Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 73
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 734-042 4-043 F-016F-022


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 73Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten oosten


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0236v van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]3500‑00‑00 GGhuis, plaats, wal en houtstek
koperoud burgemeester Jan Rioerts Sanstra c.u.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekRintie Claessenkoopman
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenJelle Romckes
verkoperJan Apckes Bentingh, gehuwd metorganist te Leeuwarden
verkoperAuckien Minnes Hilbrants te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, oud-burgemeester x Aeffke Cleises Lantinga koopt een huis, plaets, wal en houtstek, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Perksteeg, ten Z. de straat, ten W. de Raamstraat, ten N. Jeltie Romckes. De grondpacht moet betaald worden aan Trijntie Pytters Dreyer wv houtkoper Jelle Annes. Gekocht van organist Jan Ipckes? Bentingh x Auckien Minnes Hilbrants te Leeuwarden, voor 3500 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005r van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westRaamstraat, hoek van de1600‑00‑00 GGhuis
koperReyner Fonteyn, gehuwd met
koperYebeltie Pieters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Dirck Kyvyt
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jouck Jayties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCleys Sanstra te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Reyner [Clasen] Fontein x Ybeltie Pieters Hoogstra koopt een huis hoek Raamstraat/Zuiderhaven. Ten O. burgemeester Dirck Kievyt, ten Z. de straat en haven, ten W. de Raamstraat, ten N. erven Joucke Jenties? De Oostelijke muur in de tuin is gemeenschappelijk met Dirck Kievyt en de deur daarin, waardoor men toegang krijgt naar de zolder van Kievyt moet worden dichtgemetseld. Gekocht van Cleis Sanstra te Amsterdam, voor 1600 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0397v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ1391‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperCornelius Walrich c.u.
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 CG
huurderPyter Pyters Grauda c.u.koopman
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenals bewoner Reiner Clases Fontein
huurderA. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenJan Tjercks Zanstra
verkoperTytie Zanstra, gehuwd met
verkoperThijs Luytjenshoutmolenaar onder de jurisdictie van Harlingen


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ bij de Raamstraat1500‑00‑00 GGhuis, tuin en ledige plaats
koperJan Pieters Schaaff, gehuwd met
koperSytske Tijssen
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
toehaakvier gouden ducaten
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReiner Claessen Fontein koopman
naastligger ten noordenvroedsman Schelte Pieters
naastligger ten noordenJan Tjerx
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelius Walrichcommies


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarJan Pieters Schaaf
gebruikerhopman Hania
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020av van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerhopman Hania
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077v van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ1425‑00‑00 CGhuis, tuin en plaats
koperTjaerd Cornelis Brouwer, gehuwd metkapitein op Z.H. transportjacht
koperAlbertie Hiddes Baes
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 CG
toehaaktwee zilveren lepels
huurder voor 4 jarenburgerhopman Ulbe Hania
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReiner Fontein
naastligger ten noordenburgemeester Schelte Pyters
verkoperJan Pytters Schaafskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Tjeerd Cornelis Brouwer x Albertie Hiddes Jans, kapt. op het Transportjagt van zijne Hoogheid, koopt huis, tuin en ledige plaats terzijden, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Leerlooierssteeg, ten Z. de straat en haven, ten W. Reiner Claasen Fontein, ten N. de burgemeester Schelte Pyters. Gekocht van Jan Pytters Schaaff te Leeuwarden.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarTjaard C. Brouwer
gebruikerTjaard C. Brouwer
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0263v van 31 mrt 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73Zuiderhaven NZ205‑00‑00 CGhuis
koperJacob Jarigs van der Ley, zoon van
koperJarig Jacobs van der Ley
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenweduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch
naastligger ten noordensteeg
verkoperburgemeester Jan Harmens Backer te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarighs v.d. Ley en zijn vader Jarigh Jacobs v.d. Ley kopen huis nz. Zuiderhaven, ten O. de kopers, ten Z. de straat en haven, ten W. Gilles Vermeersch, ten N. de steeg of doorgang. Gekocht van Jan Harmens Backer, burgemeester op Ameland.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0148v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ, Raamstraat, hoek866‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Claes Pieters van der Brug, gehuwd met
koperAukjen Spannenburg
naastligger ten oostenBrouwer kapitein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Wouters
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Claes Pieters v.d. Brug, mede-vroedschap x Aukjen Spannenburg koopt huis nz. Zuiderhaven/hoek oz. Raamstraat, met een mandelige muur ten O. met kapt. Brouwer. Ten O. kapitein Brouwer, ten Z. de haven, ten W. de Raamstraat, ten N. Pier Wouters. Gekocht van erven Reyner Clasen Fontein.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarburgemr. van der Brug
gebruikerburgemr. van der Brug
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-042 Zuiderhaven 73burgemr. van der Brugh, bestaande uit 7 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarburgemr. van der Brugh
gebruikerburgemr. van der Brugh
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0273v van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: de zgn. Papesteeg]


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0013v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westRaamstraat hoek Zuiderhaven NZ1202‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Wybren Wijngaard koopman
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenWouter Piers
verkoper q.q.vroedsman Jaerig Westra, curator
verkoper q.q.vroedsman Jaene van Slooten, curatoren over
verkoper van 6/18Fedde van der Brug
verkoper van 1/18Pyter van der Brug te Lier
verkoper van 11/18jonge dochter Aukjen van der Brug
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Wybren Wijngaard, mede-vroedschap, koopt een huis op de hoek v.d. Raamstraat, nz. Zuiderhaven, staande op een kelder. Met beschrijving. Laatst bewoond door burgemeester Claas Pieters v.d. Brug. Ten O. Cornelis Brouwer, ten Z. de haven, ten W. die straat, ten N. Wouter Piers. Gekocht van de curatoren over Fedde v.d. Brug, voor 6/18, en als gelastigden van Pieter v.d. Brug te Leer in Oost Friesland voor 1/18 en Aukje v.d. Brug voor 1/18, voor 1202 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0028v van 12 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ hoek Raamstraat2114‑00‑00 CGhuis
koperWillem Ypey, gehuwd metcontrarolleur convooien en licenten
koperAntie Alles
eerdere bewonerwijlen burgemeester Claes Pyters van der Brug
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenWouter Piers
verkoperTrijntie Rienstra, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdkoopman


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0100r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ6100‑00‑00 CGdubbel huis en tuin
koperde heer Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenW. Ypey contrarolleur Admiraliteit
naastligger ten noordenWouter Piers
naastligger ten noordende weduwe van Jan Paulus
verkoperCornelis Brouwerzoutbrander
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Tiberius Lambergen, commissaris ter Recherche bij de Admiraliteit van Friesland, koopt dubbel huis met tuin. Ten O. de Leerlooyerssteeg, ten Z. de haven, ten W. controleur W. Ypey, ten N. Wouter Piers en Jan Paulus. Gekocht van zoutbrander Cornelis Brouwer.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarcoms. Lambergen
gebruikercoms. Lambergen
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0091r van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73Zuiderhaven3920‑00‑00 CGdubbel huis en tuin
koperPieter Tetrode, gehuwd metkoopman
koperAurelia Gratema
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 CG
naastligger ten oostenLeerlooiersteeg
naastligger ten westenA. R. Mentes c.u.
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
verkoperTiberius Anthonius Lambergen, erfgenaam vanmedicinae doctor te Amsterdam
erflaterwijlen Jur.mr.dr. S. Lambergen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Pieter Tetrode x Aurelia Gratama koopt dubbel huis met tuin en achterhuis. Ten O. de Leerlooierssteeg, ten W. A.R. Mentes, ten N. de verkoper en Schelte Sipkes. Gekocht van Tiberius Anthonius Lambergen, med. dr. te Amsterdam, als erfgenaam van zijn vader jur. dr. S. Lambergen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042Zuiderhaven 73huis
eigenaarPieter Tetrode
gebruikerPieter Tetrode
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG
grondpacht08‑04‑00 CG
aanslag grondpacht02‑01‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-042 , pag. 54Zuiderhaven 73ds Mentes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-043, pag. 78Zuiderhaven 73 Mentes ds4‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Albertis Rein Mentes... -15:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Rinse van Bergum... ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 73 A. Mentesfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-016Zuiderhaven 73A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 236 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Antje Hendriks, overleden op 3 mei 1821hoogbejaarde dienstmeid van Albertus Reen-? Mentes, emeritus N H-predikant Zuiderhaven F 16, zuster van Grietje Hendriks, te Leek/ Gr (wed. Teunis Steenhuizen, moeder van Hendrik Teunis Steenhuizen, kleermaker aldaar) en wijlen Jan Hendriks (vader van Geeske Jans Bos, vrouw van Sybe/ Siepke Kornelis Muntstra, landbouwer Midwolda/ Gr). Saldo fl. 1.617,50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 197 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Piebe Coenraads Bakker, overleden op 2 oktober 183128 jr, kantoorbediende Zuiderhaven F 16, man van Aaltje van der Heide, vader van minderjarige Helena Piebes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1508Zuiderhaven 73Jan ValckenierzeehandelaarHarlingenhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Catharina Zoutmaatoud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Dirk P Farretoud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Henke de Vriesoud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016, 17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Susanna J Farretoud 33 jaar, geb Bennebroek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016/17; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-016ZuiderhavenDirk Pieters Farret62 jgereform. predikantAmsterdamm, protestant, gehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenCatharina Zoutmaat61 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenPieter Cornelis Farret24 jBennenbroekm, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenAmarentia Farret26 jBennenbroekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenSusanna Johanna Farret33 jBennenbroekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenHenke de Vries28 jSneekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenSaakje P Buisman17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd (en F-017)


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 261 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Elisabeth Jacobs Zuiderduin, overleden op 26 februari 18416 dg, overleden Raamstraat F 16, dochter van Jacob Zuiderduin, zeeman en Jannetje van Delft, zuster van minderjarige Justus, Jan, Jaantje, Jacob en Leentje Jacobs Zuiderduin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Douwe Hermanus Burman... zv Hermanus Jans B, en Elisabeth Sijswerda; BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Helena Minks Meppelaar... M, en Durkje Sijbrens (Baanstra); BS huw 1828, ovl 1878, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1508Zuiderhaven F-016Pieter Cornelis Farretwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3392Zuiderhaven F-022Petrus Posthumawoonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 22P. Posthuma & Zoon16


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3392Zuiderhaven 73 (F-022)Petrus Posthuma (en Cons.)woonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in effecten


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in effecten


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in eff.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in eff.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16kassier en commissionair in effecten


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenP. Posthuma Pzn.16Kassier en commissionair in effecten


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 73 Johannes F. Posthumakassierf. 6000f. 7000
Zuiderhaven 73 Alida Posthumazonderf. 1000f. 900
Zuiderhaven 73 Johanna Posthumazonderf. 1000f. 900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNationale Bankvereeniging16fa. P. Posthuma & Zn., kassier en Comm. in eff.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNationale Bankvereeniging16fa. P. Posthuma & Zn., kassier en Comm. in eff.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Nat. Bankver.16fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nat. Bankver.16fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nationale Bankvereen.16(gesl. 1-2)


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nationale Bankvereen.16(gesl. 1-2)


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 73, HarlingenZuiderhaven 73 Nationale Bankvereenigingbank- en assurantiezaken


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 73T. Winddir. nato-bank


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 73Rotterdamsche Bankvereeniging16(gesl. 13-14)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 73Rotterdamsche Bankvereeniging721(gesl. 13-14)


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 73, HarlingenZuiderhaven 73 Rotterdamsche Bankbank


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRotterdamsche Bank721(gesl. 12-13½, Za. na 12 u.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRotterdamsche Bank721(gesl. 12-13½, Za. na 12 u.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 73M.J. (Marinus) v.d. Weelde


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 73rijksmonument 20785
  terug