afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw van aannemersbedrijf Frolich, daarna Bouwvereniging Harlingen en Funk.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 7 Cornelis Rozebroodbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 7C.Rozebakker


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 7, HarlingenHoogstraat 7D. Klompmaker & Zn.bakkerij, friesch roggebrood


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 7F. (Franciscus) Frolich
  terug