Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Wortelstraat 1 2-076 2-099 B-093 B-090
Naastliggers vanWortelstraat 1
ten oostenWortelstraat 3
ten zuidende Wortelstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 7


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: armendiaconie


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperJohan Sioerds c.u.165-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis en hof van wijlen Jan Cramer
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jan Cramer
verkoper q.q.burgemeester Jan Reurds Sanstra, commissaris
verkoper q.q.burgemeester Willem Simensen, commissarissen van
verkoperde crediteuren van Beern Coenraads


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperGrietie Piers 500-00-00 CG
naastligger ten oostenJancke Reiners Jeddema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: middelste pijp of brug]
naastligger ten noordenSymon Coerts
verkocht aan de verkoperscrediteuren van Marten Reiners
verkoperClaes Lammerts Drost, gehuwd met
verkoperJancke Piters


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen hoek Droogstraat]huis
 
koper door niaarReyner Gijsberts Fonteyn 250-00-00 GG
geniaarde koperJacob Hiddes, en
geniaarde koperMeye Sakes
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fonteyn
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: vaart]
naastligger ten noordenSymon Coerts
verkoper q.q.Gerryt Gouckes, curator over
verkoperNanneke Nannings
verkoper q.q.Tjeerdt Oebles, curator over
verkoperPier Pytters, en
verkoperSjouckie Nannings, gehuwd met
verkoperHendrick Clases


1684 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 1r van 16 nov 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Wortelstraat 1
 
overledeneGrietie Piers, weduwe van
wijlen Pieter Groen
aangeverSjouckjen Nannings [voor]dochter van de overledene, gehuwd met
Hendrick Clasen
Tjeerdt Uubles, aangehuwde oom van
Pier Pieters nagelaten zoon van de overledene
Gerryt Gouckes, gecommitteerdekoopman
Jacob Pietes, gecommitteerden uitmr. bakker
de Doopsgezinde Gemeente (Nederduitse Vlaamse en Waterlandse) diaconie, alimentatores van
Nanneke Nannings in het 23e jaar, [voor]dochter van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[000001r] Ontzegelinge ende wederom beschrijvinge ende inventarisatie gedaen ten overstaan ten overstaan van de heer burgemeester Sibrandus Pauw als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Grietie Piers, nagelaten weduwe van wijlen Pieter Groen, nalatende drie kinderen, en dat ten versoeke van Sjouckjen Nannings echtevrouw van Hendrick Clasen, sijnde een dochter van voorschreven Grietie Piers, Tjeerdt Uubles als aengehoude oom van Pier Pieters, sijnde nagelaten soon van den overledene voornoemt, welcke hij Tjeerdt Uubles nae sich neemt ende belooft om de selve te brengen ter behoorlijcke bruyckveste, mits genietende sijn aen part erffenisse soo er yets voor hem te erven is, sampt coopman Gerryt Gouckes, ende Jacob Pieters meester backer als gecommitteerde uyt de diaconen ende redders van d'Nederduytse Flaemse ende Waterlandsche gemeente binnen Harlingen in dier qualiteit als alimentatores van Nanneke Nannings old in 't 23e jaer, sijnde met een seker sware quellinge beladen, mits genietende, off sullende genieten mede hun gerechtelijke erffenisse, als sijnde mede een dochter van Griete Piers voornoemt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Sjouckien Nannings mede erffgenaem van den overledene, welcke ook den belofte om alles getrouwelijck te sullen op ende aengeven in hande van de burgemeester Pauw als commissaris, bij manuale stipulatie heeft gedaen waer op dan tot d'beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 16e november 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0141r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisSipk Tjallings, gehuwd met320-00-00 CG
koper door niaar ratione sanguinisFrans Hajes waterhaler
geniaarde koperGerrit Eyberts, gehuwd met
geniaarde koperAntie Annes
huurderGerrit Eyberts c.u.19-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten noordenMeye Saakes
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd metop Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-076Wortelstraat 1huis
eigenaarTaecke Poppes
gebruikerTaecke Poppes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-076Wortelstraat 1huis
eigenaarTaecke Poppes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-076 Wortelstraat 1huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperSymon Fockes mr. pan- en estrikbakker150-00-00 GG
naastligger ten oostenoud burgemeester Junius Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/16Hoikjen Pyters, weduwe van
verkoper van 1/16wijlen Jansen Posthumus
verkoper van 1/7 van 15/16Tjalling Fransenzoutdrager
verkoper van 1/7 van 15/16Cornelis Gerbens mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/7 van 15/16wijlen Antje Fransen
verkoper van 1/7 van 15/16Theunis Fransenmr. metselaar
verkoper van 1/7 van 15/16Doutjen Luitjens, weduwe van
verkoper van 1/7 van 15/16wijlen Feyke Fransen
verkoper van 1/7 van 15/16Willem Fransenmr. metselaar
verkoper van 1/7 van 15/16Hendrik Fransenmr. timmerman
verkoper van 1/7 van 15/16Janke Fransen


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-076 Wortelstraat 1huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerDirk Gorryts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-076 Wortelstraat 1Heere Meyles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-076 Wortelstraat 1huis
eigenaarSimon Fokkes
gebruikerHeere Meyles cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: Zoutsloot OZ]huis
 
koper provisioneelN. N.
huurder huisHarmen Wanders 22-00-00 CG
huurderBregt Outgers 13-00-00 CG
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
crediteur (deducent) q.q.Otte Sybes Salverda, executeurkoopman
crediteur (deducent) q.q.Jacob Tuininga, executeurprocureur postulant
crediteur (deducent) q.q.burgerhopman Sybrand Feikes Camsma, executeur
crediteur (deducent) q.q.vroedsman Jarig Westra, executeurs van
crediteur (deducent)de boedel van wijlen Bottje Tjallings, weduwe van
crediteur (deducent)wijlen Dirk Huigens
crediteur (deducent)Roelof Tjerksturfdrager
erflaterwijlen Tjietske Tjallings, weduwe van
erflaterwijlen Simon Fockes
verkoper (deduceerde) q.q.Tjepke Gratema, curator overkoopman
verkoper (deduceerde)de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons
verkoper (deduceerde)Doeke Simons
verkoper (deduceerde)Tjietske Simons, gehuwd met
verkoper (deduceerde)Gerlof Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten profijte van de testamentaire executeurs van de boedel van Bottje Tjallings wv Dirk Huigens, en turfdrager Roelof Tjerks, tezamen erfgenamen van Tjietske Tjallings wv Simon Fockes, ten nadele van koopman Tjepke Gratama als curator over de nagelaten boedel van wl. estrikbakker Focke Simons, en Doeke Simons, en Tjietske Simons wv Gerlof Clases te Stavoren, erfgenamen van haar wijlen vader Simon Fockes, (2) een huis oz Zoutsloot, nu bewoond door Harmen Warnders en Bregt Outgers. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsloot, ten N. perceel (1).


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 1Wortelstraat NZ [staat: Zoutsloot OZ]huis
 
koper provisioneelN. N. 60-00-00 GG
bewonerHarmen Wanders, gehuwd met
bewonerBregt Outgers
naastligger ten oostenJ. Alema
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda c.s., crediteuren van
verkoperTjepke Gratama c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (2) ten profijte van Otte Sybes Salverda c.s. q.q., en ten nadele van Tjepke Gratama c.s. een huis oz Zoutsloot, nu bewoond door Harmen Warnders en Bregt Outgers. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsloot, ten N. perceel (1). Bij de provisionele verkoop was geboden 60 GG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-099 Wortelstraat 1Eeltje Cornelis cum uxore0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Geert Harmens... Bakker, sjouwer, eigenaar is F. Pheiffer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Maartje Eelkes... toen ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-093Wortelstraat 1Gereformeerde Diaconie Geert Harmens wedgealimenteerd
B-093Wortelstraat 1Maartje Eelkes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 198Wortelstraat 1Hervormde DiaconyHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Jantje Thijssenoud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-093; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-093ZoutslootJantie Thijssen61 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-093ZoutslootLukas Brouwer19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, pakhuisknegt
B-093ZoutslootYetje Brouwer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Johannes Jacobus Brouwer, overleden op 18 maart 184064 jr, werkman, overleden Wortelstraat B 93, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 97) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Johannes Gijsberts Coster, overleden op 25 oktober 18424 jr (geboren 29/4/1838), overleden Wortelstraatje B 93. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-093Wortelstraat 1Jeltje Tijssen Zwolstra, overleden op 22 januari 184364 jr (geboren 11/11/1778), Wortelstraat B 93, weduwe, moeder van Simentje, Berend, Thijs, Geertje, Ietje, Lutske en Lukas J. Baantjer, gealimenteerd door gereformeerde gemeente. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 198B-093 (Zoutsloot)Hervormde Diaconiewoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
B-093Wortelstraat 1Johannes IJsenbeek... Fokkema op 12 jun 1828 Harel, huw.afk. 1 en 8 mei 1828, wolkammersknecht, Nederlands Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 ... (alles)


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 179 en 183 van 27 nov 1872
adressoortbedraggebruik
B-093Wortelstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 425woning B-093
 
verkoperTheodorus Johannes de Vries
toeziend voogdHans Ferwerda (te Franeker)
koperTaekele Durks Hollander


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 198B-090 (Heerenwaltje)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 198Wortelstraat 1 (B-090)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 1S. (Sjouke) Helliuga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Wortelstraat 1beeldbepalend pand8 van 10
  terug