Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSint Odolphisteeg 16-ong 6-ong E-ongE-ong


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 1
ten zuidenSint Odolphisteeg 3
ten westende Sint Odolphisteeg


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0206r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer nagelaten door wijlen Symon bierdrager


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ;edige plaats van de erfgenamen van wijlen Haenke Hessels


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274r van 25 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 1Sint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]112‑00‑00 GGhuis
koper door niaar[niet ingevuld] Jacobs Braam, vertegenwoordigd door haar vader
koper door niaarsr. Jacob Romkes Braam, weduwnaar vankoopman
koper door niaarwijlen Antje Jelles
geniaarde koperSymon Fockes, gehuwd metmr. huistimmerman
geniaarde koperSjoukjen Doekes
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam koopman
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam koopman
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende stalling van herberg de hof van Friesland het Hof van Friesland
verkoper q.q.Annius van Greven, gelastigde van resp.notaris en procureur fiscaal te Leeuwarden
verkoperGerhardus Wiegersma, erfgenaammuntmeester te Jever
verkoperMeinu Wiegersma ongehuwde meerderjarige dochter, erfgenamen van te Groningen
erflaterwijlen ds. Annius Theodori Wiegersmapredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sickes, mr. huistimmerman x Sjoukjen Doekes Galema kopen een huis bestaande uit een portaal en onder- en bovenkamer, in de Odolphisteeg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0339r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Goikes Hindelopen


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0299v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrouckien Braam
naastligger ten zuidenClaes Goikes Hindeloopen


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0075r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Feddrik Fontein


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0031v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Wybinga n.u.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0073v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Schelte* Wybinga n.u.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0034v van 3 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0113v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaukje Feytama


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0336r van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Baukje Feitema


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 1Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1116Sint Odolphisteeg 1Dirk Cornelus ZijlstrazeehandelaarHarlingenhuis (56 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1116Voorstraat E-029Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigenaachterhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1116Sint Odolphisteeg 1 (E-ong)Sjoerd Hannema (Lzn.)woonhuis
  terug