Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 216-0526-0526-053E-133E-131


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 21
ten oostenLanen 5
ten zuidenKleine Bredeplaats 23
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 19


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0005r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Janssen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075v van 22 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jansen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0095v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Janssen veerschipper


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0096r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Janssen veerschipper


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0359v van 28 jun 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de oude plaats]322‑00‑00 gg1/2 huis
koperHerbert Gelis koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Warnerts
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Toenis
verkoperJan Hansen, gehuwd met
verkoperDoedke Jansen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030v van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: Oude Plaats]303‑00‑00 gg1/2 huis
koperAnne Bouues, gehuwd met
koperMaycke Douues
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Warnars
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Toenis
verkoperPieter Hansen, gehuwd met
verkoperWyts Heeres


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023r van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats [staat: op de oude plaats]435‑00‑00 cg1/2 huis en erf
koperAnne Buwes koperslager
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Warners
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Teunis
verkoperHerbert Jeliskoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne B(o)uwes, koperslager, koopt een huis en erf c.a. op de Oude Plaets. Ten Z. Lambert Warners, ten N. Willem Teunis. Gekocht van Herbert Jelis te Amsterdam.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnne Buves


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0209r van 24 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Anne Buwes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnne Bouwes


1676 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 48r van 28 aug 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 21
inventarisantAnne Bouwes Cetelaerkoperslager
Douwe Bouwes kindskind van de inventarisant, major annis
Sytse Bouwes kindskind van de inventarisant, major annis
Willem Jansen kindskind van de inventarisant, veniam aetatis
burgerhopman Dominicus Cornely, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Meynert Jansen kindskind van de inventarisant, oud in 't 22e jaar
Maycke Jans kindskind van de inventarisant, oud omtrent 20 jaren
Doedtie Jans kindskind van de inventarisant, oud omtrent 18 jaren
Rinske Jans kindskind van de inventarisant, oud omtrent 16 jaren
aangeverAntie Henrix den sterfhuyse gefrequenteert hebbendegewesen dienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0048r] Ontzegelinge ende respectievelijk inventarisatie ende beschijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Beert Ulbes Wassenaer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Anne Bouwes cetelaer in leven burger en coperslager binnen deser stede, nagelaten hebbende minderjarige kints kinderen ter presentie van de hopman Dominicus Cornely als bij de erfgenamen daertoe versocht van alle sodanige goederen als aldaer ten sterfhuyse bevonden ende bij den overledenen met ter doodt ontruymt ende naegelaten zijn en dat op het aengeven van Antie Henrix gewesen dienstmaeght van den overleden ende ingevolge van sulx den sterfhuyse gefrequenteert hebbende de welcke oock tot dien sijnde ende om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven den behoorlycken eede heeft gepresteert in handen van welgedachte heere burgemeester Harmen Synes Nauta als mede commissaris, waer op dan tot de ontzegelinge ende respectievelijk beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 28 augusti 1676.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0265r van 25 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Bouwes ketelaar


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 0-02-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes0‑02‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0190r van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Buwes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de oude plaats]780‑00‑00 cghuis
koperBauke Sapes, gehuwd metwijdschipper
koperMayke Dircks
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJohannis Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyn Lolckes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: de oude plaats]
naastligger ten noordenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
verkoperTrijntie Haringhs, laatst weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelisgrootschipper


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333v van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Buwes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072r van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Groenwolt


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]232‑07‑00 cg25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes0‑02‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytske Dirks c.soc.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0348r van 17 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Groenewolt


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074v van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTomas Groenwolt


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 116Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis c.soc.
gebruikerEnog Pieters wed.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023v van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ80‑00‑00 cg1/8 huis
koperEelcke Douwes c.u.koopman
huurdervan Dalsen commies
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenDoede Sickes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tomas Gonggrijp
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenBatie Groenwolt
verkoperYbeltie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Sybrens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 76rKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis erven e.a.
gebruikerJ. v. Dalsen
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑4‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner van Dalsen commies


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis cum soc.
gebruikerwed. Feyke Falck
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑17‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0310r van 16 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSake Falk


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0293r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: Oude Bredeplaats] bij de Lange Pijp645‑00‑00 gghuis
koperSalomon Bulart, gehuwd met
koperMaria Willems de Breed
bewoner en mede-eigenaarPieter Jansen Jongma
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenDoede Sickes
naastligger ten zuidenObbe Ypes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenWytse Jansen Vettevogel
verkoper van 1/8Teetske Clases Bontekoe, gehuwd met
verkoper van 1/8Douwe Reins de Witkoopman
verkoper van 1/8Geertie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/8Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/8Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/8Pieter Jansen Jongmasmalschipper
verkoper van 1/8Maria Edsgaers, gehuwd met
verkoper van 1/8Jacob Symons
verkoper van 1/8Doetie Edsgers, ongehuwde dochter
verkoper van 1/4Ybeltie Cornelis, ongehuwde dochter
verkoper q.q.vroedsman Hotse Swerms, administrator
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, administratoren over
verkoper van 1/8de goederen van Eelke Jocchumsboterkoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 76vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerWillem Breed
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 76vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarTrijnte Jans
gebruikerTrijnte Jans cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0185r van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Taekes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 77vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarTrijntje Jans
gebruikerTrijntje Jans c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0051v van 12 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Enog Sjoerds


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0108v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Vettevogel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-052 , folio 77vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarTrijntje Jans
gebruikerH. de Waard c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0135r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Joost Zeman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0239r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 133vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarJoost Zeeman wed.
gebruikerH. Radsma
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 133vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarJoost Zeeman wed.
gebruikerGerryt Douwes
huurwaarde54‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0010r van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 133vKleine Bredeplaats 21huis
eigenaarJoost Zeeman wed.
gebruikerJoost Zeeman wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166r van 26 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Vettevogel


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Zeeman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0052v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Wytzes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-051, pag. 93Kleine Bredeplaats 21wed. Zeemans


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0253v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ900‑00‑00 cghuis
koperSybout Rinkes, gehuwd met
koperZyttje Cornelis
eigenaarwijlen Trijntje de Breed, weduwe van
eigenaarwijlen Joost Zeemanstadsbode
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenJan Galama
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel
verkoper q.q.T. van Benthem, gelastigde
verkoper q.q.H. van der Mey, gelastigde van
verkoperJoseph Zeeman, broer vancommies ter recherche Admiraliteit in Friesland te Workum
verkoperMaria Zeeman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Rinkes x Zijtske Cornelis koopt huis op de Oude- of Kleine Bredeplaats. Ten O. Minne v.d. Veen, ten W. de straat, ten Z. Jan Galama, ten N. Johannes W. Vettevogel. Gekocht van erven Trijntje de Breed wv Joost Zeeman.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-053 , pag. 130Kleine Bredeplaats 21Sybout Rinkes 3‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 390 van 6 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21koopaktefl. 327huis op de Vijver E-133
 
verkoperGerrit Terheyde (q.q.)
verkoperFrans Leemkool (q.q.)
koperAlbert van Eeken
koperSchelte van der Hoef


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 13 mei 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21koopaktefl. 600huis E-133
 
verkoperSyte Cornelis (wv Sybout Rinkes)
koperJan Galama


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Jan Sipkes Galama... is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21Jan GalamaJan Galamakuiperij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1237Kleine Bredeplaats 21Teunis van Arum kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Dorothea Georgs Keil... BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elizabeth ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Gertje Georgs Keil... dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elisabeth Jelgerhuis; geb ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Harmen Berends Smith... zv Berend Jans S, en Jeltje Willems; BS huw 1818, huw 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Teunes van Arum... HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van perceel nr. 1237, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 15, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-133Kleine BreedeplaatsTheunis van Arum40 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsDorothea Keil43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsPieter van Arum12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsElisabeth van Arum7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsGertje Keil48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsHiltie Harkema16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1237Kleine Breedeplaats E-133IJke Jager woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1237Kleine Breedeplaats E-131 Hermanus Husselman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4734Kleine Bredeplaats 21 (E-131)Hermanus Husselmanwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats H. Husselmanjongens: , meisjes:
vrouwen:
kleermaker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 21J.H. Spéklemuziekleeraar


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 21Joh.H. Speklé568Muziekleer. en dirigent


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleer. en dirigent


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleer. en dirigent


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleeraar en dirigent


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 21H.J. (Hendericus) Fopma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 21rijksmonument 20475


2023
0.19775104522705


  terug