Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 101-115 1-167 A-186A-200


Naastliggers vanKarremanstraat 10
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 12
ten westenAnjelierstraat 18
ten noordenKarremanstraat 8


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 227r van 5 sep 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Karremanstraat 10
overledeneLijsbeth Lammerts, weduwe van
wijlen Marten Cornelis
Claas Lammerts Drost, geauthoriseerde curator overschuitevoerder
Lammert Martens oud 12 jaren
aangeverGrietie Lammerts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0227r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren Praesiderende Burgemeester Edo Reyns Winia ende Beert Ulbes Wassenaer als Commisarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Lijsbeth Lammerts weduw van Marten Cornelis in leven burgerse alhier, van alle sodanighe goederen, actien ende crediten, aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Claes Lammerts Drost schuytevoerder als geautoriseerde curator over Lammert Martens old 12 jaeren, naegelaten weeskindt van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Lammerts, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Winia, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 5en september 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009ra van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat71‑15‑00 CGhuis met binnenkamer, loods en plaats
koperClaas Jansen IJsenbeeck, en
koperPytter Foppes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrs
naastligger ten noordenMarten Hendrix
verkoper q.q.Claas Lammerts, curator over
verkoperLammert Martens


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ71‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperSymen Fockes c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBouwe Haitses
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrts
naastligger ten noordenmr. Jan Lubberts
verkoper van 1/2Fokeltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Jansen Isenbeeckmr. huistimmerman
verkoper van 1/2Pytter Foppesschuitschipper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Fockes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ125‑00‑00 CGhuis
koper door niaarWillem Tomas c.u.
geniaarde koperHylke Pyters, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperCornelia Claeses
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses
naastligger ten westenRuird Jansen
naastligger ten noordenSimen Ruirds
verkoperSimen Fockesmr. pannenbakker


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Fockes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0109v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Gerbens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-115 Karremanstraat 10Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen02‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ20‑00‑00 GGhuis
koperJacob Wouters mr. timmerman
huurderwijlen Claas Gerbens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCorneles Dirks
naastligger ten westenClaas van Velzen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ300‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarDieuwke Pyters Galema vrijsterwinkelier
bewonerSjoerd Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenClaas van Velsen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verwandelaarJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Pyters Galama winkelierster, vrijster, verwandelt haar huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Claas van Velsen, ten Z. Cornelis Dirks, ten N. Sipke Sybrens, tegen het huis van mr. timmerman Jacob Wouters, op de hoek v.d. Bredeplaats bij de Vismarktspijp [Voorstraat 2], met ten O. Hoite Broers, ten W. de Bredeplaats, ten Z. Watse Haanstra, ten N. de Voorstraat. Zij betaalt 100 cg toe.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0201v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuke Pieters


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDieuwke Pieters


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0107r van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuwke Pyters


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ119‑00‑00 GGhuis
koperBaltus Moltz koopman
huurderBastiaan van Campen 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts
verkoperSijke Doekes Galama
verkoperAntje Doekes Galama, gehuwd met
verkoperSipke Jansscheepstimmerman
verkoperTietje Doekes Galama
verkoperPieter Doekes Galama, verkopers erfgenamen van haar moeijhuistimmerman
erflaterwijlen Dieuwke Pieters Galama


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0251r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Willems c.u.
naastligger ten noordenHein Drost c.u.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ190‑07‑00 GGhuis
koper van 1/2Frans Willems, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje Berends
koper van 1/2Hein Drost, gehuwd met
koper van 1/2Grietje Beerents
huurderde weduwe van Jurre Coenraads 26‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHarmen Kamp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAdze Hiddes
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ126‑10‑00 CG1/2 huis
koperFrans Willems Leemkool koopman
eigenaar van 1/2Frans Willems Leemkoolkoopman
huurderGerben c.u.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuiden [staat: westen]Harmen Camp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperHein Drostmr. brouwer en koopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuurd A. Wyga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-167, pag. 18Karremanstraat 10Frans Leemkool0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Frans Willems Leemkoel... Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Wybe Clases van Klaarbergenovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-186Karremanstraat 10F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 64Karremanstraat 10Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Anna M Mulderoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-186KarremanstraatAnna M Mulder33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-186KarremanstraatTjeerd M Kooistra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatHendrik M Kooistra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatGeert M Kooistra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Willem Kooistra, overleden op 12 juli 18416 mnd (geboren 13/1/1841), overleden Karremanstraat A 186. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2313 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Alberdina Heins Drost, overleden op 14 oktober 1851geboren 8/7/1851, dochter van Hein J. Drost. metselaar (Karremanstraat A 186) en Maria ter Mos, zuster van minderjarige Susanna, Martha, Johanna en Petrus Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 64Karremansstraat A-186Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 64Karremansstraat A-200wed. en erven Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 64Karremanstraat 10 (A-200)A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 10F. Tichelaarpakhuisknecht
  terug