Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 77 1-079 1-122 A-043 A-040
Naastliggers vanNoorderhaven 77
ten oostenNoorderhaven 79
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 75
ten noordenBildtstraat 24


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0070r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Nieuwe haven ten westen van de Bildtstraat en strekkende noordwaarts naar de Bilpoort, op de brede zijde van de1/3 in de breedte van drie plaatsen
 
koperAnne Wybes, gehuwd met0-00-00 GG
koperHylck Reyns IJlst
eigenaar van 2/3Pieter Pietershoutkoper
floreenrente0-07-12 fl
naastligger ten oostenplaats of houtstek van Pieter Pieters houtkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuucke Jans
naastligger ten noorden*steeg
verkoperJacob Hiddes, gehuwd met
verkoperJantien Jarichs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Wybes x Hylck Reyns te IJlst kopen 1/3 inde breete van ene paetse waarvan houtkoper Pieter Pieters de andere 2/3 bezit, op de brede zijde van de nieuwe haven aan elkaar ten westen van den Bildstraat, strekkende noordwaards naar de Bildpoort, zijnde de 36e plaats in eerste loting van de havengenoten, inclusief huis, houtstek en het gebouwde dat er al op staat. De drie plaatsen zijn tesamen 61 havenistenvoeten breed. Ten O. Pieter Pieters, ten W. Baucke Jans. In wandel verkregen van Jane Hiddes x Janke Jarichs.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123v van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ [staat: op de brede zijde van de nieuwe haven, ten westen van de bildtstraat]1/3 in de breedte van drie plaatsen strekkende noordwaarts naar de Bildtpoort, waarop huis, houtstek en gebouw
 
koperEwert Pieters, gehuwd met685-00-00 GG
koperAriaen Hoytes
eigenaar 2/3Pieter Pietershoutkoper
floreenrente0-07-12 fl
naastligger ten oostenPieter Pieters houtkoper
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: voorstraat]
naastligger ten westenBucke Jansen glasmaker
naastligger ten noordenPieter Pieters houtkoper
eerdere eigenaarJacob Hiddes, gehuwd met
eerdere eigenaarJantien Jarichs
verkoperAnne Wybes, gehuwd metIJlst
verkoperHylck ReynsIJlst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEwert Pieters x Ariaen Hoytes kopen 1/3 in de breete van drie plaetsen waervan houtkoper Pieter Pieters de andere 2/3 bezit. Opte breede sijde vande nyeuwe haeven aen malcanderen ten westen vande bilstraete, de 36e in de haevengenoten eerste Lootinge. De drie plaatsen zijn samen 61 havenistenvoeten breed. Inbegrepen is het eigendom van het huis, houtstek en gebouw dat er al op staat. Ten O. en N. Pieter Pieters, ten Z. de Voorstraat [Noorderhaven], ten W. glasmaker Bucke Jans. Alles zoals onlangs in wandel verkregen van Jacob Hiddes x Jantien Jarichs op 25 mei 1597. Grondpacht 7 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Anne Wybes x Hylck Reyns voor 685 GG.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArien Juriens
naastligger ten oostenArien Dircks


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAryen Dircx


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnnius Reen
naastligger ten oostenHermanus Reen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177v van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeiltie Piters
naastligger ten oostende verkoper Annius Reenstra


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1/2 huis met plaats
 
koperdr. Dominicus Wringer secretaris van Harlingen2400-00-00 GG
naastligger ten oostenHeiltie Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Harmen Grettinga
naastligger ten noordenHeiltie Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
naastliggersteeg met uitgang naar de Droogstraat
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Domincus Wringer, secretaris van Harlingen, koopt een 1/2 huis en plaets nz. nieuwe Noorderhaven. Ten O. Heiltje Piters, ten W. de hopman Harmen Grettinga, ten Z. de straat en haven, ten N. Heiltie Piters en de Droogstraat. Met mede-uitgang en onderhoud van de steeg naar de Droogstraat. Het huis staat op een mande zijmuur met dat van Heiltje Piters en wordt door Jelmer Schellinger bewoond. Gekocht van Jelmer Schellinger x Maria Rheen en de andere 1/2 is van oud-burgemeester Jan Knijf als curator over Pierke Rheen, minderjarige dochter, voor 2400 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ1/2 huis en plaats
 
koper provisioneeldr. Dominicus Wringer secretaris2900-00-00 GG
huurdersr. Schellinger
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124r van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZhuis met plaats
 
koperBernhardus Swalve medicinae doctor2475-00-00 GG
naastligger ten oostenHeiltje Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Grettinga
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenHeiltje Pieters
verkoperDominico Wringersecretaris van Harlingen


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. Swaelve
naastligger ten oostenHeiltie Pytters


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 46r van 24 jul 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 77
 
overledenedr. Bernhardus Swalue, weduwnaar vanstads medicinae doctor
wijlen Memke Swalue
aangeverAeltje Swalue oudste nagelaten dochter, veniam aetatis
oud burgervaandrig Hessel Sytses Wassenaer, geauthoriseerde curator over
Otto Bernhardus Swalue nagelaten kind
Yttie Swalue nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0046r] Ontsegelinge ende resp. inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van dr. Bernhardus Swalue in leven stadts medicus deser stede Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als bij de overleden metter doodt ontruymt ende naegelaten en aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ter instantie van Hessel Wytses Wassenaer burger ende old burger faendrich alhier, als geauthoriseerde curator over Otto Bernhardus ende IJttie Swalue, mede naegelaten kinderen van gedachte wijlen dr. Bernhardus Swalue en hun wijlen moeder Memke Swalue, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door de oldste dochter Aeltje Swalue, als rede veniam etatis bij den hove van Frieslandt becomen hebbende, ende desen sterfhuyse meest bekent zijnde, de welcke tot dien eynde den behoorlijke beloofte om alles nae haer beste weten ende kennisse getrouwelijk te sullen aengeven, heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert soo volght. Actum den 24e July 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Swalue


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostendr. Swaeluwe stadsmedicus


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0258r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZhuis
 
koperGerhardus Acker c.u.notaris1150-00-00 GG
huurderde heer Adigerus Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenHubert Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerzeel
naastligger ten noordenHubert Braam
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAeltie Swalue, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen dr. David Zingeleconomus
verkoperdr. Bernhardus Swalue, erfgenamen van hun zusteradvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
erflaterwijlen Yda Swalue, gehuwd met
erflaterwijlen de heer Johannes Sibrandapraelector linguae GraecaeFraneker


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet houtstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelAdius convooimeester Admiraliteit in Friesland805-00-00 GG
huurdervan der Wolt kapitein
naastligger ten oostenHuibert Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenHuibert Braam koopman
verkoper van 1/2Gerhardus Akker voor zijn drie minderjarige kinderennotarisLeeuwarden
verkoper van 1/2Gerhardus Akker, weduwnaar vannotarisLeeuwarden
verkoperwijlen Sjoukjen Jelles


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 2ra van jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 77(decreet) Gerardus Akker, notaris te Leeuwarden, wednr. van Sjoukje Jelles, verkoopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Hubert Braam, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, waarnaar vrij in- en uitgang door een steeg. Er is geboden door de convooimeester Adius.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdius convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-079Noorderhaven 77huis
eigenaaroude convoimr. Adius
gebruikeroude convoimr. Adius
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-079Noorderhaven 77huis
eigenaarwed. L. Adius
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperAnna de Bruyn, weduwe van700-00-00 CG
koperwijlen dr. Jacobus Belida
toehaakdrie gouden ducaten
naastligger ten oostenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMaria de Blauw, weduwe van
verkoperwijlen Lambertus AdiusOenkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna de Bruin wv dr. Jacobus Belida koopt huis bij de Raadhuisbrug. Ten O. en N. Pieter Jansen Oldaens en zijn houtstek en de Droogstraat, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven. Zie de voorwaarden. Het huis heeft vrij in- en uitgang langs de steeg naar de Droogstraat. Gekocht van Maria de Blauw wv Lambertus Adius, nu te Oenkerk, voor zich en als moeder en voogdes over haar kinderen bij Adius, voor 700 cg. en 3 gouden ducatons.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnna de Bruyn, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Belida
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarjuffrouw Belida
gebruikerjuffrouw Belida
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZhuis
 
kopervroedsman Jan Donker, gehuwd met1759-00-00 GG
koperCataharina Haselaar
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordensuikerraffinaderij
verkoperAnna de Bruin, gehuwd met
verkoperPetrus MolpredikantJisp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Donker x Catharina Haselaar koopt een deftig huis nz. Noorderhaven. Ten O. en N. de suikerraffinaderij, ten W. Boncamp, ten Z. de straat en haven. Het huis is MODERN gebouwd en heeft een vrije in- en uitgang door de steeg naar de Droogstraat. De indeling van het huis staat uitgebreid in de acte. Gekocht van Anna de Bruin x ds. Petrus Mol te Jisp.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarvroedsman J. Donker
gebruikervroedsman J. Donker
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-079 Noorderhaven 77burgemr. Doncker, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-079 Noorderhaven 77huis
eigenaarwed. burgemr. Donker
gebruikerwed. burgemr. Donker
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Graetema n.u.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratama


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratema


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratema


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0184r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 77Noorderhaven NZ met vrij in- en uitgang in de steeg naar de Droogstraathuis
 
koperHenricus Schouwenburg, gehuwd met1950-00-00 CG
koperAnna Menalda
huurderJohannes P. Haas c.u.oud kapitein
naastligger ten oostenpakhuis
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Gratamakoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-110 Noorderhaven 77H Schouwenburgh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-122 Noorderhaven 77H J van Schouwenburg3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77H Schonenburg... Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-043Noorderhaven 77H Schouwenburg wedH Schouwenburg wedkoopmansche


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-043Noorderhaven 77Anna Menalda, overleden op 17 maart 183165 jr, Noorderhaven A 43, wed. Hendricus van Schouwenburg, moeder van Foekje (vrouw van Simon Jans Schiere, koopman), Jacob-Kuiper, idem, Margaretha (vrouw van Aart-Petrus Henricus Kuipers, apotheker Leeuwarden), Hermanus, koopman, Maria, vrijster en Poppe-Menalda Hendricus van Schouwenburg, apotheker Groningen (testamentair erfgenamen). Verder legaten aan kinderen en aan niet verwante Marijke Zeemans, te Amsterdam (geboren 6/9/1778, wed. Kleber, lijfrente fl. 10,-/jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 353Noorderhaven 77wed. Henricus van SchouwenburgHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Alida Hesselinkovl voor 1860, huwt met Jacob Kuiper van Schouwenburg; BS ovl 1859; oud 30 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Eeke Gratama... Cornelis Pieters Simonsz, (gk), zv Tjepke G, en Elizabeth Wiebenga; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-043; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-043Noorderhaven 77Jacob Kuiper van Schouwenburg... 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. W., Koopman te HRL, eigenaar perceel nr. 955, legger nr. 207, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-043NoorderhavenJacob K van Schouwenburg42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, fabrikant
A-043NoorderhavenAlida Hesselink30 jGroningenv, protestant, gehuwd
A-043NoorderhavenHendrik van Schouwenburg8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenJan van Schouwenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenHerman van Schouwenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-043NoorderhavenMartha van Schouwenburg6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, [winkeliersche]
A-043NoorderhavenGeertje L van der Wal23 jVeendamv, protestant, ongehuwd, winkeliersche*
A-043NoorderhavenAnna de Vries22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-043Noorderhaven 77Alida Hesselink, overleden op 5 januari 184434 jr, geboren Groningen 10/8/1809, vrouw van Jacob-Kuiper van Schouwenburg, steenfabrikant Noorderhaven A 43 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hendrik, Martha, Jan en Hermanus Jacobs van Schouwenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353A-043 (Noorderhaven )Martha van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353A-040 (Noorderhaven)Alexander Mentzwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 353Noorderhaven 77 (A-040)Douwe C. Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 77wed R. Boersma geb. Kamstrazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 77mej. R.Merkelbachverpleegster


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderb.S. Fekkes632Sleepd., transp. overn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenFekkes632Scheepsbevr., exped. enz.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 77J. (Jelle) Fekkes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 77rijksmonument 20561


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8776Noorderhaven 77
  terug