Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 20(niet bekend)3-033/33-046D-099D-141


Naastliggers vanNieuwstraat 20
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 22
ten westenOoievaarsteeg 19
ten noordenNieuwstraat 18


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ [staat: Angelier- of Nieuwstraat]125‑00‑00 cghuis
koperJan Gerrits, gehuwd metmr. bontwever
koperMarike Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelier- of Nieuwstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Baucke Tjerx
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenhet pothuis van Schelte Jansen
verkoperDirk Jansen alias Parkkoemelker te Zaandam


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033/3Nieuwstraat 20huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20-00-00
opmerking[voor de derde maal vermeld als 3-033]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ [staat: Angeliersstraat]425‑00‑00 cghuis, weefwinkel en plaats
koperJan Coenraads Groen, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Lodewijks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten zuidenReiner Jansen mr. bontwever
naastligger ten zuidenMarijke Jans
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
naastligger ten noordenWillem Willems*
verkoperReiner Jansen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperMarijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Coenraads Groen, mr. bontwever x Antie Lodewijks kopen een huis, weefwinkel en plaatsje in de Angelierstraat. Ten O. de straat, ten Z. de verkopers, ten W. de Zoutsteeg, ten N. procureur Jacob Tuininga en Willem ? Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Reiner Jansen x Marijke Jans voor 425 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033/3Nieuwstraat 20huis
eigenaarJan Coenraeds
gebruikerJan Coenraeds
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-033/3, fol. 41vNieuwstraat 20Jan Coenraeds cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderenweever11:13:00 cg2:0:00 cggeringh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033/3Nieuwstraat 20huis
eigenaarJan Coenraad
gebruikerJan Coenraad
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033/3Nieuwstraat 20huis
eigenaarJan Coenraad
gebruikerJan Coenraad
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]350‑00‑00 cghuis, weefwinkel en plaatsje
koperAntje Feddriks Nieuwenhuis, weduwe van
koperwijlen Folkert Pyters koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenJan Beernts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenHendrik Boekhoud
verkoperJan Coenraads Groen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211r van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ260‑00‑00 cghuis
koperHarmen Beernds, gehuwd metmr. bontwever
koperClara Andries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenHendrik Boekhoud
verkoperAnna F. Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen F. P. Schellingwou


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Nieuwstraat 20wooning
eigenaarHarm. Beernds
gebruikerHarm. Beernds
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0145r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ95‑07‑00 gghuis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
huurderde weduwe van wijlen Jan Harmen Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen P. Scheltema
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten noordenLouwrens Nack
verkoper q.q.Jan Aukes Rauwerda, curator over
verkoperHarmen Berendsmr. bontwever


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0257r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ21‑07‑00 ggvoor- en achterhuis
koperWybren Broers, broer vanhuistimmerman
koperJan Broers huistimmerman
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenH. de Wilde
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenLouwrens Nak
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuisen, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0015r van 10 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 20Nieuwstraat WZ tot aan Zoutsteeg260‑00‑00 cghuis
koperSybren Seerps Hoedtje c.u.huistimmerman
huurderN. N. 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenH. de Wilda
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenLouwrens Nak
verkoperWybren Broershuistimmerman
verkoperJan Broershuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Seerps Hoedtje koopt huis c.a. wz. Nieuwstraat tot aan de Soutsteeg. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. ?, ten W. de Zoutsteeg, ten N. Louwrens Nak. Gekocht van Wybren en Jan Broers, gebroeders en huistimmerlieden, voor 260 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Nieuwstraat 20huis
eigenaarSybren Seerps
gebruikerSybren Seerps
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-046 , pag. 53Nieuwstraat 20Sybren Seerps 0‑15‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Fentje Mellesgeb 1806 Wijnaldum, ovl 6 dec 1812 HRL; wijk D-099, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Jan Phil Schneidergebruiker wijk D-099, schoenmakersknegt; medegebruiker Pieter H. Hoffinga, sjouwer; eigenaar is Siebren S. Hoedje, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Pieter Hemkes Hoffinga... 1816; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1813, huw 1816, ovl 1823, ovl 1847; gebruiker van wijk D-099, sjouwer, medegebruiker is Jan Phil. Schneider schoenmakersknegt, eigenaar is Siebren S. Hoedje, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Sybren Sjerps Hoedtje... neef bruid 1819; BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1848, BS Franeker ovl 1857; eigenaar van wijk D-099, gebruikers zijn Pieter H. Hoffinga, sjouwer, en Jan Phil. Schneider, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-099Nieuwstraat 20Siebren S HoedjePieter H Hoffingasjouwer
D-099Nieuwstraat 20Siebren S HoedjeJan Philippus Schneiderschoenmakersknegt


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 162 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-099Nieuwstraat 20Johannes Daniels Wassem, overleden op 3 september 1821zoon van Daniel Wassem, oud militair (Nieuwstraat D 99). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 198 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-099Nieuwstraat 20Trijntje Sybrens Hoedtje, overleden op 11 april 1828wed. Pieter Hemkes Hoffinga, in leven werkman, vrouw van Wigle de Vries, turfdrager Nijstraat D 99, moeder van minderjarige Sibbeltje en Sybren Pieters Hoffinga (voogd is Jurjen Sybrens Hoedtje, houtsteksknecht Franeker en toeziend voogd is Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h veer) (uit 1e huwelijk), dochter van wijlen Sybren Seerps Hoedtje (wednr. NN, thans man van Trijntje Herkes Tilstra), zuster van genoemde Jurjen en Elisabeth Sybrens Hoedtje. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-099Nieuwstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 142woning D-099
 
verkoper en koperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 825Nieuwstraat 20wed. Sybren Hoedje Harlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Jurjen Willems ten Bokkel... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-099; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-099Nieuwstraat 20Hebbeltje Hercelius, overleden op 2 december 183966 jr, geboren Dokkum, overleden Ooievaarsteeg D 99, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-099NieuwstraatJurjen ten Bokkel47 jschoenmakersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-099NieuwstraatLuutske Geikema45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-099NieuwstraatPieter Hamers25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 769 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-099Nieuwstraat 20Lischje Hendriks Oosterling, overleden op 11 augustus 1847bijna 1 jr (geboren 11/9/1846), overleden Nieuwstraat D 99, dochter van Hendrik A. Oosterling, voerman & Aaltje S. Siebesma, zuster van minderjarige Baukje, Andries, Siebe en Tiete Hendriks Oosterling. (in tafel 18/8) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Aukje Lammerts Pollema... dv Lammert Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1824, ovl 1846, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-099, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Jacob Bernardus Jekelgeb 10 aug 1797 HRL, huwt met Aukje Pollema en Klaaske Beidschat, korendrager; BS ovl 1847; bev.reg. HRL 1851 wijk D-099


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Luutske Gaykema... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is zij niet ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-099Nieuwstraat 20Pieter Veltman... Roos, wonende te HRL. 1828, zv Hijlke V, en Aafke Sijtses; BS huw 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 825Nieuwstraat D-099Wijnand Modders woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 825Nieuwstraat D-141 Jan Geerts Munneke woonhuis


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
D-099Nieuwstraat 20Het huis w.i. koper- en blikslagerij aan de Nieuwstraat no. 20, in huur bij f., dronrijp. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
D-099Nieuwstraat 20Het huis w.i. koper- en blikslagerij aan de Nieuwstraat no. 20, in huur bij f., dronrijp. Finaal verkocht op 16 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 604.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 825Nieuwstraat 20 (D-141)Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 20J. v/d Weeswerkman steenfabriek
Nieuwstraat 20aF.A. Frölichschilder  terug