Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 433-0963-0963-115G-258G-289


Naastliggers vanKerkpoortstraat 43
ten oostenKerkpoortstraat 47
ten zuidenKerkpoortstraat 45
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 41


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134r van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 43Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]0‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekTziedts Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Freercks mede voor zijn twee onmondige kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Yd Douues
verkoperDouue Agges
tekst in de margeTziedts Jansdr. geassisteert voor soo veel nodich mit Piphron, protesteert dat haer d'vercoopinge bij Jan Freercxzn. cum sociis te doen, sal ontschadelyck sijn nopende haer hypoteeck op dese geproclameerde camer holdende, volgende den brieve daeraff zijnde, doch holdende haer recht opte cooppenningen mach lijden dat c'vercopinge voortganck neme. Actum in recht den 13en february anno 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) ten verzoeke van Jan Freercks als vader en tutor legitimus over zijn twee onmondige kinderen bij Yd Douues, en van Douue Agges voor hemzelf, een kamer van Yd's moeder metterdood ontruimd, achter de kerk.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0144r van 21 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 43Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de kerk]0‑00‑00 ggkamer en loods
koper finaalN. N.
koper provisioneelGerryt Atses 78‑07‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGeert schoenlapper
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Auckes
verkoperN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerMenniste Gemeente
aanslag huurwaarde00‑Gemeente‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuir
gebruikerBlauwe Schuir
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuurs Gemeente
gebruikerBlauwe Schuurs Gemeente


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuurs Gemeente
gebruikerBlauwe Schuurs Gemeente
opmerking


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuurs Gemeente
gebruiker
opmerking


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuurs Gemeente
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-096Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarBlauwe Schuirs Gemeente
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115Kerkpoortstraat 43wooning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerEvert Hendriks wed.
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115Kerkpoortstraat 43woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente weeshuis
gebruikerEvert Hendriks wed.
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevsch


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-115 , pag. 60Kerkpoortstraat 43Doopsgezinde Gemeente 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Pieter Steffensvrouw P.S. gebruiker wijk G-258, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Rinnert Doedes van der Werff... en Stijntje de Beer; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1848 gebruiker wijk G-258, varensgesel; eigenaar is D. Fontein, 1814. (GAH204); R.D. vdW. en Sipkje Hendriks Balk, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-258Kerkpoortstraat 43Doopsgezinde Gemeentevrouw Pieter Steffens gealimenteerd


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-258Kerkpoortstraat 43provisionele en finale toewijzingfl. 17woning G-258
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperRients de Wit


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1762Kerkpoortstraat 43 Abraham Vries koopmanHarlingenhuis (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Abraham Leypmans de Vries... is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-258; VT1839; A. Lipmans d. V. eigenaar van percelen nrs. 1762 en 1763 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Sara Jacobs de Vriesovl voor 1865, huwt met Abraham Leipmans de Vries, wonende te HRL. 1843, koopvrouw te HRL 1844; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-258; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-258Abraham Liepman de Vries53 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
G-258Sara Jacoba de Vries44 jHarlingenv, israëliet, gehuwd
G-258Jacob Abr. de Vries15 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-258Hanna de Vries25 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-258Pietje de Vries23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-258Henderina de Vries6 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-258Kerkpoortstraat 43Klaas Feikes Zuidersma, overleden op 14 oktober 1842ruim 4 jr, geboren Gorredijk, overleden Achter Grote Kerk G 258. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Gerrit Taekes Tol... zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Mulder Johannes Oorthuisgeb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1762Kerkpoortstraat G-258Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Jouwkje Weyzenbach... Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1762Kerkpoortstraat G-289 Jan Geerts Munneke woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1762Kerkpoortstraat 43 (G-289)Theodorus A. Keyzerwoonhuis  terug