Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 37 7-093 7-099 C-048 C-041
Naastliggers vanVoorstraat 37
ten oostenVoorstraat 39
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 35
ten noordenNoorderhaven 82


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37Openbare Bibliotheek


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0015r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolcke Aenes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135v van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Lolcke Aenes


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0264r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Lolcke Anis


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051r van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Lolcke Aenes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZhuis daer de Golden Lieuw uythangende is
 
koperN. N. 0-00-00 GG
huurderHaye Reyners
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde meerderjarige erfgenamen van wijlen Lolcke Aenes c.u.
verkoper q.q.Jan Sent, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/4 van 1/2het weeskind van wijlen Marthen Hessels


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZhuis daer de Golden Lieuw uuthanght
 
koperN. N.
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenJacob Tiebbes Popta
verkoperde erfgenamen van wijlen Lolcke Aenis, gehuwd met
verkoperwijlen Lucia Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild door erven Lolcke Aenis x Lucia Pieters, een huis nz. Voorstraat, daer d` golden lieuw uythanght. Ten O. het stadthuys beneffens sekere openbare straet, ten W. Obbe Geertsen, ten N. Jacob Tiebbes Popta.


1649 - rooiboek blz. 12v sub 1adresbetrefttekst
Voorstraat 37 Jacop Popta
Tiarck Keympes
Pyter Piphron
D'Magistraet der Steede Harlingen, door hun gecommitteerden met Boumeesteren partijen Coopbrieven geexamineert ende daer bij oculare inspectie genoomen hebbende, verstaet ende ordonneert dat Jacop Popta sal maken de stakettinge ofte afheyninge tusschen sijn paets ende d'plaetse ofte gangh van Tiarck Keympes ende Pyter Piphron cum soc. aenmalcanderen gelegen alhier nevens de Raedthuyster steygh. Actum den 2en Juny 1649.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperPytter Joris Piphron 3010-00-00 CG
eigenaar van 1/2Syntje Piphron zuster van de koper
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Brede Raadhuisersteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat en Raadhuiserpijp
naastligger ten westenPytter Heeres Sibersma
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Popta
verkoperTierck Keimpes, broer en erfgenaam van
verkoperDouwe Keimpes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Joris Piphron koopt 1/2 huis op de Voorstraat. Ten O. de brede Raadhuizer steeg, ten W. Pytter Heeres Sibesma, ten Z. de straat en de Raadhuizerpijp, ten N. Jacob Popta`s huis. Koper bezit met zijn zuster Syntie Piphron al de andere 1/2. Gekocht van Tierck Keimpes, die het erfde van zijn broer Douwe Keimpes.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Joris Piphron


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Piphron


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236r van 23 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Joris Piphron


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuis3/4 huis
 
koperFrans Pyters koopman1600-07-00 GG
huurderAgaeus Piphron c.u.medicinae doctor
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacobus Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken
naastligger ten noordenWeyntien Hendricks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylcke Joannes Hanekuyk
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Joris Simons Hiddema, gecommitteerde crediteuren van
verkoperde boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pyters, koopman, koopt 3/4 van een huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis, tegenwoordig gebruikt door medicinae doctor Ageus Piphron c.u. Ten O. de grote Raadhuizersteeg, ten Z. de Voorstraat, ten W. secretaris der vijf delen zeedijken Jacobus Meylsma, ten N. Weyntje Hendriks wv Hylcke Johannes Hanekuyk. Geen grondpacht. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 1616 gg 7 st.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuis1/4 huis, loods en plaats
 
koperFrans Pieters c.u.745-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoris Symons Hiddema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pyters c.u. koopt 1/4 huis, loods en plaats nz. Voorstraat bij het Raadhuis, zoals hij verleden winter ook al 3/4 had gekocht van de crediteuren van wl. Pyter Joris Piphron. Gekocht van Joris Symons Hiddema voor 745 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZ op de hoek van de grote raedhuyse steeghuisalwaar de Jonge Leeuw staat aan de gevel
 
koperSicke Hettes, gehuwd met2033-14-00 GG
koperFoeckjen Gosses
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
naastligger ten westenMeylsma secretaris
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Weyntje Hendrix
verkoperFrans Pytters, gehuwd metkoopman
verkoperJnske Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Hettes x Foeckien Gosses koopt huis nz. Voorstraat, op de hoek van de Grote Raadhuizersteeg, 'alwaer de Jonge Leeuw staat aen de gevel', met op- en afslag in die steeg. (Met beschrijving). Het uithangbord moet worden overgenomen. Ten O. die steeg, ten W. de secretaris Meylsma, ten Z. de Voorstraat, ten N. Weyntje Hendrix. Gekocht van Frans Pytters x Inske Thomas, voor 2033 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054r van 2 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFrans Pytters koopman


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Hettes koopman


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041r van 29 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37achterRaadhuisstraat WZ [staat: Grote Raadhuizersteeg]plaatsje gebruikt als hoenderhok
 
kopervroedsman Jacob Yebels Velthuis 24-00-00 CG
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuizersteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes koopman
naastligger ten westenvroedsman Jacob Yebels Velthuis
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Yebels Velthuis
verkoperSicke Hetteskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Yebels Velthuis, vroedsman, koopt een klein plaatsje, voordien tot een hoenderhok gebruikt, wz. Grote Raadhuizersteeg. Ten O. de Grote Raadhuizersteeg, ten Z. de verkoper, ten W. en N. de koper. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Sicke Hettes voor 24 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicko Hettes


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Hettes


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205r van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke Hettes koopman


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0110v van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke Hettes


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarSicco Hettes erven
gebruikerEelcke Dirks
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarSicke Hettes erven
gebruikerWillem Bouwes
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sicke Hettes


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-093 Voorstraat 37huis
eigenaarDirk Sickes cum soc.
gebruikerWillem Bouwes
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-17-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat hoek Grote Raadhuissteeghuis, behalve het houtwerk van de winkel
 
koperJoost Gongrijp, gehuwd met1575-00-00 GG
koperBaukjen IJsbrands Persijn
huurder voor 1 jaarWillem Bouwes c.u.
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: grote raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirck Hugens
naastligger ten noordenCornelis Jenties nom. lib.
verkoper van 1/2Jeltie Sickes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Feddrik Anskes van Deersum
verkoper van 1/2Geertie Dirks minderjarig, gehuwd met
verkoper van 1/2Claes Braem minderjarig, gesterkt met zijn moeder
verkoperRietje Jacobs Braem, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Sickes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoost Rinja Gongrijp


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-093 Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-093 Voorstraat 37vroedsman Joost Gonggrijp, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-093 Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-05-09 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-093Voorstraat 37Joost Gonggrijpbakker, mr.£ 077-14-0£ 13bestaet wel cu.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0057r van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRaadhuissteeg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161r van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRaadhuissteeg


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis en bakkerij
 
koperPaulus Strooband, gehuwd metmr. koekbakker1400-00-00 GG
koperChristina W. Beek
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSimon Vriesema
naastligger ten noordenJetse Boomsma
verkoperIJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoperRinia Joosten Gonggrijpmr. bakker
erflaterwijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, gehuwd met
erflaterwijlen Baukjen IJsbrands Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Strooband, mr. koekbakker x Christina van Beek koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. en Z. de straten, ten W. Simon Frieseman, ten N. Jetse Boomsma. Gekocht van IJsbrand- en Rinia Joosten Gonggrijp, beiden mr. bakker, als erven van Joost Rinia Gonggrijp, mede-vroedschap x Baukje IJsbrands Persijn (hun ouders), voor 1400 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0149v van 25 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Strooband


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 37Voorstraat NZhuis en bakkerij
 
koperJohannes Norel, gehuwd metmr. loodgieter1405-15-00 CG
koperDirkje Cornelis
naastligger ten oostenGrote Raadhuissteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Simon Frieseman
naastligger ten noordenDirk Lautenbach
verkoperPaulus Strobandmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Norel, mr. loodgieter x Dirkje Cornelis koopt een mooi huis en bakkerij c.a., nz. Voorstraat. Ten O. de Grote Raadhuissteeg, ten W. Simon Frieseman, ten Z. die straat, ten N. Dirk Lautenbach. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Paulus Stroband, makelaar, voor 1405 cg., te betalen aan de 1ste preferente crediteur (Lautenbach?).


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-102 Voorstraat 37Johannes Norel
7-102 Voorstraat 37Claas Norel, 23 jaar, gehuwdinwooning
7-102 Voorstraat 37Cornelis Norel, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0033r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Norel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-099 Voorstraat 37Johannes Norel6-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Elisabeth Norelgeb 1794 ... , ovl 11 mrt 1812 HRL; wijk C-048, dv Johannes N, en Dirkje Cornelis (Buma); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Johannis Klaases Norel... van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-048Voorstraat 37Johannes Norel Johannes Norel loodgieter


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 van 20 okt 1823
adressoortbedraggebruik
C-048Voorstraat 37koopaktefl. 2500huis C-048
 
verkoperJohannes Norel
koperLeonardus Conradi
koperSjoukje Johannes Stoef


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-048Voorstraat 37Rigtje Leonardus Conradi, overleden op 13 januari 1824dochter van Leonardus Conradi, mr. bakker (Voorstraat C 48) en Sjoukje Stoef, zuster van minderjarige Johannes en Hendrikus Leonardus Conradi. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - variaadresbronbericht
Voorstraat 37Oud Harlingen Magazine 1990Op de hoek Voorstraat/Raadhuisstraat was toen nog een bakkerij van Vettenvogel. [?] In het jaar 1850/1851 werd de bakkerij Vettenvogel op de hoek aangekocht [?]


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 48 van 5 mei 1830
adressoortbedraggebruik
C-048Voorstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 3450huis en de kleinbakkerij C-048
 
verkoperLeonardus Conradi (gehuwd met Sjoukje Johannes Stoef, in de b.s. is de voornaam: Leenardus)
koperGrietje Cornelis de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 583Voorstraat 37wed. Douwe Reins VettevogelHarlingenbakkerschehuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Grietje de Groot... bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Jelle de Jong... 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-048VoorstraatGrietje de Groot44 jHarlingenv, protestant, weduwe, bakkersche
C-048VoorstraatJelle de Jong43 jWoudsendm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
C-048VoorstraatPietje van der Mey19 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 583C-048 (Voorstraat)Solco Tromp Ageszoonwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 583C-041 (Voorstraat)Erven Solco Tromp Azn.kantoor en winkel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 583Voorstraat 37 (C-041)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 37firma S. Trompetter Azn.jongens: 9, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabaksfabriek


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Aznkoffiebranderij en theehandel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37 Trompkoffiebranderij en theehandel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabak, snuif en sigaren


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabaksfabriek


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37 Openbare Gemeentebibliotheek


1962 - variaadresbronbericht
Voorstraat 37Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek


1962 - variaadresbronbericht
Voorstraat 37Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'V.V.V. informatiekantoor


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37Openbare Gemeentebibliotheek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 37rijksmonument 20688
  terug