Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 188-0198-0198-020C-183C-178


Naastliggers vanNoorderhaven 18
ten oostenNoorderhaven 20
ten zuidenGrote Bredeplaats 15
ten westenNoorderhaven 16
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 18naamloze steeg ten westen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118v van 1 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]821‑00‑00 gghuis
koperGerben Gatties, gehuwd met
koperTrijn Allerts
verpachter grondde Gereformeerde Gemeente0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hiddes
naastligger ten zuidende weduwe Anna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Cunst
naastligger ten westenhet huis van wijlen Pieter Epis
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Jan Hendricx, gelastigdeijzerkramer
verkoper q.q.Jan Gosses, gelastigden vanhoedenmaker
verkoperAnna, weduwe van te West Terschelling
verkoperwijlen Cornelis Cunst


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ1000‑00‑00 gg1/2 huis, loods en plaats
koper provisioneel en finaalStyntje Sikkes, weduwe en voogd van het kind van
koper provisioneel en finaalwijlen Evert Arrjens
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMevis Pybes mr. kuiper
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Jacobs Roorda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems voor haar dochter, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Tymensblokmaker
verkoperdochter Antje Pieters


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1000‑00‑00 gg1/2 huis, loods en plaats
koperStijntje Sikkes, weduwe van
koperwijlen Evert Arrjans lijnslager
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMevis Pybes
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Tymensblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntje Sikkes wv lijnslager Evert Arjaans, koopt 1/2 huis, loods en plaats nz. [moet zijn zz.] Noorderhaven. Ten O. Mevis Pybes, ten Z. Hiltje Oedendall, ten W. vaandrig Pieter Jacobs [Roorda], ten N. de straat en haven. Grondpacht 10 st aan de kerk-armen. Gekocht van Hiltje Willems wv blokmaker Pieter Tymens voor 1000 gg.


1678 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 220r van 22 feb 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 18
inventarisantStijntie Sikkes, weduwe van
wijlen Evert Arjens
Aeltie Jelles, gehuwd met
Joris Claessen
Arjen Everts Oosterbaan
Sicke Hettes, curator over
Evert Claessen
Pytter Dirx, gehuwd met
Geertie Claessen
Sicke Hettes voor zijn kinderen, weduwnaar van
wijlen Geertie Everts
Lijsbeth Everts, gehuwd met
Heere Andries
Jelle Edes, weduwnaar (x) van
wijlen Antje Everts
Edo jelles zoon uit (x)
Aent Jelles niet gecompareerd
Jan Everts later gecompareerd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0220r] Bezegelinge van slotten gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Louwrens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ratione officii, ten sterfhuise van wijlen Stijntie Sikkes laast weduwe van wijlen Evert Arjens. Actum den 22 februario 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ900‑00‑00 cg2/3 huis
koperEwert Jansen mr. lijnslager
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Sytses kuiper
naastligger ten zuidende vroedsman Gerrit Schiere
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
eigenaar van 1/3de sonen van Jelle Aedes
verkoperGeertie Clases, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperPieter Dirxenkoopman te Leeuwarden
verkoperEvert Claseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen, mr. lijnslager, koopt 2/3 van een huis waarin hij woont, en waarvan het andere 1/3 van erven Jelle Aedes is, zz. Noorderhaven. Ten O. mr. kuiper Jacob Sytses, ten W. wd. blokmaker Cornelis [Clasen], ten Z. de vroedsman Gerrit Schiere, ten N. de haven. Gekocht van Geertie Clasen x Pieter Dirxen te Leeuwarden en Evert Clasen te Harlingen, voor 900 cg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137v van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ (bij de Vismark en Kettingsbrugge)390‑00‑00 cg5/9 huis
koper van 1/3Heere Wibrandus, gehuwd met
koper van 1/3Aukjen Everts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Sytses mr. kuiper
naastligger ten zuidenoud burgemeester Schiere
naastligger ten westenJelte Salomons
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperhuisman Ede Jelles te Menaldum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
gebruikerHeere Wybrens
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
gebruikerHeere Wybrens
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties nom.ux.
gebruikerPyter Eelkes
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties nom.ux.
gebruikerPyter Jongma
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183r van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ1500‑00‑00 cghuis
koperHeere Lieuwes tichelbaas en koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSierk Tiebbes van der Ley
naastligger ten zuidenSara Gillis Wiersma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symen Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAukjen Ewerts Oosterbaan, gehuwd met
verkoperCornelis Jentieskoopman en fabrikant


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
aanhandelaarPoppe Hendriks, gehuwd met
aanhandelaarGoykjen Oenes
huurderde weduwe van wijlen Heerre Lieuwes koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley
naastligger ten zuidenSara Gilles Wiersma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symon Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verwandelaarAnne Eelkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Eelkes, mr. bakker verwandelt zijn huis. Ten O. Claas Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, MET het huis Noorderhaven Zz. van Poppe Hendriks x Goykjen Oenes, met ten O. Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten W. wd. Symen Cornelis, blokmaker ten Z. Sara Gilles Wiersema, ten N. de straat en haven.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarPoppe Hendrix
gebruikerPoppe Hendrix
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-019, fol. 135vNoorderhaven 18Poppe Hendriks cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindschuitschipper50:0:00 cg8:6:00 cgbestaet maetigh wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ900‑07‑00 gghuis
koperFedde Minnes, gehuwd metkoopman
koperGrietie Feykes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Poppe Hendriks schuitschipper
naastligger ten oostenCornelis Bouwes
naastligger ten zuidenSara Gilles
naastligger ten westenCornelis Symons
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Poppe Hendriks, gehuwd metschuitschipper
verkoperGooikjen Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grietie Feykes koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis Bouwes [Schiere], ten W. Cornelis Symons, ten Z. Sara Gilles, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de (met name genoemde) crediteuren van wl. Poppe Hendriks, schuitschipper en de verlaten boedel van zijn vrouw Gooikjen Oenes, voor 900 gg. 7 st. Zie ook bij Noorderhaven 33, wandelkoop.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0214r van 31 aug 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ1350‑00‑00 cghuis
koperSybren Freerks de Groot, gehuwd metmr. stoeldraaier
koperGatske Hiddes de Vries
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Bouwes
naastligger ten zuidenImettie Thomas IJsenbeek
naastligger ten westenCornelis Symens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperFedde Minnes, gehuwd metkoopman
verkoperGrietie Feykes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarPoppe Hendriks
gebruikerPoppe Hendriks
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-019Noorderhaven 18huis
eigenaarSybren Freerks
gebruikerSybren Freerks
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020Noorderhaven 18huis
eigenaarSybren Freerks
gebruikerSybren Freerks
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-020Noorderhaven 18huis
eigenaarSybren Freerks
gebruikerSybren Freerks
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ800‑00‑00 cg2/3 huis
koperCornelis Jacobs, gehuwd met
koperElisabeth Anthony Overzee
naastligger ten oostenB. Schiere
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gonggrijp
naastligger ten westenO. Overdijk
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3de weduwe van wijlen Trijntje Sybrens de Groot, gehuwd geweest met
verkoperwijlen Marten Bosmr. kuiper
verkoper van 1/3Grietje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperOtte A. Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs, mr. stoeldraaier x Elisabeth Anthony Overzee koopt 2/3 van een huis. Ten O. B. Schiere, ten W. de verkoper, ten Z. wd. Gonggrijp, ten N. de haven. Gekocht van Trijntje Sybrens de Groot wv Marten Bos, mr. kuiper en Grietje Sybrens de Groot x Otte Aukes Overdijk, elk voor 1/3 deel.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-020 , pag. 160Noorderhaven 18Cornelis Jacobs 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Swarteigenaar en gebruiker van wijk C-183, stoeldraayer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs SwartCornelis Jacobs Swartstoeldraayer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 509Noorderhaven 18 Cornelis Zwart wieldraaijerHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart... huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1841, ovl 1852; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koster, wijk C-183; VT1839; C.J.Z. eigenaar van perceel nr. 509 te HRL, wieldraayer, woonplaats HRL, legger nr. 844, huis, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Elisabeth Anthony Overzee... de vader Anthonij Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-183; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-183NoorderhavenCornelis Zwart65 jkosterHarlingenm, protestant, gehuwd
C-183NoorderhavenElisabeth Overzee67 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-183NoorderhavenElisabeth Rienstra27 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 301 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart, overleden op 13 mei 184167 jr, NH-koster Nieuwe Kerk, overleden Noorderhaven C 183, man van Elisabeth Anthony Overzee (erft vruchtgebruik: overleden 7/5/1852: zie bijgaande memorie 2456), geen kinderen, broer van wijlen Sjouke Jacobs Zwart (zie memorie 2456). Saldo fl. 1.432,38. Bijgaand is memorie 2456 (ingediend 24/7/1852). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 45 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Harmen Roelofs Veendam, overleden op 3 juli 184227 jr, koopvaardijkapitein, geboren Veendam, overleden Noorderhaven C 183, man van Trijntje Pieters Kraak (testamentair erfgenaam voor 1/2), geen kinderen, zoon van Roelof Harmen Veendam, grutter Veendam en Aaltje Harmens de Weerd (samen 1/2), broer van Hermanus, Klaas, Jantje, Elisabeth, Lebina-Henrietta, Alida en Roelfina Roelofs Veendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49037 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 15 okt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-183Noorderhaven 18koopaktehuis en erf C-183
 
verkoperElizabeth Anthony Overzee (wv Cornelis Jacobs Zwart)
koperWatze Teijes Hilarius (koperslager, gehuwd met Marijke Engeles Posthumus)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Oeke Johannes van der Werf... Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509Noorderhaven C-183Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509Noorderhaven C-178 Watze Hilarius en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 509Noorderhaven 18 (C-178)Aaron Paiswoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 18 Aron Paiskoopmanf. 4000f. 4000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn descheepstagrijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsben. en oude met.


1936 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.462Scheepsben. en oude met.


1941 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1943 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27305
Noorderhaven 18Aan Schroten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1951 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J. Bakkerpetroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 18J. (Jan) Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 18beeldbepalend pand7 van 10  terug