Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 11(niet bekend)(niet bekend)B-167B-201


Naastliggers vanAnjelierstraat 11
ten oostenAnjelierstraat 13
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenKarremanstraat 3
ten noordenKarremanstraat 1


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-142 , pag. 12Anjelierstraat 11Johannes Bergh


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wijma procureur


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Harmen Heeres Bakker... (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker is Johannes Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Johannes Jans de Jong... de Jong en ...; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1829; gebruiker van wijk B-167, sjouwer, eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bakker, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J. d. J. en Sjouwkjes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-167Anjelierstraat 11Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-167Anjelierstraat 11Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 25Anjelierstraat 11Age Heeres BakkerHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Aaltje Ages Bakker... B., en Antje Jeltes; BS huw 1828, ovl 1841, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Berber Jans de Vries... N.H., dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Jan J. de Vriesoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-167; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Pieter de Wilde... in 1857, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1839, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Anjelierstraat 11Bouwe de Vries, overleden op 24 juni 18397 jr, overleden Karremanstraat B 167. (CzOG nr. 35) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-167Jan J de Vries38 jguardenierHarlingenm, protestant, gehuwd
B-167Aaltie A Bakker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-167Jacob J de Vries10 jschoenmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Age J de Vries9 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Hermanus de Vries6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Pieter J de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Anna J de Vries1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 39 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Anjelierstraat 11Antje Jans de Vries, overleden op 7 februari 18421 1/2 jr (geboren 18/2/1841), overleden Karremanstraat B 167, dochter van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van wijlen Piet (overleden 11/4/1841) en minderjarige Jacob, Age en Hermanus Jans de Vries. Saldo fl. 87,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Anjelierstraat 11Gelske Fokkes de Jong, overleden op 2 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Heerenwal 24/3/1800, overleden Liemedijk B 167, vrouw van Albert Rodenburg, moeder van 3 minderjarige kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 547 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Anjelierstraat 11Elisabeth Draaysma, overleden op 2 november 184622 jr (geboren 25/11/1824), overleden Liemendijk B 167, gehuwd, geen kinderen, zuster van minderjarige Jacoba Draaysma (voogd is Wouter Boumans). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Anjelierstraat 11Ruurd Ymes Hellema... met Trijntje Sijbrens Anema, 2e huwt met Hendrikje Johannes op 7 dec 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk B-167, EvL, pakhuisknecht en werkman in 1837, kastelein, winkelier, voerman en tapper in 1851-1861, zv IJeme H, ... (alles)


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 280 en 5 van 19 dec 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-167Anjelierstraat 11provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 8404/5 in huis B-167, (1/5 deel ingehouden)
 
verkoperPetrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperWillem Dijkstra (voor zich en q.q.)
verkoperJan Swart (kleermaker, voor zich en q.q.)
verkoperBartolomeus de Vries
verkoper en koperWillem Kalksma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 25Anjelierstraat B-201Jan Tichelaarwoonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-201Anjelierstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 130woning B-201
 
verkoper Douwe de Boer (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Dieuwke Tigchelaar)
verkoperGeertje Gonggrijp (wv Jan Tigchelaar)
verkoperTjerk de Vries (gehuwd met Eiskje Tigchelaar)
verkoperSjoerd Maneveld (gehuwd met Hittje Tigchelaar)
koperFoppe Plantinga


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 25Anjelierstraat 11 (B-201)Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 11D. van Seijstvarensgezel
  terug