Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRaamstraat 34-0454-0444-045F-063F-059


Naastliggers vanRaamstraat 3
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 5
ten westende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 1


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten zuidenBiene Wybrants


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ 1/3224‑00‑00 cglooierij of perk
koper door niaarIpe Meinerts timmerman
geniaarde koperPyter Hendrickx c.u.zeemtouwer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Pyters
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ipe Meinerts, timmerman, koopt na niaar ratione vicinitatis, een looierij of perk, zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg (Leerlooierssteeg of Perksteeg), ten Z. Biene Wybrants, ten N. Fedde Pyters en erven Maycke v.d. Laan. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld], voor 224 CG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0180v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ [niet vermeld]1003‑00‑00 gghuis, loods, plaats met een houtstek daarachter
koperTimen Pytters c.u.commissaris Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenBienne Wybrens
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenFedde Pytters
naastligger ten noordenhet huis van Ipe Meinerts
verkoperIpe Meinerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen Pytters [Steur], commissaris bij de Admiraliteit, c.u., kopen een huis, loods, plaats en houtstek erachter. Ten O. een openbare steeg, ten Z. de verkoper en Bienne Wybrens, ten W. de Raamstraat, ten N. Fedde Pytters en de verkoper. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Ipe Meinerts, voor 1003 GG.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTymen Pytters kapitein


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTymen Pieters commissaris


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ1051‑00‑00 gghuis genaamd de Steur
koperSymon Groenwolt, gehuwd metprocureur postulantde Steur
koperGrietie Bentes
bewonerds. Daniel Renemanpredikant
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJouck Jaities
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Jurrien Groenwoldt kapitein
verkoperde boedelredders van Tymen Pytters Steur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Groenwolt, proc. post. x Grietie Bentes koopt mooi huis c.o.a. oz. Raamstraat, waar 'de Steur' in de gevel staat, strekkende achterwaarts tot aan de Perksteeg. Ten Z. Joucke Jayties, ten N. de capitein Jurrien Groenewolt. Gekocht van de commissarissen over de boedel van Tymen Pieters Steur.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Tjeerd Hoitema


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen Groenewolt n.f.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ425‑00‑00 gghuis
koperHendriekien Isack Groenewolt, gehuwd metde Steur
koperSchelte Pieters mr. timmerman
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg] waarlangs vrij in en uitgang
naastligger ten zuidenJan Tjerx
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendriekien Isack Groenewolt c.u.
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekveerschipper op Dokkum-Stroobos
verkoperGrietie Symons Groenewolt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrickjen Ysacks Groenewolt x Schelte Piers, mr. timmerman, koopt een fraai huis oz. Raamstraat, waar 'De Steur' in de gevel is uitgehouwen., met vrij in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Tjerx, ten W. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Romke Gerx, trekschipper van Dokkum op Stroobos x Grietje Symens Groenewolt, voor 425 gg. en 1 zilveren ducaton 'tot toehaak'.


1703 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 206r van 20 apr 1703 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Raamstraat 3
inventarisantHendrickjen Ysaax Groenwolt, gehuwd met
aangevervroedsman Schelte Pyttersmr. timmerman
geauthoriseerde curatords. Fredericus Botterwegh
geauthoriseerde curatoren over de kinderenJan Groenwoldt, gehuwd met
aangeverHillegonda Sanstra
aangever, de kinderen moeySaapke Ysaax Groenwoldt
inleiding bij de boedelinventarisatie[0206r] Inventarisatie en beschrijving gedaen bij en ten overstaen van de Heeren Presiderend Burgemeester Sierk Hylaarda als commissaris, geadsocieert met de secretaris Idsinga, ten huise van Schelte Pytters, mr. timmerman en mede vroedschap der Stadt Harlingen, van alle de goederen, actien en credytten bij wijlen Hendrickjen Ysaax Groenwolt, in leven huisvrouw van ged. Schelte Pytters metter dood ontruimt en nagelaten en ten voorschreven huise bevonden, en sulx ten verzoeke van dominee Fredericus Botterwegh Bedienaar des H. Evangeliums ter voorschreven stede en de Capitein Jan Groenwoldt als geauthoriseerde curatoren over de kinderen van ged. Hendrikjen Groenwoldt bij meerged. Schelte Pytters in echte getogen, voor soo veel de derselver moederlijke goederen en de administratie van dien aengaet, alles op aengevinge van Schelte Pytters, als mede van de kinderen moey Saapke Ysaax Groenwoldt en aenbehouwde moey [0206v] Hillegonda Sanstra huisvrouw van de mede curator Groenwoldt. Actum den 20e April 1703 ten voorschreven huise.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 68Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerTeunis Jilderts c.soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 43vRaamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerJetske Jochems cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 44rRaamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerW. B. Deersma cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat NZ399‑00‑00 gghuis genaamd de Steur
koperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd metde Steur
koperAeltje Andries
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters n.u.schipper
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerd Cornelis brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende verkoper Antje Scheltes
naastligger ten noordende verkoper Pieter Scheltema
verkoper van 1/2Antje Scheltes, kind
verkoper van 1/2Pieter Scheltema, kinderen vangerechtsbode
erflaterwijlen Schelte Pietersbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarigs v.d. Ley x Aaltje Andries koopt huis oz. Raamstraat, waar 'de Steur' uithangt, met in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. schipper Pier Wouters en vroedsman Tjeerd Cornelis Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. de verkopers. Gekocht van Antje Scheltes en gerechtsbode Pieter Scheltema, elk voor 1/2, met toestemming van hun vader bouwmeester Schelte Pieters.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0103v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob van der Ley koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 44rRaamstraat 3huis en stal
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerWillem Deersma
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ570‑14‑00 ggstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
koper door niaarJan Jarigs van der Ley meerderjarig vrijgezel
geniaarde koperJan Ewerts, gehuwd met
geniaarde koperAntie Dirks
huurderJacob Clasen
huurderUilke Melis
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gosse Jansen
verkoperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperAaltie Anderies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jarigs v.d. Ley koopt, na niaar, stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met tuintje, tussen Raamstraat en Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Wouters en burgemeester Tjeerd Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jacob Jarigs v.d. Ley x Aaltie Andries. (Zie ook ZH 73).


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-044Raamstraat 3Uilke Melis, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 44rRaamstraat 3huis en stal
eigenaarTeunis Jarigs
gebruikerUilke Meelis
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-044, fol. 59vRaamstraat 3Uilke Meelis cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderenwaegenaer20:0:00 cg3:6:00 cgbestaet geringh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat tot in de Perksteeg935‑00‑00 cgstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
koperWilhelmus van Kastel herbergier te Almenum
huurder voor 10 jarende weduwe van wijlen Uilke Meelis 45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gosse Jansen
verkoperJan Jaerigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelmus van Kassel, herbergier onder Almenum, koopt stalling, wagenhuis en twee aparte woningen met een tuintje, strekkende van de Raamstraat tot in de Perksteeg. Bewoond door Uilke Meelis wd. voor 45 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Perksteeg, ten Z. erven burgemeester Tjeerd Brouwer en Pier Wouters, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jan Jaerigs v.d. Ley, koopman, voor 935 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 44vRaamstraat 3huis en stal
eigenaarTeunes Jarigs
gebruikerAlbert Jacobs
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Leerlooierssteeg [staat: Perksteeg]326‑14‑00 gghuis, stalling, wagenhuis en tuintje
koper provisioneelDirk Christiaans mr. ijzersmid
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoper q.q.burgemeester Taeke Stephani, curator over
verkoperde minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castelherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De kinderen van wl. herbergier Wilhelmus van Cassel, laten verkopen een huis stalling, wagenhuis en tuin, strekkende van de Raamstraat af tot aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Cornelis Brouwer en Wouter Piers, ten W. de Raamstraat, ten N. Pier Rutgers. Er is geboden door mr. ijsersmid Dirk Christiaens.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Perksteeg345‑07‑00 gghuis, stalling, wagenhuis en tuintje
koper door niaarPaulus Dirks mr. timmerman
geniaarde koperSchelte Sipkesmr. huistimmerman
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-044 , folio 44vRaamstraat 3stal en huis
eigenaarPaulus Dirks
gebruikerLieuwe Tjerks
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWouter Piers
naastligger ten westenJan Paulus koopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3achterLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]350‑00‑00 cgtwee kamers
koperSiberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurder woning 1Bouwe Jacobs
huurder woning 2N. N. pannenbakker
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenSiberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenWouter Piers
naastligger ten westenJan Paulus koopman
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pauluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Lambergen koopt 2 camers in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. Schelte Piers? en de verkoper, ten Z. de koper, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van Jan Paulus [Lansenberg].


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 79vRaamstraat 3huis en wagenhuis
eigenaarJan Poulus
gebruikerSybren Sipkes
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerThomas IJsenbeek
huurwaarde13‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal31‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ310‑00‑00 cghuis en wagenhuis
koperJelle Jacobs, gehuwd metmr. timmerman
koperJoukje IJsbrandi
huurderJelle Jacobs mr. timmerman20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSibrandus Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pouluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jacobs, stadsbouwmeester x Joukje IJsbrandi koopt huis en wagenhuis. Ten O. Sibrandus Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van koopman Jan Poulus [Lansenberg].


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat400‑00‑00 cgtimmerwinkel
koperSchelte Sipkes mr. timmerman
naastligger ten oostenS. Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPier Akkringa
verkoperJelle Jacobsstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. timmerman koopt timmerwinkel. Ten O. S. Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. B.? Akkringa. Gekocht van Jelle Jacobs, stadsbouwmeester


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Sipkes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0161r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 79vRaamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 , folio 79vRaamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0163v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 3Raamstraat OZ365‑00‑00 cgpakhuis
koperPieter Tetrode koopman
huurderF. van der Plaats 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Lambergen
naastligger ten zuidends. Mentes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
verkoperTjepke Saakesmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
verkoperPier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Lolkesvarenspersoon
verkoperPieter Minnes, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Aukje Scheltes, zijn eerste vrouw
verkoperMinne Pieters*
verkoperHiltje Pieters*
verkoperYzaak Jans Faber, voor zijn dochtermr. kuiper
verkoperGeertruid Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt pakhuis oz. Raamstraat. Ten O. Lambergen, ten Z. ds. Mentes, ten W. die straat, ten N. Hendrik Jansen. Gekocht van Dieuke Scheltes x mr. blokmaker Tjepke Saakes, Antje Scheltes x huistimmerman Pier Freerks, Tjitske Scheltes wv Sybren Lolkes, mr. huistimmerman Pieter Minnes, wednr. van Aukje Scheltes en mr. kuiper Yzaac Jans Faber voor zijn dochter Geertruid Scheltes.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0300v van 3 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-045 , pag. 78Raamstraat 3P. Tetrode 1‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-063Raamstraat 3Saartje IJsaksgebruiker wijk F-063; medegebruiker Levij de Vries, koopman; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-063Raamstraat 3Israel CatsLevy de Vrieskoopman
F-063Raamstraat 3Israel CatsSaartje Ysaks


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1512Raamstraat 3Jan Valckenier zeehandelaarHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-063Raamstraat 3Catharina Berends Vogelzang, overleden op 17 november 183974 jr, overleden Ossenmarkt F 63, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-063Raamstraat 3Levij Liepman de Vries... 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker Saartje IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512Raamstraat F-063het Rijk woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512Raamstraat F-059 Israëlitische Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1512Raamstraat 3 (F-059)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 3H.M. Trompetterisraelisch godsdienst-onderwijzer


2023
0.21206593513489


  terug