Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Steenhouwersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSteenhouwersstraat 24-1984-1954-197H-ongH-ong


Naastliggers vanSteenhouwersstraat 2
ten oostende Steenhouwersstraat
ten zuidenSteenhouwersstraat 4
ten westenZuiderhaven 54
ten noordende Zuiderhaven


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, dehotel café restaurant


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0218r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ [staat: zuider nieuwe havenstraat]125‑00‑00 cghuis of woning
koperGerryt Gerryts lakenkoper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: zuider nieuwe havenstraat]
naastligger ten zuidenHenningh Lampes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFeycke Joostes, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijncke Cornelis
verkoperLyuck Jacobs voor zich en haar dochter, weduwe van te Bolsward
verkoperwijlen Hans Egges te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts, lakenkoper, koopt een huis of woning in de Zuider Nieuwe Havenstraat. Ten O. de straat, ten Z. Henningh Lampen, ten N. Feycke Joostes en Tryncke Cornelis. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Lyuck Jacobs wv Hans Egges, wonende te Bolsward, voor haar zelf en als moeder en voorstanderse over hun dochter, voor 125 CG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 25vSteenhouwersstraat 2de weduwe van Hendrick Schijffelsf. 100-00-00


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0306r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ64‑00‑00 cghuis
koperJoannes Clases pannenbakker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westenhuis en tuin van de heer Adius
naastligger ten noordenhuis en tuin van de heer Adius
verkoperAart Hendricksschilder


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198Steenhouwersstraat 2huisje
eigenaarJohannes Claesen erven
gebruikerClaes Johannes
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
grondpacht aande heer Widenbrug
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarClaeske Johannis
gebruikerClaeske Johannis
opmerkinginsolvent
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aande heer Widenbrug wed.
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑
opmerkingbetaeld aen de Bode Rowel


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198Steenhouwersstraat 2woning
eigenaarClaeske Johannes
gebruikerClaeske Johannes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
opmerkingIs 1720 insolvent verklaard


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Widenbrug40‑00‑00 cg1/3 huis (1/4 en 1/12)
koperRinke Stellingwerf, gehuwd metontvanger te Marrum
koperHylkjen Pyters
verkoperJohannes Baltes, gehuwd met
verkoperPytje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Stellingwerf, ontvanger te Marrum? x Hylkjen Pyters koopt 1/4 + 1/12 van een huis achter de heer Widenbrug in de Steenhouwersstraat. De kopers hebben zelf al een gedeelte in bezit. Gekocht van Johannes Baltes x Pytje Willems.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0082v van 16 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Wijdenbrug63‑07‑00 gg1/3 huis (1/4 en 1/12)
koper door niaarP. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
eigenaar van 2/3Thomas Hiddes c.u.
verpachter grondde heer Wijdenbrug 3‑00‑00 cg
geniaarde koperGerben Tjeerdslijnslager en koopman
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwerstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrug
naastligger ten westende heer Wijdenbrug
naastligger ten noordende heer Wijdenbrug
verkoper q.q.Johannes Clonckers, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Rinco Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaP.B. van Wijdenbrug koopt, na niaar rat vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 1/4 + 1/12 van een huis in de Steenhouwersstraat, achter zijn eigen huis. Ten O. DIE straat, ten W., Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Rinke Stellingwerf.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0086r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ111‑07‑00 gg2/3 huis (2/4, en 2/3 van 1/4)
koper door niaarPieter Berent van Wijdenbrugh
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 3‑00‑00 cg
geniaarde koperGerben Tjeerdslijnslager
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrugh
naastligger ten westende heer Wijdenbrugh
naastligger ten noordende heer Wijdenbrugh
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores over te Marrum
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)de kindskinderen van wijlen Janke Johannes, laatst weduwe van
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)wijlen Jan Claesen
verkoper q.q.dr. Johannes Clonkers, geauthoriseerde curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)de boedel van Rinco Stellingwerf, zoon van
verkoperwijlen Janke Johannes
verkoper van 3/12 (1/4)Claes Johannes
verkoper q.q.Claes Johannes, de rato caverende voor
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)Hendrik Baltus, envarenspersoon
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)Engeltje Baltus, gehuwd met
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)Thomas Hiddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Berent Wijdenbrug koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 2/4 en 2/12 van bovengenoemd huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten Z., W. en N. de koper, die ook al eigenaar is van de rest. Gekocht van de kindskinderen van wl. Janke Johannes, laatst wd. Jan Claesen, deels als erfgenamen van haar zoon Rinke Stellingwerf. Het zijn Claes Johannes, Hendrik Baltus en Aeltje Baltus x Thomas Hiddes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
aanslag huurwaarde21‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 197


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-195, fol. 74rSteenhouwersstraat 2Pytter Baernt van Wijdenburgh , bestaande uit 8 volwassenen en 0 kinderenontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt374:15:00 cg62:9:00 cgwel begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-197


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-197


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 2woning
eigenaarde heer E.W. van Wijdenbrug
gebruikerRienk Vermeulen
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarCornelis J. Coster
gebruikerCarel Hansen
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0074r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat105‑00‑00 gghuis
koperCornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman
huurderjuffers Theekens
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenJan Rutgers c.soc.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.soc.
verkoper q.q.Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzaren
verkoperRhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden te 's-Gravenhage
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Coster, koopman en cementmolenaar, koopt huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten W. en N. Jan Rutgers, ten Z. de verkoper, Pieter Baerend van Wijdenbrugh te `s-Gravenhage.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0076v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ200‑00‑00 gghuis
koperJan A. Rauwerda
huurderKarel Hansen c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidendr. Stambke
naastligger ten westenJan Rutgers c.s.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.s.
verkoperCornelis Jacobs Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Rauwerda koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Rutgers c.s., ten Z. dr. Stambke. Gekocht van Cornelis Jacobs Coster.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0091r van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ68‑00‑00 gghuis
koperMettje Martens, weduwe van
koperwijlen Jan Baukes
huurderTjerk Pieters c.u.28‑00‑00 cg
huurderGrietje Hanses 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenH. P. Stambke
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoper q.q.Jan Harkema, procureur vanexecuteur van Barradeel te Oosterbierum
verkoperJan Rauwerda te Oosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMettje Martens wv Jan Baukes koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Schiere, ten Z. H.P. Stambke. Geen grondpacht. Gekocht van Jan A. Rauwerda te Oosterbierum voor 68 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-197 , pag. 93Steenhouwersstraat 2Mettje Martens 1‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 2 Jan Glinstra schipperHarlingenhuis en erf (290 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2449Steenhouwersstraat 2 (H-ong)Gaele Fokkemawoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Steenhouwersstraat 2Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Steenhouwerstraat 2 Pieter Zuiderhofbierbottelaarf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Steenhouwersstraat 2L. de Vriescafehouder


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. Bambachcafé


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, decafé


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach311Café


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach966Hötel-café-rest.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Steenhouwersstraat 2A.C. (Albertus) Bambach  terug