Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 148-0538-0538-060H-219H-264


Naastliggers vanZuiderhaven 14
ten oostenZuiderhaven 16
ten westenZuiderhaven 12
ten noordende Zuiderhaven


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095r van 31 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de zoon van Reyner Frans


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0366v van 15 nov 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhaven en straat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDe haven en de straat die tot de pakkerij tot een opslag blijft


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190v van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 14Zuiderhaven WZ2439‑21‑00 ggpakhuis met een ledige plaats erachter
koperHiddo de Vries schout bij nacht en kapitein ter zee
kopervroedsman Eevert Arjens Oosterbaen
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende straat of opreed naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van Pieter Martens koopmansbode
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerkx
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiddo de Vries, capitein ter Zee en Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman, kopen een mooi groot pakhuis met kelder en graanzolders en een ledige plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de hof van Pyter Martens, koopmansbode, ten Z. de straat of opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. het pakhuis van erven Claes Freerx Braam. Met veel voor waarden in de acte. Verkopers erven Fookeltie Buwes, laatst wd. Seerp Lammerts Swerms, hopman, voor 2439 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 14Zuiderhaven (bij de?)410‑00‑00 ggtwee kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een ledige plaats, in gebruik als werf, oostwaarts naar de Zuiderhaven
koperDoecke Jansen c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenGerloff Imes
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Fokeltje Bouwes
verkoper van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaen
verkoper van 1/2Jan Jansen van Slootenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes, mr. timmerman, koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Marten Hendricks?. Gekocht van wd. Claas Jansen IJsenbeek?, mr. huistimmerman of Pieter Feyes, schuitschipper, voor? (onleesbaar).


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324ar van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 14Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]500‑00‑00 ggtwee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijf
koperAndries Tjerx, gehuwd methuistimmerman
koperIdske Jans
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Gerloffs
naastligger ten westenstadspad
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: stadspad]
verkoper q.q.Pieter Gerloffs, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrik Aises, gecommiteerden van
verkoperde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 151Zuiderhaven 14twee kamers en een pakhuis
eigenaarReyer Arjens Mahiu
gebruikerCornelis Lourens
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 99vZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarReyer Arjens
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Gerlofs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio Zuiderhaven 14pakhuis
eigenaarReyer Arjens
gebruiker
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Jochems, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Scheltes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0249v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317r van 16 apr 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0131r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 100rZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadsstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 100rZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadsstraat


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 101rZuiderhaven 14huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerFolkert Pyters
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053 , folio 101rZuiderhaven 14huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerFolkert Pyters
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 169vZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerA. Scheltinga
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 169vZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerde Admiraliteit
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 169vZuiderhaven 14pakhuis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerde Admiraliteit
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht vande Admiraliteit
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑08 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-060 , pag. 164Zuiderhaven 14de Admiraliteit 7‑00‑00 cgpakhuis (wallen)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-219Zuiderhaven 14de Marinepakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 9 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-219Zuiderhaven 14koopaktefl. 2500pakhuis H-219, genaamd het Westerpakhuis
 
verkoperJan Sikkes IJsenbeek
koperPieter Rodenhuis
koperDirk Cornelis Zijlstra
koperJarig Mollema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2004Zuiderhaven 14Nederlandsche Sociteit van Groenland & Straat Davids Visscherij Harlingenpakhuis en plein (1590 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4911Zuiderhaven 14 (H-264)D. Harmens (en Co., te Leeuwarden)pakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 14F. (Fyke) den Hartog


2023
0.067757129669189


  terug