Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 645-0295-0295-028E-017E-015


Naastliggers vanVoorstraat 64
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenSimon Stijlstraat 3
ten westenVoorstraat 62
ten noordende Voorstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0210v van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]1635‑00‑00 gghuis
koperClaes Liepckes, gehuwd met
koperRins Hendricks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke van Deeckema 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHaring Hansen* schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnsck Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBuwe Hylckes, gehuwd met te Vlieland
verkoperLolck Jans te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Liepckes x Rins Hendricks kopen huis aende suydsijde vande butterbrugge. Ten O. schoenmaker Haringh [Hans], ten W. Ansck Michiels. Grondpacht 3 cg aan erven Sicke van Deeckema. Gekocht van Buwe Hylckes x Lolck Jans op Vlieland, voor 1635 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049r van 7 sep 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug2000‑00‑00 gghuis
koperJob Jans, gehuwd metkleermaker
koperHabel Jongers
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke van Dekama 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHaring Hansen schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnsck Michiels
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJoucke Gosses, gehuwd met
verkoperTaed Rinckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJob Jans, kleermaker x Habel Jongers kopen huis zz. Voorstraat bij de Butterbrugh. Ten O. schoenmaker Haring Hans, ten W. Ansck Michiels. Grondpacht 3 cg aan erven Sicke van Dekama. Gekocht van Joucke Gosses x Taed Rinckes voor 2000 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ [staat: bij de Buttermerck]1820‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Menne Ruierdts
koper van 1/2Dirck Pyters te Bolsward
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Barbara Decama 3‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekJaques Wouters te Amsterdam
protesteert vanwege een hypotheekJantyen Simons Vos
naastligger ten oostenHaringh Hansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rochus Bauckes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJob Jansen, gehuwd metlakenkoper
verkoperHabel Jonges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMenne Ruierdts alhier voor 1/2 en Dirck Pyters te Bolsward voor 1/2 kopen een huis bij en omtrent de Buttermerck. Ten O. Haringh Hans, ten W. erven Rochus Bauckes. Grondpacht 3 cg aan erven Barbara Decama. Gekocht van lakenkoper Job Jans x Habel Jonges voor 1820 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ [niet vermeld]225‑00‑00 cggrondpacht van 3-00-00 cg
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met te op Bolta
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Minne Ruerts3‑00‑00 cg
verkoperjr. Homme van Camstra c.u. te Menaldum


1657 - genealogie bron: huwelijk gerecht Harlingen op 12 mrt 1657
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Cornelis Bonck, wonende te Harlingen
Trijntie Hanses, wonende te Harlingen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug1560‑06‑03 gg3/7 huis
koper finaalCornelis Boncq
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPitter Minnes Loenen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenPitter Minnes Loenen
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.de heer Focco Heemstra, curator over
verkoper van 1/7Harmannus Sopingius, dat is
verkoperhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes
verkoper q.q.Gosse Joannes, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Cornelis Minnes, gehuwd met
verkoper van 1/7Aeltie Gosses
verkoper q.q.Hylcke Joannis, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Dirck Minnes
erflaterwijlen Minne Ruierdts, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltie Minnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0187r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug, strekkende van voor van de straat naar achter tot de steeg2080‑08‑05 gg4/7 huis
koperCornelis Boncq c.u.apotheker
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Berbara Decama 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Minnes Loenen
naastligger ten westenPieter Minnes Loenen
verkoper van 1/7Pieter Minnes Loenen voor zich
verkoper q.q.Pieter Minnes Loenen, gelastigde van
verkoper van 1/7dr. Aeneas Minnelaides verblijft in het buitenland
verkoper van 1/7Hein Fransen Visscher, gehuwd met
verkoper van 1/7Tietske Minnes
verkoper van 1/7Willem Clasen van Heusen, gehuwd met
verkoper van 1/7Marijcke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Boncq, apotheker, koopt 4/7 van een huis nz. Voorstraat omtrent de Butterbrug, strekkende voor v.d. straat tot achter aan de steeg. Ten O. en W. Pieter Minnes Loenen. Het geheel is belast met 3 cg. jaarlijkse grondpacht aan Berbara Decama`s erven of hun notaris en wordt verkocht met alle vaste en losse goederen etc. Gekocht van Pieter Minnes Loenen voor zichzelf voor 1/7, en voor zijn uitlandige broer dr. Aeneas Minnelaus voor 1/7, Hein Fransen Visscher als man en voogd van Tietske Minnes voor 1/7, en Willem Clasen van Heusen als man van Mayke Minnes voor 1/7, voor 2080 GG.


1662 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 3 apr 1662
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Bathasar Cannegieter, wonende te Rees
Trijntje Hanses, wonende te Harlingen


1663 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 15 aug 1663
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Balthaser Cannegieter, vader
Tryntje Hanses, moeder
Gerrardus Cannegieter, dopeling


1663 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 15 mrt 1663
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
dr. Cannegieter, vader
Tryntje Hanses, moeder
Hans Cannegieter, dopeling


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug339‑00‑00 gg1/4 huis daer de Witte Roos uithanght
koper provisioneelPytter Ackersloot de Witte Roos
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
bewonergemeensman Symen Jornaapotheker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Reyners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Albert Taekes, curator over te Leeuwarden
verkoperHans Baltes Kannegieter, nagelaten kind van
verkoperwijlen dr. Baltus Kannegieter


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug242‑02‑00 cg1/8 huis daer de Witte Roos uythangt
koperPytter Pyttersen Ackersloot, gehuwd metde Witte Roos
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderoud burgemeester Symon Jorna apotheker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Reyners
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Thomas, curator over zijn dochterlakenkoper te Leeuwarden
verkoperMartjen Claeses, dochter van
verkoperwijlen Trijntie Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pyttersen Ackersloot x Trijntje Cornelis koopt 1/8 van het huis 'de Witte Roos', bij de Butterbrugh. Ten O. en W. erven Auck Reyners en burgemeester Symon Jorna, apotheker. Gekocht van Claes Thomas, lakenkoper te Leeuwarden x wl. Trijntie Hanses.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerGoitien Braam
aanslag huurwaarde16‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarSimon Stinstra
aanslag huurwaarde16‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
aanslag huurwaarde13‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
aanslag huurwaarde13‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarwed. Simon Stinstra
gebruikerwed. Simon Stinstra
aanslag huurwaarde14‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-029, fol. 82vVoorstraat 64Simon Stinstra weduwe, d.i. Berber Jans, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderen150:0:00 cg25:0:00 cgwel begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarSimon Stinstra wed.
gebruikerSimon Stinstra wed.
aanslag huurwaarde14‑14‑08 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ aan de Suipmarkt2600‑00‑00 cghuis alwaer de Witte Roos uithangt
koperClaas Taekes koekbakkerde Witte Roos
huurderCornelis van Raam c.u.tingieter
naastligger ten oostenvroedsman Jaerig Westra
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenHans Hansen de jonge c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGooitjen Stinstramedicinae doctor
verkoperds. Joannes Stinstradoopsgezind predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Takes, mr. koekebakker koopt huis zz. Voorstraat 'de Witte Roos'. Ten O. Jarig Westra, ten W. Hans Hansen de Jonge, ten Z. een steegje, ten N. de Voorstraat. Gekocht van dr. Gooitjen- en D.G. ds. Joannes Stinstra.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029Voorstraat 64huis
eigenaarClaas Taekes
gebruikerClaas Taekes
aanslag huurwaarde17‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028Voorstraat 64huis en bakkerij
eigenaarClaas Taekes
gebruikerClaas Taekes
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ op de Botermarkt4500‑00‑00 cghuis en bakkerij de Witte Roos genaamd
koperminderjarige vrijgezel Bouwe Fontein, gesterkt met zijn vader te Leeuwarden de Witte Roos
koperRuurd Fontein koopman te Dokkum
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSytse Martens c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaas Taekeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein koopt huis en bakkerij 'de Witte Roos', zz. Voorstraat op de Botermarkt. Ten O. Jarig Westra, ten W. Sytse Martens, ten Z. een steegje, ten N. de Voorstraat. Verkoper Claas Takes.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028Voorstraat 64huis en bakkerij
eigenaarB. Fontein
gebruikerB. Fontein
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 64Voorstraat ZZ wijk E-017 op de Botermarkt2400‑00‑00 cghuis de Witte Roos genaamd
koperHarmanus Witte, gehuwd metde Witte Roos
koperElisabeth Bartling
huurderJan Bootes c.u.mr. koekbakker
naastligger ten oostenHylke Minnes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperoud burgemeester B. Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-028 , pag. 105Voorstraat 64H. Witte 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Bouwe Fontein... 12650 m2 en 14140 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64F Leuninggebruiker van wijk E-017, schipper, eigenaar is Bouwe Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-017Voorstraat 64Bouwe FonteinF Leuningschipper


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 169 van 21 jul 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-017Voorstraat 64koopaktefl. 1600huis aan de Voorstraat E-017
 
verkoperBouwe Fontein
koperAndries Hoogmolen


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 297 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-017Voorstraat 64Aaltje Barteles Noorman, overleden op 19 september 1828dochter van Bartele Jacobs Noorman, kleermaker Kleine Bredeplaats E 17 en Froukje Folkerts de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1078Voorstraat 64 Andries Hoogmolen koopmanHarlingenhuis en erf (158 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Andries Hoogmolen... huw 1827, huw 1830, ovl 1846; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-017; VT1839; A.H. eigenaar van perceel nr. 626 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Anna Catharina Smit... delft 1830; BS huw 1830, ovl 1846; oud 45 jaar, (geslnm: Smitz), geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Johanna Smitzoud 31 jaar, geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Margaretha Smitzoud 37 jaar, geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-017VoorstraatAndries Hoogmolen49 jkoopman in manufn.Harlingenm, rooms katholiek, gehuwd
E-017VoorstraatAnna Catharina Smitz45 jDelftv, rooms katholiek, gehuwd
E-017VoorstraatHermanus Hoogmolen2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatMargaretha Hoogmolen8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatAnna Maria Hoogmolen7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatJohanna Hoogmolen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatMargaretha Smitz37 jDelftv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatJohanna Smitz31 jDelftv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatEva Hankes16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Albert Bouwes Hoeksma... HRL, varensgezel, N.H., zv Bouwe Alberts en Hijke Haukes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-017; oud 45 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-012; VT1839; A.H. eigenaar van ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1078Voorstraat E-015 Hermanus Bernardus Hoogmolen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1078Voorstraat 64 (E-015)Liefke Posthuma (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 64 Everhardus J. Schutte sr.zonderf. 500f. 500
Voorstraat 64 Everhardus J. Schutte jr.winkelierf. 1800f. 2000
Voorstraat 64 Wilhelmina H.M. Schuttecoupeusef. 700f. 700


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8958
Voorstraat 64Everhardus Johannes Schutte


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64E.J. Schutteheeren mode artikelen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 64E.J. Schutte-
Voorstraat 64mej. W. Schuttecoupeuse
Voorstraat 64E.J. Schuttewinkelier


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64 Schutte


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64E.J. Schutteheeren mode-magazijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmode


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8958
Voorstraat 64Everhardus Johannes Schutte


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte796Heerenmode


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 64J.F.F. (Jacobus) Kroon


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 64rijksmonument 20733


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1078Voorstraat 64  terug