Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhoofd 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Noorderhoofd 1(niet bekend)(niet bekend)A-004A-002


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0154v van 24 dec 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhoofd ten noordwesten van Harlingen0‑00‑00 GGhelling
koper provisioneel van 1/2N. N.
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Roelant Cornelis c.u.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhoofd, aan het421‑00‑00 CG1/2 helling
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0253v van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Landszijltje aan het Noorderhoofd240‑00‑00 GG1/4 timmerhelling
koperJan Willems mr. timmerman
eigenaar van 3/4Sybe Annesmr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
erflaterwijlen Nanningus Stansen, broer, oom
verkoper van 2/4Berbera Stansen, gescheiden van
boedeldelingds. Mol
verkoper van 1/4Berbera Stansen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Mockema
verkoper q.q.Jacob Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoper van 1/16Marijke Johannes Moekema
verkoper van 1/16Augustinus Johannes Moekema
verkoper van 1/16Margareta Johannes Moekema, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/16Theunis Jansen Amelander te Makkum
verkoper van 1/16Titia Johannes Moekema, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/16Hessel Geldersmamr. schilder te Leeuwarden
schuldenaarSydske Claeses, weduwe van
schuldenaarwijlen Symon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, mr. scheepstimmerman, koopt 1/4 van een timmerhelling bij het zogen. Landszijltje aan het Noorderhoofd, waarvan de andere 3/4 parten van Sydse Annes, mr. scheepstimmerman, is. Gekocht van Barbera Stansen wv Mockema, voor 1/4 als erfgenaam van haar wl. broer Nanningus Stansen, en voor 2/4 verkregen uit de scheiding en deling van ds. Mol c.s. mede-erfgenamen van dezelfde, voor 3/4, en Marijke- en Augustinus Johannes Mockema, voor 1/8, Margareta J. Mockema x Theunis Jansen Amelander te Makkum, voor 1/16 en Titia J. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, voor 1/16, als erfgenamen van hun wl. oom Nanningus Stansen, als hypotheek-crediteuren van Sydske Claessen wv Johannes Symons, voor 240 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0167r van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Landszijltje, bij het, aan het Noorderhoofd795‑00‑00 GGtimmerhelling
koperde heer burgemeester Lourens Tabes koopman
koperPyter Keimpes de Jong koopman
koperYme Jansen scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4Sytse Annesmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/4Jan Willemsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, burgemeester, Pyter Keimpes de Jong en Yeme Jansen, scheepstimmerman, kopen een timmerhelling bij het zogen. Landszijltje aan het Noorderhoofd, met alle gereedschappen, timmerboet en pikhuisje. De eigendom gaat over, zodra het schip dat nu op de helling ligt, er af is. Gekocht van Sytse Annes, mr. scheepstimmerman, voor 3/4 en Jan Willems, mr. scheepstimmerman, voor 1/4.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0247r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhoofd, bij het Landszijltje aan het466‑10‑00 CG1/6 timmerhelling
koperWybe Claeses scheepstimmerman te Makkum
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYeme Jansenscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Claeses, scheepstimmerman te Makkum koopt 1/6 van een timmerhelling bij het zogen. Landszijltje aan het Noorderhoofd, met alle gereedschappen, pikhuisje en timmerboet. De overige 5/6 zijn in bezit van burgemeester Lourens Tabes, Pieter Keympes de Jong en Yeme Jansen. Gekocht van Yeme Jansen, scheepstimmerbaas.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Gedamde Landszijl te noorden van de Kettingsbrug160‑00‑00 GGtimmerhuis
koper door niaar ratione sanguinisBauke Jansen koopman
geniaarde koperJan Yemesscheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhelling
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ymes, scheepstimmerbaas, koopt als boekhouder v.d. Noorderhelling, namens de eigenaren van die helling, een timmerhuis c.a., dat precario gebouwd is op de afgedamde Landszijl ten N. van de kettingbrug en mede-begerechtigd is om daar een helling te maken volgens een resolutie van Ged. Staten van Friesland dd. 7 jan 1758. Gekocht van Antje Gerrits wv Rimmert Theunis, scheepstimmerbaas, voor zichzelf voor de helft en voor de andere helft verkregen bij recht van scheiding. Prijs is 160 gg. van 28 stuivers en kosten koper. Er wordt geniaard ratione sanguinis, door Bauke Jansen, omdat een deel van het verkochte perceel gelegen is ten O. van de gemetselde muur van de zijl, die noord-zuid loopt. Koper wil slechts de onderhoudskosten van de muur samen delen en ontvangt daarvoor 140 cg van de niaarnemer. De acte is mij op dit punt niet duidelijk.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Zoutsloot bij het Noorderhoofd945‑07‑07 GGhouten schuur en werkhuis gebruikt als mastmakerij
koperHendrik Wybes, gesterkt met zijn vaderblokmaker
koperWybe Dirks mr. blokmaker
verkoper q.q.Pieter van Arum, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Trompetter, curatoren overkoopman
verkoperWybe Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Wybes, blokmaker, gesterkt met zijn vader Wybe Hendriks, blokmaker, koopt (b) een groot werkhuis of houten schuur, lang 85 voet en breed 22 voet, aan de voet van de wal of stenen dijk, aan het einde van de Zoutsloot bij het Noorderhoofd. Het is diverse jaren door de kopers' vader gebruikt als mastmakerij. Het staat daar precario zo lang de magistraat het toestaat. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) Wybe Dirks, mr. blokmaker, voor (a+b) 945 gg 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0211r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhoofd650‑00‑00 CG1/6 timmerhelling en 1/4 van de leveranties
koperHartman Sybrens, gehuwd metscheepstimmerbaas
koperBaukjen Clases Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Faber
naastligger ten oostenHendrik Wybes mr. blokmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lourens Tabes
naastligger ten oostenJetse Jelles
naastligger ten oostenSake kalkkroder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Clases, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperAlegonda Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Sybrens, scheepstimmerbaas x Baukje Clases Wijngaarden koopt 1/6 van een timmerhelling c.a. aan het Noorderhoofd, met de vierde gedeelte in de zogenaande leverantie als van hout, spijkers, pek en werk en wat verders van dien aard bij deze helling is, of gevonden wordt en onder de naam van leverantie naar costume word begrepen. Grondpacht over het geheel 15 cg. Ten O. Cornelis Faber en Hendrik Wybes, mr. blokmaker. Mede participanten zijn Louwrens Tabes, Jetze Jelles, Sake Kalkkroder en andere. Gekocht van Wybe Clases, scheepstimmerbaas x Alegonda Jans, voor 650 cg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHartman Sybrens c.s.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0265v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhoofd410‑00‑00 GGhelling en 1/4 negotie
koper van 1/2Jetse Jelles Boomsma, samen met
koper van 1/2Sake Jochems
koper van 1/2Jan Iemes de Groot, samen met
koper van 1/2Hartman Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
verkoperAnneus Lourens Tabes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Boomsma en Sake Jochems, voor 1/2, en Jan Iemes de Groot en Hartman Sybrens, voor 1/2, kopen samen 1/3 part van een helling bij het Noorderhooft te Harlingen, mandelig met erven Pieter Keympes en Jan Iemes c. s, en 1/4 part in de negotie daarvan. Gekocht van Anneus Laurens Tabes, voor 410 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0024r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Noorderhelling420‑07‑00 GG2/6 gedeelte
kopervrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknecht
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaake Jochems van der Mey, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Japke Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Thomas (Zwanenburg) scheepstimmerknecht, koopt 2/6 van 'de Noorderhelling', gedreven door Hartman Sybrens, scheepstimmerbaas en onder de directie van Jan Yemes als boekhouder. Zij zijn beide ook mede-eigenaren, die in deze helling participeren. Gekocht van Saake Jochems v.d. Mey.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0059r van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHartman Sybrens


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHartman Sybrens


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0194r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Zoutsloot, bij het Noorderhoofd aan het einde van de620‑00‑00 CGgroot werkhuis
koperBouwe Boomsma, tevens gelastigde vankoopman
kopergezamenlijke eigenaren van de Noorderhelling
verpachter grondde stad Harlingen18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrik W. Blokmr. mastmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, voor zichzelf en als gelastigde van de eigenaren v.d. Noorderhelling, koopt een groot werkhuis of houten schuur, lang 102 voeten en breed 22 voeten, staande aan de voet van de wal of stenen dijk aan het eind van de Zoutsloot bij het Noorderhoofd. Het is vele jaren een mastmakerij geweest en staat daar precario van de Stad, etc. De koper moet ook de wal en het gangpad ten Z. onderhouden ter lengte van dit gebouw. Gekocht van Hendrik Wybes Blok, mr. mastmaker, voor 620 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0200r van 19 jan 1806 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Lands Zijl noord van de kettingbrug0‑00‑00 CGtimmerhuis
aanhandelaarBouwe Boomsma, tevens gelastigde vankoopman
aanhandelaargezamenlijke eigenaren van de Noorderhelling
verwandelaarSchelte Tjepkes Blokmr. blokmaker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0200r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhoofd 1Zoutsloot, bij het Noorderhoofd aan het einde van de0‑00‑00 CGgroot werkhuis
aanhandelaarSchelte Tjepkes Blok mr. blokmaker
verpachter grondde stad Harlingen18‑00‑00 CG
toehaak620-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende stad Harlingen: wal en grond
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wal en grond
naastligger ten westende stad Harlingen: wal en grond
naastligger ten noordende stad Harlingen: wal en grond
verwandelaarBouwe Boomsma, tevens gelastigde vankoopman
verwandelaargezamenlijke eigenaren van de Noorderhelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma voor zich, en als gelastigde v.d. gezamenlijke eigenaren van de Noorderhelling als requirant, en Schelte Tjepkes Blok, mr. blokmaker als gerequireerde, hebben met elkaar een contract van wandelkoop gesloten waarbij de requirant aan de gerequireerde in eigendom overdraagt een groot werkhuis of houten schuur van 102 bij 22 voeten aan de voet van de Stenen Dijk bij het Noorderhoofd etc. Boomsma mag aan het voetpad onderaan die dijk goederen opslaan etc. en ook Blok heeft eisen etc. Blok moet alle kosten en belastingen betalen etc.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHartman Sybrens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0308r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende helling van Hartman Sybrens en comp.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-004Noorderhoofd 1Douwe Boomsma... 1801-1811, zv Bouwe B., en Aaltje de Jong; BS huw 1817, huw 1818, huw 1843, ovl 1849; eigenaar van wijk A-004; gebruiker is Hartman S. Jouwstra, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-021, ontvanger; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-004Noorderhoofd 1Hartman Sybrens Jouwstra... geb 1778 HRL, Dieuwke Hartmans J, geb ... ; BS ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, huw 1834; gebruiker van wijk A-004, eigenaar is D. Boomsma & Comp, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-075 en wijk A-076, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-004Noorderhoofd 1D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer hogerSectie A nr. 1Noorderhoofd 1wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.scheepstimmermanscheHarlingenhelling (630 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-004Noorderhoofd 1Jantje Zeilmaker... op 29 dec 1814 HRL, tapperse, dv Klaas Z, en Janke Berends; BS huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-004; oud 50 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, tapperse wijk A-005; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-004Noorderhoofd 1Neinke Roelofs Hamstra... ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1Noorderhoofd A-004Sjerp J. Zwanenburg en mede eig.helling


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1Noorderhoofd A-002Sjerp en Johannes Zwanenburgplek grond
  terug