Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 19 6-051 6-052 E-132 E-130
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 19
ten oostenhet Poortje
ten zuidenKleine Bredeplaats 21
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 17


0000 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 19Oud Harlingen Magazine 1998Bouke Terpstra, herenkapper op de Kleine Bredeplaats


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075v van 22 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats strekkende van voren tot achter Gerben Tjaerdts steeg]huis
 
koperAeryaen Jansen Schaft 950-00-00 GG
koperMaycke Aryens
verpachter grondde verkoperse 0-14-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekWillem Thonis, gehuwd met
protesteert vanwege een hypotheekAecht IJsbrandts*
protesteert vanwege een obligatieJacob Ripperts, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatieDyeuw Claasen
protesteert vanwege een obligatieWynnert Lyeuwes, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatieTrijncke
protesteert vanwege een obligatieHendrick Jordaens
naastligger ten oosten*het Poortje [staat: Gerben Tjaerdtssteeg]
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenLijsbeth Gosses
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeryaen Jans Schaft x Maycke Aryens kopen een huis op de bredeplaats, strekkende van voor tot achter ? ? steeg, met vrije eigendom van de steeg ten noorden. Ten Z. Hans Jans, ten N. Lijsbeth Gosses. Grondpacht 14 st aan de verkoper. Gekocht van [niet vermeld] voor 956 GG.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0359v van 28 jun 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Toenis


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030v van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Toenis


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023r van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Teunis


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Bredeplaatshuis
 
koperBartolomeus Claessen, gehuwd metcherger op de convooien984-00-00 GG
koperRyckien Broers van Hannia
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnne Buves
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenLambart Reyns schipper
verkoperGerbrant Schaft c.s.Hoorn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartolomeus Claessen, chercher op de convooyen x Wijckie Broers van Hannia? koopt huis op de Bredeplaats. Ten Z. Anne Buwes, ten N. schipper Lambert Reyns. Gekocht van Gerbrant Schaft te Hoorn.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0209r van 24 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Breedeplaatshuis, loods, plaats met kamer daarachter
 
koperGerryt Sickes c.u.1600-07-00 GG
naastligger ten zuidenhet huis van Anne Buwes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenschipper Lammert Reyns
verkoperBartholemeus Claessen Sierda, en
verkoperRickien Broers Hania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Sickes (Orsinga?) koopt een huis, loods, plaets en een camer erachter, op de (Kleine) Bredeplaats. Ten O.?, ten Z. Anne Buwes, ten W. die straat, ten N. schipper Lammert Reyns. Gekocht van cherger Bartholomeus Claessen x Fokien? Broers Hania, voor 1600 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040v van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Gerrit Sickes Orsinga


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachter
 
koper provisioneelJeppe Jeppes, gehuwd metbakker625-00-00 GG
koper provisioneelTettie Jans
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: steeg naar de Lanen]
naastligger ten zuidenAnne Bouwes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Jansen
naastligger ten noordensteeg tussen dit huis en het aangebodene
verkoperde twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga, gehuwd met
verkoperAntie Heres


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0265r van 25 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] en kleine Suypmarkthuis
 
koperburgervaandrig Cleys Lantingh, gehuwd metapotheker1100-00-00 GG
koperAuckjen Jans
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: vrije doorgaande steeg genaamd de Poort]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Bouwes ketelaar
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats] en Suypmarkt
naastligger ten noordenHaye Ruyrdts gortmaker
verkoperJeppe Jeppes c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCleys Lantingh, burger-vaandrig en apotheker x Auckjen Jans, kopen een huis oz. Bredeplaats en kleyne Suypmerck. Ten O. een doorgaande vrije steeg de Poort genaamd, waarin vrij in- en uitgang, ten Z. erven ketelaar Anne Bouwes, ten W. de Bredeplaats en kleine suypmerck, ten N. gortmaker Haye Ruurdts. Gekocht van mr. bakker Jeppe Jeppes c.u. voor 1100 gg.


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 163r van 10 feb 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 19
 
overledeneDieucke Gerryts, weduwe van
wijlen Feddrick Fockes
aangeverTrijntie Fockes, gehuwd met
Jurjen Harmens, geauthoriseerde curator over
Jancke Feddrix dochter van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0163r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester Dirck Kievit als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Dieucke Gerryts laest wedue van wijlen Feddrick Fockes, van alle sodanige goederen actien uit- ende inschulden aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoecke van Jurjen Harmens als geauthoriseerde curator over Jancke Feddrix naegelaten dochtertie van de overledene, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie Fockes huysvrouwe van bovengedachte Jurjen Harmens, die oock de belofte daer toe staende bij manuale stipulatie heeft gepresteert in handen van bovengedachte commissaris waer op tot de beschrijvinge geprocedeert is manieren als volght. Actum den 10e february 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0190r van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperUlbe Cornelis mr. schoenmaker670-00-00 GG
huurderSioerd Feddes apotheker
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: steeg genaamd de Poort]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Buwes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Claesen Hatsma
verkoperoud burgervaandrig Cleis Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Cornelis, mr. schoenmaker koopt huis oz. Kleine Bredeplaats. Ten O. een doorgaande steeg `de Poort`, ten Z. Anne Bouwes, ten W. de straat, ten N. Jacob Claessen Hatsma. Vrije in- en uitgang in de Poortsteeg en de steeg tussen dit huis en dat van Hatsma. Gekocht van Cleis Lantingh.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenUlbe Cornelis mr. schoenmaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333v van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Bredeplaats ozhuis
 
koperThomas Isaacks Groenwolt, gehuwd met950-00-00 CG
koperBaetje Gerrits Orsinga
huurder voor 15 jarenN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostende Poort waarlangs vrij in- en uitgang, doorgaande steeg genaamd
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Buwes
naastligger ten westenBredeplaats
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Clasen Hatsma
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Isaacks Groenwolt x Baefje Gerrits Orsinga koopt huis oz. Kleine Bredeplaats. Ten O. een doorgaande steeg `de Poort` genaamd, ten W. de straat, ten Z. Anne Bouwes, ten N. de vroedsman Jacob Clasen Hatsma. Vrije in- en uitgang door `de Poort` en er is een openbare steeg ten N. met Hatsma. Gekocht van Ulbe Cornelis Hollander.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0138r van 4 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenThomas Ysax Groenewold


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-051Kleine Bredeplaats 19huis
eigenaarBatie Groenwoldt
gebruikerds. Visscher
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023v van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBatie Groenwolt


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-051Kleine Bredeplaats 19huis
eigenaarBatie Gerrits
gebruikerdr. Visscher
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Kleine Bredeplaats 19huis
eigenaarBatje Gerrits
gebruikerds. Batje Gerrits cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0310r van 16 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier530-00-00 GG
koperStijntie Hendriks winkelier
eerdere eigenaarBaettie Gerrits Orsinga, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Thomas Ysaeks Groenewold
naastligger ten oostenPoortje steeg
naastligger ten zuidenSake Falk
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenObbe Jacobs
verkoperYtje Gerrits Orsinga, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Watse Haerda
verkoperJanke Gerrits Orsinga, gehuwd met
verkoperBalthazar Rantsouwtrompetter op het Prinsenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens, winkelier koopt een huis aan de O. zijde, v/h van wl. Baettie Gerrits Orsinga wv Thomas Ysaeks Groenewold. Ten O. de zogen. Poortjessteeg, met daarin een vrij in- en uitgang, ten W. de straat, ten Z.? Falk, ten N. een steeg en Obbe Jacobs. Gekocht van Yttje Gerrits Orsinga wv Watse Haerda en Janke Gerrits Orsinga x Balthazar Rantsouw, trompetter op het Princenjagt.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0293r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytse Jansen Vettevogel


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Kleine Bredeplaats 19huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045v van 6 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannis Taekes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-051 Kleine Bredeplaats 19Wytse Vettevogel, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Kleine Bredeplaats 19huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0135r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 19Bredeplaatshuis
 
koperWytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman900-00-00 CG
huurder huisWytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman70-00-00 CG
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Zeman
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Jans
verkoperhuisman Ulbe Sybrens RypemaWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Jans Fettevogel, koopman en mr. wolkammer, koopt huis. Ten O. het Poortje, ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Joost Zeeman, ten N. Sybren Jans. Gekocht van Ulbe Sybrens Rijpema te Witmarsum.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0195r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWytse Vettevogel


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001ra van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenW. Vettevogel


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0037v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen W. Vettevogel


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0296r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-060 Kleine Bredeplaats 19Bauk Rinnerts


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0253v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-052 Kleine Bredeplaats 19Johannes W Vettevogel4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-132Kleine Bredeplaats 19Johannes Wytses Vettevogel... wegens geleverde boesel en sajet, 20 sep 1796, quit. no. 9 (GAH1128); eigenaar en gebruiker van wijk E-132, wolkammer; medegebruiker Tjebbe Johannes Vettevogel, 1814. (GAH204); id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-132Kleine Bredeplaats 19Tjebbe Johannes Vettevogel... HRL, ongehuwd, wolkammer, zv Johannes Wytzes V, en Klaaske vd Meulen; BS ovl 1826; gebruiker van wijk E-132; eigenaar en medegebruiker Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-132Kleine Bredeplaats 19Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
E-132Kleine Bredeplaats 19Tjebbe Johannes Vettevogel


1823 - bewonersadresnaamgegevens
E-132Kleine Bredeplaats 19Klaaske Dirks Lijcklama à Nijeholt... apr 1798 HRL, ovl 19 jan 1823 HRL, N.H., dv Dirk LaN, en Bregtje Vettevogel; BS ovl 1823; sterfhuis wijk E-132/Kleine Bredeplaats 19, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-132Kleine Bredeplaats 19Claaske Dirks Lycklama a Nijeholt, overleden op 19 januari 1823dochter van Dirk Lycklama-a Nijeholt, med. dr. Enkhuizen en Bregtje Vettevogel, zuster van Rinske, Akke (vrouw van J. L. Crap-Hellingman, commies/visiteur Enkhuizen), Johannes, aldaar en minderjarige Tiete, Hector-Jacob en Adriana Dirks Lycklama-a Nijeholt. Ten huize van Johannes Wytzes Vettevogel, koopman (Kleine Bredeplaats E 132). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-132Kleine Bredeplaats 19Johannes Vettevogel, overleden op 17 april 1824wolkammer, vader van Bregtje (vrouw van Dirk Lyclama-a Nijeholt, med. dr. Enkhuizen) en Tjebbe Johannes Vettevogel, wolkammer (Kleine Bredeplaats E 132). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-132Kleine Bredeplaats 19Tjebbe Vettevogel, overleden op 22 september 1826wolkammer Kleine Bredeplaats E 132, broer van Bregtje Vettevogel (reeds overleden Enkhuizen 27/10/1826, vrouw van Dirk Lycklama-a Nijeholt, med. dr. /vroedmeester aldaar, moeder van : zie ad a). Bijgevoegd is memorie7004/141 (met nadelig saldo). - ad a: Rinske, te Enkhuizen, Johannis, belastingcommies Edam, Titia, te Enkhuizen, wijlen Aurelia (vrouw van Jacobus Lambertus Crap-Hellingman, belastingcontroleur Alkmaar, moeder van minderjarige Willem-Nicolaas, Brigitta-Aurelia en Dirk Jacobus Crap-Hellingman) en minderjarige Hector-Jacoben Adriana Dirks Lycklama-a Nijeholt. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-132Kleine Bredeplaats 19Hermina Allards Wiersma, overleden op 8 december 1827winkeliersche Kleine Bredeplaats E 132, vrouw van Klaas Jans Reidsma, koekbakker (getrouwd 22/2/1827, zoon van Jan Klazes Reidsma, mr. bakker), geen kinderen, zuster van Jacob, koemelker (Nieuwe Kerk G 300) en Tjallingje Allards Wiersma, renteniersche (later vrouw van Gerben Jacobs Faber, huisman Almenum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 9 feb 1828
adressoortbedraggebruik
E-132Kleine Bredeplaats 19koopaktefl. 675huis E-132
 
verkoperJan Klasen Reidsma
koperBernardus van Loon


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-132Kleine Bredeplaats 19Jan van Dongen, overleden op 11 juni 1828brouwersknecht Kleine Bredeplaats E 132, gehuwd, vader van Petrus Jans van Dongen, militair Coevorden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1236Kleine Bredeplaats 19Gerrit RikkersHarlingenpoliciedienaarhuis en erf (138 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1236E-132 Theunis van ArumHarlingeneen oud huisje afgebroken, een bleek aangelegden daar aan een keuken etc. gebouwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-132Kleine BreedeplaatsThomas R Smit22 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
E-132Kleine BreedeplaatsFetje Johs. Sjollema25 jOudeboonv, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1236E-132 (Kleine Breedeplaats)Jouke Jelgerhuis Swildenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3893E-130 (Kleine Breedeplaats)Bouwe van der Woudewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3893Kleine Bredeplaats 19 (E-130)Bouwe van der Woudewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 19 Bauke Terpstrabarbier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 19, HarlingenKleine Bredeplaats 19B. Terpstrasalon voor dames-haarwasschen, kappen en onduleren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 19Joh.Ijntemaslager
Kleine Breedeplaats 19B.Terpstrabarbier
Kleine Breedeplaats 19mej. J.Zaagsmaverpleegster


1933 - kentekenadresnaam
B-18745
Kleine Breedeplaats 19Reinder Kersten


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 19, HarlingenKleine Bredeplaats 19R. KerstenBezuiniger, deelectro technisch bureau, rijwielen en onderdelen


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 19Oud Harlingen Magazine 1994Kapperszaak B. Terpstra (hernieuwd), daarvoor: electricien Kersten, kapper B. Terpstra, B. v.d. Woude, wed. De Jong-v. Straten


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 19Oud Harlingen Magazine 1994daarna: drankhandel


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 19L. (Luitzen) Feenstra


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 19, HarlingenKleine Bredeplaats 19B. de RuiterOlijfboom, d'slijterij-wijnhandel


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 19, HarlingenKleine Bredeplaats 19 De Olijfboom


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 19rijksmonument 20474


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 19Oud Harlingen Magazine 1994Pier Klarenbeek


1998 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 19, HarlingenKleine Bredeplaats 19B. Terpstrasalon voor dames-haarwasschen


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3893Kleine Bredeplaats 19
  terug