Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 424-1914-189(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanZuiderhaven 42
ten oostenZuiderhaven 44
ten westenZuiderhaven 40
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 42naamloze steeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 42naamloze steeg ten westen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van Stoffel Baniers


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0126r van 7 sep 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ600‑00‑00 gg1/2 hof en kamertje
koperReiner Claesen Fontein
eigenaar van 1/2Reiner Claesen Fontein
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
toehaakeen gouden Elisabeth tot een vereringe voor des verkopers huisvrouw
naastligger ten oostenHeemstra commies
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Tjeerdts
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperJurrien Clases Fontein


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0158v van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]150‑00‑00 cggrondpacht van 6-00-00 cg
koperJurrien Claesen Fonteyn, met als curator zijn broer
koper q.q.Reyner Claeses Fonteyn
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn6‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperde stad Harlingen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0255r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]590‑00‑00 cghof, prieel en zomerhuis
koperGoverius Braem apotheker
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Claesen Fonteyn
naastligger ten westenFrouckien Claesen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Romcke Jacobs koopman
naastligger ten westendr. Sybrandus Beckius
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven en straat
naastligger ten zuidenals bewoner Claes Johannes
verkoperGoytien Claesen Braem voor zijn twee kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Attie Foppes
verkoperHuibert Claesen Braem, gehuwd metkoopman
verkoperAntie Foppes
verkoperJancke Gerryts voor haar vijf kinderen, gehuwd met
verkoperTheunes Foppeskoopman
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, gelastigde vankoopman
verkoperFoppe Cornelis Heslinga uitlandigkoopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]400‑00‑00 ggtuin, prieel en zomerhuis
koper door niaarPyttie Jacobs Braem
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
geniaarde koperArjen Hansen van Hemertapotheker
naastligger ten oostenReyner Claesses Fontein koopman
naastligger ten zuidentwee kamers met als huurder N. N.
naastligger ten westenFrouckje Claessen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Romke Jacobs koopman
naastligger ten westendr. Sibrandus Beckjus
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven en straat]
verkoperGouke Claessen Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyttie Jacobs Braam koopt, na niaar tegen Arjen Hansen van Hemert, een hof met bomen etc., prieel en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reyner Claesen Fontein, ten W. Froukje Claeses Braam wv Romke Jacobs, en dr. Sibrandus Bechius, ten Z. de twee verhuurde camers, ten N. de straat en haven. Het geheel strekt v.d. haven tot aan die 2 camers. Gekocht van Gouke Claessen Braam, voor 400 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ400‑00‑00 cghof met bomen, zomerhuis en prieel
koperReyner Claasen Fontein koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidentwee kamers die aan de zuidkant erachter staan
naastligger ten westende hof van Jan Janes schipper
naastligger ten westende hof van dr. S. Bechjus n.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
verkoperDirck Sickes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191 , folio 82Zuiderhaven 42huis en hof
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerReiner C. Fontein
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191 , folio 53vZuiderhaven 42huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Fontein
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191 , folio Zuiderhaven 42huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerReinder Fonteyn
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider- of Nieuwehaven]1100‑00‑00 gghuis en tuin
koperFrederik Vliethoorn, gehuwd met
koperGeertruid Windhuysen
naastligger ten oostenSymon Lamsma
naastligger ten oostenals bewoner ds. Boterweg predikant
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende hof van Yke Goverts
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen Tjeerd Gerbens
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Vliethoorn x Geertruid Windhuysen koopt huis en hovinge. Ten O. Symon Lambsma, ten W. wd. Tjeerd Gerbens en de tuin van Yke Goverts [Potkast], ten Z. de Baenstraat, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Reyner Clasen Fontein.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ2200‑00‑00 cghuis en grote hof
aanhandelaarFokke Tjeerds van Esta
aanhandelaarGrytie Douwes
naastligger ten oostenSymon Lambsma koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenGerloff Pyters koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verwandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd met te Den Haag
verwandelaarGeertruyd Windhuisen te Den Haag


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 54rZuiderhaven 42huis
eigenaarde heer Vliethoorn
gebruikerde heer Vliethoorn
opmerkingledigh


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-189Zuiderhaven 42Fokke Tjeerds, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 54rZuiderhaven 42huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-189, fol. 74rZuiderhaven 42Fokke Tjeerds cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindhoutkooper71:17:00 cg12:0:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 54vZuiderhaven 42huis
eigenaarFocke Tjeerds
gebruikerFocke Tjeerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ2828‑00‑00 cgdeftig dwarshuis
koper van 1/3Trijntje Gerlofs, gehuwd met
koper van 1/3de heer Allard Scheltinga koopman
koper van 1/3dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden
koper van 1/3Willem Douwes te Pingjum
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenTrijntje Gerlofs
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 3/4Fokke Tjeerds van Esta, voor zich en voor zijn dochterkoopman
verkoper van 1/4Fredske Fokkes van Esta meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Gerlofs x Allaard Scheltinga, dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden en Willem Douwes, mr. timmerman te Pingjum kopen elk voor 1/3 een deftig dwarshuis, twee houtschuren, extra grote hof, wagenhuis en paardenstal erachter. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Trijntje Gerlofs, ten Z. de Baanstraat, ten N. strekkende tot aan de haven. Gekocht van Fokke Tj. van Esta voor 3/4 en zijn dochter Tiedske Fokkes van Esta voor 1/4.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 54vZuiderhaven 42huis
eigenaarFocke Tjeerds
gebruikerFocke Tjeerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven1600‑00‑00 cg1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling
koperTrijntie Schellingwouw, gesterkt met
koperNicolaus van Loon
eigenaar van 2/3Willem Douwesstadsbouwmeester
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat tot aan de haven
naastligger ten westenAllard Scheltinga
verkoperAdrianus van Heeringamedicinae doctor te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Schellingwou x dr. Nicolaas van Loon koopt 1/3 huis en 2 houtschuren, grote tuin, stal en wagenhuis, bewoond door Willem Douwes, stadsbouwmeester, die ook de overige 2/3 bezit. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Adrianus van Haringa, med. dr. te Leeuwarden.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven1600‑00‑00 cg1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen
koperAllard Scheltinga
koperdr. Nicolaus van Loon
eigenaar van 1/3Allard Scheltinga
eigenaar van 1/3dr. Nicolaus van Loon
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven van Baanstraat tot aan de haven
verkoperWillem Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga en dr. Nicolaas van Loon kopen 1/3 van (een huis met 2 houtschuren, grote tuin, wagenhuis en paardenstal), zz. Zuiderhaven, waarvan kopers al 2/3 bezitten. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de kapt. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven, strekkende van de Baanstraat tot aan de haven. Gekocht van Willem Douwes, koopman, voor 1600 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ2400‑00‑00 cg1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
koperNicolaus van Loon koopman
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis met 2 houtschuren, tuin, wagenhuis en paardenstal, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 2400 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 42Zuiderhaven ZZ2500‑00‑00 cghuis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
koperBregttie Sikkes Westra, weduwe van te Achlum
koperwijlen Johannes Franzen Posthumus
huurderneef van de koper Jacob Oosterbaan koopman100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFolkert van Loon, broer vankoopman te Einsum
verkoperArnoldus van Loon, erfgenamen van te Amsterdam
erflaterwijlen dr. Nicolaas Loon, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregttie Sikkes Westra wv Johannes Franzen Posthumus te Achlum, koopt huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en stalling zz. Zuiderhaven, wijk H-164. Het is verhuurd aan haar neef Jacob Oosterbaan. Ten O. A.J. Conradi, oud-secr., ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Folkert van Loon te Einsum, als erfgenaam van zijn vader dr. Nicolaas van Loon, en zijn oom Arnoldus van Loon. Zie ook onder Zuiderhaven nr. 54.


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 42J. Posthumafl. 3


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 54vZuiderhaven 42huis
eigenaarFocke Tjeerds
gebruikerFocke Tjeerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 42 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 42 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 42 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 42 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 42 (H-ong)


2023
0.18585395812988


  terug