Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 304-1004-098(niet bekend)G-098G-105


Naastliggers vanKerkpad 30
ten oostenKerkpad 28
ten zuidenKerkpad 32
ten westenVianen 10
ten noordenKerkpad 26


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 30Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]85‑15‑00 ggtwee kamers
koperWillem Jansen, gehuwd metopperbaas stadswerkhuis
koperBaukjen Jans
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg
naastligger ten zuidende hof van Sybren Sybrens* tingieter
naastligger ten westende hof van Sybren Sybrens* tingieter
naastligger ten noordende hof van Sybren Sybrens* tingieter
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordentwee kamers gekocht door Willem Jansen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Jansen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0084v van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Jansens


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086r van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 30Kerkpad WZ [staat: oud kerkhof]90‑00‑00 cgtwee kamers
koperJoost Carels c.u.bontwever
naastligger ten oostende kamer van Romkjen Jacobs sergeantske
naastligger ten zuidende hof van oud burgemeester Oosterveen
naastligger ten westende hof van de vroedsman Kannegieter
naastligger ten noordende hof van de vroedsman Kannegieter
verkoperWillem Jansen c.u.mr. korfmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 , folio 72Kerkpad 30huis
eigenaarJoost Carels
gebruikerJoost Carels
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 30Kerkpad WZ [staat: westzijde oud kerkhof]150‑00‑00 cgtwee kamers
koper door niaarvroedsman Barent Rowel
geniaarde koperJan Douwes c.u.mr. schooldienaar
naastligger ten oostenStoffel Martens
naastligger ten zuidengemeensman Rowel
naastligger ten westende hof van Sibren Sibrens
naastligger ten noordende hof van Sibren Sibrens
verkoper q.q.Pyter Farrijn c.u., als volmacht voor hun zwager
verkoperJoost Carels


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 , folio 46vKerkpad 30huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerHendrick Rienks
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 30kerkhof in een steegje, op het160‑00‑00 cghuis bestaande uit twee kamers
koper door niaarRobbert Rovel gerechtsbode
geniaarde koperHendrik Hendrix, gehuwd met
geniaarde koperPytie Pyters
naastligger ten oostenStoffel Martens
naastligger ten zuidende hof van de verkoper Barent Rowel
naastligger ten westende hof van de verkoper Barent Rowel
naastligger ten noordenvroedsman Cannegieter
verkopervroedsman Barent Rowel c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 , folio Kerkpad 30huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerGerrit Dirks
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 47rKerkpad 30hoff en kamer
eigenaarRobbert Rovel
gebruikerGerryt Harmens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-098Kerkpad 30Wybe Piers, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 47rKerkpad 30huis
eigenaarHans Mensis
gebruikerWybe Piers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 47vKerkpad 30huis
eigenaarHans Menses
gebruikerWybe Piers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Breukers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 47vKerkpad 30huis
eigenaarHans Minses
gebruikerWybe Piers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0381r van 27 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 30Kerkpad WZ6‑07‑00 ggdubbel huis
koper provisioneelN. N.
huurder gedeelte 1 tot mei 1791de weduwe van wijlen Michiel Velthuis 0‑10‑00 cg
huurder gedeelte 1 vanaf mei 1791Jacob Blesma 22‑00‑00 cg
huurder gedeelte 2 tot mei 1791Jan Oebles c.u.18‑00‑00 cg
huurder gedeelte 2 vanaf mei 1791N. N. 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenWybe Johannes
naastligger ten westendiverse eigenaren
naastligger ten noordenBroer Wybrens
verkoper q.q.Ype Feddema, geauthoriseerd curator overprocureur postulant
verkoperde goederen van wijlen Pieter Cornelis Cleuven, kleinzoon van
erflaterwijlen Antje Joris, weduwe van
erflaterwijlen Pieke Tjallings


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-092, pag. 57Kerkpad 30


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Douwe Pietersgeb 1788 ... , ovl 24 jul 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-098; BS ovl 1813


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-098Kerkpad 30Johannes LeyenaarJohannes Leyenaarmetzelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1658Kerkpad 30erven wed. Johannes Leijenaar Harlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Tietje Nijdamgeb 1787 Sneek, ovl 20 apr 1858 HRL, huwt met Wybren Jans Dijkstra, dv Bote Sijbrens en Geertje Thomas; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Wybren Jans Dijkstra... vd Hud; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Johannes Veldhuis, overleden op 22 november 18393 jr, overleden Kerkstraat G 98. (CzOG nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-098HofstraatWyberen J Dijkstra52 jgeenEngelumm, protestant, gehuwd
G-098HofstraatTietje Botes Nijdam52 jSneekv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 235 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Elisabeth Tjepkes van Dorpen, overleden op 25 oktober 18402 mnd, overleden Hofstraat G 98, dochter van Tjepke van Dorpen, tuinier en Alida Koster. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Tjepke Sietzes van Dorpen, overleden op 21 april 184125 jr, hovenier, overleden Kerkstraat G 98, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Ype Boomsma... HRL, 2e huwt met Sijbrigje Spoelstra (gk) op 17 jul 1856 HRL, Rooms Katholiek, balkvlotter 1864, ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4115Kerkpad G-105 Jacob Torenbeek c.a.woonhuis


1894 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 30, HarlingenKerkpad 30Grotenhuis, G;Tuinhout, P;Weide, L van der;Stellingwerff, J;Werf, J van der;Meter, A;Norel, J;Reitsma, SPSALM 90:17.
HERBOUWD 1894.
De eerste steen gelegd na toe-
spraak en gebed den 17 Augst
DOOR Ds H.A.LEENMANS
in tegenwoordigheid van den ker-
kenraad.
DE DIAKENEN:
G.GROTENHUIS.
P.TUINHOUT.
L.v.d.WEIDE.
J.STELLINGWERFF.
J.v.d.WERF.
A.METER.
J.NOREL.
S. REITSMA'
Grotenhuis - manufacturier -Voorstraat
Tuinhout - smid - 't Noorderke
Van der Weide - banketbakker - Schritsen
Stellingwerff - eierhandelaar - Noorderhaven/Bildtstraat
Van der Werf - ?
Meter - banketbakker - Kleine Voorstraat
Norel - kantoorbediende bij Harmsen - Noorderhaven
Reitsma - ?


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4861Kerkpad 30 (G-105)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis en schuur


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 30rijksmonument 20452 1873


2023
0.19429206848145


  terug