Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 497-0767-0767-084C-053C-046


Naastliggers vanVoorstraat 49
ten oostenVoorstraat 51
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 47
ten noordenNoorderhaven 96


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 49Sociëteitsteeg ten westen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270r van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaert Syourts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0300r van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaert Syourts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylck Tiaardts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Tiaard Suiriger


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ2100‑07‑00 gghuis met een plaats en een heerlijke kamer erachter
koperTiberius Templar
koperMinne Ruierdsen
naastligger ten oostenJoucke Gosses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Rinse Jeltes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet huis en erf van Jan Sioerdts
verkoperoud burgemeester de heer Bruyn Gisberdts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar en Minne Ruuerds kopen een huis, plaats en kamer daar achter nz. Voorstraat. Ten O. Joucke Gosses, ten W. de wv Rinse Jeltes en een steeg, ten N. Jan Sioerdts. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgemeester de heer Bruyn Gisbertdts Geersma voor 2100 GG 7 st.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ393‑03‑11 gg3/7 huis, kamer en plaats
koper finaalGosse Johannes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jouckes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Schut
verkoper q.q.de heer Focco Heemstra, curator over
verkoper van 1/7Harmannus Sopingius, dat is
verkoperhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes
verkoper q.q.Gosse Joannes, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Cornelis Minnes, gehuwd met
verkoper van 1/7Aeltie Gosses
verkoper q.q.Hylcke Joannis, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Dirck Minnes
erflaterwijlen Minne Ruierdts, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltie Minnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen q.q. c.soc.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ strekkende tot achter het huis van Jan Sioerds Schut457‑12‑00 gg4/7 van 1/2 huis, kamer en plaats
koperoud gemeensman Gosse Joannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Jouckes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westends. Petri Meilsma
naastligger ten noordenJan Sioerds Schut
verkoper van 1/7Pieter Minnes Loenen voor zich
verkoper q.q.Pieter Minnes Loenen, gelastigde van
verkoper van 1/7dr. Aeneas Minnelaides
verkoper van 1/7Hein Fransen Visscher, gehuwd met
verkoper van 1/7Tietske Minnes
verkoper van 1/7Willem Clasen van Heusen, gehuwd met
verkoper van 1/7Marijcke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Joannis, oud-gemeensman koopt 3/7 van 1/2 van een huis en camer met een plaats daarachter, nz. Voorstraat, strekkende achter tot aan het huis en erf van Jan Sioerds Schut. Ten O. erven Symon Jouckes, ten W. een steeg en ds. Petri Meylsma, ten Z. de straat, ten N. Jan Schut. Gekocht van Pieter Minnes Loenen voor zichzelf voor 1/7 van 1/2, en voor zijn uitlandige broer dr. Aeneas Minnelaides voor 1/7 van 1/7, Hein Fransen Visser x Tietske Minnes en Willem Clasen van Heusen x Maria Minnes voor 1/7 van 1/2, voor 457 GG 12 st.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 49de erven van Aeltie Minnes
Regnerus Templar
De Praesiderende Burgemeesteren Jan Knijff en Theodorus Keth, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer, en de Boumeester Frans Dircks, bij haer hebbende des Stads timmerman Jacob Pybes, oculair inspectie genomen hebbende ten versoecke van Fulteto Taconis Jelgersma als coper van ds. Petri Meilsma huisinge staende aen de Noordcant van de Voorstrât Requirant, en des selfs gebuyren de erfgenamen van w. Aeltie Minnes en Regnerus Templar Requireerden, in welcke ende des Requireerden huysinge is bevonden omtrent vijf duymen over de Requirants huysinge te hangen, dullende 't naeder dispositie geven in cas van bouwinge van den Requirant. Aldus bij provisie gedaen den 14en Aprilis 1659. De post sijn de Requireerden condemneert om haer huysinge met de schorstien in te trecken om also den Requirant schadeloos te stellen. Aldus gedaen de dato ut supra. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ920‑00‑00 gg1/2 huis
koperCornelis Willems Jellema c.u.
eigenaar van 1/2burgemeester Adama
naastliggerTymen Hajema
naastligger ten oostenJoris Symons
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenJan Schut c.u.
verkoperRegnerus Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Willems Jellema koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat, strekkende tot het erf van Jan Schut. Ten O. Joris Symons (Hiddema?), ten Z. de straat, ten W. een steeg en Wiltetus Jelgersma, ten N. Jan Schut. De andere 1/2 is van Jan Schut en burgemeester Adama. De steeg is in- en uitgang van Jelgersma en Hayema. Gekocht van Regnerus (Rein) Templar.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLyke Haenties


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLyke Haenties


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010ra van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0050v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLycke Haenties


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0119r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Goukes koopman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ835‑07‑00 gghuis
koperTjeerdt Fockes, gehuwd metkoopman
koperImpckjen Foppes
huurderHidde Lieuwes c.u.mr. vleeshouwer
huurder van de achterkamer welke de ingang opzij van het huis heeft in de steegRuitger Hendrix c.u.
naastligger ten oostenCornelis Claessen koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende proclamanten Tjeerdt Fockes c.u.koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Altie Gosses
verkoperde erfgenamen van wijlen Altie Gosses, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerdt Fockes, koopman x Impckjen Foppes kopen een huis met uitgang door een steeg terzijden nz. Voorstraat, nu bewoond door mr. vleeshouwer Fedde Lieuwes c.u. Ten O. koopman Cornelis Claessen, ten Z. de straat en diept, ten W. de proclamanten, ten N. de verkopers. Geen grondpacht. Gekocht van erven Altien Hotses wv Sjoerdt Tjeerdts, voor 835 gg 7 st.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTieerd Fockes winkelier


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241v van 17 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 137Voorstraat 49huis
eigenaarTiaerd Fockes
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 89vVoorstraat 49huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑8‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenCornelis Cornelis


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenSjoukjen Tieerds


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204r van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio Voorstraat 49huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 90rVoorstraat 49huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ2900‑00‑00 cghuis
koperGerben Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker
koperFokjen Anderies
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSeerp Dirks Wildschut
naastligger ten noordenJan Sibbouts Cramer c.u.koopman
verkoperJan Sibbouts Cramer, gehuwd metkoopman
verkoperLijsbeth Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Johannes [Rinket], mr. schoenmaker x Foekje Andries koopt huis nz. Voorstraat met mandelige steeg ten westen zover dit huis strekt. Ten O. Joost Gonggrijp, ten W. Seerp Dirks Wildschut, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Jan Sybouts Cramer x Lijsbet Cornelis.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-076Voorstraat 49Harmanus Slado, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 90rVoorstraat 49huis
eigenaarGerben Johannes
gebruikerGerben Johannes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-076, fol. 125rVoorstraat 49Harmanus Sladoo cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderencastmaeker17:9:00 cg2:18:00 cgvan gemeen bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 91rVoorstraat 49huis
eigenaarGerben Johannes
gebruikerGerben Johannes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 91rVoorstraat 49huis
eigenaarGerben Johannes
gebruikerGerben Johannes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Johannes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084 , folio 153vVoorstraat 49huis
eigenaarGerben Johannes
gebruikerGerben Johannes
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 49Voorstraat NZ1602‑00‑00 gghuis
koperGosling Piekinga, gehuwd metkoopman
koperPhilippina Philippus
naastligger ten oostenDouwe Arjens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Wybenga
naastligger ten noordenJelle Jacobi bouwmeester
verkoperSara Andries, weduwe van
verkoperwijlen Taeke Dijksma, en als erfgename van
erflaterwijlen Pierkje Gerbens Rinket meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga, koopman x Philippina Philippus kopen een huis nz. Voorstraat, door Pierkje Gerbens Rinket metterdood ontruimd. De winkel, winkelplanken, toonbank en kasje in het voorhuis worden op taxatie meeverkocht. Er is een akte van 31 dec 1776 tussen Gerben Johannes Rinket en Douwe Arjens betreffende de oosterzijmuur. Ten O. Douwe Arjens, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. A. Wijbinga, ten N. bouwmeester Jelle Jacobi. Geen grondpacht. Gekocht van Sara Andries wv Taeke Dijksma, als erfgenaam ab intestato van meerderjarig vrijster Pierkje G. Rinket, voor 1602 GG.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084 , folio 153vVoorstraat 49huis
eigenaarGosling Piekes
gebruikerGosling Piekes
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0212v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGosling Piekinga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-084 , folio 153vVoorstraat 49huis
eigenaarGosling Piekes
gebruikerGosling Piekes
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Piekinga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-085, pag. 110Voorstraat 49Gosling Piekenga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-084 , pag. 150Voorstraat 49G. Piekinga 5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Gosling Piekes Pieckinga... in handen van pres. burg. T. Stephani, op 5 jul 1762. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Pieke Goslings Piekinga... zv Gosling P, en Philippina Philippus Pierot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1819; gebruiker van wijk C-053, zilversmid; eigenaar en medegebruiker G. Piekinga, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 3 dec 1776; zv Gosling ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 49G. Piekingafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-053Voorstraat 49G PiekingaG Piekingauitdrager
C-053Voorstraat 49G PiekingaP Piekingazilversmid


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 639 van 18 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-053Voorstraat 49koopaktefl. 1200huis aan de Voorstraat C-053
 
verkoperGosling Piekenga
koperJan Luitjes Faber


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 595Voorstraat 49Jan Faber koopmanHarlingenhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Anna M Ledeloud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, winkelbedrijf, wijk C-053; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Dirk Martens de Boer... Faber op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818, koek- en banketbakker in 1851, ovl wijk C-053, huw.get. bij J.S. vd Weide en T.A. Bolman 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Helena C Ledeloud 34 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk C-053; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-053VoorstraatAnna Maria Ledel38 jwinkelbedrijfDen Haagv, rooms katholiek, ongehuwd
C-053VoorstraatHelena Cristina Ledel34 jDen Haagv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Gerbrigje Bakkergeb 1 nov 1810 Sneek, ovl 13 jan 1885 HRL, huwt met Harke Pottinga, (gk), op 9 aug 1838 HRL, wonende te HRL, dv Jetse Lijkles B., en Aagje Gerbens Westerbaan; BS huw 1838, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk C-053


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2697Voorstraat C-053Gerrit J. Blom woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2697Voorstraat C-046 Dirk de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2697Voorstraat 49 (C-046)Anna Fluks (wed. Martinus F. v. Ruth)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat wed. M.F. van Ruthjongens: , meisjes:
vrouwen:
mach. brei-inrichting


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103In manufacturen


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 49F.H. Preutmanufacturier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt467Manufact.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 49rijksmonument 20693


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6941Voorstraat 49


2023
0.12881302833557


  terug