Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 377-0937-0937-099C-048C-041


Naastliggers vanVoorstraat 37
ten oostenVoorstraat 39
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 35
ten noordenNoorderhaven 82


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37Openbare Bibliotheek


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ0‑00‑00 gghuis daer de Golden Lieuw uythangende is
koperN. N. de Gouden Leeuw
huurderHaye Reyners
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde meerderjarige erfgenamen van wijlen Lolcke Aenes c.u.
verkoper q.q.Jan Sent, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/4 van 1/2het weeskind van wijlen Marthen Hessels


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZhuis daer de Golden Lieuw uuthanght
koperN. N. de Gouden Leeuw
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenJacob Tiebbes Popta
verkoperde erfgenamen van wijlen Lolcke Aenis, gehuwd met
verkoperwijlen Lucia Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild door erven Lolcke Aenis x Lucia Pieters, een huis nz. Voorstraat, daer d` golden lieuw uythanght. Ten O. het stadthuys beneffens sekere openbare straet, ten W. Obbe Geertsen, ten N. Jacob Tiebbes Popta.


1649 - rooiboek blz. 12v sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 37 Jacop Popta
Tiarck Keympes
Pyter Piphron
D'Magistraet der Steede Harlingen, door hun gecommitteerden met Boumeesteren partijen Coopbrieven geexamineert ende daer bij oculare inspectie genoomen hebbende, verstaet ende ordonneert dat Jacop Popta sal maken de stakettinge ofte afheyninge tusschen sijn paets ende d'plaetse ofte gangh van Tiarck Keympes ende Pyter Piphron cum soc. aenmalcanderen gelegen alhier nevens de Raedthuyster steygh. Actum den 2en Juny 1649.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ3010‑00‑00 cg1/2 huis
koperPytter Joris Piphron
eigenaar van 1/2Syntje Piphron zuster van de koper
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Brede Raadhuisersteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat en Raadhuiserpijp
naastligger ten westenPytter Heeres Sibersma
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Popta
verkoperTierck Keimpes, broer en erfgenaam van
verkoperDouwe Keimpes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Joris Piphron koopt 1/2 huis op de Voorstraat. Ten O. de brede Raadhuizer steeg, ten W. Pytter Heeres Sibesma, ten Z. de straat en de Raadhuizerpijp, ten N. Jacob Popta`s huis. Koper bezit met zijn zuster Syntie Piphron al de andere 1/2. Gekocht van Tierck Keimpes, die het erfde van zijn broer Douwe Keimpes.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 11rVoorstraat 37Piphron, koopmanf. 15000-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuis1600‑07‑00 gg3/4 huis
koperFrans Pyters koopman
huurderAgaeus Piphron c.u.medicinae doctor
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacobus Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken
naastligger ten noordenWeyntien Hendricks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylcke Joannes Hanekuyk
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Joris Simons Hiddema, gecommitteerde crediteuren van
verkoperde boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pyters, koopman, koopt 3/4 van een huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis, tegenwoordig gebruikt door medicinae doctor Ageus Piphron c.u. Ten O. de grote Raadhuizersteeg, ten Z. de Voorstraat, ten W. secretaris der vijf delen zeedijken Jacobus Meylsma, ten N. Weyntje Hendriks wv Hylcke Johannes Hanekuyk. Geen grondpacht. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 1616 gg 7 st.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuis745‑00‑00 cg1/4 huis, loods en plaats
koperFrans Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoris Symons Hiddema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pyters c.u. koopt 1/4 huis, loods en plaats nz. Voorstraat bij het Raadhuis, zoals hij verleden winter ook al 3/4 had gekocht van de crediteuren van wl. Pyter Joris Piphron. Gekocht van Joris Symons Hiddema voor 745 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ op de hoek van de grote raedhuyse steeg2033‑14‑00 gghuisalwaar de Jonge Leeuw staat aan de gevel
koperSicke Hettes, gehuwd metde Jonge Leeuw
koperFoeckjen Gosses
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
naastligger ten westenMeylsma secretaris
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Weyntje Hendrix
verkoperFrans Pytters, gehuwd metkoopman
verkoperJnske Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Hettes x Foeckien Gosses koopt huis nz. Voorstraat, op de hoek van de Grote Raadhuizersteeg, 'alwaer de Jonge Leeuw staat aen de gevel', met op- en afslag in die steeg. (Met beschrijving). Het uithangbord moet worden overgenomen. Ten O. die steeg, ten W. de secretaris Meylsma, ten Z. de Voorstraat, ten N. Weyntje Hendrix. Gekocht van Frans Pytters x Inske Thomas, voor 2033 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041r van 29 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37achterRaadhuisstraat WZ [staat: Grote Raadhuizersteeg]24‑00‑00 cgplaatsje gebruikt als hoenderhok
kopervroedsman Jacob Yebels Velthuis
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuizersteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes koopman
naastligger ten westenvroedsman Jacob Yebels Velthuis
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Yebels Velthuis
verkoperSicke Hetteskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Yebels Velthuis, vroedsman, koopt een klein plaatsje, voordien tot een hoenderhok gebruikt, wz. Grote Raadhuizersteeg. Ten O. de Grote Raadhuizersteeg, ten Z. de verkoper, ten W. en N. de koper. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Sicke Hettes voor 24 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarSicco Hettes erven
gebruikerEelcke Dirks
aanslag huurwaarde19‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarSicke Hettes erven
gebruikerWillem Bouwes
aanslag huurwaarde19‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat hoek Grote Raadhuissteeg1575‑00‑00 gghuis, behalve het houtwerk van de winkel
koperJoost Gongrijp, gehuwd met
koperBaukjen IJsbrands Persijn
huurder voor 1 jaarWillem Bouwes c.u.
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: grote raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirck Hugens
naastligger ten noordenCornelis Jenties nom. lib.
verkoper van 1/2Jeltie Sickes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Feddrik Anskes van Deersum
verkoper van 1/2Geertie Dirks minderjarig, gehuwd met
verkoper van 1/2Claes Braem minderjarig, gesterkt met zijn moeder
verkoperRietje Jacobs Braem, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Sickes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarDirk Sickes cum soc.
gebruikerWillem Bouwes
aanslag huurwaarde15‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
aanslag huurwaarde15‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
aanslag huurwaarde17‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-093, fol. 127rVoorstraat 37Joost Gonggrijp cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderenbakker, mr.77:14:00 cg12:19:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
aanslag huurwaarde17‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerIJsbrand Gonggrijp
aanslag huurwaarde13‑12‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099Voorstraat 37huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ bij het Raadhuis1400‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperPaulus Strooband, gehuwd metmr. koekbakker
koperChristina W. Beek
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSimon Vriesema
naastligger ten noordenJetse Boomsma
verkoperIJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoperRinia Joosten Gonggrijpmr. bakker
erflaterwijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, gehuwd met
erflaterwijlen Baukjen IJsbrands Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Strooband, mr. koekbakker x Christina van Beek koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. en Z. de straten, ten W. Simon Frieseman, ten N. Jetse Boomsma. Gekocht van IJsbrand- en Rinia Joosten Gonggrijp, beiden mr. bakker, als erven van Joost Rinia Gonggrijp, mede-vroedschap x Baukje IJsbrands Persijn (hun ouders), voor 1400 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-099Voorstraat 37huis
eigenaarP. Strooband
gebruikerP. Strooband
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 37Voorstraat NZ1405‑15‑00 cghuis en bakkerij
koperJohannes Norel, gehuwd metmr. loodgieter
koperDirkje Cornelis
naastligger ten oostenGrote Raadhuissteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Simon Frieseman
naastligger ten noordenDirk Lautenbach
verkoperPaulus Strobandmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Norel, mr. loodgieter x Dirkje Cornelis koopt een mooi huis en bakkerij c.a., nz. Voorstraat. Ten O. de Grote Raadhuissteeg, ten W. Simon Frieseman, ten Z. die straat, ten N. Dirk Lautenbach. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Paulus Stroband, makelaar, voor 1405 cg., te betalen aan de 1ste preferente crediteur (Lautenbach?).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-099 , pag. 151Voorstraat 37Johannes Norel 6‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Elisabeth Norelgeb 1794 ... , ovl 11 mrt 1812 HRL; wijk C-048, dv Johannes N, en Dirkje Cornelis (Buma); BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Johannis Klaases Norel... van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-048Voorstraat 37Johannes NorelJohannes Norelloodgieter


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 van 20 okt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-048Voorstraat 37koopaktefl. 2500huis C-048
 
verkoperJohannes Norel
koperLeonardus Conradi
koperSjoukje Johannes Stoef


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 17 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-048Voorstraat 37Rigtje Leonardus Conradi, overleden op 13 januari 1824dochter van Leonardus Conradi, mr. bakker (Voorstraat C 48) en Sjoukje Stoef, zuster van minderjarige Johannes en Hendrikus Leonardus Conradi. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 48 van 5 mei 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-048Voorstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 3450huis en de kleinbakkerij C-048
 
verkoperLeonardus Conradi (gehuwd met Sjoukje Johannes Stoef, in de b.s. is de voornaam: Leenardus)
koperGrietje Cornelis de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 583Voorstraat 37wed. Douwe Vettevogel bakkerscheHarlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Grietje de Groot... bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-048Voorstraat 37Jelle de Jong... 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-048VoorstraatGrietje de Groot44 jbakkerscheHarlingenv, protestant, weduwe
C-048VoorstraatJelle de Jong43 jbakkersknegtWoudsendm, protestant, ongehuwd
C-048VoorstraatPietje van der Mey19 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 583Voorstraat C-048Dirk Tjallingii winkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 583Voorstraat C-041erven Solco Tromp Azn.kantoor en winkel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 583Voorstraat 37 (C-041)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabaksfabriek


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Aznkoffiebranderij en theehandel


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37 Trompkoffiebranderij en theehandel


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabak, snuif en sigaren


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37S. Tromp Azn.Groenlandsvaarder, detabaksfabriek


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37 Openbare Gemeentebibliotheek


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Voorstraat 37Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 37, HarlingenVoorstraat 37Openbare Gemeentebibliotheek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 37rijksmonument 20688  terug