Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijver 68-0898-0898-094E-098E-085


Naastliggers vanVijver 6
ten oostenVijver 6tuin
ten zuidenVijver 8
ten westenVijver 6tuin
ten noordenVijver 4


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijver [staat: op de Viever]1200‑00‑00 cgtuin en twee kamers
koperJacob Pyters Hagen
verpachter grondde stad Harlingen11‑00‑00 cg
verpachter grondDirck Claes 0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Ericx, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperPietke Reyners
tekst in de margeD'magistraet der stadt Harlingen per fiscum, in de name van de selve stadt, protesteert dat haer d'proclamatien ontschadelyck zullen sijn neffens het achterwesen d'stadt van de voors. vercoopers competerende, doch, holdende haer recht op de cooppenningen, mach lijden dat de vercopinge effect sortere. Actum den 26en jnuy 1613.
tekst in de margeFiscus in den name van de magistraet, protesteert salffs recht te willen blijven, dat d'coop van de voors. hovinge ende huysinge ten behoorlycken tijde niet te boden is gestelt ende dat huysinge ende hovinge over sulcx in commissum vervallen. Actum ut supra.
tekst in de margeAndries Wiertszn. in sijn qualiteyt, protesteert per Foppens, dat hem de proclamatien ende alienatie ontschadelyck sullen sijn nopende sijn hypoteeck ende geobtineerde sententien soo hier als ten Hove gevallen, doch, holdende sijn recht op de cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant den 26en juny 1613 salff voorgaende protestatien.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters Hagen koopt een tuin op de Viever, met twee kamers. Grondpacht 11 CG aan de Stad en 15 st. aan metselaar Dirck Claes. Op redemptie gekocht van Hans Ericx, mede gedeputeerde x Pietke Reyners, voor 1200 CG.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018r van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijverstraat800‑00‑00 cghof en zomerhuis
kopergedeputeerde staat van Friesland Pouwels Jans, gehuwd met
koperAecht Wytses
verpachter grondde stad Harlingen9‑09‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten westende getimmerde kamers van Hans Erix
naastligger ten noordende tuin van Hendrick Bentis
verkoperJacob Pieters Hagen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0179v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijverstraat NZ567‑00‑00 cghof met bomen en plantagie
koper door niaarAbram Pytters Bontekoe, gehuwd met
koper door niaarAntie Pouwels Ennema
geniaarde koperPytter Tames c.u.
verpachter grondde stad Harlingen9‑09‑00 cg
naastligger ten oostenJan Gerlifs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reiner Hendricx
verkoperPauwels Jans Ennema


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Huisman


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0063r van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijverstraat NZ879‑00‑00 cghof met bepoting, beplanting en zomerhuisje
koperburgemeester Buue Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen9‑09‑00 cg
protesteertAecht Wytses, weduwe van
protesteertwijlen de heer Ennema
protesteertAecht Wytses, bestemoeder over
protesteertde kinderen van Antie Pouuels Ennema
naastligger ten oostenJan Gerlofs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende getimmerde kamers van Hans Erix
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reiner Hendrix
eerdere eigenaarHans Erix
verkopervroedsman Abraham Bontekoemede directeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, burgemeester koopt een hof met zomerhuis, op de Vijver. Ten O. Jan Gerlifs, ten W. Hans Trip?. Gekocht van Abraham Bontekoe, mede-directeur en vroedsman, voor 678? cg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155r van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6Vijver WZ, op de502‑14‑00 gghuis
koperMeinert Claasen c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Piekes
naastligger ten westende hof van wijlen Pouwels Jansen Innema
naastligger ten noordende hof van wijlen Reiner Hendricx
verkoperWybren Jansen Huisman


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033v van 7 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinert Claasen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 8rVijver 6Meynert Clasen, schipper (wijd-)f. 1000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinert Claessen wijdschipper


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0368v van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6Vijver WZ200‑00‑00 cghuis
koperde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notaris
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenvroedsman Symen Cornelis
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten noordenObbe Hansen de Bock wijdschipper
verkoperHylck Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Meyndert Claesesgrootveerschipper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0405r van 1 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijverstraat330‑00‑00 ggtuin met zomerhuis
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda
verpachter grondde stad Harlingen9‑09‑00 cg
naastligger ten oostenhuizen op de Vijver
naastligger ten zuidende kamer van Albert bakker
naastligger ten westende kamers van Aert schuitvoerder
naastligger ten westenClaes schuitvoerder
naastligger ten noordenObbe Hansen wijdschipper
eerdere eigenaarHans Erix [staat: Dirx]
verkopervroedsman Laes Hannema
verkoperJacobus Hannemamedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms
verkoperTomas Seerps Swerms
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semplonius, enpredikant te Tjerkgaast
verkoperAefke Seerps Swerms ongehuwde dochter, veniam aetatis
verkoper q.q.ds. Gerhardus Semplonius, curatorpredikant te Tjerkgaast
verkoper q.q.Steven Swerms, curatoren over resp.
verkoperGijsbert Seerps Swerms, en
verkoperHotse Seerps Swerms


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0167r van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijver WZ [staat: Vijverstraat]500‑00‑00 cghof met vruchtdragende bomen en zomerhuis
koperJan Pyters Oldaans, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Corneles
verpachter grondde stad Harlingen9‑09‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis op de Vijver
naastligger ten zuidenandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakker
naastligger ten westenvroedsman Aart Jacobs
naastligger ten westende kamer van Claas schuitvoerder
naastligger ten noordenObbe Hansen wijdschipper
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260v van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHielck Rinses*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Meyndert Claeses*


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 155Vijver 6huis
eigenaarRuird Robijn c.soc.
gebruikerRuird Robijn c.soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 101vVijver 6huis
eigenaarRuird Robijn cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑9‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuird Robijns


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuird Robijns


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244r van 8 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuurd Robijns


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio Vijver 6huis
eigenaarRuird Robijns cum soc.
gebruiker
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0272v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Johannes, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntje Pytters


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0288r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6Vijver WZ128‑00‑00 cghuis
koperBeern Hinnes, gehuwd met
koperLijsbeth Goverts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenJan Johannes
naastligger ten westende hof van Cornelis Jansen
naastligger ten noorden[afgewezen niaarnemer] Ruurd Robijns*
verkoper van 1/2Jacob Pytters Schink
verkoper van 1/4Jacob Jansen
verkoper van 1/4Jetske Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Wopke Johannes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 102rVijver 6huis
eigenaarRuerd Robijns cum soc.
gebruikerRuerd Robijns cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018v van 15 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBerend Ames


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-089Vijver 6Ruird Robijns, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 102rVijver 6huis
eigenaarRuurd Robijns cum soc.
gebruikerRuurd Robijns cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-089, fol. 142vVijver 6Jilderen Ruirds cum uxore, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen7:17:00 cg1:6:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-089, fol. 142vVijver 6Ruird Robijns cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderensonder bedrijff22:8:00 cg3:15:00 cgbestaet geringh


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0234r van 10 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6tuinVijver WZ [staat: Vijverstraat]380‑00‑00 gghof met zomerhuis
koperJan Heins schoolmeester stadsweeshuis
naastligger ten oostende huizen op de Vijver
naastligger ten zuidenYsak Rosen c.s.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten noordenKeimpe Jans c.s.
verkoperFockjen Pyters Oldaans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, gehuwd met
verkoperSjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pyters Oldaans, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert van der Plaatsboekverkoper
erflaterwijlen Cornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heins, schoolmeester in het Stadsweeshuis, koopt heerlijke hovinge c.a. versien van schone vrugtdragende boomen en een plaisant somerhuis, in de Vijverstraat, laatst bij Cornelis Janz Oldaens gebruikt. Geen grondpacht. In- en uitgang tussen de kamers ten W. doorlopende. Ten O. de huizen op de Vijver, ten Z. Ysak Rosen c.s., ten W. de Heereknegts Kamerstraat, ten N. Keimpe Jans c.s. Gekocht van Foekje Pieters Oldaen x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen, en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erven van Cornelis Jans Oldaen, voor 380 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0274r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6Vijver WZ61‑07‑00 ggwoning
koper provisioneelHendrik Jacobs schuitschipper
koper provisioneelRinse Wopkes trekveerschipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenWybe Taekes
naastligger ten westende hof van Jan Heins
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruird Robijns
verkoper q.q.Hendrik Cornelis, geauthoriseerde curator overmr. huistimmerman
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Lijsbeth Goverts, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Hemmes, en hun dochtervarensgezel
erflaterwijlen Lijsbeth Goverts, hypothecaire creditrice van haar dochter
erflaterwijlen Grytje Beernds


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206v van 27 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 6Vijver WZ125‑00‑00 cgwoning
koperJan Heins mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderGerryt c.u.
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenWybe Taekes
naastligger ten westenJan Heins mr. kleermaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruird Robijns
verkoperHendrik Jacobsschuitschipper
verkoperRinse Wopkestrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heins


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 103rVijver 6huis
eigenaarRuurd Robijns c.s.
gebruikerRuurd Robijns c.s.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-089 , folio 103rVijver 6huis
eigenaarRuird Robijns c.s.
gebruikerRuird Robijns c.s.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJildren Ruirds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 173rVijver 6woning en tuin
eigenaarClaas Heins
gebruikerClaas Heins
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerJan Wijngaarden wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 173rVijver 6huis en tuin
eigenaarClaas Heyns
gebruikerClaas Heyns
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerHilbr. Jansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Heins


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-094 , folio 173rVijver 6woning en tuin
eigenaarClaas Heins
gebruikerClaas Heins
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Harkes Heins
huurwaarde19‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg
grondpacht vanClaas Heins
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claas Heyns


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0066v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claas Heins


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0336r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Klaas Heins


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-094 , pag. 168Vijver 6Claas Heins wed.1‑00‑00 cgtuin en woning


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-098Vijver 6Maria Bambachgeb 1810 ... , ovl 27 jun 1812 HRL; wijk E-098, dv Lambertus B., en Anna Schoot; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-098Vijver 6Maria Klaases Heinsged 17 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Klaas Heins en Anna van Aarssen; geb 25 mei 1771 HRL, ovl 3 nov 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819; gebruiker van wijk E-098, medegebruiker is Roelof Veenstra, tuin, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-098Vijver 6Roelof Veenstragebruiker van wijk E-098, tuin; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204); id. van wijk H-092, tuin; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-098Vijver 6erven Claas HeinsRoelof Veenstratuin
E-098Vijver 6erven Claas HeinsMaria Heins


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 138 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-098Vijver 6Maria Clazes Heins, overleden op 3 november 1819bejaarde vrijster (Vijverstraat E 98), zuster van wijlen Judith (moeder van : zie ad a), Jan, apotheker Workum, Sytske (vrouw van Klaas IJzenbeek, pannen/estrikkenfabrikeur), Anna (wed. Rein Douwes Vettevogel, in levenwolkammer), winkeliersche en Alida Clazes Heins (vrouw van Roelof Feenstra, hovenier). Saldo fl. 2.013,95. - ad a: Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker), Sytske, Jan, apothekersbediende Leeuwarden, Klaas, schilder Amsterdam, Anna, vrijster, Ids, kantoorbediende en Simon Sjoerds Wiarda, idem (gelastigde is hun van der Sjoerd Wiarda, makelaar Zuiderpoort H 177). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1208Vijver 6Klaas Kramer rijks commiesBirdaardhuis en tuin (440 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-098Vijver 6Grietje Dirks Pelsma... jun 1865 HRL, huwt met Johan Ahrend Bolte op 26 jan 1843 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2631Vijverstraat E-098Wijnand Modders woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2985Vijver E-085 Teunis U. de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2985Vijver 6 (E-085)Uilke de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijver 6S. Heereskantoorbediende


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 6T. (Trijntje) Tichelaar wv Heeres


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 6beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.093991994857788


  terug