Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 196-1436-1436-142F-132F-126


Naastliggers vanSchritsen 19
ten oostenSchritsen 21
ten zuidende Schritsen
ten westende Jekelsteeg
ten noordende Jekelsteeg


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 19Jekelsteeg ten oosten


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 19Lanen ZZ en zuidwaarts strekkend tot aan de oude zuiderwal1500‑00‑00 gghuis met loods en ledige plaats
koperFrans Pieters van der Maes, gehuwd met
koperWyts Sickes
verpachter grondN. M. 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAllert Janssen Cuynder c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Janssen bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperMargareta Jeronimus, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pieters van der Maes x Wyts Harckes kopen een huis, loods en ledige plaats zz. Lanen, strekkende zuidwaarts tot aan de Zuiderwal. Over het gebruik van de steeg is een acte gepasseerd in het recesboek van Harlingen op 31 juli 1563. Ten O. Albert Janssen Cuynder en een steeg, ten W. bakker Albert Janssen. Grondpacht 7 st. Gekocht van Margareta Jeronimus wv Pieter Huyberts, nu te Franeker, voor 1500 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0168v van 27 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 19Oude Zuiderwal645‑00‑00 gghuis met loods en ledige plaats
koperTierck Alberts, gehuwd met
koperJanneken Jans van Hee
verpachter grondPieter Gerryts 0‑07‑00 cg
verpachter grondde verkopers Jan Rutten c.u.0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg waarvan vrij gebruik]
naastligger ten oostenPieter Rinckes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Rutten, gehuwd met
verkoperSyntie Jacobs Cloribus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Alberts x Janneken Jans van Hee kopen een huis, loods en ledige plaats daar achter op de Zuiderwal. Ten O. Pieter Rinckes en een steeg, ten W. Jacob Hessels, ten N. waarschijnlijk Pieter Gerryts [vanwege de genoemde grondpacht en zijn gevel]. Grondpacht 7 st aan Pieter Gerryts en 8 st aan de verkopers. Gekocht van Jan Rutten [de Cock] x Syntie Jacobs Cloribus voor 625 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0162r van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Franssens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Franssen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0103r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0144r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Isenbeeck


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeek


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233r van 30 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Jans


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntie IJsenbeeck


1697 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 109r van 13 jan 1697 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 19
inventarisantAntie Jans Isenbeek
aangeverClaes Jansen Isenbeek erfgenaam van 1/4
Jancke Broers voljarige dochter, erfgenaam van 1/4
Jilles Jansen, gehuwd met
Immetie Clases erfgenaam van 1/4, eerder weduwe van
Jan Jansen Isenbeek
Trijntie Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4, gehuwd met
Jacob Auckesmetselaar
Jurrien Clases, curator over
Claes Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4, en over
Jan Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4, en over
Antie Dirx erfgenaam van 1/4 van 1/4
inleiding bij de boedelinventarisatie[0109r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen, na ontzegeling van slotten ten overstaen van de burgemeester Simon Cornely Huydekoper als commissaris geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterffhuijse van Antie Isenbeeck [=IJsenbeek], in leven burgerse binnen dese stadt van alle de goederen, actien en crediten bij deselve Antie metter dood ontruimt en nagelaten, ten versoecke en op de aengevinge van Claes Jansen Isenbeeck voor een vierde part, Jancke Broers voljarige dochter mede voor een vierde part, Immetie Clases huisvrouwe van Jilles Jansen wegens hare kinderen bij haar eerste man Jan Jansen Isenbeek in echte getogen, ende Trijntie Dirx huisvrouw van Jacob Auckes metselaar, met deselve gesterkt [109v] sampt Jurrien Clases als curator over Claes, Jan en Antie Dirx met hen vieren voor de resterende vierdepart en alsoo te samen voor 't geheel ex testamento erffgenamen van gedachte Antie Jans Isenbeeck ende is daerinne geprocedeert soo volcht. Actum den 13 January 1697.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 126Schritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerCornelis Feikes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017r van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJanke Broers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 82rSchritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerJanke Broers cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkingaen de executeur betaeld


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio Schritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Janke Broers cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 82vSchritsen 19huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerHessel Jarigs
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-143Schritsen 19Allert Symons, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 82vSchritsen 19huis
eigenaarTrijntje Hoytes
gebruikerAlle Simons
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerAnskjen Gerrits
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-143, fol. 115rSchritsen 19Alle Simons cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenscheepstimmerman27:13:00 cg4:12:00 cgbestaet gemeen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0099r van 1 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSara Broers


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Eelkes n.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 83vSchritsen 19huis
eigenaarPier Eelkes
gebruikerFrans Pyters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAlle Simons
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Eelkes bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-143 , folio 83vSchritsen 19huis
eigenaarPier Eelkes
gebruikerFrans Pyters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAlle Simons
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142 , folio 142vSchritsen 19huis
eigenaarPier Eelkes
gebruikerAaltje Jansz
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal52‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑10‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Eelkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142 , folio 142vSchritsen 19woning
eigenaarPier Eelkes
gebruikerJac. W. Bakker wed.
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerTrijntje Tjerks
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal52‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑10‑14 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Eelkes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142 , folio 142vSchritsen 19woning
eigenaarPier Eelkes wed. erven
gebruikerDouwe Quest
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Ackerman
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑02 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis van der Veer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 19Schritsen NZ wijk F-132520‑00‑00 cghuis
koperCornelis van der Veer, gehuwd met
koperAntje WiglingHuizen
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenEelke Leyenaar
naastligger ten noordenYde Hendriks
verkoperDieuwke Johannes
verkoperJelle Boomsmakoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-142 , pag. 139Schritsen 19Eelke Leyenaar 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Cornelis Jans van der Veer... HRL 1806, 1808, 1810, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk F-132, schipper, 1814. (GAH204); Ik Ondergetekende C. v. d. V., Scheepscapitein, woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 19C. van der Veerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-132Schritsen 19Cornelis van der VeerCornelis van der Veerschipper


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 70 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-132Schritsen 19Neeltje Lieuwes Dirks, overleden op 30 april 1826dochter van afwezige Lieuwe Dirks, schipper Schritsen F 132 (op buitenlandsereis) en Hendrikje Fokkes Jagersma (wed. Pieter Akkerman), zuster van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks, halfzuster van minderjarige Anke Pieters Akkerman (uit 1e huwelijk moeder). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1373Schritsen 19Cornelis van der Veer koopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (91 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 94 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-132Schritsen 19Cornelis Jans van der Veer, overleden op 22 september 1836havenmeester Schritsen F 132, man van Annette Herkes Wiglinghuizen (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kofschipper en Albertina Cornelis van der Veer (vrouw van Dirk Johannes Alta, scheepstimmerbaas). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Jan van der Veer... 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-132Schritsen 19J C van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-132Schritzen29 jzeekapteinHarlingenm, protestant, gehuwd
F-132Schritzen27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-132Schritzen3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-132Schritzen4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-132Schritzen11 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-132Schritsen 19Isaak van der Hoekgeb 11 mei 1810 Bolsward, huwt met Rachel Heyde, (gk), slager in 1855, Vst 1 dec 1855 uit Bolsward, A 28 apr 1869 Amsterdam, NI; bev.reg. HRL 1851 wijk F-132, wijk H-147, supp wijk G-429, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1373Schritsen F-132Meinardus R. Koopmans woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1373Schritsen F-126 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50076 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 63 van 2 mei 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-126Schritsen 19koopaktefl. 900winkelhuis met erf aan de Schritsen
 
verkoperHarmen Poort
koperHeere Nadort


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1373Schritsen 19 (F-126)Heere Nadortwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 19H. Stobbe-
Schritsen 19H. Toetersigarenmaker


2023
0.26063799858093


  terug