Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 6 8-014 8-014 C-190 C-184
Naastliggers vanNoorderhaven 6
ten oostenNoorderhaven 8
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenNoorderhaven 4
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 6naamloze steeg ten westen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten westenBoucke Cornelis
naastligger ten westenTrijntie Cornelis


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016v van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZhoutstek of bestekte ledige plaats
 
koperGosse Johannes, gehuwd met390-00-00 GG
koperTrijntje Okkes
naastligger ten oostenDoeke Joannis blokmaker
naastligger ten zuidenplaats en put
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTrijntie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Joris, smid x Trijntje Okkes kopen een houtstek of bestekte ledige plaats zz. Noorderhaven. Ten O. blokmaker Doeke Johannis, ten Z. een plaats en put. Gekocht van Trijntje Cornelis wv Cornelis Cornelis Bonk, voor 390 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGosse smid


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182v van 21 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZhuis
 
koperBuwe Hessels, gehuwd metmr. smid1820-00-00 GG
koperTrintie Peters
naastligger ten oostenDoecke Joannis* blokmaker
naastligger ten zuidenlege plaats en put van Peter Ackersloot
naastligger ten zuidenhet weeshuis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGosse Johannis c.u.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0054r van 30 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBouwe Hessels smid


1673 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 9r van 22 mei 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 6
 
overledeneBouwen Hessels, weduwnaar vanmr. smid
wijlen Trijntie Pytters
Thomas Auckes, gehuwd (x) met
Antie Bouwes
Aucke Tomas kind uit (x)
Tjeerd Bouwes, geauthoriseerde curator
Joannes Doeckes, geauthoriseerde curatoren over
Hessel Bouwens kind van de overledene
aangeverTrijntie Jans als de sterffhuise gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0009r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae voorgaande besegelinge gedaen ten huise van mr. Bouwen Hessels smidt, van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, ten versoecke van Thomas Auckes als vader ende voorstander over sijn kindt Aucke Tomas bij sijn tegenwoordige huisvrouw Antie Bouwes in echte verweckt, ende de vroedtsman Tjeerd Bouwes sampt Joannes Doekes als geauthoriseerde curatoren over Hessel Bouwens een soone van de overleden, in die qualiteit erfgenamen van gedachte mr. Bouwen Hessels en Trijntie Pytters in tijden echteluiden, alles ten overstaen van de heere preasiderende burgemeester Hendrick Coenraeds Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't aengeven van Trijntie Jans als de sterffhuise gefraequenteert hebbende die de boel ede in handen van welgedachte commissaris gepraesteert heeft, waer op tot de inventarisatie geprocedeert is so volght. Actum den 22e may 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0228r van 4 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZhuis
 
koperPieter Luytiens Roorda mr. stadssmid1460-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Joannes Doeckes, zoon vanblokmaker
naastligger ten oostenwijlen Doecke blokmaker
naastligger ten zuidenPytter Pytters Ackersloot
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenPytter Aerns
naastligger ten noordenNoorderhaven, straat strekkende tot aan de
verkoper van 1/2vroedsman Thomas Auckes, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 1/2Antie Bouwens
verkoper van 1/2Hessel Bouwenstrekschipper


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386v van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZhuis
 
koperJurrien Jansen, gehuwd metbakker1400-00-00 CG
koperFettie Pieters Roorda bakker
naastligger ten oostenTaeke Doeles
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis, als eigenaar van een lege plek
naastligger ten westenJan Bastiaans
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPieter Luytiens RoordaDokkum


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-014Noorderhaven 6huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerTaecke Doeles
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan P. Ackersloot erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-014Noorderhaven 6huis
eigenaarTaeke Doeles
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
grondpacht aan P. Ackersloot erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuytien Pyters


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111v van 11 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuytien Pyters Roorda


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitien Pytters Roorda
naastligger ten oostenzekere steeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-014 Noorderhaven 6huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Pyter Ackersloot erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-014 Noorderhaven 6huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-014 Noorderhaven 6Leenerd Luitjens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-014 Noorderhaven 6huis
eigenaarLuitjen P. Roorda
gebruikerLeendert Luitjens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0209r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZhuis
 
koperTrijntie Luitjens Roorda bejaarde vrijster624-00-00 CG
koperJaike Luitjens Roorda, weduwe van
koperwijlen Jan Hendriks Kistje
naastligger ten oostenJaike Luitjens Roorda
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ruird Lykles
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLeendeert Luitjens Roordamr. ijzersmid


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0194v van 28 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZ bij de Kettingbrughuis waarin voormalig een ijzersmederij was
 
kopervroedsman Taeke Stephanus, gehuwd metkoopman350-07-00 GG
koperTrijntje Annes
huurderHendrik Norbrus c.u.havencherger34-00-00 CG
protesteert vanwege een obligatieEvert Nieuwenhuisoud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenhuis gekocht door Jan Putter
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel
naastligger ten westenSaeke Folkerts blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Ymkjen Luitjens Roorda, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Lieuwe Huibertsturfdrager
verkoper van 1/3Leendert Luitjens Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Hendrikjen Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9Hylke Bouwesschipper
verkoper van 1/9Luitjen Pyters Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Aaltje Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9Claes Hansenvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stefanus, mede-vroedschap x Trijntje Annes koopt een huis c.a., waarin vele jaren een smederij is gedreven, zz. Noorderhaven bij de kettingbrug. Het huis ten O. en het huis van dr. Cornelis Siverda en het huis 'de Valk' hebben het recht om hun gemeenschappelijk riool te houden onder de kelder van dit verkochte huis door, tot in de haven. Ten O. het huis dat door Jan Pieter Gerryts is gekocht en waar wl. Trijntje Luitjes Roorda woonde, ten W. Saeke Folkerts, blokmaker, ten Z. erven Wilhelmus van Cassel, ten N. de straat en haven. Gekocht van Ymkjen Luitjes Roorda wv Lieuwe Huiberts, turfdrager, en Leendert Luitjens Roorda, oud-mr. ijzersmid, elk voor 1/3, en Hendrikjen Pieters Roorda x Hylke Bouwes, schipper, Luitjen Pieters Roorda, oud-mr. ijzersmid en Aaltje Pieters Roorda x Claes Hansen, zeevarende, maar nu uitlandig, elk voor 1/9, als erven van Trijntje Luitjens Roorda, ongehuwd, voor 350 gg. Er is geniaard wegens hypotheekschuld van Leendert- en Luitjen Pieters Roorda


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196v van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefani


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0228r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 6Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrughuis
 
koperLuitzen Pyters, gehuwd metijzersmid998-00-00 CG
koperJietske Harryts
naastligger ten oostenJan Gerryts Putter
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel
naastligger ten westenSaeke Folkerts blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastliggerdr. Cornelis Sivarda
naastliggerhet huis genaamd de Valk
verkoperburgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
verkoperTrijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuitjen Pyters Roorda, mr. ijsersmid, x Jietske Harrijts kopen huis zz. Noorderhaven bij de kettingbrug, waar vele jaren een smederij is geweest. Het huis ten O. heeft bepaalde rechten, evenals het huis ten Z., van Cornelis Siverda en het huis 'de Valk'. (Zie daarvoor Grote Bredeplaats 5/7) Ten O. Jan Pieter Gerryts, ten Z. erven Wilhelmus van Cassel, ten W. erven Saeke Folkerts, blokmaker, ten N. de straat en haven. Gekocht van Taeke Stephanus x Trijntje Annes.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0047v van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuitzen Pieters


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0047v van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitje Pieters


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0300r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuitje Pieters


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-014 Noorderhaven 6Luitje Pieters


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0352r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuitje Pieters


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0352r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-014 Noorderhaven 6Luitje Pieters3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Jan Jansen Faber... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1837, ovl 1840, ovl 1843, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk C-190, smid. 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-190; VT1839; J.J.F. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-190Noorderhaven 6Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 495Noorderhaven 6Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis en erf (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Baukje Jans Fabergeb 8 aug 1811 HRL, ovl 26 nov 1843 HRL, ongehuwd, dv Jan Jansen F, en Pietje Gerbens Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1843; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Froukje Postema... nov 1851 Amsterdam, N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Jacobje van Dokkum... 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Janneke Kerkhoven... J.K., en Sophia J. Wallens; vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-190Noorderhaven 6Pietje Gerbens Posthumageb 1772 HRL, ovl 5 mei 1858 HRL, huwt met Jan Jansen Faber, dv Gerben P, en Grietje Hermanus Mulder; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk C-194; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
CNoorderhaven 6J J Faber kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-190NoorderhavenJan Jansen Faber64 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
C-190NoorderhavenPietje G Postema67 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-190NoorderhavenBaukje J Faber28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-190NoorderhavenJaapje van Dokkum32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 van 21 jan 1841
adressoortbedraggebruik
C-190Noorderhaven 6koopaktefl. 1750huis en smederij aan de zuidzijde van de Noorderhaven C-190
 
verkoperPietje Gerbens Posthuma (wv Jan Jans Faber)
verkoperBaukje Jans Faber
koperSymon Jans Schiere


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 van 18 jun 1842
adressoortbedraggebruik
C-190Noorderhaven 6koopaktefl. 2500huis en de grofsmederij C-190
 
verkoperSymon Jans Schiere
koperPieter Coenraads Hamstra (gehuwd met Siepkje Abes van Slooten)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 495C-190 (Noorderhaven )Pieter C. Hamstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3887C-184 (Noorderhaven)Pieter Coenraad Hamstrawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3887Noorderhaven 6 (C-184)Benjamin Buijswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 6aJ.Barneveldleeraar gymnastiek
  terug