Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Prinsenstraat 4 8-026 8-028 C-196 C-191


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: zaaijen en baaijen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: zeezicht en zeeburg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: de hooge tinne
Kwartier/wijk 8-022
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanPrinsenstraat 4
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenPrinsenstraat 6
ten westenZuiderhaven 1
ten noordenPrinsenstraat 2


aangrenzende stegensteeg
Prinsenstraat 4Prinsensteeg ten zuiden


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delenzuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voet
 
koper provisioneelJan Cornelis 1820-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0141r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193v van 6 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrugpakhuis
 
kopervroedsman Taecke Wybrants Jellema, gehuwd met800-00-00 CG
koperTrijntie Pieters Roos
naastligger ten oostenhet huis van Jan Cornelis c.u.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende weduwe van Jan Pieters havenmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Cornelis c.u.


1678 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 154r van 29 mrt 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Prinsenstraat 4
 
aangeverTrijntie Harings, weduwe (1) van
wijlen Jan Corneliskompasmaker
burgerhopman Theotardus Sloterdijk, curator ad actum divisionis over
Cornelis Jansen kind uit (1)
Haeringh Jansen kind uit (1)
aangeverTrijntie Harings, gehuwd (2) met
Douwe Bouweswijdschipper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0154r] Warderinge ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Louwrens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Haringhs laast wedu van wijlen Jan Cornelis compasmaker, van alle soodanige goederen actien en credytten uyt- ende inschulden als deselve benevens haer overledene man Jan Cornelis vorengedacht tesamen aen elxanderen ten echte hebben ingebracht voorts stante matrimonio gepossideert, ende nae zijn Jan Cornelis overlijden bij haer ende haere twee kinderen Cornelis ende Haeringh Jansen bij de vaekgedachte Jan Cornelis in echte getogen tot dus lang pro indiviso beseten, omme daeruyt vervolgens staet en liquidatie sampt deylinge ende scheydinge van goederen, tussschen haer ende voorschreven haer twee kinderen te maecken, vermits sij Trijntie Haerings haer wederom ad secunda vota begeven hebbende met Douwe Bouwes burger ende wijdschipper alhier, alles ten versoeke van Theotardus Sloterdijk burgerhopman alhier als curator ad actum divisionis over gedachte Cornelis ende Haringh Jansen [0154v] in dier qualiteit requierent, ende de vaekgedachte Trijntie Harings geadsisteert met haer man Douwe Bouwes voornoemt requireerde alles op het aengeven van de requireerde voornoemt, die ook daertoe den behoorlijken belofte bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Wassenaer gepasseert, sijnde de warderinge gedaen door Dieuke Jans ende Dieuke Clases twee geswooren uitdraeghsters, waerop dan alzoo tot de waerderinge ende respectievelijke beschrijvinge is geprocedeert in manieren, als volght. Actum den 29e martio 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen pakhuis


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0299r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis kompasmaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen pakhuis


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148v van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen pakhuis


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-026Prinsenstraat 4huis
eigenaarEric Hendriks
gebruikerMarten Rutgers
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-026Prinsenstraat 4huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerTiepke Lykles
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049v van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven WZ bij de Kettingsbrug naast De Hooge Tinne]huis
 
koperburgemeester Rein Sickes Menalda, gehuwd met650-00-00 GG
koperLijsbeth Hiddes de Baars
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenMarten Gilles Mesdag
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne
verkoperJan Cornelisz, erfgenaamzeilmaker en koopmanZaandam
verkoperEelkjen Cornelisz, erfgenaam, gehuwd met
verkoperArjen Theunis Block, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Cornelis Jansenzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Sickes Menalda, burgemeester x Lijsbet Hiddes Baars koopt een huis op het Westeinde van de Noorderhaven, bij de kettingbrug en naast 'de Hooge Tinne', waarmee het mandelige muren heeft evenals met de naastligger ten W. Ten O. en Z. de straat, ten W. het pakhuis van de makelaar Marten Gillis Mesdag (later de herberg 'Zaaien en Baaien'), ten N. ten naasten 'de Hooge Tinne'. Gekocht van erven Cornelis Jansen, mr. zeilmaker, nl. de kinderen Jan Cornelis, mr. zeilmaker te Sardam (Zaandam) en Eelkjen Cornelis x Arjen Theunis Block.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarTjepke Lykles
gebruikerTjepke Lykles
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0309r van 9 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarTjepke Lykles
gebruikerTjepke Lykles
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0272v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Rein Sickes Menalda


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarTjepke Lykles
gebruikerTjepke Lykles
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0266v van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Smids c.u.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0220r van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0178r van 26 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSmiths


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven westeindehuis
 
koperWybe Dirks, gehuwd metmr. blokmaker999-19-00 CG
koperAntje Hendriks Blok
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidenstraat naar Sajen en Bajen
naastligger ten westenJacob Nyeboer
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne
verkoperAaltje Menalda, gehuwd metFraneker
verkoperMathijs Smit J.U.D.koopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks, mr. blokmaker x Antje Hendriks Blok kopen een huis aan het westeind Noorderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de straat naar 'Saayen en Baayen', ten W. Jacob Nijboer, ten N. 'de Hoge Tinne'. Gekocht van Aaltje Menalda x jur. dr. te Franeker Mathijs Smit.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven bij de Kettingbrug]7/8 huis
 
koperHendrik Wybes, zoon vanblokmaker945-07-07 GG
koperWybe Dirks mr. blokmaker
eigenaar van 1/8Hendrik Wybesblokmaker
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Nijboer c.s.
naastligger ten noordenJan Eerks Jongma
verkoper q.q.Pieter van Arum, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Trompetter, curatoren overkoopman
verkoperWybe Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Wybes, blokmaker, gesterkt met zijn vader Wybe Hendriks, blokmaker, koopt (a) 7/8 huis dat hij al voor 1/8 bezit, aan het westeind van de Noorderhaven omtrent de kettingbrug. Ten O. de straat en haven, ten Z. een doorgaande straat, ten W. Jacob Nijboer c.s., ten N. Jan Eerks Jongma. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. blokmaker Wybe Dirks, voor (a+b) 945 gg 7 st.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0005v van 10 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0240r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Wybes mr. blokmaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0196v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHenderik Wybes Blok blokmaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0222r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Block mr. blokmaker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0184r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Blok mr. blokmaker


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0072v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. W. Blok


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 231v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Prinsenstraat 4Hendrik Deurnat x Geertje Gerbens Faber kopen een kapitaal huis en blokmakerij bij de Noorderhaven omtrent de Kettingsbrug, in gebruik bij de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. de straat of haven, ten Z. een doorgaande straat [Prinsensteeg], ten W. koopman Jan Hannema, ten N. Klaas IJzenbeek. Gekocht van mr. blokmaker Hendrik Wybes Blok, voor 2085 CG.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven bij de Kettingsbrug, bij dehuis en blokmakerij
 
koperHendrik Deurnat, gehuwd met2085-00-00 CG
koperGeertje Gerbens Faber
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: doorgaande straat]
naastligger ten westenJan Hannema koopman
naastligger ten noordenKlaas IJzenbeek
verkoperHendrik Wybes Blokmr. blokmaker


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0255v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Doornat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-028 Prinsenstraat 4Claas Wierds2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Johannes van Weerdeneigenaar en gebruiker van wijk C-196, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-196Prinsenstraat 4Johannes van Weerden Johannes van Weerden


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 19 feb 1814
adressoortbedraggebruik
C-196Prinsenstraat 4koopaktefl. 2100huis op de Noorderhaven bij de Kettingbrug
 
verkoperYde Hoornstra
koperJohannes van Weerden


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 483Prinsenstraat 4Wed.Wytze BlomHarlingentapperschehuis (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Cornelia van Bassumoud 56 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Dina van der Giesenoud 82 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Evert Hendriks Voordewind... en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Himkje van der Laan... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jacobus de Koningoud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, boekhouder, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jeannette F. de Koningoud 28 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
C-196Prinsenstraat 4J de Koning stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-196NoorderhavenRuurd Hellema44 jIslumgezin 1, m, protestant, gehuwd, herbergier
C-196NoorderhavenHendrikje Johannes45 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenMartje Tichelaar24 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenEvert voor de Wind28 jLangweergezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenJacobus de Koning51 jLeydengezin 2, m, protestant, gehuwd, boekhouder
C-196NoorderhavenCornelia van Bassum56 jLeydengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenJacobus Leonardus de Koning18 jLeydengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDina van der Giesen82 jDordrechtgezin 2, v, protestant, weduwe
C-196NoorderhavenDavid Mathijs Masjée27 jDemararygezin 3, m, protestant, gehuwd, onderwijzer in de Eng. taal
C-196NoorderhavenJeannette Francoise de Koning28 jLeydengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenPieter Karel Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDavid Mattheus Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenGerard Agathe Masjée2,5 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenCornelia Johanna Masjée6 mHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Taeke Jans Panbakker, overleden op 28 oktober 184439 jr (geboren 8/2/1805), zeilmaker, overleden Prinsenstraat C 196, man van Tjietske van Varel, zeilmakersche, vader van minderjarige Akke, Catharina, Jan, Henderika, Anna, Wilhelmina, Martina en Hendrik Taekes Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Douwe Gootjes Ploeg, overleden op 28 oktober 18478 jr (geboren 30/1/1839), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, zeeman en Renske Douwes Douma, broer van Jacob, idem, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Hendrik Gootjes Ploeg, overleden op 19 februari 184814 jr (geboren 6/11/1833), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, schipper & Renske Douwes Douma, broer van Jacob, zeeman, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. (in tafel 20/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jan Jacobs Dijk... huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel 1832, bl. ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Ruurd Ymes Hellema... 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483C-196 (Prinsenstraat)erv. Taeke Panbakkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483C-191 (Noorderhaven)Sociëteit Zeeburgwoonhuis


1892 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Hendrik Jan Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 191 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bauke van der Gaast een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 191 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
C-191Prinsenstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 2002logement en koffiehuis aan de Noorderhaven C-191
 
verkoperSocieteit Zeeburg
koperSjouke Jans Polstra


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4S.J. PolstraOnderneming, decafé


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483Prinsenstraat 4 (C-191)Sjouke J. Polstrawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Polstra)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Prinsenstraat 4 Sjouke Polstratapper
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500
Prinsenstraat 4 Johannes H. Baalmanonderwijzer R.K. jongensschool
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Prinsenstraat 4 David A. Postemaonderwijzer
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F. Schuilzeilmakerij, dekkleden, touw, staaldraad


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 4F.Schuilzeilmaker


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F.J. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1930 - kentekenadresnaam
B-15586
Prinsenstraat 4Fetze Schuil


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil264Zeilm.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil781Zeilm.


1941 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Oud Harlingen Magazine 1993nov: Loodgietersbedrijf C. Haan wordt tijdelijk van Schritsen 63 overgebracht naar Prinsenstraat 4a


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 4beeldbepalend pand7 van 10
  terug