Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchritsen 28-146 1/28-159 F-088F-090


Naastliggers vanSchritsen 2
ten oostenSchritsen 4
ten zuidenJan Ruurdstraat 1
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordende Schritsen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircks metselaar


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirks


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircksen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 2Schritsen ZZ op de hoek bij de Lange Pijp350‑00‑00 GGhuis genaamd de Paeschwegh
koper provisioneelJan Dircksen Roorda de Paasweg
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
bewonerHarmen Jansen c.u.bakker en trekschipper40‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHans Symens
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 77r van 16 jul 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 2
inventarisantDirck Jansen Roordamr. zilversmid
Jan Dirxen Roordamr. zilversmid
Theotardus Lantingh, ter sterking vannotaris
Josyntie Overhagen voor haar vijf minderjarige kinderen, weduwe van
wijlen Christoffel Roorda te Haarlemgoudsmid
Joannes Tarquinii, universele erfgenaam van
wijlen vroedsman Tarquinii Theodori Roorda veniam aetatis
Bottie Dirx major annis
aangeverNeeltie Sirx, gehuwd met
aangevervroedsman Sybrandt Pauw
Tyttie Dirx, weduwe van
Freerk Mockma
inleiding bij de boedelinventarisatie[0077r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten overstane van de heeren burgemeesteren Folkert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieerd met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Sybrandt Pauw van alle sodanige goederen als bij wijlen Dirck Jansen Roorda mr. silversmidt aldaer metter dood ontruymt ende naegelaten zijn, ter requisitie van desselfs erfgenamen, als Jan Dirxen Roorda mr. silversmidt voor hem selfs, Josyntie Overhagen moeder ende wettige voorstanderse over haer vijf minderjarige bij wijlen Christoffel Roorda in leven goltsmidt tot Haerlem in echte verweckt, ende in desen soo veel nodich met de notaris Theotardus Lantingh gesterkt, Joannes Tarquinii universele erfgenaem van wijlen Tarquinii Theodori Roorda in leven vroedsschap binnen deser stede, als vaeniam aetatis becomen hebbende, voor hem selfs, Bottie Dirx altoos major annis [0077v] insgelijx voor haer selfs, Neeltie Dirx huysvrouw van meergemelte vroedsman Pauw, in desen met denselven geadsisiteert, ende Tyttie Dirx weduwe wijlen Freerk Mockma voor haer selven, in welx doende nae dat meergemelt vroedtsman Pau ende zijn geseyde huisvrouwe aen handen van welgedachte heeren commissarien hadden gedaen den belofte van alles voor soo veel hun bewust was, te sullen aengeven, geprocedeert is als volght. Actum den 16e july 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 2Schritsen ZZ op de hoek bij de Lange Pijp350‑00‑00 GGhuis genaamd de Paeschwegh
koper provisioneelJan Dircksen Roorda de Paasweg
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
bewonerHarmen Jansen c.u.bakker en trekschipper40‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHans Symens
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircksen goudsmid


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Harmen Jansen bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Schritsen 2kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Winter


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Schritsen 2huis
eigenaarSijke Heeres
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLijsbeth Jans Rooda


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
opmerking[in het register vermeld als 8-145]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146 /2Schritsen 2huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0059v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 2Schritsen ZZ hoek bij de lange pijp421‑00‑00 GGhuis
koperFoppe Dirks mr. metselaarde Paasweg
huurderAntie Hendriks 40‑00‑00 CG
huurderwijlen Ruird Sybolts
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
naastligger ten oostenHere Pytters
naastligger ten zuidenTjerk Botes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperJohannes Conradiapotheker te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winter te Leeuwarden


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-146 Schritsen 2Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /2Schritsen 2Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /3Schritsen 2Heere Pieters, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-146 /4Schritsen 2wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146 /2Schritsen 2huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoppe Dirks


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbraham Jansen Faber


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0060r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 2Schritsen hoek Jan Ruurdstraat590‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDoekle Andries van der Werff
geniaarde koperPieter Alberts Stienstra, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperBaukjen Okkes
huurderCasparus van der Berg 60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRein Annes
naastligger ten zuidenPieter Alberts Stienstra c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAbraham Jansen Faberscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoekle Andries v.d. Werf koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. sleefmaker Pieter Alberts Steenstra x Baukjen Okkes, een huis zz. Schritsen op de hoek Jan Ruurdstraat, nu gehuurd door Casparus van der Berg. Ten O. Rein Annes, ten Z. mr. sleefmaker Pieter Alberts Steenstra x Baukje Okkes, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Abraham Jansen Faber voor 590 GG.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 2Schritsen ZZ hoek Jan Ruurdstraat wijk F-088449‑00‑00 CGhuis
koperCarel Jans, gehuwd metscheepstimmerman
koperGeertje Wygers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Jelle T. Boomsma, administrator over
verkoperPietje Baukes, dochter van
erflaterwijlen Bauke Freerks, erfgenaam van
erflaterwijlen Hinke Jacobs, weduwe van
erflaterwijlen Doekele Andries


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-159, pag. 174Schritsen 2Carel Jans1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Carel Jans Timmer... HRL 1801, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1838, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-088, scheepstimmerman, 1814. (GAH204); C.J.T. eigenaar van percelen nrs. 1465 en 1466 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-088Schritsen 2Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1468Schritsen 2Karel Jans TimmerscheepstimmermanHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Tetje Dirks Overdijk... DG, dv Dirk O, en IJbeltje ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Ybeltie de Vriesoud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-088; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-088Schritsen 2Elle IJlstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-088SchritzenElle IJlstra39 jturfdrager & winkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
F-088SchritzenYbeltie de Vries40 jTerschellingv, protestant, gehuwd
F-088SchritzenWessel IJlstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-088SchritzenJan IJlstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-088SchritzenPietje IJlstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Elle Wessels IJlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; ... (alles)


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3013 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-088Schritsen 2Geertje Wygers, overleden op 16 augustus 1853Schritsen F 88, laatst wed. Karel Jans Timmer, moeder van Jan Karels Timmer, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1468Schritsen F-088Jan Timmerwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 25 nov 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
F-088Schritsen 2Een ter nering staand winkelhuis aan de Scritsen, in huur bij S., Wijga. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1468Schritsen F-090Jacob A. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1468Schritsen 2 (F-090)Jan van 't Vlietwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 2W. Dubamachinist
Schritsen 2J. Dubavetsmelter
Schritsen 2a Dubagasfitter


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritzen 2K. & P. Jonkman825Stalh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 2H. (Hendrikus) Schoot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 2rijksmonument 20659
  terug