Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 66 5-028 5-027 E-016 E-014
Naastliggers vanVoorstraat 66
ten oostenVoorstraat 68
ten westenVoorstraat 64
ten noordende Voorstraat


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 71v van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 66Gijs Willems x Martie Hessels koopt een huis zz. Suipmarkt. Ten O. Tiberius Templar, ten W. Minne Riuerdts. Met vrij uitgang naar de Wortelhaven. Grondpacht 1 gg aan erven Dirk Dekema. Belast met 11 gg 14 st losbare renten aan Wymer Wybes. Gekocht van Durck, Abbe en Hebbe Harings zonen en Rienck Jans te Dokkum vanwege zijn kinderen bij Rienck Haringsdr. zijn overleden echtgenote voor 1506 gg 21 st.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwezen en erven van Sybrandt Ryoerts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 35v van dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 66[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Jattie Rinses Tania x Gerryt Gerryts voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse van haar twee kinderen bij wl. Sybrant Ryuerdts voor 1/2, een nieuw huis met loods en ledige plaats daarachter zz. Voorstraat, en een huis of kamer achteraan de plaats, eerder door wl. Doecke Tabes nagelaeten, met een vrije uitgang door de steeg naar de Wortelhaven. Ten O. Romcke Mosterman, ten W. Minne Ryuerds. Grondpacht (losbare renten) 11 gg 14 st aan erven Wymmer Wybes., 1 gg aan jr. Ryuerd Juckema, en het achterhuis 5 st aan erven jr. Sicke Dekema. Burgemeester Belida mag op eigen kosten de bakovens en het door hem getimmerde zomerhuisje wegbreken.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomcke Mosterman


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomcke Albarts


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071r van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en kamer of molenhuis met mosterdmolen
 
koperN. N.
verpachter grondRuyrdt Jukama 1-08-00 CG
losbare renteWijmer Wybes11-14-00 GG
naastligger ten oostenDirck Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruyrdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept of vaart]
Heert Romckes, erfgenaam, en zijn zusterEdam
Sytscke Romckes, erfgenamen van
verkoperwijlen Romcke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Heert Romckes voor hemzelf en als curator over zijn zuster Sytscke Romckes, als erfgenamen van Romcke Alberts, 1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en de kamer of molenhuis met mosterdmolen daarachter, zz. Voorstraat. Ten O. kistmaker Dirck Dirx, ten W. Minne Ruyrdts, ten N. het diept of vaart. Grondpacht 1 cg aan Ruyrdt Jukama. Belast met 11 gg 14 st. losbare rente aan Wymer Wybes erven.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt1/2 huis, loods en ledige plaats en schuur en mosterdmolen aan elkaar
 
koperN. N.
naastligger ten oostenDirk Dirx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenN. N.
Jetse Feykes, lasthebber
Age Douwes, lasthebbers vanRien
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Minnes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Aucke Reyners


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLatijnse School


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Auck Reyners


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis
 
koperLolke Jarigs Westra, gehuwd met2200-00-00 CG
Maartie Bilaan
naastligger ten oostenTrijntie Doekles, weduwe van
wijlen Jelle Stijl, en
Jacob Romkes Braam q.q.koopman
naastligger ten zuidenVoorda notaris
naastligger ten westenStinstra n.u.koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkoperAefke Reiners Fontein, gehuwd met
Fedde Pieters Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jarigs Westra x Maartie Bilaan kopen een huis zz. Suipmerkt, door hen als huurders bewoond. Met huur bezwaard zolang de oud burgemeester Jan Simens Bilaan in leven blijft. Ten O. Trijntie Doekles wd. Jelle Stijl en daar benevens de koopman Jacob Romkes Braam qq., ten Z. notaris Voorda, ten W. de koopman Stinstra c.u., ten N. de Suipmerkt. Geen grondpacht. Vrije uitgang door een steeg die op de Wortelhaven uitkomt. Gekocht van Aeffke Reiners Fontein x Fedde Pieters Dreyer, koopman, voor 2200 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarLolke J. Westra
gebruikerLolke J. Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarLolke J Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-028 Voorstraat 66Jarig Westra, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jaerig Westra


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Egberts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarig Westra


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Egberts


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0297r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]koopmanshuis
 
koperAnne Dirks Yepey mr. zilversmid2466-21-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van G. Wildschut
naastligger ten zuidenburgemeester J. Oosterhout
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Botermarkt]
verkoper van 1/4Petronella Rinsma, weduwe van
wijlen ds. Lolke Westra, en als voogdes van hun minderjarige dochterDronrijp
Trijntje Lolkes Westra
verkoper van 1/4Trijntje Jans Westra, gehuwd met
Tjepke Gratamakoopman
verkoper van 1/4dr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/4Jarig Jans Westra, erfgenamen vanLit. Hum. Med. StudiosusGroningen
wijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westra


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Brevo Heslinga koopman


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYpey


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0022r van 4 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Botermarkthuis
 
koperHylke Minnes, gehuwd met2700-00-00 CG
Elisabeth Douwes
naastligger ten oostenFrans Willems Leemkool koopman
naastligger ten zuidenDirk Brefo Heslinga koopman
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnne Dirks Ypeymr. zilversmid


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylke Minnes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-027 Voorstraat 66Hylke Minnes6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Dirk Willems Houtsma... 12 jan 1808, quit. no. 18 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-016Voorstraat 66Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66provisionele en finale toewijzingfl. 311huis aan de Voorstraat E-016
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperWopke Joerds van der Stel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1071Voorstraat 66erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Abraham de Ruiteroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekhandelaar, wijk E-016; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-016 F de Ruiter stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-016VoorstraatFrederik de Ruiter38 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, boekhandelaar
E-016VoorstraatRigtje de Ruiter11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatGerrytje de Ruiter9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatTjietske de Ruiter6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatJanna de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatCornelia Jeppema26 jGaastmeerv, protestant, ongehuwd, huishoudster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Loetske Reidmaker... Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071E-016 (Voorstraat)Cornelia A.M.F. Ledelwoonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 211 van 29 dec 1875
adressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66koopaktefl. 4000huis en erf E-016
 
verkoperCornelia Anna Maria Francina Ledel
koperReinder Annes Blijstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071E-014 (Voorstraat)Reinder A. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071Voorstraat 66 (E-014)Anne Blijstra


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 66A. Blijstrajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
meubelmakerij


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 66 Roelof Jacobsmeubelmakerskn.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Faam, demeubileering, manufacturen, tapijten, bedden


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 66Oud Harlingen Magazine 1996nov: Opening van De Bijenkorf van dhr. H.A. Lurvink, Kleine Voorstraat 66, in speelgoed en huishoudelijke artikelen.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jzn.125Manufact.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 66H.A. Lurvink862Huish. art.


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 66Oud Harlingen Magazine 1993dec: Distribute van kaarsen werd ingesteld. De Bijenkorf Kl. Voorstraat heeft een speciale aanbieding na inlevering van hun advertentie in de H.C. kon men daar 15 kaarsen kopen


1948 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H.A. LurvinkBijenkorf, de


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66 Hekstratextielwinkel


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 66J. (Jurjen) Pieters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 66rijksmonument 20734
  terug