Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 15(niet bekend)(niet bekend)1-039/2A-287A-086


Naastliggers vanDroogstraat 15
ten oostenZeilmakersstraat 16
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Zoutsloot [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 cghuis met hof daarachter ten westen
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenhet verkochte panwerk
naastligger ten zuidenTaecke Alberts
naastligger ten westenWybren Seerps
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straten]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288v van 16 jun 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15achterZoutsloot ZZ336‑00‑00 cgperk
koperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMaycke Jans
naastligger ten oostenhet panwerk van Symen Fransens
naastligger ten zuidenWiltetus Jelgersma
naastligger ten westenDieuwke Pyters Hooghstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Clases Wassenaar, gehuwd met
verkoperAntje Pyters te Kimswerd


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230v van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ275‑00‑00 cghof met zomerhuisje en vruchtbomen
koperSydse Clasen c.u.koopman
naastligger ten oostende koper Sydse Clasen c.u.koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra
naastligger ten noordenJacob Douwes
verkoper van 1/2oud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoper van 1/6Trijntje Wiltetus, gehuwd met
verkoper van 1/6Hendrik Ewertsmr. slager
verkoper van 1/6Jitske Wiltetus, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Beern Hendrix
verkoper van 1/6Antje Wiltetus Jelgersma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Oede Sapes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268r van 5 mei 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15achterZoutsloot ZZ75‑00‑00 cglooierij of perk
koperJan Auckes Backer koopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Haye Pyters
naastligger ten zuidenhet panwerk van Haye Pyters
naastligger ten westenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJacob Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker koopt een looierij of perk, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Haye Pyters, ten W. Dieuke Pyters Hoogstra, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Jacob Douwes, voor 75 cg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Zoutsloot ZZ bij Bargebuirenspijp1300‑00‑00 gghuis, fabriek dakpannnen enz
koperWybe Gerryts koopman
naastligger ten oostenstraat naar Bargebuirenpijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaye Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Gerrits koopt een pan- en estrikwerk met woonhuis, hof met bomen etc., wagenhuis en paardenstal etc., zz. Zoutsloot, bij de Bargebuurtspijp. Ten O. de straat die naar de Bargeburen loopt, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Backer, ten N. de Zoutsloot. Alle goederen tegen taxatie, voor 861 cg.. Gekocht van Haye Pyters, voor 1310 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Zoutsloot bij de Bargebuurtsterpijp300‑00‑00 ggpan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal
koper door niaarAuke Backer koopman
koper door niaarDouwe Hanekuik, gehuwd metkoopman
koper door niaarGeertje Hanekuik
geniaarde koperGijsbert Sybes Salverdakoopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: de straat lopend naar de pijp toe]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Bakker, koopman, en Douwe Hanekuyk, koopman, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Hanekuyk, kopen, na niaar sanguinis en vicinitatis tegen Gijsbert Sybes Salverda, koopman, beide 1/2 wel ter neering staande pan- en estrikwerk, sampt knegts woninge, paardestallinge c.a. met de bloks, ovenhuys, oven, turfschuir, kleymolen etc. bij de Bargebuirsterpijp aan de Soutsloot. Ten O. genoemde pijp, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman Auke Jans Backer, ten N. de Soutsloot. Gebruikt door de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer, voor 300 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ325‑00‑00 ggtuin, hof, zomerhuis en wagenhuis
koperDooitze Theunis kooltjer
huurderde heer Braunius
naastligger ten oostenPieter Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ590‑00‑00 gghoutschuur
koper door niaarSikko Popta mr. chirurgijn
geniaarde koperSjoerd Tjeerdskoopman te Gaast
huurderJacob Tjallingii
naastligger ten oostenDooitse Teunis
naastligger ten zuidenDroogstraatnotaris
naastligger ten westenvan Dalsen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Hannema, gelastigde
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, gelastigde
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperJan A. Bakker te Amsterdam


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 292Droogstraat 15 Simon Boon zeehandelaarHarlingenplaisiertuin (182 m²)


1871 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 15 (Hannemahuis), HarlingenDroogstraat 15 (Hannemahuis)Prins, M W;Zwanenburgdeze steen is gelegd door
M.W. PRINS.
op 31 october 1871
prins & zwanenburg
Gevonden op zolder van Franekereind 30/32.
Volgens de 'Lijst van de nummering der huizen' van 1880 is 'Prins & Zwanenburg' eigenaar van een 'kantoor en pakhuis' in de Droogstraat, dan nieuw genummerd A 86. Dat is tegenwoordig Droogstraat 15. Aangenomen mag worden dat de steen is gelegd bij de bouw van dat pand.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3318Droogstraat A-085 Jan Foekens plek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3317Droogstraat 15 (A-086)Johannes Berndespakhuis


1912 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15 Hartog van esso14huidenzouterij


1936 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15C. van der Schoot & zn.55sisalcocosmattenfabriek


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.Ned. Huiden-Wolhandel, enz.235


1958 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15 Delftse rubberindustrie48rubberverwerkend bedrijf  terug