Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-208 A-247
Naastliggers vanZeilmakersstraat 1
ten zuidenZeilmakersstraat 3
ten westende Zeilmakersstraat


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOtte Doeckes


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]huis, loods en plaats
 
koperJoucke Tieerds, gehuwd met650-00-00 GG
Hiske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Hiddes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Bentes, bijgestaan door haar broer
Jan Bentes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Tierdts


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Tjeerds


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat [staat: Koningstraat aan de Zoutsloot]huis
 
koperGeert Jansen Steenhoff burgerrogstorter160-00-00 GG
huurderJan Thomas Breda c.u.
naastligger ten oostenZierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten zuidende erven van Douwe Douwes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybrand Kingma q.q.
verkoperThytte Tyttes q.q.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhof rogstorter


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: op de hoek van de Bargeburenstraat]huis bestaande uit twee aparte woningen
 
koperJouke Johannis, gehuwd metschipper (schuit-)175-00-00 GG
Trintie Alberts
huurder voorste woningTjalling Willems c.u.8-00-00 GG
huurder achterste woningSteven Innes c.u.12-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Izax
naastligger ten zuidenAtje Sipkes
naastligger ten westenhet panwerk [niet correct]
naastligger ten noordenhet panwerk [niet correct]
verkoper van 1/2Gerrit Nannes Wierda, als gelastigde vanmede rechter van BaarderadeelBozum
Aukjen Tjommes, als erfgenaam van
wijlen Pyttie Tjommes
verkoper van 1/2Willem Jans Hogenbrug, als erfgenaam vanmr. korfmakerSneek
wijlen Pyttie Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Johannes, schuit schipper x Trijntie Alberts koopt een huis c.a. op de hoek? v.d. Bargeburenstraat (Havenstraat). Het huis bestaat uit 2 aparte camers, plaetske, loods, put en back, waarvan de voorste camer verhuurd is aan Tjalling Willems en de achterste aan Steven Innes. Ten O. Hans Ysax, ten W. en N. het panwerk, ten Z. Pytje? Sipkes. Gekocht van Gerrit Nannes Wierda?, mede-rechter van Baarderadeel, als gelastigde van Baukjen Tiommes, voor 1/2, als erfgename van Pyttie Tiommes, en Willem Jans Hogenbrug, mr. korfmaker te Sneek, ook voor 1/2 als erfgenaam van Pyttie Tiommes, voor 175 gg.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Johannis schipper (schuit-)


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Johannis


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Johannis


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Johannis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jouke Johannis


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij de Bargebuurtspijp]5/6 huis
 
koperTjeerd Joukes c.u., erfgenaam voor 1/6 deel van zijn vaderschipper (groot-)293-21-00 GG
Jouke Johannes c.u.
huurder voorkamerAnne
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Harmen Warners
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Heine Joukes, en curatorschipper (groot-)
vroedsman Meye Harmens Meyer, curator van de goederen van de
verkoper van 1/6de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes, gehuwd met
Keimpe Saekes, en curator van
verkoper van 1/6Syts Reinties, nagelaten minderjarig zoontje van
Sytske Joukes, gehuwd met
Rintie Annes
burgerkolonel Benjamin Schaaff, curator
Abbe Jansen, curator vanturfdrager
verkoper van 1/6Dirk Alberts, nagelaten minderjarig zoontje van
Albert Joukes, gehuwd metschipper (groot-)
Sytske Dirks Sanstra
verkoper van 1/12Arjen CorneelisvarensgezelFraneker
verkoper van 1/12Jouke Corneelis, allen erfgenamen van hun ouders resp. grootoudersscheepstimmermanAmsterdam
Jouke Johannes, gehuwd met
Trijntie Alberts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot hoek Bargebuurtsterpijp]huis met twee aparte woningen
 
koper provisioneelAlbert Doedes 230-00-00 GG
huurderGeertje Keimpes
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Joris Aarts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot
burgemeester Albert Osinga, geauthoriseerd curator
Jacob Pyters Schenk, geauthoriseerde curatoren overoud scheepstimmerman
verkoperJouke Tjeerds, minderjarig kind
verkoperGrietje Tjeerds, minderjarige kinderen van
wijlen Tjeerd Joukes, gehuwd metschipper
wijlen Antje Cornelis


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTettje Piers


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 1Zoutsloot ZZ hoek Bargebuurtspijp1/2 huis
 
koperCornelis Bouwes mr. zeilmaker200-00-00 CG
huurderJouke Tjeerds
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens
naastligger ten zuidende weduwe van Jetze Ottes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTetje Piers, weduwe van
wijlen Hein Joukesschipper


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Cornelis Bouwes Schiere


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere koopman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjebbe


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-208Zeilmakersstraat 1W Zondervan W Zondervan wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 88Zeilmakersstraat 1Jean Louis le BoeuffHarlingenkoopmanpakhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Maria Polstein... 1814, 2e huwt met Willem Brandij op 12 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, wonende te HRL, ovl wijk A-208, dv Cornelis P, (gk), en Martje Beerts, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Antje Jurjens van Deulen... D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Rein Willems Kramer... wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 88A-208 (Bargebuurt)Willem Brandiwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 jun 1871
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Provisioneel verkocht op 24 jun 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 07 jul 1871
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Finaal verkocht op 8 jul 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 155..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 88A-247 (Bargebuurt)Hendrik Lichtendahlbokkinghang


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 284Zeilmakersstraat 1 (A-140)Willem Kramer (en Cons.)


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 1R. (Rienk) Posthuma
  terug