Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 6(niet bekend)(niet bekend)H-186H-237


Naastliggers vanZuiderstraat 6
ten oostenZuiderstraat 8
ten zuidende Dwarsstraat
ten westende Dwarsstraat
ten noordende Zuiderstraat


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0093r van 7 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: aan de Zuiderpoort]220‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Sjoerdts mr. wagenmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDouwe Wijnerigs
naastligger ten zuidenmolenpad en stadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFoppe Jansen ijzersmid
verkoperNeeltie Jans


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028va van 28 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6achterZuiderpoort, bij de220‑00‑00 GGschuur en ledige plaats
koper provisioneelDouwe Wijneringh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet molenaarshuis
naastligger ten zuidenMolenaarspad en stadsvesten
naastligger ten westenhet huis gekocht door Harmen Sjoerdts wagenmaker
naastligger ten westende plaats van Harmen Sjoerdts
naastligger ten noordenals bewoner Foppe Jansen smid
verkoperMaycke Minnes, gehuwd met
verkoperReyn Pietersvoerman
verkoper q.q.Maycke Minnes, moeder van
verkoperYttie Claeses, dochter van
verkoperwijlen Claes Jansen Boerke
verkoper q.q.gemeensman Joannes Quickelenburgh, curator over
verkoperYttie Claeses
erflaterwijlen Neeltie Jans
verkoperTrijntie Folckerts meerderjarige jongedochter
erflaterhun wijlen bestemoeder Neeltie Jans


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6achterbij de Zuiderpoort bij de stadsvesten195‑10‑00 GGschuur met hooizolder, plaats voor 8 koeien en 6 paarden, en een ledige plaats
koperHeere Douwes koopmansbode
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Willem Tjerrx
geniaarde koper van 1/2Saeke Pytters
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisBaltus Johannesmolenaar
protesteert vanwege vermeend frauduleus niaarBaltus Johannesmolenaar
naastligger ten oosteneen molenaarshuis
naastligger ten zuidenMolenaarspad
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenAlbert Jansen wagenmaker
naastligger ten noordenGermen Ymes
verkoperDouwe Wynering, gehuwd met
verkoperSaarke Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Douwes, koopmansbode, koopt, na niaar ratione sanguinis, een schuur c.a. waar in 8 koeien en 6 paarden gestald kunnen worden, met een ledige plaets erbij, omtrent de Zuiderpoort bij de Stadsvesten. Ten O. het molenaarshuis, ten W. Albert Jansen, wagenmaker, ten Z. het Molenaarspad en de Stadsvesten, ten N. de camers van Gerloff Ymes. Veel voorwaarden en beperkingen t. o. v. de huizen ten O. en W. Gekocht van Douwe Wijnerings en Saartie Heeres, voor 195 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6achterZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]380‑00‑00 CGschuur en stal
koperSake Pieters wagenaar
koperWillem Gerkes wagenaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Gerlofs
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidenBaltus Johannes c.s.molenaar
naastligger ten noordenAlbert Jansen wagenmaker
verkoperHeere Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Pieters en Willem Tjerks, wagenaars (wagenmakers), kopen een schuur en stalling omtrent de Zuiderpoort. Ten O. Pieter Gerlofs, ten Z. molenaar Baltus Johannes, ten W. de straat en Stadsvesten, ten N. wagenmaker Albert Jansen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Heere Douwes, voor 380 cg.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0137r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]500‑00‑00 CGhuis en wagenmakerij
koperGerryt Alberts, gehuwd metmr. wagenmaker
koperDieuke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Karsten
naastligger ten zuidenMolenpad en stadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAbe Jacobs
verkoperSieuke Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Jan Albertsmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Alberts, mr. wagenmaker x Dieuke Pieters koopt een huis en wagenmakerij bij de Zuiderpoort. Ten O. Jurjen Carsten, ten W. de straat, ten Z. het Molenpad of ledige plaets en de Stadsvesten, ten N. Abe Jacobs. Veel voorwaarden. Gekocht van Sieuke? Oeges wv Jan Alberts, mr. wagenmaker, voor 500 cg.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0231r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: Zuiderpoort]335‑00‑00 GGhuis
koperhuisman Claas Sioerds te Kubaard
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Karsten
naastligger ten zuidenstadsvesten, reed en
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAbbe Jacobs
verkoperGerryt Albertsmr. wagenmaker


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0131v van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]450‑00‑00 CGhuis en stal
koperJan Bouwes, gehuwd met te Kimswerd
koperLisch Jans te Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderDouwe Lieuwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Carsten
naastligger ten zuidenstadsvesten en reed
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs
verkoperhuisman Claas Sjoerds te Tzum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bouwes x Lisch Jans, te Kimswert, kopen huis en stal c.a. bij de Zuiderpoort, enige jaren bewoond en gebruikt als huurder door Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker. Ten O. de schuur of stal van Jurjen Carsten, ten Z. Stadsvesten, ten W. de straat, ten N. Abbe Jacobs erven. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Claas Sjoerds huysman te Tjom, voor 450 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0035r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6achterZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort aan een pad bij de stadsvesten]150‑14‑00 GGschuur en wagenhuis
koper door niaarPyter Arjens, gehuwd metarbeider
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperLisjen Jans, gehuwd met
geniaarde koperJelger Hesselskoemelker
naastligger ten oostenLisjen Jans c.u.molenaar
naastligger ten zuidenGerryt Willems
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJurjen Carsten de Jongkoopman


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0050v van 5 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6achterBij de Zuiderpoort en de stadsvesten284‑00‑00 CGschuur, koestallen en wagenhuis
koper door niaarJelger Hessels, gehuwd metkoemelker
koper door niaarLiskje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperJacob Bouweskoemelker onder Midlum
huurderJurjen Carsten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Willems molenaar
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenLiskjen Jans
verkoperPyter Arjensarbeider


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0009r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]1450‑00‑00 CGhuis en stal, schuur of koestal en wagenhuis, bij en aanelkaar
kopermeerderjarige vrijgezel Albert Pyters te Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJogchum Meinderts c.u.60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Willems c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Frank
verkoperLiskje Jans, gehuwd met
verkoperJelger Hessels


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0206r van 10 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]2528‑00‑00 CGhuis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuis
koperAte Minnes, gehuwd metherbergier te Oenkerk
koperAntje Sjoerds te Oenkerk
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Wyga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoperAlbert Pytersvoerman en koemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Minnes, herbergier x Antje Sjoerds te Oenkerk, koopt een huis, koe- en paardenstalling, schuur en wagenhuis aan de Zuiderpoort. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Cornelis Ennes Wyga, ten Z. stadsvesten, ten W. de straat en N. Willem de Boer. Gekocht van Albert Pyters, voerman en koemelker, voor 2528 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0046r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]1430‑00‑00 GGhuis of herberg genaamd het Swart Paard, en stalling
koperJan Hannema distillateur en koopmanhet Zwarte Paard
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoper q.q.Abbe Smitt, curator bonorumkoopman
verkoper q.q.Johannes Oebles van der Werf, curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Ate Minnes, gehuwd metherbergier
verkoperAntje Sioerdsherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, destillateur, koopt een huis of herberg en stalling c.a., 'het Zwarte Paard', bij de Zuiderpoort. Ten O. Cornelis Ennes Wyga, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. Willem de Boer. Gekocht van de curatoren over de boedel van Ate Minnes x Antie Sjoerds, voor 1430 gg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0090v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort]1800‑00‑00 CGhuis of herberg en stalling het Zwart Paard genaamd
koperPieter Thijssen, gehuwd methet Zwarte Paard
koperAaltje Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoperJ. Hannemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Thijssen x Aaltje Gerrits koopt een huis of herberg en stalling het Zwart Paard, bij de Zuiderpoort. Ten O. Cornelis Ennes Wijga, ten W. de straat, ten Z. de stadsvesten, ten N. Willem de Boer. Gekocht van Jan Hannema, voor 1800 cg (ZUIDERSTRAAT?).


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort aan de stadsvesten]1000‑00‑00 CGhuis en herberg het Zwart Paard genaamt
koperJan Hannema mr. distillateurhet Zwarte Paard
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderZytse Cornelis Beytschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenlands chergershuisjes
naastligger ten westenmolenpad
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperPieter Thijssen, gehuwd met
verkoperAaltje Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, mr. destillateur, koopt het huis en herberg 'het Zwarte Paard' bij de Zuiderpoort. Gekocht van Pieter Thijssen x Aaltje Gerryts, voor 1000 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0160v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: stadsvesten bij de Zuiderpoort]2000‑00‑00 CGhuis en herberg
koperPieter Jans Pietersen, gehuwd methet Zwarte Paard
koperJantje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderSytze Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet Lands Cherchershuisje
naastligger ten westenmolenpad
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperJan Hannemadistillateur en koopman


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-186Zuiderstraat 6Een HUIZINGE en HERBERG het Zwart Paard genaamd met stalling voor 60 paarden bij de Zuiderpoort. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 291 van 6 apr 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 1200huis en herberg H-186
 
verkoperTaeke Stephany
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Antje Rinzesgeb 1749 ... , ovl 22 okt 1812 HRL, huwt met Harmanus Anthonij Smits, ovl wijk H-186; BS ovl 1812; 1831 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Gerrit de Mol... 15 feb 1781; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk H-186, varensgesel; eigenaar is Sake Wierdsma, 1814 (GAH204); kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Sake Wierdsma... van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-186Zuiderstraat 6Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 800b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1976Zuiderstraat 6Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Bernardus Bonnema... bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-186Bernardus Bonnema38 jmelktapperHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-186Pietje Poelstra25 jErendsonv, rooms katholiek, gehuwd
H-186Catharina Bonnema1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 382huis, schuur en stalling c.a. genaamd het Zwart Paard H-186
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperSjoerd Zaagsma


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 176 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-186Zuiderstraat 6Klaaske Sjoerds Zaagsma, overleden op 21 mei 18464 jr, geboren Wons 12/6/1841, overleden Zuidergat H 186, dochter van Sjoerd Zaagsma, timmerman & Frouwkje Veenstra, zuster van minderjarige Jetske en Ietje Sjoerds Zaagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4097Zuiderstraat H-237Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4588Zuiderstraat 6 (H-236)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 6 Harm Waalkenstreinsmidf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 6J. Roersmamelktapper


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18985
Zuiderstraat 6Gebroeders J. Roersma


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 6JG. (Johannes) de Waal
  terug