Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 95
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 951-1481-1481-220A-052A-049


Naastliggers vanNoorderhaven 95
ten oostenNoorderhaven 97
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 93
ten noordende Droogstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 95naamloze doorlopende steeg ten westen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]2300‑00‑00 gghuis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat
koperHendrick Saves, gehuwd metde Vergulde Oven
koperYdske Teunis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Way
naastligger ten westensteeg
verkoperoud burgemeester Paulus Jansen Innema, voor hemzelf en als vader/voorstander van
verkoperSiouck Innema, dochter in echt verwekt bij
verkoperwijlen Anna Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Saves x Ydtke Teunis kopen huis nz. Noorderhaven daer de vergulden oven vuytsteeckt, streckende voren van de haven tot achterwaerts inde Droochstraet. Ten O. Tonis Symons de Way erven, ten W. d'gemeene steech. Geen grondpacht. Gekocht van Paulus Jansen Innema, oud burgemeester, voor zichzelf en als vader van zijn dochter Siouck bij wijlen Anna Jans, voor 2300 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ tot Droogstraat3025‑00‑00 gghuis, mouterij en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Way
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg naar de Zoutsloot, waarvan medegebruik
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van dr. Joannes Clijngbijl


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenItske Teunis Wrijthoff


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ1565‑00‑00 gghuis
koperJacobus Croese, gehuwd metwijnkoper
koperFrouckien Wilhelmi
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTheodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Croese, wijnkoper x Froukjen Wilhelmi? koopt een heerlijk huis nz. Noorderhaven, strekkende v.d. haven tot de zz. Droogstraat. Het huis heeft roggezolders waarop wel 40 lasten kunnen liggen, een wijnkelder, eest en mouterij. Ten O. erven Thewis? Teunis? Simons de Way?, ten W. een openbare steeg, ten Z. de straat en haven, ten N. de zz. Droogstraat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Theodorus Stantius, Stadssecr. van Harlingen, voor 1565 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0271v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jacobus Croese


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Croese


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172ar van 21 feb 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ1800‑00‑00 gghuis
koperJan Croese, gehuwd met
koperBaukjen Nauta
naastligger ten oostenhet huis bewoond door vroedsman Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde olde burgemr. Jacob Croese, gehuwd met
verkoperFroukjen Wilhelmi


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 18Noorderhaven 95huis
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 11rNoorderhaven 95huis
eigenaarhopman Croese
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑9‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203v van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ1500‑00‑00 cghuis
koper door niaarJohannes Willems Vosma koopman
geniaarde koperJan Jansen Jonghma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperMaaike Pyters Doncker
naastligger ten oostenburgemeester Simon Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperBaukjen Nauta, gehuwd met
verkopersecretaris v d vijfdelen vd zeedijk binnen en buitendijks Johannes Wetsens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio Noorderhaven 95huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 11vNoorderhaven 95huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerGerard Suiringa
huurwaarde totaal78‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-148Noorderhaven 95Jacob Josephs, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 11vNoorderhaven 95huis
eigenaarwed. burgemr. Nollides
gebruikerJacob Josephs
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0199r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 11vNoorderhaven 95huis
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-148 , folio 11vNoorderhaven 95huis
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0195r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Wybinga


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-220 , folio 23vNoorderhaven 95voor- en achterhuis
eigenaarA. Wybinga
gebruikerA. Wybinga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-220 , folio 23vNoorderhaven 95voor- en achterhuis
eigenaarA. Wijbinga wed.
gebruikerA. Wijbinga wed.
huurwaarde totaal105‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0259v van 24 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Wybenga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-220 , folio 23vNoorderhaven 95huis en achterhuis
eigenaarA. Wijbenga wed. en erven
gebruikerJac. van Peer
huurwaarde130‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑10‑14 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0230r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ tussen groot Vallaat en Raadhuizerbrug2850‑00‑00 cghuis
koperJohannes A. van der Werf, gehuwd metkoopman te Almenum
koperWytske Doedes te Almenum
huurderten Braeke militair adjudant2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJohannis Bensonides
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAaltje Wybenga, gehuwd met
verkoperPieter Stinstraleraar van de doopsgezinde gemeente te Franeker
verkoperElizabeth Wybenga, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman
erflaterwijlen Eke Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes A. v.d. Werf x Wytske Doedes te Almenum koopt een fraai huis nz. Noorderhaven tussen Groot Vallaat en Raadhuizerbrug. Met vrij in- en uitgang etc., zowel in de Droogstraat, als langs de openbare steeg ten W. Het huis is verhuurd aan een militaire adjudant tot zolang hij hier in garnizoen ligt. Ten O. Johannes Bensonides, ten W. de openbare steeg, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Aaltje Wybinga x Pieter Stinstra DG ds. te Franeker en Elisabeth Wybinga x Tjepke Gratama, als erfgenamen van hun wl. moeder Eke Wildschut.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-203, pag. 16Noorderhaven 95Johannes van der Werff, 31 jaar, gehuwd
1-203, pag. 16Noorderhaven 95Jan van Randwijk, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-220 , pag. 24Noorderhaven 95Johannes A. van der Werff 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Johannes Arjens van der Werf... Aukje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 95J.A. van der Werfffl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-052Noorderhaven 95J A van der WerfJ A van der Werfkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 372Noorderhaven 95Johannes van der Werf koopmanHarlingenhuis en erf (220 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Wietske Simons Wiarda, overleden op 15 mei 1834overleden Groningen (doofstommeninstituut), dochter van Simon Wiarda, scheepsmakelaar (Noorderhaven-N A 52) en Oeke van der Werf, zuster van minderjarige Sjoerd, Johannes, Klaas, Simon, Julius en Julia-Catharina Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 192 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Agatha Simons Wiarda, overleden op 27 juli 1834dochter van Simon Wiarda, scheepsmakelaar (Noorderhaven-N A 52) en Oeke van der Werf, zuster van minderjarige Sjoerd, Johannes, Klaas, Simon, Julius en Julia-Catharina Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 372Noorderhaven 95 Simon WiardaHarlingengedeeltelijk geamoveerd


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 228b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Johannes Arjens van der Werff, overleden op 12 januari 1838koopman Noorderhaven A 52, vader van Oeke Johannes van der Werff (vrouw van Simon Wiarda, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Oeke Johannes van der Werf... B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Simon Wiarda... Kerk HRL 1799, BS huw 1819, huw 1842, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk A-052; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Wietske Doedes Boersma... van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; kind: Ocke Johannes van der Werf, geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-052Noorderhaven40 jcargadoorHarlingenm, protestant, gehuwd
A-052Noorderhaven42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-052Noorderhaven18 jkoopmanHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven69 jSneekv, protestant, weduwe
A-052Noorderhaven26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052Noorderhaven10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 521 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Wietske Doedes Boersma, overleden op 9 oktober 184373 jr, geboren Sneek 29/8/1770, overleden Noorderhaven A 52, wed. Johannes Arjens van der Werff, moeder van Oeke Johannes van der Werff (vrouw van Simon Wiarda, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 130 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Johannes Simons Wiarda, overleden op 10 mei 184420 jr (geboren 1/9/1823), overleden Noorderhaven A 52, ongehuwd, zoon van Simon Wiarda, cargadoor en Oeke van der Werff, broer van minderjarige Sjoerd, Klaas, Simon, Julius, Julia-Catharina en Wietske Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2176Noorderhaven A-052Johs. H. Witte woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2176Noorderhaven A-049 Jan Adriaan Zaal Stroband woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2176Noorderhaven 95 (A-049)Sipke van Urkwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 95A. Meterwethouder


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17718
Noorderhaven 95Joseph. Stossberg


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18441
Noorderhaven 95Theunis Jacob Zeylinga


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-1805
Noorderhaven 95Hendrik Ludwijn Hille Ris Lambers


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 95F. (Fokke) Houbijn


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 95rijksmonument 20566


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8276Noorderhaven 95


2023
0.11478114128113


  terug