Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Liemendijk 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanLiemendijk 3
ten zuidende Liemendijk
ten westenLiemendijk 1


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0046v van 29 jun 1684 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 3Liemendijk NZ [niet vermeld]801‑07‑00 GGtwee kamers
koperEewert Jansen Oosterbaan koopman
naastligger ten oostenHarmen Luyrs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de molen in de Noorderdwinger
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan, gehuwd met
verkoperAuckien Wouters


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0046v van 29 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 3Liemendijk NZ [staat: aan de stadsvesten, van de noorder dwinger tot de Bildt- en Franekerpoort]801‑07‑00 GGtwee lijnbanen en een hof
koperEewert Jansen Oosterbaan zoon van de verkoperkoopman
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 CG
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten oostenBaanpad naar de Franekerpoort
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBaanpad naar de Bildtpoort
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan, gehuwd met
verkoperAuckien Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan koopt 2 voortreffelijke lijnbanen en hoven en 2 camers ten Z. daarvan westwaarts, aan de Stadsvesten en strekkende van de Noorderdwinger tot de Bildt- en Franekerpoort. Zij hebben ten O. het baanpad naar de Franeker poort, ten Z. de straten, ten W. het baanpad naar de Bildtpoort dat vroeger door de vader van wl. Jan Siverts (Sioerdts) Oosterbaan als eigenaar werd gebruikt, ten N. de Stadsvesten. De lijnbanen worden verkocht inclusief de voorraden, grondstoffen en gereedschappen etc. De twee camers hebben ten O. Harmen Luyrs, ten W. het molenaars huis van de Noorderdwinger, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van wl. Jan Siverts Oosterbaan en zijn vrouw Auckjen Wouters, voor 801 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0237v van 4 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 3Noorderwal NZ [staat: langs stadsvesten tot over de Franekerpoort]571‑07‑00 GGlijnbaan, teerhuis, knechtswoning
koper door niaar ratione sanguinisAllard Scheltinga koopman
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Reynder Jansen Zeilmaker
geniaarde koper van 1/2Jacob Freerks Scheltingalijnslager
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenCornelis Jentjes Timmerman, weduwe vankoopman
bewoner knechtswoningwijlen Haantje Willemsmeesterknecht
naastligger ten oostenHaantje Willems
naastligger ten westenHoite Broers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenbolwerk pad
verkoperEvert Heeres Oosterbaankoopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0072v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 3Liemendijk NZ [staat: stadsvesten aan de noordkant]3551‑00‑00 GGlijnbaan met hennepschuur, teerhuis en knechtenwoning
koperBaukjen Feitema, gehuwd met
koperSchelte Wybinga koopman
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 CG
huurderReinder Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester K. Lanting
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJetze Boomsma koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper van 1/2Allard Scheltingakoopman
verkoper van 1/2Anna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Feitema, gesterkt met haar man Schelte Wybinga, koopman, koopt lijnbaan met hennipschuur, teerhuis en knegtswoninge c.a., thans in gebruik bij Reinder Jansen, zeilmaker, bij de stadsvesting aan de noordkant van de stad. Grondpacht 16 cg. aan de stad. Ten O. wd. K. Lanting, burgemeester, ten W. Jetze Boomsma, koopman, ten Z. een steeg, ten N. de stadsvesten. Dat de koperse zig zal hebben te reguleeren en gedragen, ingevalle die daar mogte zijn, of van vroegere tijden opgerigt wezen, na zekere conventie ten respecte dezer baan cum annexis, met de regeringe van deze stad, waar omtrent de verkopers in `t onzekere zijn. Gekocht van Allard Scheltinga, koopman, voor de ene, en Anna Nieuwenhuis wd. Folkert Pieters Schellingwou, voor de andere helft, voor 3550 gg. 21 st.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0067r van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 3Liemendijk NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]1124‑21‑00 GGlijnbaan, teerhuis, hennepschuur en knechtswoning
koper door niaarJan Fontein koopman
koper door niaarPieter Tetroode
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 CG
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten oostenJetze Boomsma
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende Boer koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybengakoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 17Liemendijk 3Jan Louws BalkstratouwslagerHarlingenlijnbaan (40 m²)
  terug