Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerScheffersplein 273-003 3-003 D-158D-088


Naastliggers vanScheffersplein 27
ten oostenhet Franekereind
ten zuidenScheffersplein 29
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenhet Scheffersplein


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0334v van 21 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Franekereind NZ [staat: bij de franekerpijp achter het huis van Melle Symons]131‑00‑00 GGhuis
koperJan Scheltes, gehuwd met
koperNeeltgien Claesen
verpachter grondWaatse Ydes 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Jan Scheltes c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Pieter Hendricx
naastliggerMelle Symens [staat: Syourdts]
verkoperJan Janssen c.soc., en
verkoperGerryt Janssen c.soc.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0143r van 4 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende zoutkeet van Tijs Hendrixs


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Noordees bij de Franekerpijpen, in de1290‑00‑00 GGgroot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij
koperFeycke Everts, gehuwd met
koperNeeltie Claeses
floreenrente0‑05‑10 fl
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Tijs Hendricks
naastligger ten oostenals bewoner Sioerd Feyckes
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Hansen
naastligger ten westenstraten
naastligger ten noordende zoutkeet van Tijs Hendricks
naastligger ten noordensteeg tussen beide
verkoperPieter Jelmers, oudste zoon van
verkoperTyesck Tyepkes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jelmer Pieters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Franekerpijp, bij de (betreft de Zoutkeet staande op het Noordijs)3650‑00‑00 GG1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen (betreft hier de zoutkeet)
koperJohannis Siouckes, gehuwd met
koperSetske Rinses
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
toehaakeen dubbele rosenobel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet net verkochte huis en ledige plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Waling Tierdts
verkoperRintien Bottes, gehuwd met
verkoperTiebbe Pyters Dreyer


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204r van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Franekerpijpen achter Johannes Siouckes, bij1175‑00‑00 GGzoutkeet met gereedschappen
koper door niaar ratione proximitatisPiter Walings c.u.zoutzieder
geniaarde koperSycke Scheltis
naastliggerJohannes Siouckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes* Siouckes*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Walings, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een zoutkeet met alle inventaris, bij de Franekerpijpen, achter het huis van Johannes? Siouckes. Gekocht van Sicke Scheltes?


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057r van 13 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Feycke Everts moutmaker


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0083r van 19 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Ooievaarsteeg [staat: lange steeg bij de Franekerpijpen]135‑00‑00 GGkamer
koperTomas Siedses, broer van
koperSalvus Siedses
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Ooievaar de Ooievaar
naastligger ten westenLeucke Martens
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeenten (keetsgezinden): armen
verkoper q.q.Symen Jouckes, voorstander
verkoper q.q.Jelle Tieerdts, voorstanders van
verkoperde Doopsgezinde Gemeenten (keetsgezinden): armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas- en Salvus Sydses, broers, kopen een camer met plaetske in de Langesteeg. Ten O. die steeg, ten W. Lieuwe? Martens, ten Z. het huis 'de Oyevaar', ten N. de verkopers, Symen Jouckes en Jelle Tieerds, als voorstanders v.d. Keetsgezinde Armen, voor 135 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: Franekerpijpen bij het Zoutdragersbrugje ten noorden vh nieuw gebouwde huis en mouterij]869‑00‑00 GG1/2 van een groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij
koperHans Euues
verpachter grond0‑05‑10 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenLeeucke Martens c.u.
verkoperde erfgenamen van wijlen Feycke Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Euwes koopt de helft van 4 huizen, een groot nieuw huis en nog 3 kleine, ten N. van het nieuwe huis en mouterij, met nog een steeg erachter noordwaarts gelegen, bij de Soutdragersbrug nabij de Franekerpijpen. Ten N. Leeucke Martens, ten Z. erven Hendrick Hansen, ten W. de straat, ten O. de Lange steeg, ten dele het huis van wl. Hendrick Hansen. De eigenaars van het volgende (naaste?) huis, waar 'de Ooievaar' uithangt, zijn gebonden aan veel bedingen over de bebouwing van hun achterterrein. Gekocht van erven Feycke Everts, voor 869 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0262v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijpen en Zoutdragersbrug]869‑14‑00 GG1/2 van een groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij
koper provisioneelN. N.
floreenrente0‑05‑10 fl
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange Steeg]
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenLeucke Martens c.soc.
verkoper q.q.Jacob Isbrants, curator ad actum over
verkoperEvert Feyckes
verkoper q.q.Robijn Eigberts, curator ad actum over
verkoperHaringh Feyckes
verkoper q.q.Pytter Andries, curator ad actum over
verkoperSymen Feyckes
erflaterwijlen Feycke Everts, gehuwd metmoutmaker
erflaterwijlen Neeltie Claessens


1659 - rooiboek blz. 68 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Scheffersplein 27 Hans Euwes
De Magistrât der Stede Harlingen, collegialiter op den Râdhuyse vergadert sijnde, en op alles vrijelyck gelet hebbende nae voorgaende genomene oculare inspectie op den 15en febr. 1659 ten versoecke van Hans Euwes Requirant, en Leucke Martens Requireerde, nopens de quaestie van seeckere steyg leggende ten noorden van des Requirants, en ten suyden van des Requireerde huisinge, verclaert den Requirant eygenaer van gedachte steyg, en volgens dien consenteert den selven om dien te meugen bebouwen en ordonneert den Requirants plaets van de opslagene vensters te ontledigen, en die op sijn costen te amoveren. Aldus gedaen in de vergaderinge van de Magistrât nae voorgaende examinatie van partijen wedersijts Requesten, Rescriptien, en bij gevoegde documenten als coopbryven en attestatien. Actum den 22en febr. 1659. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Scheffersplein 27 Hans Euwes
De Magistraet der Stede Harlingen, ten versoecke van Hans Euwes als Requirant, en Leucke Martens Faber Requireerde hun versoecht hebbende door hunnen Gecommitteerde ter plaetse waer des Requirants en Requireerdes huisingen sijn staende, hebben den Requirants consenteert om de ledige plaets, en de uysdrup in 't noorden aen Leuck Martens huysinge te mogen bebouwen en diens volgens sijn Requirants zijdmuye aen des Requireerdes gevel ofte muyringe te mogen oprechten ende bouwen. Aldus gedaen en wtgesproocken den 28en febr. 1659. Me praesente (get.) D. Wringer 1659.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Eeuwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Ooievaarsteeg WZ [staat: Zoutsteeg]110‑00‑00 GGhuis
koper provisioneeloud burgerhopman Claes Valkenborgh
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Aeuwes
naastligger ten westende weduwe van Hans Aeuwes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
verkoper q.q.oud burgerhopman Claes Valckenburgh, curator overbrouwer
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Hendrick Andries


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijpen]500‑00‑00 CGtwee huizen
koperDoede Hendricks koopman
naastligger ten oostenGriet Lieuwes
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenAllert Kirchman
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: bij de Franekerpijpen]
naastligger ten noordenDoede Hendricks
verkoperSjoerdt Feyckestrekschipper op Dokkum


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0322r van 1 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Ooievaarsteeg WZ [staat: Zoutsteeg]65‑14‑00 GGkamer
koperDoede Hendrix koopman
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende kamer van Grytie Lieuwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende koper Doede Hendrix koopman
verkoper q.q.Eelke Lieuwes, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Jan Sybrens, gehuwd metoud schipper op Dokkum
verkoperwijlen Arjaentie Pyters


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0325r van 6 jul 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Ooievaarsteeg WZ [staat: Zoutsteeg]106‑06‑00 CGkamer
koperDoede Hendricks koopman
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenAllert Kirghman
naastligger ten westenDoede Hendricks
naastligger ten noordenDoede Hendricks
verkoperGrietie Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh, enmr. brouwer
verkoperLyke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Olpherts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt een mandelige camer c.a. aan de Zoutsteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. de koper, ten Z. Allert Kingman. Gekocht van Grietje Lieuwes, laatst wd. Claes Jansen Valckenburg, brouwer en oud-hopman, x Lijke Jansen wv Dirck Scherts? Schiere?, voor 106 cg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162v van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende keet van Zeerp Doedes de Backer


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0022v van 20 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende keet van Seerp Doedes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerJan Schiere erven
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarYsak Rosen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003Scheffersplein 27zoutkeet
eigenaarJohannes Ferwerda
gebruikerJohannes Ferwerda
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0133r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii c.s.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0113v van 15 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenzoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0047v van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: Zoutsloot dichtbij het Zoutdragershuisje]3000‑00‑00 GGzoutkeet
koperPieter Sjoerds Hannema c.p.
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenpakhuis van de heer Dodoneus Backer
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende keet van dr. J. Alema
verkoperAttia Tjallingii, gehuwd met
verkoperJan A. Backerkoopman
verkoperGeertruida Tjallingii, gehuwd met
verkoperF. van Estakoopman
verkoperPetrus Tjallingiieerste klerk Admiraliteit Amsterdam te Amsterdam
verkoperJohannes Tjallingiiapotheker te Almenum
verkoperJacobus Tjallingii, allen erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Jacobus Tjallingii J.U.D.advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema koopt een deftige zoutkeet c.a. op de oz. Zoutsloot (Scheffersplein) dichtbij het zoutdragershuisje, met alle gereedschappen, turfschuur etc., die door zijn schoonvader en vader vele jaren als eigenaar is gebruikt. Ten O. de Zoutsteeg, ten W. die Zoutsloot, ten Z. het pakhuis van Dodeneus (Doede) Backer, ten N. de zoutkeet van dr. Junius Alema, waarmee de gevel mandelig is. Koper moet overnemen alle voorraden etc., 2 zoutpramen en het Zoutdragershuisje. Gekocht van Jan Auckes Backer en F. van Esta, kooplieden, als weduwnaars van hun vrouwen Alida?- en Geertruida Tjallingii, en als gelastigden van hun zwagers Petrus- en Johannes Tjallingii, de eerste varend als 1e schrijver bij de Admiraliteit te A`dam op de Phenix onder capitein de Zon?, de tweede als apotheker te A`dam, en Jacobus Tjallingii, alhier, in qlt. als erfgenamen van wl. onze vader Jacobus Tjallingii, mede-advocaat bij het Hof van Friesland, voor 3000 gg. Zie de acte voor de betalingen aan Dodeneus Backer.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0028r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter S. Hannema koopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0117v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-003, pag. 49Scheffersplein 27P Tetrode2‑00‑00 cgkeet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 759Scheffersplein 27Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenpakhuis (70 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-158Scheffersplein 27Lolle Sytses Goverts... E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 759Zoutsloot D-158Jan Fokkes Miedemapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3534Korte Zoutsloot D-088 Fontein & Tjallingiipakhuis en woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheffersplein 27J. (Johannes) Bouma
  terug