Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRomastraat 1(niet bekend)(niet bekend)G-122G-132


Naastliggers vanRomastraat 1
ten oostenRomastraat 3
ten zuidende Romastraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188v van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Apothekerstraat]200‑00‑00 GGhuis en loods
koperReyner Wybrandts, gehuwd met
koperDoed Heyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Isbrants
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoyh Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordende verkopers Jan Jans c.soc.apotheker
verkoper van 1/2Jan Jansbleker
verkoper q.q.Jan Jans, voor zijn jongste dochterbleker
verkoper van 1/3 van 1/2Griet Jans minderjarig
verkoper van 1/3 van 1/2Neel Jans meerderjarig, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Sasker Eedes
verkoper van 1/3 van 1/2Geert Jans meerderjarig, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Gerryt Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Wybrandts x Doed Heyns


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0062v van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Molenstraat (of -steeg)] hoek Both Apothekerstraat00‑00‑00 cgkamer of huis
koperN. N.
naastligger ten oostenDirck Piers
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sicke Wybrens, voormomber te Dronrijp
verkoper q.q.Salvus Heyns, voormombers vangrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrens, gehuwd met
verkoperwijlen Doed Heyns


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007v van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1Romastraat hoek [staat: Both Apothekerstraat]196‑00‑00 GGhuis en plaats
koperWatze Ubles bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Piers* bedsteekwever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenaarssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Wybesbakker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0030r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatse Ubles


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0070v van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatse Ubles


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Watse Ubles


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0075v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Watse Oebles


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1hoek Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]225‑00‑00 CGhuis met plaatsje
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenLourens Goities
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordeneen hof
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Romcke Jacobs, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers, gehuwd met
verkoperwijlen Berber Claesses


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0158v van 6 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jacobs timmerman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102r van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter Jacobs


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0334r van 11 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAefke Cornelis, gehuwd
koper door niaarMarten Abbes ter zee absent, gesterkt met zijn schoonvader
koper door niaarAbbe Aukes
verpachter grondde stad Harlingen2‑04‑00 CG
geniaarde koperJan IJsbrands, gehuwd met
geniaarde koperGryttje Jans
huurderSjouk beddenmaakster
naastligger ten oostenMarten Abes rogstorter
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenBarent Willems wever
verkoper q.q.Hotse Seerps Swerms c.s. en q.q., diaken vanmr. zilversmid
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0021r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat], op de hoek van de79‑07‑00 GGhuis
koperHarmen Gerryts bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Lucas
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Eeltje Travaile
verkoper van 1/2Aafke Corneelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartelstimmerman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-122Romastraat 1IJsbrand Wietses Wielsma... W, geb 1786 HRL; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874,; gebruiker wijk G-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Wytse IJsbrands Wielsmazie ook: Wytse Ysbrands, geb 1784; geb 1797 HRL, ovl 26 sep 1814 HRL, ovl wijk G-122, zv IJsbrand Wytses W, en Geertje Johannes (Overmeyer); BS ovl 1814; 1824 huwelijken


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-122Romastraat 1Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1700Romastraat 1Hervormde DiaconyHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Janke de Vries... bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437, wijk G-129; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-122; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-122RomastraatJanke Andries de Vries56 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-122RomastraatPieter Ald. van der Woude26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Anne Folkerts Fennemageb 1810 Suameer, ovl 12 okt 1850 HRL, huwt met Johanna van Geit, (gk), logementhouder, N.H., zv Folkert F, en Meike Alberts de Boer; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-122


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1700Romastraat G-122Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1700Romastraat G-132Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1700Romastraat 1 (G-132)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 1S. Bijlsmawerkman bij de gem. waterleiding


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 1S. (Sieger) Bijlsma
  terug