Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 49 7-077 7-084 C-053 C-046
Naastliggers vanVoorstraat 49
ten oostenVoorstraat 51
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 47
ten noordenNoorderhaven 94


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 49Sociëteitsteeg ten westen


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270r van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaert Syourts


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0300r van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaert Syourts


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylck Tiaardts


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Tiaard Suiriger


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZhuis met een plaats en een heerlijke kamer erachter
 
koperTiberius Templar 2100-07-00 GG
koperMinne Ruierdsen
naastligger ten oostenJoucke Gosses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Rinse Jeltes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet huis en erf van Jan Sioerdts
verkoperoud burgemeester de heer Bruyn Gisberdts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar en Minne Ruuerds kopen een huis, plaats en kamer daar achter nz. Voorstraat. Ten O. Joucke Gosses, ten W. de wv Rinse Jeltes en een steeg, ten N. Jan Sioerdts. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgemeester de heer Bruyn Gisbertdts Geersma voor 2100 GG 7 st.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZ3/7 huis, kamer en plaats
 
koper finaalGosse Johannes 393-03-11 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jouckes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Schut
verkoper q.q.de heer Focco Heemstra, curator over
verkoper van 1/7Harmannus Sopingius, dat is
verkoperhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes
verkoper q.q.Gosse Joannes, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Cornelis Minnes, gehuwd met
verkoper van 1/7Aeltie Gosses
verkoper q.q.Hylcke Joannis, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Dirck Minnes
erflaterwijlen Minne Ruierdts, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltie Minnes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen c.soc.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZ strekkende tot achter het huis van Jan Sioerds Schut4/7 van 1/2 huis, kamer en plaats
 
koperoud gemeensman Gosse Joannis 457-12-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Jouckes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westends. Petri Meilsma
naastligger ten noordenJan Sioerds Schut
verkoper van 1/7Pieter Minnes Loenen voor zich
verkoper q.q.Pieter Minnes Loenen, gelastigde van
verkoper van 1/7dr. Aeneas Minnelaides
verkoper van 1/7Hein Fransen Visscher, gehuwd met
verkoper van 1/7Tietske Minnes
verkoper van 1/7Willem Clasen van Heusen, gehuwd met
verkoper van 1/7Marijcke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Joannis, oud-gemeensman koopt 3/7 van 1/2 van een huis en camer met een plaats daarachter, nz. Voorstraat, strekkende achter tot aan het huis en erf van Jan Sioerds Schut. Ten O. erven Symon Jouckes, ten W. een steeg en ds. Petri Meylsma, ten Z. de straat, ten N. Jan Schut. Gekocht van Pieter Minnes Loenen voor zichzelf voor 1/7 van 1/2, en voor zijn uitlandige broer dr. Aeneas Minnelaides voor 1/7 van 1/7, Hein Fransen Visser x Tietske Minnes en Willem Clasen van Heusen x Maria Minnes voor 1/7 van 1/2, voor 457 GG 12 st.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 2adresbetrefttekst
Voorstraat 49de erven van Aeltie Minnes
Regnerus Templar
De Praesiderende Burgemeesteren Jan Knijff en Theodorus Keth, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer, en de Boumeester Frans Dircks, bij haer hebbende des Stads timmerman Jacob Pybes, oculair inspectie genomen hebbende ten versoecke van Fulteto Taconis Jelgersma als coper van ds. Petri Meilsma huisinge staende aen de Noordcant van de Voorstrât Requirant, en des selfs gebuyren de erfgenamen van w. Aeltie Minnes en Regnerus Templar Requireerden, in welcke ende des Requireerden huysinge is bevonden omtrent vijf duymen over de Requirants huysinge te hangen, dullende 't naeder dispositie geven in cas van bouwinge van den Requirant. Aldus bij provisie gedaen den 14en Aprilis 1659. De post sijn de Requireerden condemneert om haer huysinge met de schorstien in te trecken om also den Requirant schadeloos te stellen. Aldus gedaen de dato ut supra. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperCornelis Willems Jellema c.u.920-00-00 GG
eigenaar van 1/2burgemeester Adama
naastliggerTymen Hajema
naastligger ten oostenJoris Symons
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenJan Schut c.u.
verkoperRegnerus Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Willems Jellema koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat, strekkende tot het erf van Jan Schut. Ten O. Joris Symons (Hiddema?), ten Z. de straat, ten W. een steeg en Wiltetus Jelgersma, ten N. Jan Schut. De andere 1/2 is van Jan Schut en burgemeester Adama. De steeg is in- en uitgang van Jelgersma en Hayema. Gekocht van Regnerus (Rein) Templar.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLyke Haenties


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLyke Haenties


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010ra van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0050v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLycke Haenties


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0119r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Goukes koopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZhuis
 
koperTjeerdt Fockes, gehuwd metkoopman835-07-00 GG
koperImpckjen Foppes
huurderHidde Lieuwes c.u.mr. vleeshouwer
huurder van de achterkamer welke de ingang opzij van het huis heeft in de steegRuitger Hendrix c.u.
naastligger ten oostenCornelis Claessen koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende proclamanten Tjeerdt Fockes c.u.koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Altie Gosses
verkoperde erfgenamen van wijlen Altie Gosses, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerdt Fockes, koopman x Impckjen Foppes kopen een huis met uitgang door een steeg terzijden nz. Voorstraat, nu bewoond door mr. vleeshouwer Fedde Lieuwes c.u. Ten O. koopman Cornelis Claessen, ten Z. de straat en diept, ten W. de proclamanten, ten N. de verkopers. Geen grondpacht. Gekocht van erven Altien Hotses wv Sjoerdt Tjeerdts, voor 835 gg 7 st.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTieerd Fockes winkelier


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241v van 17 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-077Voorstraat 49huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerJan Ruirds Boetema
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-077Voorstraat 49huis
eigenaarSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenCornelis Cornelis


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenSjoukjen Tieerds


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204r van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 49huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 49huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZhuis
 
koperGerben Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker2900-00-00 CG
koperFokjen Anderies
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSeerp Dirks Wildschut
naastligger ten noordenJan Sibbouts Cramer c.u.koopman
verkoperJan Sibbouts Cramer, gehuwd metkoopman
verkoperLijsbeth Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Johannes [Rinket], mr. schoenmaker x Foekje Andries koopt huis nz. Voorstraat met mandelige steeg ten westen zover dit huis strekt. Ten O. Joost Gonggrijp, ten W. Seerp Dirks Wildschut, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Jan Sybouts Cramer x Lijsbet Cornelis.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-077 Voorstraat 49Gerben Johannes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 49huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-077Voorstraat 49Gerben Johannesschoenmaeker en winkelier£ 036-07-0£ 6cu.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Johannes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 96, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerben Johannes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 49Voorstraat NZhuis
 
koperGosling Piekinga, gehuwd metkoopman1602-00-00 GG
koperPhilippina Philippus
naastligger ten oostenDouwe Arjens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten noordenJelle Jacobi bouwmeester
verkoperSara Andries, weduwe van
verkoperwijlen Taeke Dijksma, en als erfgename van
erflaterwijlen Pierkje Gerbens Rinket meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga, koopman x Philippina Philippus kopen een huis nz. Voorstraat, door Pierkje Gerbens Rinket metterdood ontruimd. De winkel, winkelplanken, toonbank en kasje in het voorhuis worden op taxatie meeverkocht. Er is een akte van 31 dec 1776 tussen Gerben Johannes Rinket en Douwe Arjens betreffende de oosterzijmuur. Ten O. Douwe Arjens, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. A. Wijbinga, ten N. bouwmeester Jelle Jacobi. Geen grondpacht. Gekocht van Sara Andries wv Taeke Dijksma, als erfgenaam ab intestato van meerderjarig vrijster Pierkje G. Rinket, voor 1602 GG.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0212v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGosling Piekinga


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Piekinga


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-086 Voorstraat 49Jacobus Hannema
7-086 Voorstraat 49E Knoll, 23 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-084 Voorstraat 49G Piekinga5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Gosling Piekes Pieckinga... in handen van pres. burg. T. Stephani, op 5 jul 1762. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Pieke Goslings Piekinga... zv Gosling P, en Philippina Philippus Pierot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1819; gebruiker van wijk C-053, zilversmid; eigenaar en medegebruiker G. Piekinga, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 3 dec 1776; zv Gosling ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-053Voorstraat 49G Piekinga G Piekinga uitdrager
C-053Voorstraat 49P Piekinga zilversmid


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 639 van 18 dec 1817
adressoortbedraggebruik
C-053Voorstraat 49koopaktefl. 1200huis aan de Voorstraat C-053
 
verkoperGosling Piekenga
koperJan Luitjes Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 595Voorstraat 49Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Anna M Ledeloud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, winkelbedrijf, wijk C-053; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Dirk Martens de Boer... Faber op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818, koek- en banketbakker in 1851, ovl wijk C-053, huw.get. bij J.S. vd Weide en T.A. Bolman 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Helena C Ledeloud 34 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk C-053; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-053VoorstraatAnna Maria Ledel38 jDen Haagv, rooms katholiek, ongehuwd, winkelbedrijf
C-053VoorstraatHelena Cristina Ledel34 jDen Haagv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-053Voorstraat 49Gerbrigje Bakkergeb 1 nov 1810 Sneek, ovl 13 jan 1885 HRL, huwt met Harke Pottinga, (gk), op 9 aug 1838 HRL, wonende te HRL, dv Jetse Lijkles B., en Aagje Gerbens Westerbaan; BS huw 1838, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk C-053


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2697C-053 (Voorstraat)Dirk de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2697C-046 (Voorstraat)Dirk de Boerwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Voorstraat 49Oud Harlingen Magazine 1990Linnen schoenen met touwenzool bij F. Wijma, Voorstraat C 46


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2697Voorstraat 49 (C-046)Anna Fluks (wed. Martinus F. v. Ruth)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 49wed. M.F. van Ruthjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
mach. brei-inrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 49 Alida Anna Pruijtwinkelierster
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103In manufacturen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 49, HarlingenVoorstraat 49F.H. Pruijttricot dames-, heeren- en kinder-onderkleeding


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 49F.H.Preutmanufacturier


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 49Oud Harlingen Magazine 1996mrt: De Harlinger Foppe B. wordt door de kantonrechter veroordeeld tot een boete van fl. 3,00 wegens het zich ophouden in de portiek van het pand Voorstraat 49 na 22.00 uur.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt103Manufact.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 49F. Pruijt467Manufact.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Pruijt467Manuf.


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 49, HarlingenVoorstraat 49 Pruytalles voor baby en kleuter


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 49rijksmonument 20693


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6941Voorstraat 49
  terug