Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 69 1-075 1-119 A-039 A-036
Naastliggers vanNoorderhaven 69
ten oostenNoorderhaven 71
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 67
ten noordende Droogstraat


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Haenties


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186v van 9 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Hanties


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAmelyke Jans


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0254v van 22 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Claessen


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkopers Douwe Claessen c.u.Dongjum


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0151v van 14 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69huis
 
betrokkenede prodigum verklaring van Claes Douwesbrouwer


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152r van 15 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ4/9 huis
 
koperTjetske Ymes, weduwe van577-00-00 GG
koperwijlen Douwe Clasen
naastligger ten oostenDirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFrans Jetses Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgervaandrig Claes Douwes Valkens, ten profijte van deselves hypothaire en geregistreerde crediteurenmr. brouwer


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-075Noorderhaven 69huis
eigenaarwed. Douwe Claessens
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-075Noorderhaven 69huis
eigenaarTietske Ymes erven
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarwed. Tjetske Ymes erven
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0281r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kinderen van Klaes Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarerven Tjitske Yemes
gebruikerJohannes Elgersma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-075 Noorderhaven 69Johannes Elgersma, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarJohannes Elgersma
gebruikerJohannes Elgersma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-01-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0272r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrug lopend tot aan de Droogstraathuis en tuin
 
koper provisioneelvroedsman Meye Harmens Meyer 1800-14-00 GG
naastligger ten oostenClaas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgemeester Franciscus Elgersma, curatornotarisBolsward
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curatoren overRied
verkoperde nagelaten kinderen van Johannes Elgersmabeurtschipper op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) verkoop van een huis en tuin, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Claas Fontein, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Geboden is door Meye Harmens Meyer. Gekocht van erven Johannes Elgersma, beurtschipper op Amsterdam.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrughuis, tuin en stal
 
koperTjepke Gratama koopman1900-00-00 GG
huurderJan Westra c.u.
naastligger ten oostende heer Claas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud wijdschipper
erflaterwijlen Antje Harmens Meyer, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Meye Harmens Meyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis, tuin en stalling, nz. Noorderhaven, tussen de Raadhuis- en Vismarktsbruggen, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Het is verhuurd aan Jan Westra. Ten O. Claas Fontein, ten W. Evert Oosterbaan, ten Z. straat en haven, ten N. de Droogstraat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jan Harmens Speltie, oud-wijdschipper, als erfgenaam van zijn zuster Antje Harmens Meyer, voor 1/2, en de andere 1/2 door scheiding verkregen v. d erven van Meye Harmens Meyer, vroedsman, voor 1900 gg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0235v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gratama


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0339r van 3 jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Vischmarktsbrug tot aan Droogstraathuis, tuin en stalling
 
koperHarmanna Brill 1160-00-00 GG
koperde weduwe van W. Wytsma
koperS. D. Wytsma
naastligger ten oostendhr. Westra
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan GratamaOosterlittens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-106 Noorderhaven 69wed Wijtsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0158v van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ wijk A-039 tussen Raadhuis- en Vismarktsbrughuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperLeendert Buisman beurtschipper op Amsterdam2425-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Westra baljuw van Barradeel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen Harmana Briel, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Wytsmagewaldige provoost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Buisman, beurtschipper op Amsterdam, koopt huis, stalling en wagenhuis wijk A-039. Ten O. H. Westra, ten W. Claas Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmina Briel wv Dirk Wytsma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-119 Noorderhaven 69Leendert Buisman6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Gerrit Leenderts Buismangeb 11 mei 1803 HRL, ovl 12 jan 1813 HRL, N.H., ovl wijk A-039, ged 14 jun 1803, zv Leendert B, en Leentje Feddes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Leendert Jans Buisman... 1794 Anjum; BS ovl 1813; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk A-039, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-091; gebruikers Rinse Plantinga, varensgesel, en Fedde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-039Noorderhaven 69L Buisman L Buisman schipper


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 7 jan 1828
adressoortbedraggebruik
A-039Noorderhaven 69huurcontractfl. 135huis A-039
 
verhuurderLeendert Jans Buisman
huurderIsaac Jesaias Spiers
borgJesaias Spiers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 347Noorderhaven 69wed. Leendert Jans BuismanHarlingenhuis en erf (192 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Klaas IJsbrands Parma... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1831; oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Yda K Parmaoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-039; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-039NoorderhavenYda K Parma29 jWorkumv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-039NoorderhavenThomas van Slooten7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenJetske van Slooten4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenKlaaske Kisjes19 jParragav, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenHipkje Deinum23 jWorkumv, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenKlaas Y Parma68 jStavorenm, protestant, weduwnaar, zeekapitein


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-039Noorderhaven 69Jantje Willems Molenaar, overleden op 25 november 184474 jr, geboren Sneek 2/9/1770, overleden Zoutsloot A 39, vrouw van Lolke Sybrands Zwaal, moeder van Willem, stadsbode, Schelte, timmerman, Sybrand, idem, Jan, zeeman en Antje Lolkes Zwaal (vrouw van Willem Godthelp, timmerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2199A-039 (Noorderhaven )Ulbe Holsderverwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2865A-036 (Noorderhaven)Dirk Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2865Noorderhaven 69 (A-036)Lucas A. Alta (te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 69T.J.Krijtherijksklerk r.d.b.
Noorderhaven 69Kl. de Vriesexpediteur


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor., exp.- en assur.ag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 69P. (Pieter) Postma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 69, HarlingenNoorderhaven 69H. Postma- Van NimwegenAnna Caspariihotel - café - restaurant - bar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 69rijksmonument 20557


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7965Noorderhaven 69
  terug