Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 76
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 765-010 5-009 E-011E-010


Naastliggers vanVoorstraat 76
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 1
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordende Voorstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0082r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat OZ hoek aan de Butterbrug]215‑14‑00 GG1/6 hoekhuis
koper door niaarLammert Jans, gehuwd met te Franeker
koper door niaarAnna Sippes zuster van de verkoperse te Franeker
eigenaar van 5/6Anna Sippes te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
geniaarde koperJoucke Gosses, gehuwd met
geniaarde koperTaed Rintkes
naastligger ten oostenburgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperYffke Sippes, gehuwd met
verkoperRomcke Syouckes
tekst in de margeLammert Janszn. als man ende voocht van Anna Sippedr. sijn echtewijff tot Franeker, ende alsoo (als suster van de vercooperse Yffke) ratione sanguinis ende mede als eygener van de cordere parten der geproclameerde huysinge, versoeckt in dier qualiteyt 't nyaer van de geproclameerde sestepart huyses, onder presentatie omme den eersten coopers handern in alles te guaranderen vrij costeloos ende schadeloos te ontheffen, in welck versoeck Taed Rintckedr. in de secretarie comparerende, voor haer ende als lasthebbende van Joucke Gosseszn. haer man, verclaerde te consenteren, ende t'mogen lijden dat 't gewijsde op den voors. Lammert als nyaernemer (salff voorgaende presentatie) geadiudiceert werde. Actum den 12en february 1612.
tekst in de margeGewesen op den naarnemer in voors. qualiteyt, onder vorige presentatie, den 25en aprilis 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans als man en voogd van Anna Sippes te Franeker, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Joucke Gosses x Taed Rinses, 1/6 van het noordooster hoekhuis van de Kleine Kerkstraat, bij de Butterbrug. [Grondpacht is opengelaten.] Ten O. burgemeester Saeff Hendrick, ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Yffke Sippes, nu huisvrouw van Romcke Syouckes, voor 250 gg.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sippe Poppes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSippe Poppes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Tieerds koopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155r van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160r van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van wijlen Tiaard Zuriger


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0211r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ [staat: Zuipmerkt hoek Kleyne Kerkstraet]1199‑00‑00 GGhuis de Vergulden Boterton genaempt
koperWybrandt Riuerts koopmande Vergulde Boterton
huurder voorhuisBuycke Arjens c.u.90‑00‑00 CG
huurder achterhuisTjamke Hiddes 35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerrit Auckes koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Henne bakker
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperMargrieta Suirger, gehuwd met
verkoperEelco Offringaschrijver van een compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrandt Rinnerts koopt een huis op de Voorstraat hoek Kleine Kerkstraat oz. op de Zuipmarkt, genaamd de vergulde boterton. Ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Margrieta Suirger (Suringar) x Eelco Offeringa. Het huis is genaamd 'de Vergulde Boterton'.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybrandt Ruirds e.a.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Voorstraat 76huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerWybren Rinnerts
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Voorstraat 76huis
eigenaarWybren Rinnerts
gebruikerRinnert Wybrens
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Voorstraat 76huis
eigenaarRinnert Wybrens erven
gebruikerRinnert Wybrens erven
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Voorstraat 76huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerWillem Westerhoff
huurwaarde78‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Oosterbaan


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-010 Voorstraat 76Willem Westerhof, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-010Voorstraat 76huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerWillem Westerhof
huurwaarde78‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑03‑10 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt hoek Kleine Kerkstraat]1060‑14‑00 GGhuis en nog een huis erachter in de Kleine Kerkstraaat
koperAllart Scheltinga, gehuwd metde Vergulde Boterton
koperTrijntje Gerlofs
huurder 1e pandHylke Dreyer c.u.mr. tingieter
huurder 2e pandFreerk Janz c.s.
naastligger ten oostenClaas Bretton n.u.
naastligger ten zuidenClaas Bretton n.u.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Kerkstraatspijp en Zuivelmarkt]
verkoperEvert Heeres Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga x Trijntje Gerlofs koopt 'de Vergulden Boterton' aan de Zuivelmarkt, hoek Kleine Kerkstraat, oz. met een huis erachter in de Kleine Kerkstraat. Ten O. en Z. Claas Bretton, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Zuivelmarkt. Gekocht van Evert Heeres Oosterbaan.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0211r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ naast de Zuivelmarktspijp1800‑07‑00 GGdeftig huis
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
koperAaltje Harkes
huurderluitenant Smit c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Claas Bretton
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Bretton
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAllard Scheltinga, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntje Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltie Harkes koopt huis naast de Zuivelmarktspijp. Ten O. en Z. wd. Claas Bretton, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Allard Scheltinga x Trijntje Gerlofs, voor 1800 gg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235v van 19 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ bij de Zuivelmerktspijp2850‑00‑00 CGhuis
koperFrans Zeeman, gehuwd met
koperMartje Jacobs Kuiper
naastligger ten oostenburgemeester K. Lanting
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Voorstraat
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGeertje Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Zeeman x Martha Jacobs [Kuiper] koopt huis bij de zuivelmarktspijp. Ten O. burgemeester Lanting, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Syds Schaaff, ten N. de Voorstraat. Gekocht van mr. metselaar Jurjen Okkes v.d. Stok x Geertje Teunis.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286av van 17 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ op de hoek van de Kleine Kerkstraat3000‑00‑00 CGhuis
koperEkko Vrieseman koopman te Delfzijl
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Claas Lanting
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperFrans Zeeman, gehuwd met
verkoperMaartie Kuipers


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 76Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt] hoek Kleine Kerkstraat2075‑00‑00 GGhuis
koperTijs Gieses, gehuwd met
koperRichtje Wouters
naastligger ten oostenP. Lanting
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Schaaf
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jarig Jacobs van der Ley, curator overkoopman
verkoperwijlen Ecco Friesemankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Giese (Kussendrager) koopt huis zz. Voorstraat op de Zuivelmarkt, hoek Kleine Kerkstraat oz. Ten O. P. Lanting, ten Z. erven Schaaff, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Ekko Frieseman.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Gijsses Kussendrager


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Gieses


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-009 , pag. 71Voorstraat 76Thijs G. Kussendrager
5-009 , pag. 71Voorstraat 76Daniel Kussendrager, 18 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Gijses


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-009, pag. 103Voorstraat 76Thijs G Kussendrager5‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-011Voorstraat 76Thijs Gijssen Kussendrager... Dani?l Tyses Kussendrager, geb 3 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-011Voorstraat 76Thijs G Kussendrager Thijs G Kussendrager winkelier


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 420 en 1821-5 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-011Voorstraat 76provisionele en finale toewijzingfl. 1105huis aan de Voorstraat E-011
 
verkoperThijs Gijsses Kussendrager
koperHarmen Hoogmolen


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 146 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Johannes Harmens Homolen, overleden op 9 juli 1822zoon van Harmen Homolen, koopman (Voorstraat E 11) en Grietje Andries, broer van wijlen Hendrik (man van Jetske Lammerts, vader van minderjarige Harmen en Grietje Hendriks Homolen), Andries, koopman, Christoffel, Lijsbeth (vrouw van Johannes Berndes, koopman), Marijke (tekent Marya) en Jan Harmens Hoogmolen, kleermaker. (in akte ' Homolen', maar meeste kinderen tekenen met familienaam' Hoogmolen'). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 274 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Harmen Hoogmolen, overleden op 6 november 1823man van Grietje Antjes Schermer, winkelierse (Voorstraat E 11, erft vruchtgebruik), vader van Elisabeth (vrouw van Johannes Berndes, koopman), Andries, idem, Marijke (vrouw van Johannes van der Elst, mr. bakker), Christoffel, Jan en wijlen Hendrik Harmens Hoogmolen (man van Jetske Lammerts Borgers, vader van minderjarige Grietje en Hermanus Hendriks Hoogmolen: voogd is oom Andries). (alleen Jan en Elisabeth tekenen met familienaam ' Homolen') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 211 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Foekje Fluks, overleden op 1 april 1828vrouw van Jan Hoogmolen, koopman (Voorstraat E 11, erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hermanus Jans Hoogmolen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 364 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Grietje Andries Schermer, overleden op 10 juni 182970 jr, winkeliersche Voorstraat E 11, wed. Harmen Hoogmolen, moeder van Andries, koopman, Christoffel, Marijke (vrouw van Johannes van Elst, bakker), wijlen Elisabeth (vrouw van Johannes Franciscus Berndes, koopman, moeder van minderjarige Jacobus, Anna-Catharina, Margaretha, Elisabeth en Janna Johannes Berndes), wijlen Hendrik (man van Jetske Burgers, winkeliersche, vader van minderjarige Margaretha en Hermanus Hendriks Hoogmolen) en wijlen Jan Harmens Hoogmolen (wed. Foekje Fluks, vader van minderjarige Hermanus Jans Hoogmolen: voogd is oom Johannes van Elst). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-011Voorstraat 76provisionele en finale toewijzingfl. 2275huis aan de zuidkant van de Voorstraat E-011
 
verkoperJohannes Franciscus Berndes
koperWillem Vaartjes


1830 - variabron: Leeuwarder Courant 23 april
adresgegevens
Voorstraat 76Isaac J. Spier, te Harlingen, adverteert, dat zijn Winkel is verplaatst naar de Voorstraat wijk E, no. 11; continueert in het verkoopen van nieuwe BEDDEN, DEKENS en VEREN; alsmede allerlei soorten van BEHANGPAPIEREN en SCHOORSTEENSTUKKEN; beveelt zich in ieders gunst en recommandatie, belooft eene prompte bediening.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1009Voorstraat 76Willem VaartjeskoopmanHarlingenhuis en erf (120 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-011Voorstraat 76Eene, voor velerleije affaires zeer geschikte HUIZINGE met annexen, wijk E-011 aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, als huurder bewoond door J., Schrage. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-011Voorstraat 76Teetske Sjoerds Langjusgeb 1786 Exmorra, ovl 29 sep 1849 HRL, huwt met Hermanus Fredericus Schoonhoff, dv Sjoerd L, en Atje ... ; BS ovl 1849; oud 53 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-011; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-011Voorstraat 76Jacobus Berndes stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1009Voorstraat 76 Bernardus DrostHarlingeneen nieuwe gevel voor het huis en andere kleine verfraaijingen


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-011VoorstraatJacobus jr Berndes24 jkoopmanHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-011VoorstraatKlara Drost24 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-011VoorstraatJohs. Francisk. Berndes6 mHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-011VoorstraatKlara A Reyersen22 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-011VoorstraatTeetske Langius53 jgeenExmorragezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
E-011VoorstraatSjoerd Schoonhof26 jtimmermanHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 381 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Elisabeth Jacobus Berndes, overleden op 9 september 18462 jr (geboren 19/5/1844), overleden Voorstraat E 11, dochter van Jacobus Berndes, koopman en Clara Drost, zuster van minderjarige Johannes-Franciscus, Bernardus-Hendericus, Henderikus en Petrus Jacobus Berndes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-011Voorstraat 76Hiltje Bonnemageb 5 mrt 1786 HRL, huwt met Fredrik Metting, (gk), N.H., A 6 okt 1859 Dordrecht; bev.reg. HRL 1851 wijk E-011, wijk G-022, 355, supp wijk G-381


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2553 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-011Voorstraat 76Monica Theodorus Kerkhoven, overleden op 2 september 1852geboren 14/4/1852, dochter van Theodorus Kerkhoven, timmerman (Voorstraat E 11) en Grietje Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1009Voorstraat E-011Bernardus H Drostwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3904Voorstraat E-010Wed. Sied Jacobs van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3904Voorstraat 76 (E-010)Jetske S. Drijfhout (vr. v. H.J. Doedens te Enschedé)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 76H.W.M. Schuttenjongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 76 Age Ferwerdareiziger en winkel.f. 800f. 1200


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigarenmag.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigarenmag.


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5803
Voorstraat 76Age Ferwerda


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigaren


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigaren


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigaren


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76A. Ferwerda89Sigaren


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 76, HarlingenVoorstraat 76D.T. van den Bergmagazijn van uurwerken, goud, zilver en juwelen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 76D. v/d Berghorlogemaker
Voorstraat 76H. de Bruinhorlogemaker
Voorstraat 76aG. v/d Meulenpakhuisknecht


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16406
Voorstraat 76Douwe Tabe van der Berg


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 76, HarlingenVoorstraat 76H. de Bruingoud- en zilvermagazijn


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 76, HarlingenVoorstraat 76D.T. van den Berghorlogerie, goud, zilver, brillen en naaimachines


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76D.T. v.d. Berg232Horloger en opticien


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 76D.T. v.d. Berg893Horloger en opticien


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D.T. v.d. Berg893Horloger en opticien


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D.T. v.d. Berg893Horloger en opticien


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D.T. v.d. Berg893Horloger en opticien


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D.T. v.d. Berg893Horloger en opticien


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 76C.P.F. (Coenradius) Driesen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 76rijksmonument 20739
  terug