Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 132-162 2-193 D-030D-027


Naastliggers vanFranekereind 13
ten oostenFranekereind 15
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 9
ten noordenFranekereind 11


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 13naamloze steeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 13, HarlingenFranekereind 13, HarlingenFranekereind 13, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099r van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: op het noordees, strekkende van zuiden van het diept tot noorden aan Pieter Reyns zoons weduwes erf]1300‑00‑00 GGhuis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter Reyns
koperTiaard Jacobs, gehuwd met
koperReyts Feddes
verpachter grondmr. Tyebbe Popta 1‑10‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakker
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van wijlen Cornelis Conings1‑03‑08 CG
floreenrente0‑03‑02 fl
toehaakeen rosenobel en drie oude rijksdaalders
naastligger ten oostenHessel Gatses
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westende weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doyma
naastligger ten noordende weduwe van de zoon van Pieter Reyns
verkoperSytske Feyckes, laatst nagelaten weduwe van
verkoperwijlen Douwe Jans


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Jochums


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekerpijpen, bij de750‑00‑00 GG1/2 huis
koper door niaarClaes Sipkes, gehuwd met te Oosterbierum
koper door niaarAeff Tierdts te Oosterbierum
geniaarde koperN. N.
huurderWillem Bartels kuiper
naastligger ten oostenHessel Gatses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenjuffrouw Doyem
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Juussen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207v van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0238v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Claes Sipkes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: in de fortuin]315‑00‑00 GGgrondpacht van 1-04-00 CG
koperburgemeester Hesselus Wringer de Fortuin
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs1‑04‑00 CG
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: Noordijs]350‑00‑00 CG1/4 huis
koperDirck Jacobs c.u.mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
floreenrente0‑21‑00 fl
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pytters
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenburgervaandrig Yppe Beerns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTeie Claessen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: op de noordies]975‑00‑00 GG3/4 huis
koperDirck Jacobs mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
begunstigde jaarlijkse renteN. N.1‑03‑08 CG
floreenrente0‑03‑02 fl
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pytters
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgervaandrig Ype Beerns
naastligger ten noordenburgervaandrig Ype Beerns
verkoperHeyn Jansen c.s. te Pingjum


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: in de Fortuin]630‑00‑00 CGgrondpacht van 1-04-00 CG
koperJelte Ruierdts de Fortuin
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs1‑04‑00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0128v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind [staat: Voorstraat bij de Franekerpijp]21‑00‑00 CGgrondpacht van 1-10-00 CG
koperDoede Bauckes c.u.bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes c.u.bakker1‑10‑00 CGde Fortuin
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pieters
naastligger ten westenGeert Jansen zakkendrager
verkoperReyner Templaer


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222v van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Bauckes bakker


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229r van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Bauckes


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258v van 15 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende verkoper Sytse Doedes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0250r van 6 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252v van 27 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij Neel Abbes brug]650‑00‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Barent Rowel blauwverver
geniaarde koperAlbert Ruirds c.u.blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Rowel
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs
verkoperoud hopman Sytse Doedes Winia


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293r van 7 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301v van 29 aug 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van vroedsman Rowel


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1722 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 15 dec 1722
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Alef Johannes van der Meulen, wonende te Harlingen
Grytie Rovels, wonende te Harlingen
Alef Johannes van der Meulen, wonende te Harlingen
Grytie Rovels, wonende te Harlingen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162Franekereind 13huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerAleph van der Meulen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-162 Franekereind 13Cornelis Brouwer, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg0praesenteert voor het 1e jaar dubbeld


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162Franekereind 13huis
eigenaarAlef van der Meulen
gebruikerCornelis Brouwer
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-193, pag. 45Franekereind 13J Albarda dr5‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Nolke van der Veer... in 1833, zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus; BS huw 1812, ovl 1815, huw 1816, ovl 1833; gebruiker wijk D-030, trekschipper; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-030Franekereind 13Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 50 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-030Franekereind 13Rinske Cornelis Zoete, overleden op 1 juni 1823dochter van Cornelis Bouwes Zoete, trekveerschipper (Voorstraat D 30) en Aukje Tjepkes Blok, zuster van minderjarige Akke, Dieuwke, Bouwe en Tjepke Cornelis Zoete. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 94 en 95 van 26 nov 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-030Franekereind 13provisionele en finale toewijzingfl. 85koopmanshuis D-030
 
verkoperCornelis Bouwes Soete
koperHendrik Jietzes Wouda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 744Franekereind 13Hendrik Jetses WoudawinkelierHarlingenhuis en erf (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Cornelis Bouwes Zoete... 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Ymkje Geerts de Beer... de B., en Hieke Walles Hettema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-030; Bote L. Tuininga en IJ.G. dB. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-030Franekereind 13H J Wouda stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-030NoordijsHendrik J Wouda37 jkooltjer en winkelierStiensm, protestant, gehuwd
D-030NoordijsAntie P Kuiken44 jSt Jacobv, protestant, gehuwd
D-030NoordijsMinne L Buuren16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-030NoordijsSaapje L Buuren23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 315 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-030Franekereind 13Foppe Douwes Visser, overleden op 26 mei 18436 mnd (geboren 6/11/1842), overleden Voorstraat D 30, zoon van Douwe Foppes Visser, schipper en Saapje Louws Buuren, broer van minderjarige Hendrik Douwes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1048 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-030Franekereind 13Auke Redmers Wouwenaar, overleden op 13 januari 184820 jr, geboren Minnertsga, overleden Franekerend D 30, ongehuwd, zoon van Redmer Oedses Wouwenaar, gardenier en wijlen Kersje Aukes Kok, broer van Johanna en minderjarige Ulkje, Oeds, Eelke en Froukje Redmers Wouwenaar. Saldo fl. 183,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Jan Posthumusgeb jan 1802 Beetsterzwaag, ovl 1 aug 1852 Beetsterzwaag, huwt met Alegonda Keizer, med. doctor, zv Fedde Tjeerds P, en Antje Pieters Kroes; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Jan Stevens Cloeck Beekhuisgeb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Klaaske Posthumusgeb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 744Franekereinde D-030Hendrik Oedses Wouwenaarwoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Antje Pieters Kuiken... 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Hendrik Jitses Wouda... wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk D-030; VT1839; H.J.W. eigenaar van perceel nr. 744 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en ... (alles)


1872 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 13 (westgevel in de steeg), HarlingenFranekereind 13 (westgevel in de steeg)18 A. BLOK 72'baksteeninscriptie


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-030Franekereind 13Een huis waarin thans eene slagerij wordt uitgeoefend aan de Voorstraat, verhuurd aan J.A., Blok. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 744Franekereind D-027Jacob A. Blokwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 744Franekereind 13 (D-027)Jacob A. Blokwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 13 Jacob T. Stienstrawinkelierf. 1500f. 1400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 13J. Scholtebrandstoffenhandelaar


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 13W.J. Bergsma408Brandstoffenh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 13, HarlingenFranekereind 13 Bergsmabrandstoffenhandel


1983 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 13Bouw negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1983


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 13rijksmonument 20339


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8649Franekereind 13
  terug