Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 516-098 6-095 E-192E-185


Naastliggers vanLanen 51
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordenLanen 53


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 51Lanen NZ achter het huis van wijdschipper Zierck Andries60‑07‑00 GGkamer
koper door niaardr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper
geniaarde koperCornelis Cornelis
huurderde weduwe van Folkert koster
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenZierck Andries wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamer bewoond door Antie Hoytes
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrand Joosten Heins, wijnkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Cornelis Cornelis, een camer nz. Lanen, achter het huis van Sierck Andries. Ten O. een steeg, ten W.?, ten Z. Sierck Andries, ten N. Antie Hoytes. Gekocht van erven Fokeltie Buwes wv Laes Laesen Hannema en nu wd. Seerp Lammerts Swerms, voor 60 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerwed. Sierk Aleffs
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerwed. Sierk Aleffs
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerwed. Zierk Alefs
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0176v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Heinsius


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0222r van 28 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Heinsius


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-098 Lanen 51Geert Willems, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098Lanen 51huis
eigenaarwed. Pytter Gosses
gebruikerGeert Willems
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0209r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosse Pyters


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 51Lanen naast de bleek van Jetse Jelles, steeg uitgaande op de97‑00‑00 GGhuis
koperThomas IJsbrands, gehuwd met
koperTrijntje Pieters
huurderAnthoni Harmens 0‑07‑00 CG
huurder bovenkamerde weduwe van Wybe Durks 0‑05‑08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenMeinte Brouwer
naastligger ten westenJetze Jelles
naastligger ten noordenSybren Hylkes
verkoper q.q.Augustus Robertus van Dalsen, executeurnotaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Nieuwboer, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Pieters Persijn


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0024v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Meinte Brouwer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-095, pag. 134Lanen 51Thomas IJsbrands0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-192Lanen 51Thomas IJsbrands Bakkerovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-192Lanen 51Thomas IJsbrands Bakker wedThomas IJsbrands Bakker wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1281Lanen 51Gosse Abes SchipperbalkvlotterHarlingenhuis (20 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-192Lanen 51Helena S. Teunissen, overleden op 3 november 1839S.=Sandrina, 65 jr, geboren Nijmegen, overleden Bedelaarsteeg E 192, gehuwd. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-192LaanenJanneke van Dijk23 j*naaisterHarlingenv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-192Lanen 51Elisabeth Baantjer, overleden op 26 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 16 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat E 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1281de Lanen E-192Johannes Schimmelpenningwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1281De Lanen E-185Johannes Schimmelpenningwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1281Lanen 51 (E-185)Geertje de Jong (wed. J. Schimmelpenning, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Lanen 51Hendrik Mulder


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 51 Ernst Kosterstadsreinigerf. 500f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 51J. Glastransportarbeider
  terug