Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 335-1745-1745-190F-139F-133


Naastliggers vanSchritsen 33
ten oostenSchritsen 35
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 31
ten noordenLanen 40


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Lanen ZZ1100‑00‑00 gghuis met daarachter een ledige plaats
koperdr. Hero Wyarda, gehuwd metstads medicinae doctor
koperHester Rogiers
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenCornelis Dircks
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: oude Zuiderwal]
naastligger ten westenFreerck Jansen kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Yeme Rogiers, curator
verkoper q.q.Arjan Wierts, curatoren over
verkoper van 1/4Jan Rogiers
verkoper van 1/4Claes Rogiers
verkoper van 1/4Antie Rogiers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Claesenblokmaker
verkoper van 1/4Janneke Rogiers maior annis, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Wyaerda, ordinaris stads-medicus x Hester Rogiers kopen een huis en ledige plaats daar achter zz. Lanen, strekkende tot op de Zuiderwal. Ten O. Cornelis Dirks, ten W. kuiper Freerck Jans. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van (Yeme Rogiers en Arjan Wierts als geauthoriseerde curators over) Jan Rogiers voor 1/4, Claes Rogiers elk voor 1/4, Antje Rogiers x blokmaker Pieter Claesen voor 1/4, en Janneken Rogiers x Claes Thomas voor 1/4, voor 1100 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerda


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiarda


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Lanen ZZ00‑00‑00 cg1/4 huis en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Zuiderwal]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen
verkoperHester Rogiers van de Gavere, weduwe van
verkoperwijlen Herone Wiaarda
verkoper q.q.Hester Rogiers van de Gavere, moeder en voorstanderse van
verkoperHero Wiarda


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Lanen ZZ1618‑20‑00 gghuis en hof
koper door niaarJan Hendrix en zijn broederijzerkramer
verpachter grondN. N. 0‑04‑08 cg
geniaarde koper van 1/2Iske Hoytes, broer van
geniaarde koper van 1/2Tiete Hoytes
opposant vereist borghuisman Wibren Jansen, curator over
opposant vereist borgClaes Jansen, en
opposant vereist borgPiter Jansen, kinderen van
opposant vereist borgwijlen Ulck Lieuwes
protesteert vanwege een hypotheekRobijn Egberts
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie Onnes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenEdger Douues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDouue Douues Amelant c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ1900‑00‑00 gghuis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de Schritsen
koperAlbart Annes
koperGerrit Pyters Tiuchsel
koperCornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
gebruikerDouwe Douwes
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenEdger Douwes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Hendricksijzerkramer


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Lanen ZZ strekkende achter tot aan de Schritsen1105‑05‑10 gg4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hof
koperPieter Gerrits Middachten equipagemeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Sonderlant
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, samen met
verkoper van 1/3Tied Jans
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerrits Middachten, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3, en 2/5 van 1/3 van een huis en hof, zz. Lanen, strekkende tot aan de Schritsen. Met vrij op- en afslag naar achteren en voren. Ten O. Roeloff Pybes en Edger Douwes, ten W. Pieter Sonderlant. Grondpacht 4 1/2 st. Als de koper iets wil bouwen naast het huis van Edger Douwes mag hij zijn balken in diens westmuur leggen. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, van erven Willem Cornelis Boncq en Tied Jans voor 1/3, en van Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1105 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Middachten


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ350‑00‑00 gghuis
koperTettie Hoitinga jongedochter
bewonerHeere Wybes
naastligger ten oostenMintie Ypes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenCornelis Claesses
naastligger ten noordenGerryt Middagten
verkoperHans Hendrix


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ700‑00‑00 cghuis en tuin
koperGerhardus Acker, ennotaris
koperJan Dircksen mr. metselaar
naastligger ten oostenCornelis Claasen
naastligger ten oostenAndries Hansen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTjepke Alberts c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edger Douwes
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerrit Bernders Middaghtenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Acker, notarius publicus, en mr. metselaar Jan Dirksen kopen huis en hof strekkende van de Lanen tot aan de Schritsen, met vrije opslag zowel voor als achter. Ten O. Cornelis Claasen en Andries Hansen, ten Z. de Schritsen, ten W. resp. de koper [Lanen], Tjepke Alberts [dwarshuis tussen Lanen en Schritsen] en erven Edger Douwes (nu van Eelke Lieuwes) [Schritsen], ten N. de Lanen. Als de kopers willen bouwen naast het huis van Eelke Lieuwes, dan mogen ze de balken op diens oostelijke muur leggen. Gekocht van koopman Gerrit Bernardus Middachten voor 700 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerrit Middachten


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Acker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ315‑00‑00 cg1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervan
koperPieter Keimpes c.u.botenmaker
toehaakeen gouden ducaat voor de medeverkoopster
naastligger ten oostenAndries Hansen nom. liberorum
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTjebke Alberts
naastligger ten westenEelke Lieuwes
naastligger ten noordenJan Dirxen mr. metselaar
verkoperGerhardus Akker, gehuwd metnotaris
verkoperSjouckjen Gelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, bootjemaker, koopt tuin en camertje met potkast erachter, nz. Schritsen. Ten O. Andries Hansen, ten Z. de straat en diept, ten W. Eelke Lieuwes, ten N. mr. metselaar Jan Dirxen. Gekocht van notarius publicus Gerardus Akker x Sjouckjen Jelles.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.mr. bootjesmaker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 109Schritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerKeimpe Pieters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 71vSchritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerKeimpe Pieters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Keimpes mr. scheepstimmerman


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Keimpes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio Schritsen 33huis
eigenaarPyter Keimpes
gebruikerPyter Keimpes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Keimpes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 72rSchritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-174Schritsen 33Pieter Keimpes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 72rSchritsen 33huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Jetses


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jetses


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 73rSchritsen 33huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jelle Jetzes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelle Jetses


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174 , folio 73rSchritsen 33huis
eigenaarJelle Jetses wed.
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-190 , folio 125rSchritsen 33huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerN. Siccama
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Jelles


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetze Jelles


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-190 , folio 125rSchritsen 33huis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerN. Siccama
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑08 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-190 , folio 126rSchritsen 33huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerGosling Akkringa
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal41‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑14 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Jelles


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Norel


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Norel


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ425‑15‑00 cghuis
koperJohannes Norel mr. loodgieter
huurderDouwe W. Kwest schipper45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. J. Smith
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenals huurder Ente Hendriks c.u.
naastligger ten noordenHarmen Homeulen
verkoperJelle Boomsma, erfgenaam
verkoperBouwe Boomsma, erfgenaam
verkoperAnna Boomsma, erfgenamen van
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Beerends


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 33Schritsen NZ wijk F-139625‑00‑00 cghuis en tuintje
koperBeitske Wypkes, weduwe van te Grettingabuurt onder Almenum
koperwijlen Jacob Symons
huurderDouwe W. Kwest c.u.55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. J. Smith
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJohannes Hendriks
naastligger ten noordenH. Homeulen
verkoperJohannes Norel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeitske Wypkes wv Jacob Symons koopt huis en tuin nz. Schritsen, wijk F-139. Ten O. H.J. Smith, ten Z. de Schritsen, ten W. Johannes Hendriks, ten N. Harmen Homeulen. Gekocht van Johannes Norel.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-190 , pag. 121Schritsen 33Beitske Wypkes 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Jacob Symons... nov 1769 tot 6 nov 1770, kwit. no. 11, 15 nov 1770. (GAH1101); wed. J.S. eigenaar en gebruiker van wijk F-139, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-139Schritsen 33wed Jacob Simons wed Jacob Simons


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1354Schritsen 33Beitsche Adema Witmarssumhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Johann Eilers... ovl 1839, huw 1840, ovl 1889; oud 45 jaar, geb Kniphuizen (?) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-139; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Johannes Hendriks Hassenberg... van wijk B-015, winkelier, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Leer, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839; J.H.H. eigenaar van perceel nr. 1446 te HRL, rijksweger, woonplaats HRL, legger nr. 275, huis, 21 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Marijke Vosoud 42 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-139Schritsen 33Johannes Eilers stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 116 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-139Schritsen 33Talia Hassenberg, overleden op 29 september 183935 jr, geboren Hanover, overleden Schritsen F 139, vrouw van Johan Eilers, scheepskapitein, moeder van minderjarige Harmen, Johan en Rinke-Talia Johans Eilers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-139SchritzenJohannes Eylers45 jzeekapteinKniphuizenm, protestant, weduwnaar
F-139SchritzenJohan Eylers6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenHarm Eylers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenBenke Eylers11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenMaayke Vos42 jDordrechtv, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenJohannes Hassenberg63 jLeerm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 172 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-139Schritsen 33Harmen Johans Eilers, overleden op 10 april 18402 jr, overleden Schritsen F 139, zoon van Johan Eilers, scheepskapitein en wijlen Talia Hassenberg, broer van minderjarige Renke en Johan Johans Eilers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 173a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-139Schritsen 33Renke Johans Eilers, overleden op 1 juli 184010 mnd, overleden Laanen F 139, zoon van Johan Eilers, zeekapitein en wijlen Talea Hassenberg, broer van minderjarige Johan en wijlen Harmen Johans Eilers. Saldo fl. 133,33. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-139Schritsen 33Mending, overleden op 1 juni 1848(Certificaat van onvermogen), geboren en overleden Harlingen (Schritzen F 139), levenloos kind van Elisabeth Mending. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Tjetje Hayes Tigchelaar... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1354Schritsen F-139Eeltje D. Eelkema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1354Schritsen F-133 Elisabeth de Vries wed. J. Eilers en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1354Schritsen 33 (F-133)Wiepkje Eylers (wed. P. Bakker, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 33J. Westerhuisboekhandelaarsbediende


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 33L. (Leo) Veltman


2023
0.41463303565979


  terug