Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 375-1765-1765-192F-141F-135


Naastliggers vanSchritsen 37
ten oostenSchritsen 39
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 35
ten noordenLanen 44


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Cornelis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ800‑00‑00 cghuis
koperDoeye Clasen, gehuwd met
verpachter grondGrietie Berents 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conincks
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Elings
naastligger ten noordenUlbe schoenlapper
verkoperPieter Harmens, gehuwd met
verkoperLijsbet Wybes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doyes Claes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ00‑00‑00 cg1/6 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBotte leertouwer
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenHarmen Doedens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sytse Claesen, curator over
verkoperAebe Doeyes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ594‑00‑00 gghuis
koperRoeleff Lubberts, en
koperAeltie Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenBotte leertouwer
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Doedes
naastligger ten noordenLucas schoenlapper
verkoperJan Anskes, en
verkoperTrijn Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff Lubberts x Antie Meinerts koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. leertouwer Botte, ten W. Haring Doedes, ten Z. die straat, ten N. schoenmaker Lucas. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Jan Anskes x Tytie Gerryts, voor 594 gg.


1641 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 195 folio 187r van 29 mrt 1641 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 37
Aeltie Meynerts, weduwe van
inventarisantwijlen Roeloff Lubberts
requirant q.q.Jan Bouckes, curator
requirant q.q.Reyn Tiallings, curatoren over
requirantItie Roeloffs, nagelaten weeskind van
inventarisantwijlen Roeloff Lubberts, gehuwd met
wijlen Martien Aryens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0210r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Aeltie Meynerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMintje Ypes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 24vSchritsen 37Mintie Ipes, absentf. 12000-00-00 (6000+6000)


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMintie Ypes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ400‑00‑00 gghuis
koperClaes Foppes, gehuwd metvarende op het jacht Admiraliteit in Friesland
koperLijsbeth Rombouts van der Parre
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderClaes Foppes c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenEelke Lieuwes timmerman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAndries Hanses verver
naastligger ten noordenSimon Grettinga apotheker
verkoperSimon Grettingaapotheker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug25‑14‑00 gggrondpacht van 1-08-00 cg
koperJoannes Schuttenius notaris
verpachter grondJoannes Schuttenius 1‑08‑00 cg
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjouckjen Abes ongehuwde meerderjarige dochter, gesterkt met
verkoper q.q.dr. Vincentius Heinsius, gecommitteerdeadvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Livius Ripema, gecommitteerden uitapotheker
verkoperde crediteuren van wijlen Simon Grettinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 110Schritsen 37huis
eigenaarClaes Foppes wed.
gebruikerClaes Foppes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingde grondpagt is affgekogt door de
opmerkingeigenaersche van t huis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 71vSchritsen 37huis
eigenaarClaes Foppes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Swart c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio Schritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 72rSchritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-176Schritsen 37Jan Hessels, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 72rSchritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-176, fol. 98rSchritsen 37Jan Hessels Swart cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschipper, geweesen30:14:00 cg5:2:00 cgvan een goed bestaen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hessels Swart


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 73rSchritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Hessels Swart
naastligger ten oostensteeg waarlangs op- en afslag (naar de Lanen)


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 73rSchritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug596‑00‑00 cghuis
koperDouwe Annes, gehuwd metassistent
koperMayke Symons
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Wijngaarden
naastligger ten noordenHoyte Ceimpes
verkoper q.q.Jacob Pyters Schenk, executeuroud scheepstimmerman
verkoper q.q.mr. Pesma, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Ettje Claases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hessels Swart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Annes, assistent x Mayke Symons koopt een huis nz. Schritsen bij de Leertouwersbrug, laatst van Ettje Clases. Ten O. een huis van de D.G. Gemeente, ten Z. de straat, ten W. burger-vaandrig Jan Wijngaarden, ten N. Hoyte Keimpes. Gekocht van de uitvoerders van de laatste wil van Ettje Clases wv Jan Hessels Swart.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-192 , folio 125rSchritsen 37huis
eigenaarDouwe Annes
gebruikerDouwe Annes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenDouwe Annes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-192 , folio 125rSchritsen 37huis
eigenaarDouwe Annes
gebruikerDouwe Annes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
opmerking[aanslag had moeten zijn 4-00-00 cg]


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug305‑00‑00 gghuis
koperTijs Saakes Bandstra, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland
koperGrietje Tjebbes
huurderGeert Harmens c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenY. Feddema procureur
naastligger ten noordenRuurd Heerma
verkoperAnna Swaal, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Annesassistent


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-192 , folio 126rSchritsen 37huis
eigenaarThijs Sakes
gebruikerThijs Sakes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenThijs Saakes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug600‑00‑00 cghuis
koperTitie Arjens, weduwe van
koperwijlen Sikko van Laan koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. Smit procureur
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker
verkoperBaukje T. Bandstra, gehuwd met
verkoperSake Tjepkes Blokblokmaker en koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug600‑00‑00 cghuis
koperYde P. Bakker, gehuwd metboekbinder
koperTrijntje Tjepkes Blok
huurderYde P. Bakker boekbinder40‑00‑00 cg
huurderTrijntje Tjepkes Blok
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. Smith procureur
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker
verkoperTietje Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikke van Laan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde P. Bakker, boekbinder x Trijntje Tjepkes Blok kopen een huis nz. Schritsen omtrent de leertouwersbrug. Geen grondpacht.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ wijk F-141600‑00‑00 cghuis
koperHubert Jans, enkoopman
koperWopke Djoerds koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. J. Smith
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan
verkoperYde P. Bakker
verkoperTrijntje Tjepkes Blok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-192 , pag. 122Schritsen 37Hubert Jans 2‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 37Schritsen NZ wijk F-141630‑00‑00 cghuis
koperJan Meyers, gehuwd metcommies ten kantore van de beschrevene middelen
koperAaltie Gjalts
huurderHarmen Bandsma c.u.66‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. J. Smith
naastligger ten noordenBart Feddes
verkoperHubert Jans
verkoperWopke Joerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Meyer, commies, koopt een huis nz. Schritsen, wijk F-141. Ten O. de doopsgezinde gemeente, ten Z. de Schritsen, ten W. ?, ten N. Bart Feddes. Gekocht van Hubert Jans en Wopke Djoerds voor 630 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Jan Lourens Tuininga... en A.M. de Boer, 1814, zv Lourens Botes T, en Teertske Ruurds; BS huw 1813, huw 1814; gebruiker van wijk F-141, wieldraayer; eigenaar is Jan Meyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Jan Meyer... zv Hendrik M, en Marijke Herwey; BS geb en ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-141Schritsen 37Jan MeyerJan L Tuiningawieldraayer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1349Schritsen 37Hendrik Meijer geamployeerdeSt. Anna Parochiehuis (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Aaltje Lindeboomgeb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-141Schritsen 37Jan Meyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-141SchritzenJan Meyer64 jgepension. commiesFranekerm, protestant, gehuwd
F-141SchritzenAaltie Lindeboom65 jBergumv, protestant, gehuwd
F-141SchritzenFranskje G Hof36 j*naaisterHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1349Schritsen F-141Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3911Schritsen F-135 Jacob Visser en dochterwoonhuis


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 37provisionele en finale toewijzingfl. 2515winkelhuis met erf aan de Schritsen F-135
 
verkoper Hein van Asperen (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Jantje Gnodde)
koperHendrikus Oswald


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3911Schritsen 37 (F-135)Janke Visser (wed. P.K. Gnodde, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 37G. Oswaldwinkelier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 37H.S. Oswald277Wijnh. en gedestill., Kant.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 37H.S. Oswald896Wijnh. en gedestill., Kant.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616(R. Kok) Wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616(R. Kok) Wijnen en gedistill.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616Wijnen en gedistill.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 37J. (Jan) Kok


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 37, HarlingenSchritsen 37H.S. Oswaldfa. H.S. Oswald, J. Kokwijnen en gedestilleerd


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 37beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.20900893211365


  terug