Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVoorstraat 597-0707-0707-077C-058C-052


Naastliggers vanVoorstraat 59
ten oostenVoorstraat 61
ten zuidende Voorstraat
ten westende Voorstraat
ten noordende Voorstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335v van 28 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ1012‑14‑00 gghuis
koperClaes Pieters, gehuwd mettingieter
koperDibbrich Jans
naastligger ten oostenEebel Sybrants
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende poort en steeg van Ernst van Aeluwe
naastligger ten noordenhet dwarshuis van Ernst van Aeluwe
verkoperPieter Anis, zoon van
verkoperSaske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Aris Pietersstoeldraaier


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ1932‑00‑00 gghuis
koperClaes Tomas, gehuwd met
koperJenneke Rogiers
naastligger ten oostenHans Jansen bleker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westen[de steeg van] Foecke Piers
naastligger ten noordeneen kamer
verkoper q.q.Eme Rogiers
verkoper van 1/3Jan Emes
verkoper van 1/3Wierd Emes
verkoper van 1/3Jan Pieters Meut, gehuwd met
verkoper van 1/3Leyntie Emes [staat: Wierdts]


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277r van 12 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ1500‑00‑00 cg1/2 huis met achterhuis en uitgang, door henzelf bewoond
koperAucke Jans, gehuwd mettingieter
koperFedtie Laesses
eigenaar van 1/2kopers' vader Jan Jacobs, gehuwd met
eigenaar van 1/2kopers' moeder Grietie Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperkopers' vader Jan Jacobs, gehuwd met
verkoperkopers' moeder Grietie Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jans, tinnegieter x Fettie Laeses kopen 1/2 huis met achter in- en uitgang, nz. Voorstraat, waarvan de wederhelft volgens een acte van zijn ouders is, en door henzelf bewoond wordt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van zijn ouders Jan Jacobs x Grietie Gerrits, voor 1500 cg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 256v van feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 59Dr. Theodorus Vogelsang, secretaris van Franekeradeel, als curator over Johannis Heemstra, nagelaten weeskind van dr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Doma, verkoopt 1e een dwarshuis waarin deze laatsten zijn gestorven, nz. Voorstraat, bij de Butterbrug, en strekkende noordwaarts tot de Noorderhaven, met het Poortje dat aan de Voorstraat staat, en 2e een klein huis achter het huis van Jan Jacobs, dat door de fiscaal Bavius Ziricus wordt bewoond, en een tuin, bleek, erf en plaets etc. etc. Ten W. Aert Johannes, ten Z. de rentmeester Schelte Jurriens Fontein, ten N. Foppe Hylckes. Er is geboden door? 3300 gg.


1657 - rooiboek blz. 43 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 59 Andraeae Heemstra, secretaris
'T Gerechte der Stede Harlingen, Gecommitteert hebbende, ten versoecke van Sixto Lubberti, de praesident Buwe Thomas, de Boumeysteren, en Stads Timmerman, om op te nemen te roinge tusschen de Secretaris Andraeae Heemstra sijn naegelatene huysinges wester gevel en Sixti Lubberti op te bouwene nieuwe huysinge, en hebben sulcks doende bevonden dat Sixtus Lubberti voor van de vernoemde gevel sal moeten af blijven een holt voet tot de oysdrup; ordonneren vorders de eygenaeren van des overledene Secretaris huysinge om de olde waeter lossinge van vooren tot achteren weder bequam te maecken, en op te claeren; voorts consenteren wij Sixtus Lubberti om aen de zijde nae de Roepers steyg sijn huysinge te bouwen op de royenge van sijn E. mouterie. Actum den 7 Marty 1657. Ter Ordonnantie der selver (get.) D. Wringer.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ1057‑00‑00 gg1/2 huis
koperBeernt Berckhuys, gehuwd metpasteibakker
koperJancke Wybbes
eigenaar van 1/2Jacob Haseler
naastligger ten oostenSicke Lubberts wijnkoper
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Haseler
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aucke Jansen Haseler
verkoper q.q.Claes Tieerdts, curator over en schoonvader vanbakker
verkopererfgenaam van zijn ouders Gerryt Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Berckhuis, pasteibakker koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat. De andere 1/2 is van Jacob Haselaer. Ten O. wijnkoper Sikke Lubberts, ten Z. die straat, ten W. Jacob Haselaer, ten N. erven Aucke Jansen Haselaer. Gekocht van bakker Claes Tieerdts als curator en schoonvader van Gerryt Haselaer die het van zijn ouders had geerfd, voor 1557 GG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9rVoorstraat 59Beern Berckhuysf. 2000-00-00


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat in het zgn. poortje420‑00‑00 gghuis
koperFoeke Teedes binnenvader stadsweeshuis
huurder voor 1 jaarGerrit Hendrix c.u.mr. schoolmeester20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman
naastligger ten zuidenJancke Wybes kamerbediende
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: Poortje]
naastligger ten westenSibren Sibrens mr. tingieter
naastligger ten noordenRintie Tjallings
verkoperLaes Auckes Haselaermr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Foeke Teedes, binnenvader van het Stadsweeshuis, koopt een huis met inboedel, nz. Voorstraat in het zgn. Poortje. Ten O. Jan Sioerds [Schiere], ten Z. kamerbodinne Jancke Wybes, ten W. dat Poortje en mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten N. Rintie Tjallings. Het huis is verhuurd aan mr. schoenmaker Gerrit Hendrix. Gekocht van mr. chirurgijn Laes Auckes Haselaar voor 420 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarNiesje Berents
gebruikerDoeke Jans wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerTrijntie Marnstra
huurwaarde50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarDieucke Jans wed.
gebruikerDieucke Jans wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerwed. Doeke Jansen
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerwed. Doeke Jansen
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarJan Everts cum ux.
gebruikerJan Everts cum ux.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarJan Everts nom.ux.
gebruikerJan Everts nom.ux.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ tussen de Raadhuis en Katterugspijp700‑00‑00 cg1/4 dubbelhuis
koperPhilippina Arjens, gehuwd met
koperLammert Jans trekveerschipper en winkelier
eigenaar van 1/2 (57)Doecke Wybrens Venema
huurder van 1/2 (59)Philippina Arjens c.m.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDoecke Wybrens Venema
verkoperAntje Fransen, gehuwd met
verkoperAndries Doedestrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis tussen Raadhuizer- en Katrugspijp. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. die steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van Antje Fransen x trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 59Voorstraat NZ 57/59 tussen de Raadhuis en Katterugspijp700‑00‑00 cg1/4 dubbelhuis
koperPhilippina Arjens, gehuwd met
koperLammert Jansz trekveerschipper en winkelier
eigenaar van 1/2 (57)Doeke Wybrens Venema
eigenaar van 1/4 (59)Philippina Arjens c.m.
huurder van 1/2 (59)Philippina Arjens c.m.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDoeke Wybrens Venema
verkoperAndries Doedestrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis, nz. Voorstraat, tussen Raadhuizer- en Katrugspijp, waarvan zij al 1/4 bezit. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. een steeg (de Tuinsteeg), ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarJan Everts nom.ux.
gebruikerJan Everts nom.ux.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077Voorstraat 59huis
eigenaarDoeke Venema
gebruikerDoeke Venema
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-077Voorstraat 59huis
eigenaarD. Fenema
gebruikerJan A. Rauwerda
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-077 , pag. 149Voorstraat 59A. Bolman 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Jan Henricus Gastrik... en Maria Rooswinkel; BS geb 1811, hu, huw 1820, huw 1842, ovl 1848, ovl 1884, VT1839; gebruiker van wijk C-058, koopman, eigenaar is Alb. Bolman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-314, gebruiker is Frans Heuffer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-058Voorstraat 59Albert BolmanJan H Gastrikkoopman


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 26 jul 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59huurcontractfl. 90huis C-058
 
verhuurderAlbert Bolman
huurderJohan Hendrik Gastrik


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 145 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-058Voorstraat 59Romanus Jans Gastrik, overleden op 29 juli 1822zoon van Jan Hendrik Gastrik, koopman (Voorstraat C 58) en Maria Koelmans, broer van minderjarige Elisabeth en Maria-Alousia Jans Gastrik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 604Voorstraat 59 Albert Bolman koopmanHarlingenhuis (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Hinke Jans van der Veen... ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Veen en Hiske ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-058VoorstraatHenke van der Veen51 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-058VoorstraatRijkers J Appeldoorn14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-058VoorstraatAntie G Ludinga17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
vermeld alsgeschat adresbericht
C-058Voorstraat 59Eene HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat, wed., Appeldoorn. verkocht op 8 nov 1842 ten huize in de Herberg in de Ooijevaar door not. Wijma en Goslings.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59provisionele en finale toewijzingfl. 875huis nz Voorstraat C-058
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperPieter de Vries


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Simon Reins Miedema... en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1842, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604Voorstraat C-058Hendrik J. Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604Voorstraat C-052 Theodora de Vries woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Finaal verkocht op 4 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1909.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 604Voorstraat 59 (C-052)Cornelis de Jonge (te Nieuwer Amstel)woonhuis


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Alkema & zoonWolwinkel, dewollen garens, dameshandwerken, jaeger ondergoederen


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 AlkemaWolwinkel, degarens, ondergoederen, lingeries, corsets


1954 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Voorstraat 59mei: De geheel verbouwde modezaak van de fa. Huese op Voorstraat 57-59 wordt weer in gebruik genomen


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Hueseafdeling dames-confectie  terug