Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 64-0674-0664-063H-040H-052
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 64-0664-0654-062H-040H-052


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0138r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ [staat: Hollandse tuinstraat of stadshof en strekkende vandaar zuidwaarts tot aan de stadsvesten]470‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperGosse Lammerts c.u.
naastligger ten oostenFreerck wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Dircx
naastligger ten noordenRapenburg [niet vermeld]
verkoperSioerdt Bartels c.u.mr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoffe Lammerts koopt een huis, loods en ledige plaets in de Hollansche Tuynstraat of Stadsdwinger, strekkende van daar zuidwaarts tot aan de Stadsvesten. Ten O. wever Freerck, ten W. Dirck Dircx. Geen grondpacht. Gekocht van mr. smid Sioerdt Bartels voor 470 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0046r van 24 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburgh477‑00‑00 gghuis
koperDouwe Wybrants
naastligger ten oostenGosse Lammerts* wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Marten bleker
naastligger ten noordenRapenburg [niet vermeld]
verkoperDirck Dircksen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114v van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ535‑00‑00 gghuis, weefwinkel en ledige plaats
koperIsbrant Wynties c.u.timmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenDirck Dircksen wever
naastligger ten noordenRapenburg [staat: de nieuwe straat
verkoperGosse Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Wijnties, timmerman, koopt een huis, weefwinkel en ledige plaets op Rapenburg. Ten O.?, ten W. Dirck Dircksen, wever, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de Nieuwe Straat. Gekocht van Goffe Lammerts, voor 535 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162v van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ300‑00‑00 gghuis, weefwinkel, loods en plaats
koperSioerd Bartels, gehuwd met
koperRinske Johannes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenDirk Dirx wever
naastligger ten noordenNieuwstraat
verkoper van 1/2Jacob Heres
verkoper van 1/2Sijke Tieerds, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen IJsbrant Wyntjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Bartels x Rinske Johannes koopt een huis met weefwinkel, loods en plaets zz. Rapenburg. Ten O.?, ten W. Dirk Dirx, wever, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de nieuwe straat (Molenpad?) Gekocht van Jacob Heres? (Beerns?) en Sijke Beerns wv Johannes Wijnties?, elk voor 1/2, voor 300 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Bartels


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ260‑07‑00 gghuis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westen
koperHans Euwes
naastligger ten oostenDouwe Wybrandts mr. linnenwever
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenClaes Jansen pannenbakker
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.vroedsman Jacob Roorda, curator over
verkoperAeffke Seerps
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ235‑00‑00 gghuis en schuur
koper provisioneelClaas Annes
naastligger ten oostenDouwe Wybrands
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenClaas Jansen pannenbakker
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJancke Jacobs voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eeuwes
verkoper q.q.Eelke Rinnerts, curator overkoopman
verkoperGeertje Hanses, voordochter van
verkoperwijlen Hans Eeuwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060r van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ272‑00‑00 gghuis, loods en plaats met een tuin
koperJacob Brugman c.u.
naastligger ten oostenSape Oedes* leertouwer
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenDouwe Jacobs wever
naastligger ten noordenRapenburg [niet vermeld]
verkoperSjoerdt Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Brugman koopt een huis, loods, plaets en tuin op Rapenburg. Ten O. leertouwer Sape, ten W. wever Douwe Jacobs, ten Z. de Stadsvesten, ten N.? Gekocht van Sjoerdt Bartels, voor 272 gg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0264r van 11 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Brugman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0067r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ250‑00‑00 cghuis en tuintje
koper door niaarSipke Ruyrdts te Achlum
geniaarde koperAte Saeckes, gehuwd met
geniaarde koperAntie Jacobs
naastligger ten oostenClaes Marijn
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJan Clasen, erfgenaam van zijn vader te Makkum
erflaterwijlen Claes Jansen


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0261r van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Brughman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburgh135‑00‑00 cghuis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten
koperEwert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager
huurderSybrandt Dircks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJacob Brughman, gehuwd metmr. zwaardveger te Leeuwarden
verkoperMaria Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan, mr. lijnslager, koopt een huis van 2 kamers, loods en plaets met een eesthuis? erachter en vrij in- en uitgang, achter, naar de Stadsvesten, op Rapenburg. Ten O. erven Jacob Jurjens, ten W.?, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Het is verhuurd aan Sybrandt Dircks. Gekocht van Jacob Brughman, mr. zwaardveger x Maria Andries te Leeuwarden, voor 135 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0081r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ75‑00‑00 cghuis
koper door niaarThomas Beernts mr. linnenwever
geniaarde koperNanningh Rienckssleefmaker
naastligger ten oostenEvert Jansen bontreder
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenThomas Beernts
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ185‑00‑00 cghuis met loods, plaatske en tuin
koperPoppe Jacobs Bransma, gehuwd metmr. dopjeswever
koperJaukie Sjouwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTomas Beerns
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperEwert Jansen Oosterbaanmr. lijnslager en koopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 69Rapenburg 6
eigenaarPoppe Jacobs wed.
gebruikerPoppe Jacobs wed.
opmerkingpro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 69Rapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 45rRapenburg 6
eigenaarPoppe Jacobs wed.
gebruikerPoppe Jacobs wed.
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 45rRapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 45vRapenburg 6
eigenaarwed. Poppe Jacobs
gebruikerwed. Poppe Jacobs
opmerkingpro deo begeerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 45vRapenburg 6
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeerd


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0255v van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-065 , folio 45vRapenburg 6huis
eigenaarJacob Poppes
gebruikerJacob Poppes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 45vRapenburg 6huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerGieke Tomas
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0262r van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ465‑00‑00 gghuis
koperBerend Berends, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Jans
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Gerrits
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Gelinde, diakenkoopman
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ in de straat tegenover de Hofstraat615‑00‑00 cghuis en tuin
koperJan Arends Blom, gehuwd metmr. bontwever
koperGeeske Barents
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Poppes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGrietje Jans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-065Rapenburg 6Jan Blom, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
4-066Rapenburg 6Beernt Beernts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-065 , folio 45vRapenburg 6huis
eigenaarJan Blom
gebruikerJan Blom
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 45vRapenburg 6huis
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-065, fol. 61vRapenburg 6Jan Blom cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 1 kindweever20:17:00 cg3:9:00 cggering


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-066, fol. 62rRapenburg 6Beernt Beernts Loman cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenweever21:1:00 cg3:10:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-065 , folio 46rRapenburg 6huis
eigenaarJan Blom
gebruikerJan Blom
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 46rRapenburg 6huis
eigenaarBeernd Beernds
gebruikerBeernd Beernds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0189v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ470‑00‑00 cghuis
koperBeernd Pelster, gehuwd metmr. bontwever
koperGeertje Johannes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Blommers
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Mulders, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Lomansmr. bontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-065 , folio 46rRapenburg 6huis
eigenaarJan Blom
gebruikerJan Blom
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 46rRapenburg 6huis
eigenaarBeernd Beernds
gebruikerBeernd Beernds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0084v van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0149v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Nijweert


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-062 , folio 81vRapenburg 6woning
eigenaarGerryt Nijwed
gebruikerGerryt Nijwed
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-063 , folio 81vRapenburg 6woning
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0147v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerryt Nij


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0188v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ140‑00‑00 gghuis
koperJan H. Teutling mr. bontwever
huurderJan Sanders 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Nij
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jans
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan H. Teutling, geauthoriseerde administratorbontwever
verkoper q.q.Ruurd Pieters, geauthoriseerde administratoren van
verkoperde goederen van Anna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werf
verkoper q.q.Sikko Rienstra, gelastigde vanprocureur postulant
verkoper q.q.Johannes Cramer, vader van en voogd over zijn dochterkoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Teutling, mr. bontwever, koopt huis op Rapenburg, thans verhuurd aan Jan Sanders voor 30 cg. Geen grondpacht. Vrije steeg ter zijden. Ten O. wd. Gerryt His?, ten Z. stadsvesten, ten W. Gerryt Jans, ten N. de straat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, voor 140 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-062 , folio 81vRapenburg 6huis
eigenaarGerryt Nijwed
gebruikerGerryt Nijwed
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-063 , folio 81vRapenburg 6woning
eigenaarJan Batzal
gebruikerArend Batzal
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal24‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑02 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Teutling


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0359r van 9 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg65‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCatharina Bartling voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Teutling
verkoperDirk Jans Teutling minderjarig kind
verkoperJohannes Jans Teutling minderjarig kind
verkoperGezina Jans Teutling minderjarig kind


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-062 , folio 81vRapenburg 6huis
eigenaarFrans Jans
gebruikerHendrik Wilkes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal25‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑11‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-063 , folio 81vRapenburg 6woning
eigenaarJacobus Riet
gebruikerJacobus Riet
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0177r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ232‑00‑00 cghuis
koperRoelof Geerts Hamstra koopman
huurderFrans Gerryts
naastligger ten oostenWillem Plating
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJacobus
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Franssen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6Rapenburg ZZ30‑10‑00 cghuis
koper van 1/2Jacob Riet bontwever
koper van 1/2Anthoon Bruins bontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westenRoelof moutmaker
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Susanne de Haan, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Hein Brouwer
verkoperHendrik Weghuizen n.u., erfgenaam van
verkoperHendrik Harmensbontwever


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-063 , pag. 80Rapenburg 6Jacobus Riet 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob Riet... eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rapenburg 6Jacob Rietfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-040Rapenburg 6Jacob T RietJacob Rietwewer


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 28 mei 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-040Rapenburg 6koopaktefl. 148huis en de weefwinkel H-040
 
verkoperGerhardus Drost
verkoperJeltje Willems Bloem
koperBernardus Drost


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1811Rapenburg 6Bernardus Drost winkelierHarlingenerf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Bernardus Kleismaoud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Christina de Vriesoud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Janke Groen... HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-04052 jscheepstimmermanDokkumm, protestant, gehuwd
H-04050 jWageningenv, protestant, gehuwd
H-04016 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-04023 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-04020 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-040Rapenburg 6Hiltje Leertouwer, overleden op 15 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr, geboren Drachten, overleden Rapenburg H 40, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob(Us) van Germengeb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
H-040Rapenburg 6Een huis met loods of woning, benevens uitgestrekt erf en vrije steeg c.a. op Rapenburg. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 759.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Rapenburg 6 (H-052)Jan de Haanwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 6J. de Haanpoetser gasfabriek


2023
0.094810009002686


  terug