Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderhaven 28-0468-0468-048H-230H-294


Naastliggers vanZuiderhaven 2
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 4
ten westenHavenplein 28
ten noordenhet Havenplein


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jurien Scheltes


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 367r van 9 jan 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zuiderhaven 2
geinventariseerdewijlen Claes Jurriens Fonteyn, gehuwd met
geinventariseerdewijlen Antie Reyners Jeddema
requirant q.q.Freerck Claesen Braem, geauthoriseerde curator over
requirantReyner Claesen Fonteyn
requireerde en aangeverJurrien Claesen Fonteyn veniam aetatis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0367r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Claes Jurriens Fonteijn ende Antie Reijners Jeddema in tijden echteluiden ten overstaen van de burgemeesteren Theodorus Stansius, en Harmen Zynes Nauta, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten versoecke van Freerck Claesen Braem, als geauthoriseerde curator over Reijner Claesen Fonteijn, in die qualiteit requirant, ende Jurrien Claesen Fonteijn veniam aetatis voor de Hove van Frieslandt becomen hebbende, requireerde ter andere zijde, en in dier qualiteit nochtans erffgenamen van haer overledene olderen voornoemt in welx doende tot de beschrijvinge van al des sterffhuis goederen, soo uit als inschulden is geprocedeert in manieren als volcht, op 't aengeven van de requireerde, die sulx in alle getrouwichheijt heeft aengenomen in handen van wel- [0367v] gedachte commissaris Theodorus Stansius, desen 9e Januari 1671.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 150Zuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Lases
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 99rZuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Laeses
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio Zuiderhaven 2huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]787‑14‑00 gg3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd met
koperHylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over de1400‑00‑00 cghuis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koper door niaarClaaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe van60‑00‑00 cg
gebruiker graanzolderswijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruiker graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Heerema
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 99vZuiderhaven 2huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-046Zuiderhaven 2havenmr. Dronrijp, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 99vZuiderhaven 2huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-046, fol. 138rZuiderhaven 2Jacobus Dronrijp cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderencoffyschenker60:0:00 cg10:0:00 cgbestaet maetigh wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]1160‑14‑00 gghuis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeester
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester100‑00‑00 cg
huurder deelTheunis Block c.u.koopman45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 100vZuiderhaven 2huis
eigenaarDronrijp havenmeester
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Johannes Dronrijp


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 100vZuiderhaven 2huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048 , folio 168rZuiderhaven 2huis en pakhuis
eigenaarJohannes Dronrijp wed.
gebruikerJohannes Dronrijp wed.
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ (bij de havenbrug)5250‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
koperweledele Willem van der Beets kapitein Admiraliteit in Friesland
huurder graanzoldersJetse Boomsma
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenJan Simons
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenJan Coenes Bontekoe
naastligger ten noorden, weduwe van
verkoperwijlen Elisabeth Schraader, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Johannes Dronrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem v.d. Beets, capitein ter zee bij de Admiraliteit, koopt een voortreffelijk huis, pakhuis en tuin, wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes Bontekoe en de Admiraliteit, ten Z. Jan Simons (Backer), ten N. de straat. De graanzolders zijn door de verkoper verhuurd aan Jetse Boomsma tot mrt 1780. Gekocht van Elisabeth Schraader wv Johannes Dronrijp, havenmeester en burger-vaandrig, voor 5250 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048 , folio 168rZuiderhaven 2huis
eigenaarWatse Andringa
gebruikerWatse Andringa
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de Havenbrug4200‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
koperde weledel gestrenge heer Watze van Andringa, gehuwd metoudste luitenant van de geoctrooieerde V.O.c.in deze landen te Sint Jacobiparochie
koperGeertruida Margaretha Westpalm te Sint Jacobiparochie
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Visser
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoperWillem van der Beetskolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze [Sybes] van Andringa, oudste ltn. bij de geoctrooieerde Oostindische Compagnie x Geertruida Margaretha Westpalm, thans te Sint Jacobiparochie, koopt een huis en pakhuis c.a., wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de haven, ten W. het comptoir van invoerrechten en accijnzen, ten Z. Cornelis Arjens Visser. Gekocht van Willem v.d. Beets, kolonel en kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de havenbrug6000‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
koperAnnaeus Tabes koopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenCornelis Arjens visser
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa, gehuwd met
verkoperVrouwe Geertruida Margareta Westpalm


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 200‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
verkoperGerrytje Stuwenberg te Zwolle
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen2610‑00‑00 cg
huurderHaye Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
verkoper q.q.Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperAnneus Lourens Tabes te Zwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris te Harlingen, koopt een huis, tuin, stalling en wagenhuis c.o.a., zz. Zuiderhaven, bij de Zuiderpoort, bewoond door de commies-generaal Hayo Tuinhout. Ten O. en Z. Jacob Sas, ten W. het Zeecomptoir en de Convooien en Licenten, ten O. en N. de haven en straat. Gekocht van (Taeke Stephani, proc. fisc., als gelastigde van) Anneus Laurens Tabes, voor 2610 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. L. Tabes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048 , folio 168rZuiderhaven 2huis
eigenaarA. L. Tabes
gebruikerL.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-048 , pag. 163Zuiderhaven 2A.J. Conradi 6‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-230Zuiderhaven 2A J Conradiledig


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-230Zuiderhaven 2provisionele en finale toewijzingfl. 2150huis en tuin, stalling en wagenhuis aan de Zuiderhaven H-230
 
verkoper5 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostende Zuiderhaven [staat: straat]
ten zuidenN.N.
ten westenhet kantoor der in- en uitgaande rechten
ten noordenhet Havenplein [staat: straat]
koperWyger Harmens


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2023Zuiderhaven 2Harmens en ZoonenzeehandelaarsHarlingenhuis en erf (310 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 313 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Dorothea E. Lemke, overleden op 15 juni 1832E.=Ernestina, wed. Jan Douwes Zeilmaker, moeder van Douwe Jans Zeilmaker, koopman (heeft boedel verworpen: curator is Jarig Mollema, zeehandelaar Havenpoort H 230). (schulden fl. 16.061,-) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 346 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Anna L. L. Adriaans Rijser, overleden op 12 augustus 1846L. L.=Lucia-Lambertina, 14 mnd (geboren 11/6/1846), overleden Zuiderhaven H 230, dochter van Adriaan Rijzer, ontvanger en Catharina-Johanna-Christina van Riemsdijk, zuster van minderjarige Jan, Christina-Querina-Maria-Susanna-Elisabeth, Andries en Jacobus-Pieter Adriaans Rijzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023Zuiderhaven H-230de Stad Harlingen eigenaar van de grondwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023Zuiderhaven H-294de firma Harmens en zonen woonhuis en kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4641Zuiderhaven 2 (H-294)Leendert H. Dinn (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 2S. Wielingaschoolhoofd


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenW. Lichtendahl297


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 2J.G. (Jack) Hoffman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 2rijksmonument 20789


2023
0.10583996772766


  terug