Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 11-0591-0461-088A-208A-247


Naastliggers vanZeilmakersstraat 1
ten oostenZoutsloot 16
ten zuidenZeilmakersstraat 3
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordende Zoutsloot


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0114r van 5 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad475‑00‑00 gghuis, plaats en loods
koperPieter Jacobs, gehuwd met
koperTeth Gerwarts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Pyters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Pyters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperInne Tyaards, gehuwd methoutkoper
verkoperAnna Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs x Teth Gerwarts kopen een huis, plaats en loods daar achter in de noorder nieuwe stad en zz Zoutsloot. Ten O. en Z. erven Pyter Pyters, ten W. en N. de straat. Belast als andere havengenotemn. Gekocht van houtkoper Inne Tyaardts x Anna Jacobs voor 475 GG.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036v van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]531‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperJan Everts zwager van de verkoperhoutkoper te Leeuwarden
naastligger ten oostenSirck Hendricx
naastligger ten zuidenSirck Hendricx
naastligger ten westen [a/d overkant]het panwerk van wijlen Jan Jansen
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperCornelis Bouues Wingaerden c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109v van 21 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zoutsloot ZZ500‑00‑00 gghuis
koperOtte Doeckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Huysman
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Everts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]650‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperJoucke Tieerds, gehuwd met
koperHiske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Hiddes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Bentes, bijgestaan door haar broer
verkoperJan Bentes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat [staat: Koningstraat aan de Zoutsloot]160‑00‑00 gghuis
koperGeert Jansen Steenhoff rogstorter
huurderJan Thomas Breda c.u.
naastligger ten oostenZierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Douwe Douwes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybrand Kingma q.q.
verkoperThytte Tyttes q.q.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: op de hoek van de Bargeburenstraat]175‑00‑00 gghuis bestaande uit twee aparte woningen
koperJouke Johannis, gehuwd metschuitschipper
koperTrintie Alberts
huurder voorste woningTjalling Willems c.u.8‑00‑00 gg
huurder achterste woningSteven Innes c.u.12‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHans Izax
naastligger ten zuidenAtje Sipkes
naastligger ten westenhet panwerk
naastligger ten noordenhet panwerk
verkoper q.q.Gerrit Nannes Wierda, gelastigde vanmederechter van Baarderadeel te Bozum
verkoper van 1/2Aukjen Tjommes, erfgenaam van
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
verkoper van 1/2Willem Jans Hogenbrug, erfgenaam vanmr. korfmaker te Sneek
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Johannes, schuit schipper x Trijntie Alberts koopt een huis c.a. op de hoek? v.d. Bargeburenstraat (Havenstraat). Het huis bestaat uit 2 aparte camers, plaetske, loods, put en back, waarvan de voorste camer verhuurd is aan Tjalling Willems en de achterste aan Steven Innes. Ten O. Hans Ysax, ten W. en N. het panwerk, ten Z. Pytje? Sipkes. Gekocht van Gerrit Nannes Wierda?, mede-rechter van Baarderadeel, als gelastigde van Baukjen Tiommes, voor 1/2, als erfgename van Pyttie Tiommes, en Willem Jans Hogenbrug, mr. korfmaker te Sneek, ook voor 1/2 als erfgenaam van Pyttie Tiommes, voor 175 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-059Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarAndries Pieters
gebruikerAndries Pieters
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-059Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarAndries Pieters
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-059Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarAndries Pyters
gebruikerAndries Pyters
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-046Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarHenning Cornelis
eigenaarPieter Cornelis
gebruikerHenning Cornelis
gebruikerPieter Cornelis
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0115r van 29 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Bildtpoortsmolen op de Bargeburen, bij de421‑21‑00 gghuis
koperWouter Hessels turfdrager en mr. metselaar
huurderHotske Andrys
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurt [staat: straat]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuik koopman
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkopervroedsman Andrys Pyters de Boer


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]239‑14‑00 gghuis
koperHeere Wyberens, gehuwd met
koperLijsbet Alberts
naastligger ten oostenEwert Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenClaas Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenJochum Jochums
verkoperWillem Joostenoud pannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeero Wybrens x Lijsbet Alberts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-046Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarHenning Cornelis
eigenaarPieter Cornelis
gebruikerDieuke Pytters
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-046, fol. 5rZeilmakersstraat 1Dieuke Pieters , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderennayster6:12:00 cg1:2:00 cgeen geringh bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij de Bargebuurtspijp]293‑21‑00 gg5/6 huis
koperTjeerd Joukes c.u., erfgenaam voor 1/6 deel van zijn vadergrootschipper
koperJouke Johannes c.u.
huurder voorkamerAnne
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Harmen Warners
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Heine Joukes mede voor zich, curatorgrootschipper
verkoper q.q.vroedsman Meye Harmens Meyer, curatoren over
verkoper van 1/6de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes, gehuwd met
verkoper van 1/6Keimpe Saekes, en curator over
verkoper van 1/6Syts Reinties, nagelaten minderjarig zoontje van
erflaterwijlen Sytske Joukes, gehuwd met
erflaterwijlen Rintie Annes
verkoper q.q.burgerkolonel Benjamin Schaaff, curator
verkoper q.q.Abbe Jansen, curator overturfdrager
verkoper van 1/6Dirk Alberts, nagelaten minderjarig zoontje van
erflaterwijlen Albert Joukes, gehuwd metgrootschipper
erflaterwijlen Sytske Dirks Sanstra
verkoper van 1/12Arjen Corneelisvarensgezel te Franeker
verkoper van 1/12Jouke Corneelisscheepstimmerman te Amsterdam
erflaterwijlen Jouke Johannes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Alberts


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-046Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarHenning Cornelis wed.
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124v van 20 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen]250‑14‑00 cghuis
koperAnthoni Vink hovenier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Hanekuik
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: straat]
verkoperWouter Hesselsmetselaar


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot hoek Bargebuurtsterpijp]230‑00‑00 gghuis met twee aparte woningen
koper provisioneelAlbert Doedes
huurderGeertje Keimpes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rients Jans
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Joris Aarts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.burgemeester Albert Osinga, geauthoriseerd curator
verkoper q.q.Jacob Pyters Schenk, geauthoriseerde curatoren overoud scheepstimmerman
verkoperJouke Tjeerds minderjarig, kind
verkoperGrietje Tjeerds minderjarig, kinderen van
erflaterwijlen Tjeerd Joukes, gehuwd metschipper
erflaterwijlen Antje Cornelis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-046Zeilmakersstraat 1huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerSeeger Teunis
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zoutsloot ZZ hoek Bargebuurtspijp200‑00‑00 cg1/2 huis
koperCornelis Bouwes mr. zeilmaker
huurderJouke Tjeerds e.a.
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jetze Wouters [staat: Ottes]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTetje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukesschipper


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088Zeilmakersstraat 1wooning
eigenaarJ. Mecima
gebruikerEvert Arents
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088Zeilmakersstraat 1woning
eigenaarJohannes Mecima
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-088 , pag. 10Zeilmakersstraat 1Johannes Mecima 1‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-208Zeilmakersstraat 1W ZondervanW Zondervanwagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 88Zeilmakersstraat 1 Jean Louis le Boeuff koopmanHarlingenpakhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Maria Polstein... 1814, 2e huwt met Willem Brandij op 12 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, wonende te HRL, ovl wijk A-208, dv Cornelis P, (gk), en Martje Beerts, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Antje Jurjens van Deulen... D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Rein Willems Kramer... wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 88Bargebuurt A-208wed. Philippe A. Braams woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 jun 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Provisioneel verkocht op 24 jun 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 07 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Finaal verkocht op 8 jul 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 155.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 88Bargebuurt A-247 Hendrik Lichtendahl bokkinghang


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 284Zeilmakersstraat 1 (A-140)Willem Kramer (en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 1R. (Rienk) Posthuma  terug